Alustavat vuoden 2020 kokousaikataulut

Komissio on julkaissut alustavat tiedot vuonna 2020 järjestettävistä kokouksista:

 • 25.6. Vedenlämmittimet ja tilalämmittimet
 • 7.7. Energiamerkinnän uudelleenskaalaus
 • 13.7. Matka- ja älypuhelimet sekä tabletit
 • Heinäkuu – Vedenkeittimet
 • Syyskuu – Vuoden 2019 asetukset
 • Syyskuu– Tietokoneet
 • 23.10. Huoneilmastointilaitteet
 • Lokakuu – Kylmäkuljetuskontit
 • Marraskuu – Energiamerkinnän uudelleenskaalaus
 • Marraskuu – Rakennusautomaatiojärjestelmät
 • 18.12.  Matka- ja älypuhelimet sekä tabletit
 • Marras/joulukuu – EPREL, energiamerkinän tuotetietokanta
 • Joulukuu- Teollisuuspuhaltimet
 • Joulukuu – Vedenkeittimet

Kokouksista julkaistaan lisätietoa myöhemmin ekosuunnittelu.info -sivustolla. Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä myös osoitteesta .

Italian vuosikulutuksen verran säästöjä

Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten ansiosta kuluttajat saavat energia- ja resurssitehokkaampia laitteita. Laitteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, ovat paremmin korjattavia, kierrätettäviä sekä kestävät pidempään. Laitteita on helpompi vertailla, ja halutessaan on helppo löytää laitteita, jotka ovat energiatehokkuudeltaan muita parempia.

Ekosuunnittelu ja energiamerkintä on yksi tehokkaimmista EU:n poliittisista välineistä edistää energiatehokkuutta. Tuotteille asetettavilla energiatehokkuusvaatimuksilla ja energiamerkinnöillä saatava vuosittainen energiansäästö tänä vuonna (2020) vastaa kokonaisuudessaan Italian vuosittaista primäärienergiankulutusta (noin 154 Mtoe/a). Tämä vastaa noin puolta EU:n vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteesta ja noin 9 % koko EU:n energiankulutuksesta. Vuonna 2030 energiansäästö vastaa arvioiden mukaan jo ainakin 15 % energiankulutuksesta.

Komissio arvion mukaan pelkästään viime vuonna julkaistuilla kymmenelle tuoteryhmälle säädetyillä ekosuunnitteluasetuksilla sekä niihin liittyvillä energiamerkintäasetuksilla saavutetaan säästöä loppuenergiankäytöstä 167 TWh vuodessa vuonna 2030. Säästö vastaa Tanskan vuosittaista energiankulutusta. Hiilidioksidipäästöjä asetukset vähentävät yli 46 milj t. CO2-ekv ja niiden seurauksena eurooppalaiset kotitaloudet säästävät keskimäärin noin 150 €/talous.

EU:n laajuisesti ekosuunnittelun ja energiamerkinnän arvioitu lisätuotto vuonna 2020 on teollisuudelle, tukku- ja vähittäiskaupalle noin 58 miljardia vuodessa, jonka taas arvioidaan epäsuorasti johtavan 900 000 uuden työpaikan syntyyn. Ekosuunnittelun energia- ja resurssitehokkuusvaatimukset rajaavat varsinkin EU:n ulkopuolelta tulevaa ns. halpatuotantoa pois EU:n markkinoilta, joten tiukat vaatimukset ovat laadukkaiden valmistajien eduksi. Suomessa valmistetaan suurimmaksi osaksi hyvin energia- ja resurssitehokkaita laitteita, joten yleensä mitä tiukemmat vaatimukset, sen parempi suomalaisille yrityksille.

Asetusten sisältöön voi vaikuttaa valmisteluvaiheessa ja aktiivisella osallistumiselle yritykset voivat saada heitä hyödyttäviä vaatimuksia lainsäädäntöön. Tuotekohtaisia asetuksia valmistellessa tehdään aina perusteellinen selvitys tuoteryhmän tilanteesta sekä huomioidaan aina tuotteen koko elinkaaren aikaiset kustannukset, jotta asetettavat vaatimukset ovat varmasti järkeviä ja turhaa sääntelyä pysyttäisiin välttämään.

Kotitalouksien energialasku on jo pienentynyt ekosuunnittelun ja energiamerkinnän ansiosta keskimäärin 470€ vuodessa ja tulee pienentymään jatkossa lisää, kun asetuksia valmistuu uusille tuoteryhmille.

Tulevaisuudessa resurssitehokkuuden näkökulmia tarkastellaan tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia valmisteltaessa vielä nykyistäkin järjestelmällisemmin, joten varsinkin tuotteiden korjattavuus ja kierrätettävyys paranee entisestään. Pienempien energialaskujen lisäksi kuluttajat tulevat siis saamaan tuotteita, jotka ovat aiempaa helpommin korjattavia sekä pitkäikäisempiä.

Lähteet: https://ec.europa.eu/energy/en/news/report-eu-energy-efficiency-requirements-products-generate-financial-and-energy-savings, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5895

Koronan vaikutukset ekosuunnitteluun ja energiamerkintään

Komissio on saanut joiltakin sidosryhmiltä pyyntöjä, joissa pyydetään lykkäämään ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimusten voimaantuloa, koska koronavirus on aiheuttanut teollisuudelle paljon vaikeuksia, kuten häiriöitä toimitusketjuihin, kysynnän vähentymistä sekä sulkenut testauslaboratorioita.

Komissio on kommentoinut, että ymmärtää teollisuuden ongelmat, mutta muutoksia lainsäädäntöihin ei pystyttäisi kuitenkaan tekemään riittävän nopeasti ja niiden muuttamisessa voisi muutenkin olla ongelmia. Sen sijaan komissio pyytää kansallisia markkinavalvontaviranomaisia huomioimaan poikkeukselliset olosuhteet ja suhtautumaan mahdollisiin ongelmiin ymmärtäväisesti ja oikeasuhtaisesti.

Ekosuunnittelun työsuunnitelma 2020-2024

Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän uuden työsuunnitelman valmistelu on aloitettu maaliskuussa ja se valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Työohjelma sisältää suunnitelman siitä mitä tuoteryhmiä ja muita ekosuunnitteluun ja energiamerkintään liittyviä asioita tullaan tarkastelemaan vuosina 2020-2024.

Työohjelman valmisteluun liittyen on avattu nettisivu, jonne voi rekisteröityä, jotta saa sähköpostitse tietoa asian etenemisestä sekä kutsut kuulemisiin.

Työohjelma tulee olemaan rakenteeltaan vastaavan tyylinen kuin aiemminkin kuin ennen, mutta erityisesti siinä kiinnitetään huomiota:

 • kiertotalousasioihin
 • uusien ja vanhojen horisontaali/omibus-asetusten uudelleentarkasteluun (esim. standby, offline-tila ja toleranssit)
 • mahdollisiin puutteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin vanhoissa asetuksissa ja vapaaehtoisissa sopimuksissa
 • erityishuomio ICT-laitteisiin (ja erityisesti nopeasti kehittyvät laitteet, mahdollinen nopeutettu menettely)
 • vanhojen energiaan liittyvien tuotteiden tarkasteluun (esim. ikkunat), koska näille ei ole vielä saatu asetettua mitään vaatimuksia
 • uusiin tuoteryhmiin ja niiden potentiaaleihin
 • useita tuotteita sisältävien tuotteiden tarkasteluun (onko näissä säästöpotentiaalia hyödyntämättä).

Työohjelman teon yhteydessä järjestetään kaksi sidosryhmäkuulemista, joissa työn etenemistä pääsee kommentoimaan. Ensimmäinen kokous on suunniteltu alustavasti pidettäväksi heinäkuussa ja toinen lokakuussa.

 Lisätitetoa: tai .

Kiertotalouden toimintasuunnitelma

Euroopan komissio on 11.3.2020 hyväksynyt uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman, joka on tärkeä osa komission 11.12.2019 esittelemää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Uusi toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä tuotteiden elinkaaren kaikkia vaiheita varten ja pyrkii lisäämään käytettyjen luonnonvarojen kiertoa EU:n taloudessa ja vähentämään primääriraaka-aineiden käyttöä.

Kiertotalouden toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä toimialoille, kuten elektroniikka-, akku-, pakkaus-, muovi-, tekstiili-, rakennus- ja elintarvikealoille, joilla on paljon kiertotalouteen liittyvää potentiaalia.

Toimintasuunnitelma sisältää lainsäädäntöaloitteen, jonka ytimenä on ekosuunnitteludirektiivin laajentaminen energiaan liittyvien tuotteiden ulkopuolelle, jotta ekosuunnittelukehystä voidaan soveltaa mahdollisimman monenlaisiin tuotteisiin ja sen avulla voidaan edistää kiertotaloutta mm. parantamalla tuotteiden kestävyyttä, uudelleenkäytettävyyttä, päivitettävyyttä, korjattavuutta, kierrätettävyyttä sekä puututaan vaarallisten kemikaalien esiintymiseen tuotteissa ja lisätään niiden energia- ja resurssitehokkuutta. Etusijalle asetetaan elektroniikka, tieto- ja viestintätekniikka ja tekstiilit, mutta myös huonekalut ja vaikutukseltaan merkittävät välituotteet kuten teräs, sementti ja kemikaalit. Muita tuoteryhmiä määritellään niiden ympäristövaikutusten ja kiertotalouspotentiaalin perusteella.

Tukeakseen uusien kestävien tuotteiden kehyksen tehokasta ja vaikuttavaa soveltamista komissio aikoo lisäksi luoda yhteisen älykkäiden kiertotalouden sovellusten eurooppalaisen tietokannan, joka sisältää arvoketjuja koskevia tietoja ja tuotetietoja sekä tehostaa yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa EU:ssa markkinoille saatettuihin tuotteisiin sovellettavien kestävyysvaatimusten noudattamisen valvontaa erityisesti yhteisillä tarkastuksilla ja markkinavalvontatoimilla.

Kuluttajien ja julkisten ostajien vaikuttamismahdollisuuksia pyritään parantamaan tarkastamalla kuluttajalainsäädäntöä siten, että kuluttajat saavat myyntipisteessä luotettavaa ja merkityksellistä tietoa tuotteista, myös niiden käyttöiästä ja korjauspalvelujen, varaosien ja korjauskäsikirjojen saatavuudesta. Myös viherpesuun, tuotteiden ennenaikaista vanhenemiseen sekä tietojen esittämiseen on tarkoitus puuttua.

Korjauttamisoikeutta vahvistetaan mm. selvittämällä mahdollisia muutoksia tuotteiden takuisiin sekä esimerkiksi parantamalla kuluttajien oikeutta päivittää ICT-laitteiden vanhentuneita ohjelmistoja.

Tuotteiden ekosuunnitteluun liittyen elektroniikka ja tieto- ja viestintätekniikalle, kuten matkapuhelimille, tableteille ja kannettaville tietokoneille asetetaan sääntelytoimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan siihen, että tuotteiden suunnittelussa otetaan huomioon energiatehokkuus ja kestävyys, korjattavuus, päivitettävyys, huollettavuus, uudelleenkäyttö ja kierrätys.

Matkapuhelinten ja vastaavien laitteiden latureita koskien selvitetään mahdollisuudet yleislaturin käyttöönottoon, latausjohtojen kestävyyden parantamiseen ja kannustimia latureiden oston erottamiseksi uusien laitteiden ostosta.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä ja käsittelyä pyritään parantamaan muun muassa harkitsemalla vaihtoehtoja EU:n laajuiseksi vastaanottojärjestelmäksi vanhojen matkapuhelinten, tablettien ja latureiden palauttamista tai takaisinmyyntiä varten.

Lisätietoja:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_420

https://ec.europa.eu/finland/news/circular_200311_fi

Liikenne- ja viestintäministeriön ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian valmistelussa esillä myös tuotteiden ekosuunnittelu

Tiesitkö, että digitalisaatio on kiihtynyt viime vuosina hurjaa vauhtia. Kansainvälinen energiavirasto IEA on arvioinut, että datan määrä on kasvanut eksponentiaalisesti. Internetliikenne on kolminkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana ja n. 90 % maailman datasta on luotu kahden viime vuoden aikana.  Digitalisaatio edesauttaa energiatehokkuuden edistämisessä monella toimialalla, mutta kolikon kääntöpuolena on digitalisaation vaatiman energiatarpeen kasvu.

Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti viime vuoden 2019 lopulla ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian valmistelun. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista Suomessa ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hallita.

Energiavirastosta työhön ovat osallistuneet Johanna Kirkinen ja Juha Toivanen. Strategian valmistelussa on noussut vahvasti esille ekosuunnittelun mahdollisuudet ICT-tuotteisiin liittyen. Kiertotalous on paljon esillä ja LVM onkin käynnistänyt useita lisäselvityksiä strategiatyötä varten.

Jos olet kiinnostunut strategian valmistelusta, kannattaa tutustua LVM:n hankeikkunaan, sieltä löytyy paljon materiaalia Asiakirjat – linkin alta:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM033:00/2019

Uunien ja liesituulettimien sidosryhmäkuuleminen 19.3.2020

Uunien ja liesituulettimien esiselvitykseen liittyvä sidosryhmäkuuleminen pidetään Sevillassa 19.3.2020. Kokouksessa käydään läpi selvityksen kohdat:

 • Task 1 – Scope definition, standard methods and legislation
 • Task 2 – Market analysis
 • Task 3 – Analysis of user behaviour and system aspects
 • Task 4 – Analysis of technologies

Materiaalit sekä tietoa kokoukseen ilmoittautumisesta löytyy selvitystä varten avatulta verkkosivulta (Ecodesign preparatory study on Cooking appliances). Sivustolla on mahdollista rekisteröityä sidosryhmään, jolloin saat tiedon selvityksen etenemisestä ja saat kutsut kaikkiin sidosryhmäkuulemisiin.

Kansallisesti valmistelusta vastaa Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ( ) tai

Uunien ja liesituulettimien uudelleentarkastelu alkanut

Uuneja ja liesituulettimia koskeva esiselvitys on alkanut. Lisätietoa löytyy selvitystä varten avatulta verkkosivulta (Ecodesign preparatory study on Cooking appliances). Sivustolla on mahdollista rekisteröityä sidosryhmään, jolloin saat tiedon selvityksen etenemisestä ja saat kutsut sidosryhmäkuulemisiin.

Kansallisesti valmistelusta vastaa Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen () tai

Kommenttipyyntö: hanojen ja suihkujen ekosuunnittelu- ja merkintävaatimukset

Komissio järjestää hanojen ja suihkujen ekosuunnittelu- ja merkintävaatimuksiin liittyen kuulemisfoorumin (Ecodesign Consultation Forum) jäsenmaille 18.12.2019 ja jäsenmaat voivat toimittaa kirjallisia kommentteja 17.1.2020 asti.

Kuulemisfoorumia varten Ympäristöministeriö varaa mahdollisuuden antaa kommentteja ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) nojalla suunnitelluista komission asetusluonnoksista.

Ehdotukset saa kommentoitavaksi Ympäristöministeriön Pekka Kalliomäeltä. Kommentit pyydetään toimittamaan 10.1.2020 mennessä Ympäristöministeriöön sähköpostiosoitteeseen . Tiedustelut sähköpostilla edellä mainittuun osoitteeseen tai puhelimitse Pekka Kalliomäki/YM puh. 050-572 6359.

Esitykset saatavilla aamupalatilaisuudesta 5.11.2019 Kiertotalous ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsääntelyssä

Energiaviraston järjestämässä aamupalatilaisuudessa 5.11.2019 kuultiin kattavasti, miten kiertotalous otetaan huomioon ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsääntelyssä. Tilaisuudessa pidettyjen puheenvuorojen esitykset löydät ao. linkeistä: