Televisiot (näytöt)
Lot 5


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat televisiot, monitorit ja digitaaliset ilmoitusnäytöt.
 • Asetuksia ei sovelleta elektronisiin näyttöihin, joiden näyttöruudun pinta-ala on enintään 100cm2, projektoreihin, all-in-one-videoneuvottelujärjestelmiin, lääketieteellisiin näyttöihin, virtuaalilaseihin ja -kypäriin, näyttöihin, jotka on integroitu tai integroidaan direktiivin 2012/19/EU 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 4 kohdassa lueteltuihin tuotteisiin eikä näyttöihin, jotka ovat sellaisten tuotteiden komponentteja tai osakokoonpanoja, jotka kuuluvat energiatehokkuusdirektiivissä säädettyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamisalaan.
 • Tälle tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimuksia. Asetukset tulivat voimaan vuonna 2019. Kaikki vaatimukset on kuvattu alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 20.8.2010:

 • Ekosuunnitteluvaatimusten noudattamista on mitattava liitteessä II määriteltyjen menetelmien mukaisesti.
 • Teknisen dokumentaation on sisällettävä liitteen I kohdan 6 alakohdan 1 mukaiset tiedot ja vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on esitettävä kohdan 6 alakohdan 2 mukaiset tiedot.
 • Televisioissa, joissa tulee esiin pakotettu valikko television ensimmäisen käynnistämisen yhteydessä, on tarjottava pakotetussa valikossa kotitilaa, jonka on oltava oletusarvoisesti käytössä, kun televisio käynnistetään ensimmäisen kerran. Jos käyttäjä valitsee television ensimmäisessä käynnistyksessä jonkin muun tilan kuin kotitilan, tälle valinnalle on pyydettävä vahvistus. Kotitilan luminanssin huippuarvon on oltava vähintään 65 prosenttia television kirkkaimman mahdollisen päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvosta.
 • Televisioissa, joissa ei ole pakotettua valikkoa, valmistajan tehdasasetuksissa olevan television päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvon on oltava vähintään 65 prosenttia television kirkkaimman mahdollisen päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvosta.

Voimaantulo 20.8.2011:

 • Television tehonkulutus missä tahansa pois päältä -tilassa ei saa olla suurempi kuin 0,30 wattia. Jos televisiossa on helposti nähtävissä oleva virtakytkin, joka pois päältä -asentoon laitettuna saattaa television tilaan, jossa sen tehonkulutus on enintään 0,01 wattia, sen tehonkulutus missään muussa pois päältä -tilassa ei saa olla yli 0,50 wattia.
 • Television tehonkulutus missä tahansa tilassa, jossa vain mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminto tai uudelleenaktivointitoiminto ja uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin (valmiustila), ei saa olla yli 0,50 wattia. Tehonkulutus ei saa olla yli 1,00 wattia tilassa, jossa vain mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö tai tällaisen ja uudelleenaktivointitoiminnon yhdistelmä.
 • Televisiossa on oltava pois päältä -tila ja/tai valmiustila sekä/tai muu tila, joka ei ylitä edellä mainittuja vaatimuksia, kun televisio on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.
 • Televisioissa on oltava oletusarvoisesti käytössä toiminto, joka siirtää television automaattisesti valmiustilaan, pois päältä -tilaan tai muuhun tilaan, joka ei ylitä edellä mainittuja tehonkulutusarvoja, kun televisio on ollut enintään 4 tuntia päälle kytkettynä -tilassa sen jälkeen, kun käyttäjä on viimeksi suorittanut toimenpiteen. Television on lisäksi annettava varoitus automaattisesta tilaan siirtymisestä ennen sitä.
 • Televisiovastaanottimissa, jotka koostuvat näytöstä ja yhdestä tai useammasta virittimestä/vastaanottimesta sekä erillisenä yksikkönä mahdollisista lisätoiminnoista datan tallentamista ja/tai toistamista varten, kuten DVD-soittimesta tai kiintolevyasemasta (HDD), edellä mainittuja vaatimuksia sovelletaan erikseen näyttöön ja erilliseen yksikköön.

Voimaantulo 1.4.2012:

 • Television, jonka näkyvissä oleva kuvaruudun pinta-ala on A (dm2), tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa ei saa ylittää seuraavia arvoja:
  • televisiovastaanottimet: 16 wattia + A · 3,4579 wattia/dm2
  • televisiomonitorit: 12 wattia + A · 3,4579 wattia/dm2

Verkkoon liitetyt televisiot

Voimaantulo 1.1.2015:

 • Jos televisio pystyy liittymään langattomaan verkkoon, käyttäjälle tulee antaa mahdollisuus kytkeä langaton verkkoyhteys pois käytöstä, ellei television aiottu käyttötarkoitus ole riippuvainen langattomasta yhteydestä tai siinä ei ole kiinteää verkkoyhteyttä.
 • Jos televisio on ollut enintään 4 tuntia päälle kytkettynä -tilassa viimeisimmän käyttäjän suorittaman toimenpiteen jälkeen, sen tulee siirtyä automaattisesti verkkovalmiustilaan tai muuhun tilaan, joka ei ylitä verkkovalmiustilalle asetettuja tehonkulutusvaatimuksia. Tästä toiminnosta tulee antaa varoitus ennen em. tilaan siirtymistä ja tämän toiminnon tulee olla oletuksena käytössä.
 • Kaikissa verkkoporteissa tulee olla käytettävissä ja aktivoituna tehonhallintatoiminto. Jos kaikki langattomat verkkoportit on kytketty pois käytöstä, tehonhallintatoiminnon tulee aktivoitua, kun yksikin portti kytketään käyttöön. Verkkovalmiustilassa tämä toiminto voi siirtää television automaattisesti valmiustilaan, pois päältä -tilaan tai muuhun tilaan, joka ei ylitä näille tiloille asetettuja tehonkulutusvaatimuksia.

Voimaantulo 1.1.2017:

 • Kun kaikki kiinteästi kytketyt verkkoportit on kytketty irti ja kaikki langattomat verkkoportit on kytketty pois käytöstä, televisiossa olevan valmiustilan tulee täyttää valmiustilaa koskevat vaatimukset. Lisäksi television tulee em. tilanteessa, kun se on ollut enintään 4 tuntia päälle kytkettynä -tilassa viimeisimmän käyttäjän suorittaman toimenpiteen jälkeen, siirtyä automaattisesti päälle kytkettynä -tilasta valmiustilaan, pois päältä -tilaan tai muuhun tilaan, joka ei ylitä em. tiloille asetettuja tehonkulutusvaatimuksia. Tästä toiminnosta tulee antaa varoitus ennen em. tilaan siirtymistä ja tämän toiminnon tulee olla oletuksena käytössä.
 • HiNA-toiminnolla (televisioon sisältyy reitittimen, verkkokytkimen tai langattoman verkon liityntäpisteen, muun kuin päätelaitteen, toiminto) varustetun television tehonkulutus verkkovalmiustilassa ei saa olla suurempi kuin 8,00 wattia.
 • Television, jota ei ole varustettu HiNA-toiminnolla, tehonkulutus verkkovalmiustilassa ei saa olla suurempi kuin 3,00 wattia.

Voimaantulo 1.1.2019:

 • Television, jota ei ole varustettu HiNA-toiminnolla, tehonkulutus verkkovalmiustilassa ei saa olla suurempi kuin 2,00 wattia.
Voimaantulo 1.3.2021
 • Elektronisen näytön EEI ei saa ylittää taulukossa esitettyjen raja-arvojen mukaista suurinta EEI:tä (EEImax ). Laskemisessa sovellettavat myönnytykset sekä toiminnalliset vaatimukset on esitetty asetuksen liitteessä 2.
  • EEImax elektronisille näytöille, joiden resoluutio on enintään 2 138 400 pikseliä (HD)
   • 1.3.2021 0,90
   • 1.3.2023 0,75
  • EEImax elektronisille näytöille, joiden resoluutio on yli 2 138 400 pikseliä (HD) ja enintään 8 294 400 pikseliä (UHD-4K)
   • 1.3.2021 1,10
   • 1.3.2023 0,90
  • EEImax elektronisille näytöille, joiden resoluutio on yli 8 294 400 pikseliä (UHD-4K), sekä mikro-led-näytöille
   • 1.3.2021 ei sovelleta
   • 1.3.2023 0,90

POISSA PÄÄLTÄ -TILAN, VALMIUSTILAN JA VERKKOVALMIUSTILAN VAATIMUKSET

Elektronisten näyttöjen on 1. maaliskuuta 2021 alkaen täytettävä jäljempänä luetellut vaatimukset.

 1. Tehontarpeen raja-arvot muussa kuin päällä-tilassa

Elektroniset näytöt eivät saa ylittää taulukossa 2 kuvattuja tehontarpeen raja-arvoja eri toimintotiloissa ja olosuhteissa.

Poissa päältä -tila Valmiustila Verkkovalmiustila
Enimmäisrajat 0,30 0,50 2,00
Myönnytykset lisätoimintoja varten, jos lisätoimintoja on ja jos ne ovat päällä
Tilanäyttö
0,0 0,20 0,20
Läsnäolon havaitsemiseen perustuva deaktivointi
0,0 0,50 0,50
Kosketusnäyttötoiminnallisuus, jos se voidaan aktivoida
0,0 1,00 1,00
HiNA-toiminto
0,0 0,0 4,00
Suurin kokonaistehontarve kaikkine lisätoimintoineen, jos niitä on ja jos ne ovat päällä 0,30 2,20 7,70
 1. Poissa päältä -tilan, valmiustilan ja verkkovalmiustilan saatavuus

Elektronisissa näytössä on oltava poissa päältä -tila, valmiustila tai verkkovalmiustila tai muita tiloja, jotka eivät ylitä valmiustilalle asetettuja tehontarvevaatimuksia.

Asetusvalikoissa, käyttöoppaissa ja mahdollisessa muussa dokumentaatiossa on viitattava poissa päältä -tilaan, valmiustilaan ja verkkovalmiustilaan käyttäen kyseisiä termejä.

Automaattinen siirtyminen poissa päältä -tilaan ja/tai valmiustilaan ja/tai muuhun tilaan, joka ei ylitä valmiustilaan sovellettavia tehontarvevaatimuksia, on oltava oletusasetuksena, myös verkkoon liitetyissä näytöissä, joissa verkkoliitäntä on päällä-tilassa päällä.

Verkkovalmiustilan on oltava poissa päältä verkkoon liitetyn television normaaliasetuksissa. Loppukäyttäjältä on pyydettävä vahvistus verkkovalmiustilan aktivoinnille, jos se on tarpeen valittua etäkäynnistettävää toimintoa varten, ja loppukäyttäjän on voitava kytkeä se pois päältä.

Verkkoon liitettyjen elektronisten näyttöjen on täytettävä valmiustilaa koskevat vaatimukset, kun verkkovalmiustila on poissa päältä.

 1. Automaattinen valmiustila televisioissa

a) Televisioissa on oltava tehonhallintatoiminto, joka on aktivoituna valmistajan tehdasasetuksissa ja jonka avulla televisio siirtyy automaattisesti enintään neljän tunnin kuluttua siitä, kun käyttäjä on viimeksi suorittanut toimenpiteen, päällä-tilasta valmiustilaan tai verkkovalmiustilaan tai muuhun tilaan, joka ei ylitä valmiustilaan tai verkkovalmiustilaan sovellettavia tehontarvevaatimuksia. Ennen tällaista automaattista siirtymistä televisioiden on näytettävä vähintään 20 sekunnin ajan varoitusviesti, joka varoittaa käyttäjää lähestyvästä siirtymisestä, ja niissä on oltava mahdollisuus viivästyttää tai tilapäisesti peruuttaa siirtyminen. b) Jos televisiossa on toiminto, jonka avulla käyttäjällä on mahdollisuus lyhentää, pidentää tai kytkeä pois päältä neljän tunnin määräaika, joka koskee a alakohdassa tarkoitettua automaattista siirtymistä tilasta toiseen, on näytettävä varoitusviesti energiankulutuksen mahdollisesta lisääntymisestä ja tälle uudelle asetukselle on pyydettävä vahvistus, kun valitaan määräajan pidentäminen yli neljäksi tunniksi tai toiminnon kytkeminen pois päältä. c) Jos televisio on varustettu läsnäolotunnistimella, näytön on siirryttävä automaattisesti päällä-tilasta johonkin muuhun tilaan a alakohdan mukaisesti enintään tunnin kuluttua siitä, kun läsnäolotunnistin ei ole havainnut henkilön tai henkilöiden läsnäoloa. d) Televisioiden, joissa on valittavissa useita tulolähteitä, on asetettava valitun ja esitetyn signaalilähteen tehonhallintaprotokollat etusijalle a–c alakohdassa kuvattuihin oletusarvoisiin tehonhallintamekanismeihin nähden.

 1. Automaattinen valmiustila muissa näytöissä kuin televisioissa

Sellaisten muiden elektronisten näyttöjen kuin televisioiden, joissa on valittavissa useita syöttölähteitä, on normaaliasetuksiin asetettuna siirryttävä valmiustilaan, verkkovalmiustilaan tai muuhun tilaan, joka ei ylitä vastaavia valmiustilaan tai verkkovalmiustilaan sovellettavia tehontarvevaatimuksia, kun mikään syöttölähde ei havaitse videon syöttösignaalia yli 10 sekunnin kuluessa, tai yli 60 minuutin kuluessa, kun kyseessä on digitaalinen interaktiivinen valkotaulu tai lähetystoimintastandardin näyttö. Ennen siirtymisen aloittamista käyttäjälle on esitettävä varoitusviesti, ja siirtyminen on suoritettava loppuun 10 minuutin kuluessa.

 

MateriaalItehokkuusvaatimukset, Voimaantulo 1.3.2021:

1.   Purkamisen, kierrätyksen ja hyödyntämisen mahdollistava suunnittelu

Valmistajien, maahantuojien tai niiden valtuutettujen edustajien on varmistettava, että yhdistämis-, kiinnitys- tai sulkemistekniikat eivät estä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU liitteessä VII olevassa 1 kohdassa tai paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY (1) 11 artiklassa mainittujen komponenttien, jos sellaisia on, poistamista yleisesti saatavilla olevilla työkaluilla.

Valmistajien, maahantuojien tai näiden valtuutettujen edustajien on asetettava saataville vapaasti käytettävissä olevalla internetsivustolla purkamista koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta mihin tahansa tuotteessa olevaan direktiivin 2012/19/EU liitteessä VII olevassa 1 kohdassa tarkoitettuun komponenttiin päästään käsiksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2012/19/EU 15 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Näiden purkamista koskevien tietojen on sisällettävä sellaisten purkuvaiheiden järjestys, jotka ovat tarpeen, jotta kohteena oleviin komponentteihin päästään käsiksi.

Loppukäsittelyä koskevien tietojen on oltava saatavilla vähintään 15 vuoden ajan tuotemallin viimeisen yksikön markkinoille saattamisen jälkeen.

2.   Muovikomponenttien merkinnät

Yli 50 grammaa painavissa muovikomponenteissa on oltava merkintä, jossa ilmoitetaan polymeerityyppi. Palonestoaineita sisältäviin komponentteihin on lisäksi merkittävä polymeerin lyhenne

3.   Kadmiumia koskeva tunnus

Elektronisissa näytöissä, joiden näyttötaulun kadmiumin (Cd) pitoisuusarvo homogeenisessa materiaalissa on yli 0,01 %, siten kuin se on määritelty tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65/EU mukaisesti, on oltava ”Kadmiumia sisällä” -tunnus.

4.   Halogenoidut palonestoaineet

Halogenoitujen palonestoaineiden käyttö ei ole sallittua elektronisten näyttöjen kuorissa ja jalustoissa.

5.   Korjaamisen ja uudelleenkäytön mahdollistava suunnittelu

Vaatimuksia varaosien saatavuudelle, korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuteen sekä varaosien enimmäistoimitusaikaan.

Energiamerkintä­vaatimukset

Voimaantulo 30.3.2012:

 • Painettu tuoteseloste ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Tuoteselosteiden tulee olla liitteen III mukaisia.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen IV mukaisesti.
 • Energiatehokkuusluokat perustuvat energiatehokkuusindeksiin (EEI), joka on määritettävä liitteen II mukaisesti. Energiatehokkuusluokat määritetään liitteen I mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.
 • Jokainen televisio tulee olla varustettu painetulla merkillä ja sähköinen energiamerkki on asetettava jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Merkkien tulee olla ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen V mukaisia seuraavasti:
  • 1.1.2017 alkaen: markkinoille saatettavien, energiatehokkuusluokkaan A++, A+, A, B, C, D tai E kuuluvien televisioiden merkkien on oltava 3 kohdan mukaisia (tavarantoimittajien niin halutessa, 4 kohdan mukaisia)
  • 1.1.2020 alkaen: markkinoille saatettavien, energiatehokkuusluokkaan A+++, A++, A+, A, B, C tai D kuuluvien televisioiden merkkien on oltava 4 kohdan mukaisia

MateriaalItehokkuusvaatimukset, Voimaantulo 1.3.2021:

1.   Purkamisen, kierrätyksen ja hyödyntämisen mahdollistava suunnittelu

Valmistajien, maahantuojien tai niiden valtuutettujen edustajien on varmistettava, että yhdistämis-, kiinnitys- tai sulkemistekniikat eivät estä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU liitteessä VII olevassa 1 kohdassa tai paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY (1) 11 artiklassa mainittujen komponenttien, jos sellaisia on, poistamista yleisesti saatavilla olevilla työkaluilla.

Valmistajien, maahantuojien tai näiden valtuutettujen edustajien on asetettava saataville vapaasti käytettävissä olevalla internetsivustolla purkamista koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta mihin tahansa tuotteessa olevaan direktiivin 2012/19/EU liitteessä VII olevassa 1 kohdassa tarkoitettuun komponenttiin päästään käsiksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2012/19/EU 15 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Näiden purkamista koskevien tietojen on sisällettävä sellaisten purkuvaiheiden järjestys, jotka ovat tarpeen, jotta kohteena oleviin komponentteihin päästään käsiksi.

Loppukäsittelyä koskevien tietojen on oltava saatavilla vähintään 15 vuoden ajan tuotemallin viimeisen yksikön markkinoille saattamisen jälkeen.

2.   Muovikomponenttien merkinnät

Yli 50 grammaa painavissa muovikomponenteissa on oltava merkintä, jossa ilmoitetaan polymeerityyppi. Palonestoaineita sisältäviin komponentteihin on lisäksi merkittävä polymeerin lyhenne

3.   Kadmiumia koskeva tunnus

Elektronisissa näytöissä, joiden näyttötaulun kadmiumin (Cd) pitoisuusarvo homogeenisessa materiaalissa on yli 0,01 %, siten kuin se on määritelty tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65/EU mukaisesti, on oltava ”Kadmiumia sisällä” -tunnus.

4.   Halogenoidut palonestoaineet

Halogenoitujen palonestoaineiden käyttö ei ole sallittua elektronisten näyttöjen kuorissa ja jalustoissa.

5.   Korjaamisen ja uudelleenkäytön mahdollistava suunnittelu

Vaatimuksia varaosien saatavuudelle, korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuteen sekä varaosien enimmäistoimitusaikaan.

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Voimaantulo 30.3.2012:

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä. Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste.

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa tilalämmittimessä on laitteen etupinnassa oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki, joka on liitteen V mukainen seuraavasti:

Verkkokauppa

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita tai kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan seuraavanlaiset tiedot tässä järjestyksessä:

 • Mallin energiatehokkuusluokka
 • Tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa
 • Vuotuinen energiankulutus
 • Näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä

Jos halutaan antaa muita tietoja, ne tulee antaa liitteen III mukaisessa muodossa ja järjestyksessä. Tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on mainittava mallin energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Näytön pinta-alan läpimitta HD UHD
(cm) (tuumaa) wattia wattia
55,9 22 15
81,3 32 25
108,0 43 33 47
123,2 49 43 57
152,4 60 62 67
165,1 65 56 71
Muut toimintotilat:
Poissa päältä -tila (fyysinen kytkin): 0,0 W
Poissa päältä -tila (ei fyysistä kytkintä): 0,1 W
Valmiustila 0,2 W
Verkkovalmiustila (muu kuin HiNA): 0,9 W

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()