Televisiot
Lot 5


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat televisiovastaanottimet ja televisiomonitorit.
 • Tälle tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on kuvattu alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 20.8.2010:

 • Ekosuunnitteluvaatimusten noudattamista on mitattava liitteessä II määriteltyjen menetelmien mukaisesti.
 • Teknisen dokumentaation on sisällettävä liitteen I kohdan 6 alakohdan 1 mukaiset tiedot ja vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on esitettävä kohdan 6 alakohdan 2 mukaiset tiedot.
 • Televisioissa, joissa tulee esiin pakotettu valikko television ensimmäisen käynnistämisen yhteydessä, on tarjottava pakotetussa valikossa kotitilaa, jonka on oltava oletusarvoisesti käytössä, kun televisio käynnistetään ensimmäisen kerran. Jos käyttäjä valitsee television ensimmäisessä käynnistyksessä jonkin muun tilan kuin kotitilan, tälle valinnalle on pyydettävä vahvistus. Kotitilan luminanssin huippuarvon on oltava vähintään 65 prosenttia television kirkkaimman mahdollisen päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvosta.
 • Televisioissa, joissa ei ole pakotettua valikkoa, valmistajan tehdasasetuksissa olevan television päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvon on oltava vähintään 65 prosenttia television kirkkaimman mahdollisen päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvosta.

Voimaantulo 20.8.2011:

 • Television tehonkulutus missä tahansa pois päältä -tilassa ei saa olla suurempi kuin 0,30 wattia. Jos televisiossa on helposti nähtävissä oleva virtakytkin, joka pois päältä -asentoon laitettuna saattaa television tilaan, jossa sen tehonkulutus on enintään 0,01 wattia, sen tehonkulutus missään muussa pois päältä -tilassa ei saa olla yli 0,50 wattia.
 • Television tehonkulutus missä tahansa tilassa, jossa vain mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminto tai uudelleenaktivointitoiminto ja uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin (valmiustila), ei saa olla yli 0,50 wattia. Tehonkulutus ei saa olla yli 1,00 wattia tilassa, jossa vain mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö tai tällaisen ja uudelleenaktivointitoiminnon yhdistelmä.
 • Televisiossa on oltava pois päältä -tila ja/tai valmiustila sekä/tai muu tila, joka ei ylitä edellä mainittuja vaatimuksia, kun televisio on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.
 • Televisioissa on oltava oletusarvoisesti käytössä toiminto, joka siirtää television automaattisesti valmiustilaan, pois päältä -tilaan tai muuhun tilaan, joka ei ylitä edellä mainittuja tehonkulutusarvoja, kun televisio on ollut enintään 4 tuntia päälle kytkettynä -tilassa sen jälkeen, kun käyttäjä on viimeksi suorittanut toimenpiteen. Television on lisäksi annettava varoitus automaattisesta tilaan siirtymisestä ennen sitä.
 • Televisiovastaanottimissa, jotka koostuvat näytöstä ja yhdestä tai useammasta virittimestä/vastaanottimesta sekä erillisenä yksikkönä mahdollisista lisätoiminnoista datan tallentamista ja/tai toistamista varten, kuten DVD-soittimesta tai kiintolevyasemasta (HDD), edellä mainittuja vaatimuksia sovelletaan erikseen näyttöön ja erilliseen yksikköön.

Voimaantulo 1.4.2012:

 • Television, jonka näkyvissä oleva kuvaruudun pinta-ala on A (dm2), tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa ei saa ylittää seuraavia arvoja:
  • televisiovastaanottimet: 16 wattia + A · 3,4579 wattia/dm2
  • televisiomonitorit: 12 wattia + A · 3,4579 wattia/dm2

Verkkoon liitetyt televisiot

Voimaantulo 1.1.2015:

 • Jos televisio pystyy liittymään langattomaan verkkoon, käyttäjälle tulee antaa mahdollisuus kytkeä langaton verkkoyhteys pois käytöstä, ellei television aiottu käyttötarkoitus ole riippuvainen langattomasta yhteydestä tai siinä ei ole kiinteää verkkoyhteyttä.
 • Jos televisio on ollut enintään 4 tuntia päälle kytkettynä -tilassa viimeisimmän käyttäjän suorittaman toimenpiteen jälkeen, sen tulee siirtyä automaattisesti verkkovalmiustilaan tai muuhun tilaan, joka ei ylitä verkkovalmiustilalle asetettuja tehonkulutusvaatimuksia. Tästä toiminnosta tulee antaa varoitus ennen em. tilaan siirtymistä ja tämän toiminnon tulee olla oletuksena käytössä.
 • Kaikissa verkkoporteissa tulee olla käytettävissä ja aktivoituna tehonhallintatoiminto. Jos kaikki langattomat verkkoportit on kytketty pois käytöstä, tehonhallintatoiminnon tulee aktivoitua, kun yksikin portti kytketään käyttöön. Verkkovalmiustilassa tämä toiminto voi siirtää television automaattisesti valmiustilaan, pois päältä -tilaan tai muuhun tilaan, joka ei ylitä näille tiloille asetettuja tehonkulutusvaatimuksia.

Voimaantulo 1.1.2017:

 • Kun kaikki kiinteästi kytketyt verkkoportit on kytketty irti ja kaikki langattomat verkkoportit on kytketty pois käytöstä, televisiossa olevan valmiustilan tulee täyttää valmiustilaa koskevat vaatimukset. Lisäksi television tulee em. tilanteessa, kun se on ollut enintään 4 tuntia päälle kytkettynä -tilassa viimeisimmän käyttäjän suorittaman toimenpiteen jälkeen, siirtyä automaattisesti päälle kytkettynä -tilasta valmiustilaan, pois päältä -tilaan tai muuhun tilaan, joka ei ylitä em. tiloille asetettuja tehonkulutusvaatimuksia. Tästä toiminnosta tulee antaa varoitus ennen em. tilaan siirtymistä ja tämän toiminnon tulee olla oletuksena käytössä.
 • HiNA-toiminnolla (televisioon sisältyy reitittimen, verkkokytkimen tai langattoman verkon liityntäpisteen, muun kuin päätelaitteen, toiminto) varustetun television tehonkulutus verkkovalmiustilassa ei saa olla suurempi kuin 8,00 wattia.
 • Television, jota ei ole varustettu HiNA-toiminnolla, tehonkulutus verkkovalmiustilassa ei saa olla suurempi kuin 3,00 wattia.

Voimaantulo 1.1.2019:

 • Television, jota ei ole varustettu HiNA-toiminnolla, tehonkulutus verkkovalmiustilassa ei saa olla suurempi kuin 2,00 wattia.

Energiamerkintä­vaatimukset

Voimaantulo 30.3.2012:

 • Painettu tuoteseloste ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Tuoteselosteiden tulee olla liitteen III mukaisia.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen IV mukaisesti.
 • Energiatehokkuusluokat perustuvat energiatehokkuusindeksiin (EEI), joka on määritettävä liitteen II mukaisesti. Energiatehokkuusluokat määritetään liitteen I mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.
 • Jokainen televisio tulee olla varustettu painetulla merkillä ja sähköinen energiamerkki on asetettava jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Merkkien tulee olla ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen V mukaisia seuraavasti:
  • 1.1.2017 alkaen: markkinoille saatettavien, energiatehokkuusluokkaan A++, A+, A, B, C, D tai E kuuluvien televisioiden merkkien on oltava 3 kohdan mukaisia (tavarantoimittajien niin halutessa, 4 kohdan mukaisia)
  • 1.1.2020 alkaen: markkinoille saatettavien, energiatehokkuusluokkaan A+++, A++, A+, A, B, C tai D kuuluvien televisioiden merkkien on oltava 4 kohdan mukaisia

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Voimaantulo 30.3.2012:

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä. Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste.

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa tilalämmittimessä on laitteen etupinnassa oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki, joka on liitteen V mukainen seuraavasti:

Verkkokauppa

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita tai kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan seuraavanlaiset tiedot tässä järjestyksessä:

 • Mallin energiatehokkuusluokka
 • Tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa
 • Vuotuinen energiankulutus
 • Näkyvissä olevan kuvapinnan lävistäjä

Jos halutaan antaa muita tietoja, ne tulee antaa liitteen III mukaisessa muodossa ja järjestyksessä. Tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on mainittava mallin energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Asetuksessa ei ole määritelty viitearvoja.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()