Televisiot ja näytöt


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat
  • televisiot,
  • monitorit ja
  • digitaaliset ilmoitusnäytöt.
 • Asetuksia ei sovelleta
  • elektronisiin näyttöihin, joiden näyttöruudun pinta-ala on enintään 100cm2,
  • projektoreihin,
  • all-in-one-videoneuvottelujärjestelmiin,
  • lääketieteellisiin näyttöihin,
  • virtuaalilaseihin ja -kypäriin,
  • näyttöihin, jotka on integroitu tai integroidaan direktiivin 2012/19/EU 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 4 kohdassa lueteltuihin tuotteisiin eikä
  • näyttöihin, jotka ovat sellaisten tuotteiden komponentteja tai osakokoonpanoja, jotka kuuluvat energiatehokkuusdirektiivissä säädettyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamisalaan.
 • Tälle tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimuksia. Asetukset tulivat voimaan vuonna 2019. Kaikki vaatimukset on kuvattu alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET

Voimaantulo 1.3.2021

Elektronisen näytön EEI ei saa ylittää taulukossa esitettyjen raja-arvojen mukaista suurinta EEI:tä (EEImax ). Laskemisessa sovellettavat myönnytykset sekä toiminnalliset vaatimukset on esitetty asetuksen liitteessä 2. Huomaa kuitenkin, että EEI-laskentakaavaan on julkaistu oikaisu vuonna 2020 (katso oikea kaava yllä olevasta korjauksesta).

 • EEImax elektronisille näytöille, joiden resoluutio on enintään 2 138 400 pikseliä (HD)
  • 1.3.2021 0,90
  • 1.3.2023 0,75
 • EEImax elektronisille näytöille, joiden resoluutio on yli 2 138 400 pikseliä (HD) ja enintään 8 294 400 pikseliä (UHD-4K)
  • 1.3.2021 1,10
  • 1.3.2023 0,90
 • EEImax elektronisille näytöille, joiden resoluutio on yli 8 294 400 pikseliä (UHD-4K), sekä mikro-led-näytöille
  • 1.3.2021 ei sovelleta
  • 1.3.2023 0,90

 

POISSA PÄÄLTÄ -TILAN, VALMIUSTILAN JA VERKKOVALMIUSTILAN VAATIMUKSET

Voimaantulo 1.3.2021

Tehontarpeen raja-arvot muussa kuin päällä-tilassa

Elektroniset näytöt eivät saa ylittää taulukossa 2 kuvattuja tehontarpeen raja-arvoja eri toimintotiloissa ja olosuhteissa.

Poissa päältä -tila

Valmiustila

Verkkovalmiustila

Enimmäisrajat

0,30

0,50

2,00

Myönnytykset lisätoimintoja varten, jos lisätoimintoja on ja jos ne ovat päällä
Tilanäyttö

0,0

0,20

0,20

Läsnäolon havaitsemiseen perustuva deaktivointi

0,0

0,50

0,50

Kosketusnäyttötoiminnallisuus, jos se voidaan aktivoida

0,0

1,00

1,00

HiNA-toiminto

0,0

0,0

4,00

Suurin kokonaistehontarve kaikkine lisätoimintoineen, jos niitä on ja jos päällä

0,30

2,20

7,70

Poissa päältä -tilan, valmiustilan ja verkkovalmiustilan saatavuus

Elektronisissa näytössä on oltava poissa päältä -tila, valmiustila tai verkkovalmiustila tai muita tiloja, jotka eivät ylitä valmiustilalle asetettuja tehontarvevaatimuksia.

Asetusvalikoissa, käyttöoppaissa ja mahdollisessa muussa dokumentaatiossa on viitattava poissa päältä -tilaan, valmiustilaan ja verkkovalmiustilaan käyttäen kyseisiä termejä.

Automaattinen siirtyminen poissa päältä -tilaan ja/tai valmiustilaan ja/tai muuhun tilaan, joka ei ylitä valmiustilaan sovellettavia tehontarvevaatimuksia, on oltava oletusasetuksena, myös verkkoon liitetyissä näytöissä, joissa verkkoliitäntä on päällä-tilassa päällä.

Verkkovalmiustilan on oltava poissa päältä verkkoon liitetyn television normaaliasetuksissa. Loppukäyttäjältä on pyydettävä vahvistus verkkovalmiustilan aktivoinnille, jos se on tarpeen valittua etäkäynnistettävää toimintoa varten, ja loppukäyttäjän on voitava kytkeä se pois päältä.

Verkkoon liitettyjen elektronisten näyttöjen on täytettävä valmiustilaa koskevat vaatimukset, kun verkkovalmiustila on poissa päältä.

Automaattinen valmiustila televisioissa

Televisioissa on oltava tehonhallintatoiminto, joka on aktivoituna valmistajan tehdasasetuksissa ja jonka avulla televisio siirtyy automaattisesti enintään neljän tunnin kuluttua siitä, kun käyttäjä on viimeksi suorittanut toimenpiteen, päällä-tilasta valmiustilaan tai verkkovalmiustilaan tai muuhun tilaan, joka ei ylitä valmiustilaan tai verkkovalmiustilaan sovellettavia tehontarvevaatimuksia.

Ennen tällaista automaattista siirtymistä televisioiden on näytettävä vähintään 20 sekunnin ajan varoitusviesti, joka varoittaa käyttäjää lähestyvästä siirtymisestä, ja niissä on oltava mahdollisuus viivästyttää tai tilapäisesti peruuttaa siirtyminen.

Jos televisiossa on toiminto, jonka avulla käyttäjällä on mahdollisuus lyhentää, pidentää tai kytkeä pois päältä neljän tunnin määräaika, joka koskee a alakohdassa tarkoitettua automaattista siirtymistä tilasta toiseen, on näytettävä varoitusviesti energiankulutuksen mahdollisesta lisääntymisestä ja tälle uudelle asetukselle on pyydettävä vahvistus, kun valitaan määräajan pidentäminen yli neljäksi tunniksi tai toiminnon kytkeminen pois päältä.

Jos televisio on varustettu läsnäolotunnistimella, näytön on siirryttävä automaattisesti päällä-tilasta johonkin muuhun tilaan a alakohdan mukaisesti enintään tunnin kuluttua siitä, kun läsnäolotunnistin ei ole havainnut henkilön tai henkilöiden läsnäoloa.

Televisioiden, joissa on valittavissa useita tulolähteitä, on asetettava valitun ja esitetyn signaalilähteen tehonhallintaprotokollat etusijalle em. alakohdassa kuvattuihin oletusarvoisiin tehonhallintamekanismeihin nähden.

Automaattinen valmiustila muissa näytöissä kuin televisioissa

Sellaisten muiden elektronisten näyttöjen kuin televisioiden, joissa on valittavissa useita syöttölähteitä, on normaaliasetuksiin asetettuna siirryttävä valmiustilaan, verkkovalmiustilaan tai muuhun tilaan, joka ei ylitä vastaavia valmiustilaan tai verkkovalmiustilaan sovellettavia tehontarvevaatimuksia, kun mikään syöttölähde ei havaitse videon syöttösignaalia yli 10 sekunnin kuluessa, tai yli 60 minuutin kuluessa, kun kyseessä on digitaalinen interaktiivinen valkotaulu tai lähetystoimintastandardin näyttö. Ennen siirtymisen aloittamista käyttäjälle on esitettävä varoitusviesti, ja siirtyminen on suoritettava loppuun 10 minuutin kuluessa.

MATERIAALITEHOKKUUSVAATIMUKSET

Voimaantulo 1.3.2021:

Purkamisen, kierrätyksen ja hyödyntämisen mahdollistava suunnittelu

Valmistajien, maahantuojien tai niiden valtuutettujen edustajien on varmistettava, että yhdistämis-, kiinnitys- tai sulkemistekniikat eivät estä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU liitteessä VII olevassa 1 kohdassa tai paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY (1) 11 artiklassa mainittujen komponenttien, jos sellaisia on, poistamista yleisesti saatavilla olevilla työkaluilla.

Valmistajien, maahantuojien tai näiden valtuutettujen edustajien on asetettava saataville vapaasti käytettävissä olevalla internetsivustolla purkamista koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta mihin tahansa tuotteessa olevaan direktiivin 2012/19/EU liitteessä VII olevassa 1 kohdassa tarkoitettuun komponenttiin päästään käsiksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2012/19/EU 15 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Näiden purkamista koskevien tietojen on sisällettävä sellaisten purkuvaiheiden järjestys, jotka ovat tarpeen, jotta kohteena oleviin komponentteihin päästään käsiksi.

Loppukäsittelyä koskevien tietojen on oltava saatavilla vähintään 15 vuoden ajan tuotemallin viimeisen yksikön markkinoille saattamisen jälkeen.

Muovikomponenttien merkinnät

Yli 50 grammaa painavissa muovikomponenteissa on oltava merkintä, jossa ilmoitetaan polymeerityyppi. Palonestoaineita sisältäviin komponentteihin on lisäksi merkittävä polymeerin lyhenne

Kadmiumia koskeva tunnus

Elektronisissa näytöissä, joiden näyttötaulun kadmiumin (Cd) pitoisuusarvo homogeenisessa materiaalissa on yli 0,01 %, siten kuin se on määritelty tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65/EU mukaisesti, on oltava ”Kadmiumia sisällä” -tunnus.

Halogenoidut palonestoaineet

Halogenoitujen palonestoaineiden käyttö ei ole sallittua elektronisten näyttöjen kuorissa ja jalustoissa.

Varaosien saatavuus

 • ammattikorjaajille oltava saatavilla: sisäinen teholähde, liittimet ulkoisen laitteen (kaapeli, antenni, USB, DVD ja Blue Ray) kytkemiseksi, kondensaattorit, paristot ja akut, DVD/Blue Ray-moduuli tarvittaessa ja HD/SSD-moduuli vähintään seitsemän vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille
  • varaosien luettelo ja menettely niiden tilaamiseksi on oltava julkisesti saatavilla vapaasti käytettävissä olevalla verkkosivustolla viimeistään kahden vuoden kuluttua ensimmäisen mallia edustavan laitteen saattamisesta markkinoille ja kyseisten varaosien saatavillaolon loppuun saakka
 • ammattikorjaajille ja loppukäyttäjille oltava saatavilla vähintään: ulkoinen teholähde ja kaukosäädin vähintään 7 vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille
  • varaosien luettelo ja menettely niiden tilaamiseksi sekä korjausohjeet on asetettava julkisesti saataville vapaasti käytettävissä olevalla valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan verkkosivustolla ensimmäisen mallia edustavan laitteen markkinoille saattamisen ajankohtana ja kyseisten varaosien saatavillaolon loppuun saakka.
 • varaosat on voitava vaihtaa käyttämällä yleisesti saatavilla olevia työkaluja ja aiheuttamatta laitteelle pysyviä vaurioita

Korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

 • laitteen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot ammattikorjaajien saataville seuraavin edellytyksin:
  • verkkosivustolla on esitettävä, kuinka ammattikorjaajat voivat rekisteröityä tietojen saamiseksi; tällaisen pyynnön hyväksymiseksi valmistajat, maahantuojat tai valtuutetut edustajat voivat vaatia, että ammattikorjaajat osoittavat
   • teknisen pätevyytensä laitteiden korjaamiseen ja noudattavansa sähkölaitteiden korjaajiin sovellettavia säännöksiä siinä jäsenvaltioissa, jossa he harjoittavat toimintaansa. Todisteeksi hyväksytään viittaus ammattikorjaajien viralliseen rekisterijärjestelmään, jos sellainen on käytössä
   • että ammattikorjaajalla on vakuutus, joka kattaa toiminnasta aiheutuvat vastuut
  • rekisteröintipyyntö on hyväksyttävä tai hylättävä 5 työpäivän kuluessa ammattikorjaajan esittämästä pyynnöstä;
 • korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta tai säännöllisten päivitysten saamisesta on mahdollista periä kohtuullinen maksu.
 • Rekisteröityneellä ammattikorjaajalla on oltava yhden työpäivän kuluessa pyynnöstä pyydetyt korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvät tiedot.
 • Saatavilla oleviin korjaamiseen ja huoltamiseen liittyviin tietoihin on sisällyttävä seuraavat:
  • laitteen yksiselitteiset tunnistetiedot;
  • purkamisohje tai hajotuskuva;
  • luettelo tarvittavista korjaus- ja testausvälineistä;
  • komponentteja ja vianmääritystä koskevat tiedot (esim. mittausten teoreettiset enimmäis- ja vähimmäisarvot);
  • johdotus- ja kytkentäkaaviot;
  • vianmäärityksen vika- ja virhekoodit (mukaan lukien mahdolliset valmistajakohtaiset koodit); ja
  • laitteeseen tallennettuja ilmoitettuja vikatapahtumia koskevat tietueet (jos on).

Varaosien enimmäistoimitusaika

 • varaosat on toimitettava 15 työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta
 • ammattikorjaajille tarkoitettujen varaosien saatavuus voidaan rajoittaa vain rekisteröityneille ammattikorjaajille.

Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen päivitysten saatavuus

Kiinteän ohjelmiston viimeisin saatavilla oleva versio on asetettava saataville vähintään kahdeksan vuoden ajaksi sen jälkeen, kun tietyn tuotemallin viimeinen yksikkö on saatettu markkinoille, maksutta tai tasapuolisin, läpinäkyvin ja syrjimättömin kustannuksin. Kiinteän ohjelmiston viimeisin saatavilla oleva turvapäivitys on asetettava maksutta saataville vähintään kahdeksan vuoden ajaksi tietyn tuotemallin viimeisen tuotteen markkinoille saattamisen jälkeen.

Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen päivitysten taattu vähimmäissaatavuus sekä varaosien ja tuotetuen saatavuus on ilmoitettava tuoteselosteessa asetuksen (EU) 2019/2013 liitteen V mukaisesti.

 

 

Energiamerkintä­vaatimukset

Voimaantulo 1.3.2021:

Energiatehokkuusluokat on määritettävä liitteen II mukaisesti.

Elektronisen näytön energiatehokkuusluokka määräytyy sen merkintää koskevan energiatehokkuusindeksin (EEIlabel ) perusteella.

Elekronisten näyttöjen energiatehokkuusluokat:

Energiatehokkuusluokat Energiatehokkuusindeksi (EEIlabel)
A EEIlabel < 0,30
B 0,30 ≤ EEIlabel < 0,40
C 0,40 ≤ EEIlabel < 0,50
D 0,50 ≤ EEIlabel < 0,60
E 0,60 ≤ EEIlabel < 0,75
F 0,75 ≤ EEIlabel < 0,90
G 0,90 ≤ EEIlabel

Elektronisen näytön energiatehokkuusindeksi (EEIlabel) lasketaan liitteen II b.-kohdan mukaisesti.

Tavarantoimittajan tulee syöttää tuotetietokantaan (EPREL) tuoteselosteen tiedot liitteen V mukaisesti sekä teknisen dokumentaation sisältö liitteen VI mukaisesti. Tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän pyynnöstä saataville painetussa muodossa. Sähköinen merkki asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista.

 

 

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Voimaantulo 1.3.2021:

Jälleenmyyjien on varmistettava, että

 • kaikissa myyntipisteessä, myös messuilla, olevissa televisioissa ja elektronisissa näytöissä on  liitteen III mukainen painettu merkki.
 • etämyynnissä noudatetaan liitteitä VII ja VIII.
 • visuaalisessa mainonnassa, myös internetissä, ilmoitetaan laitteen energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteen VII mukaisesti, tämä koskee myös teknistä myynninedistämismateriaalia.

Tavarantoimittajan tulee syöttää tuotetietokantaan (EPREL) tuoteselosteen tiedot liitteen V mukaisesti sekä teknisen dokumentaation sisältö liitteen VI mukaisesti. Tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän pyynnöstä saataville painetussa muodossa. Sähköinen merkki asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

 

Ohjeistus asetusten tulkintaan

UKK

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot asetuksen valmistumishetkellä vuonna 2019 on esitetty ekosuunnitteluasetuksen liitteessä V.

Näytön pinta-alan läpimitta HD UHD
(cm) (tuumaa) wattia wattia
55,9 22 15
81,3 32 25
108,0 43 33 47
123,2 49 43 57
152,4 60 62 67
165,1 65 56 71
Muut toimintotilat:
Poissa päältä -tila (fyysinen kytkin): 0,0 W
Poissa päältä -tila (ei fyysistä kytkintä): 0,1 W
Valmiustila 0,2 W
Verkkovalmiustila (muu kuin HiNA): 0,9 W