Ekosuunnitteluasetusten lukuohje

Numeroidut esityöt eli ns. resitaalit

Asetukset alkavat resitaaleilla, jotka kertovat, mitä asioita asetusta valmisteltaessa on huomioitu. Ne eivät sisällä mitään vaatimuksia, vaan ne ovat valmisteluaineistoa, jossa kerrotaan asetuksen taustatiedot sekä poikkeukset. Esimerkiksi muuntajien osalta kerrottiin, että ennen asetuksen julkaisua tehdyt puitesopimukset jäävät voimaan jatkossakin.

Artikla 1: Kohde ja soveltamisala

Artiklassa määritetään, mitä tuotteita asetus koskee ja mitä tuotteita se ei koske.

Artikla 2: Määritelmät

Määritelmissä kerrotaan yksityiskohtaisemmin termien sisällöstä, kuten siitä, mitä asetuksessa tarkoitetaan esimerkiksi pesuohjelmalla tai teholähteellä. Määritelmät sisältävät usein rajauksia teknisten parametrien suhteen: esimerkiksi määritelmän mukaisen teholähteen suurin toimintajännite ja -virta kerrotaan tässä artiklassa. Määritelmissä saatetaan myös rajata tuotteita soveltamisalan ulkopuolelle. Asetuksen liitteissä saattaa lisäksi olla lisämääritelmiä.

Artikla 3: Ekosuunnitteluvaatimukset  (ecodesign-vaatimukset)

Artiklassa annetaan tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset ja niiden voimaantulon aikataulu. Artikla on usein lyhyt, sillä siinä viitataan liitteisiin, joissa on tarkempaa tietoa yksityiskohtaisista vaatimuksista ja aikataulusta.

Vaatimuksiin liittyvässä liitteessä määritellään varsinaiset vaatimukset. Tyypillisiä vaatimuksia ovat energiatehokkuus- ja tuotetietovaatimukset, mutta myös muita vaatimuksia saattaa olla, kuten äänitehotasoon, päästöihin, hyötysuhteeseen tai virransäästötilaan liittyviä vaatimuksia. Lisäksi tuotetietojen osalta on joko määritelty niiden tarkka muoto tai esitetty esimerkinomaisesti taulukot, joiden mukaisesti tuotetiedot pitää esittää.

Mittaukset ja laskelmat -liite ilmaisee, kuinka toimitaan vaatimusten laskemisessa ja esittämisessä. Osiossa voi olla suoraan standardiin laitettavat mittaukset ja laskelmat, joita tarkennetaan väliaikaisissa ja varsinaisissa standardeissa. Standardien ilmestyminen ei tapahdu heti, vaan usein siihen menee useita kuukausia, varsinaisissa standardeissa vieläkin pidempään. Mittausstandardit (jos sellaisia on luotu) löytyvät tuoteryhmän Tuotevaatimukset-sivuilta kohdasta Asetukset ja harmonisoidut standardit.

Artikla 4: Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko ekosuunnitteludirektiivin liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvonta tai liitteessä V säädetty hallintajärjestelmä. Käytännössä toistaiseksi on riittänyt, että tuote täyttää sille asetetut vaatimukset, eikä sisäisen suunnittelun valvontaa tai mainitun hallintajärjestelmän olemassaoloa ole edellytetty.

Artikla 5: Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Artiklassa kerrotaan, miten jäsenvaltioiden viranomaisten (Suomessa Tukes) on valvottava tuotteiden vaatimustenmukaisuutta, mm. testaamalla ennalta määritelty lukumäärä tuotteita.

Artikla 6: Ohjeelliset viitearvot

Artiklassa ja siihen liittyvässä liitteessä annetaan parhaan saatavilla olevan teknologian suoritusarvot, joita voi verrata asetuksessa säädettyihin minimiarvoihin. Viitearvot määritellään esiselvitysvaiheessa, joten asetuksen voimaantullessa markkinoilla saattaa olla jo näitä viitearvoja paremmin suoriutuvia tuotteita.

Artikla 7: Uudelleentarkastelu

Artiklassa kerrotaan, milloin vaatimuksia arvioidaan uudelleen. Mikään asetus ei siis tule olemaan sellaisenaan voimassa vuosikymmeniä, vaan asetuksia tarkistetaan säännöllisesti. Artikla kertoo, milloin viimeistään EU-komission tulee esitellä uudelleentarkastelu kuulemisfoorumille, minkä jälkeen mahdollista uutta asetusta voidaan alkaa työstää jopa alusta alkaen uusine esiselvityksineen. Tarkastelussa yleensä arvioidaan, onko asetusta noudatettu tarkoituksenmukaisesti ja onko sitä tarvetta muuttaa tekniikan kehityttyä.

Artikla 8: Voimaantulo ja soveltaminen

Voimaantulo tarkoittaa, milloin asetus astuu voimaan. Asetuksen voimaantulo lasketaan asetuksen julkaisupäivästä 20 päivää eteenpäin. Yleensä tällä ei ole merkitystä, mutta poikkeuksiakin on: esimerkiksi jos muuntajien puitesopimus oli voimassa ennen asetuksen voimaantuloa, ei kyseisen puitesopimuksen piiriin kuuluviin muuntajiin sovelleta vaatimuksia.

Soveltaminen-osiossa kerrotaan siitä, milloin vaatimuksia aletaan soveltaa.

Liitteet

Asetuksissa on erinäinen määrä liitteitä, joissa on tarkemmin tietoa esimerkiksi määritelmistä, vaatimuksista ja viitearvoista.