Ekosuunnitteluasetusten lukuohje

Numeroidut esityöt eli ns. resitaalit

Asetukset alkavat resitaaleilla, jotka kertovat mitä asioita asetusta valmisteltaessa on huomioitu. Ne eivät sisällä mitään vaatimuksia, vaan ne ovat valmisteluaineistoa, jossa kerrotaan asioiden taustat sekä saatetaan kertoa miksi jotain on toivottu jätettävän kyseisen asetuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi muuntajien osalta kerrottiin, että ennen asetuksen julkaisua tehdyt puitesopimukset jäävät voimaan jatkossakin.

Artikla 1 Kohde ja soveltamisala

Artiklassa määritetään, mitä asetus koskee ja mitä se ei koske. Lukemalla artiklan saa mielikuvan mitä tuotteita asetus koskee.

Artikla 2 Määritelmät

Määritelmissä kerrotaan yksityiskohtaisemmin termien sisällöstä, esimerkiksi mitä asetuksessa tarkoitetaan pesuohjelmalla tai teholähteellä. Määritelmät sisältävät usein rajauksia teknisten parametrien suhteen, esimerkiksi mikä on määritelmän mukaisen teholähteen suurin toimintajännite ja -virta. Määritelmissä saatetaan myös rajata soveltamisalan ulkopuolelle tuotteita. Näiden määritelmien lisäksi asetuksen liitteissä saattaa olla lisämääritelmiä.

Artikla 3 Ekosuunnitteluvaatimukset

Artiklassa annetaan tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset ja niiden voimaantulon aikataulu. Artikla on usein lyhyt, sillä siinä viitataan liitteisiin, joissa on tarkempaa tietoa yksityiskohtaisista vaatimuksista ja myös aikataulusta.

Vaatimuksiin liittyvässä liitteessä määritellään varsinaiset vaatimukset. Tyypillisiä vaatimuksia ovat energiatehokkuus- ja tuotetietovaatimukset, mutta myös muita vaatimuksia saattaa olla, kuten äänitehotasoon, päästöihin, hyötysuhteeseen tai virransäästötilaan liittyviä vaatimuksia. Lisäksi joissain asetuksissa on joko määritelty tarkka muoto tai esitetty esimerkinomaisesti taulukot, joiden mukaisesti asiat pitää esittää.

Mittaukset ja laskelmat -liite ilmaisee, kuinka toimitaan vaatimusten laskemisessa ja esittämisessä. Osiossa voi olla suoraan standardiin laitettavat mittaukset ja laskelmat, joita tarkennetaan sitten väliaikaisissa ja varsinaisissa standardeissa. Standardien ilmestyminen ei tapahdu heti, vaan usein siihen menee useita kuukausia ja varsinaisen standardeissa vieläkin pidempään. Mittausstandardit (jos sellaiset on luotu) löytyvät sivustolta tuote-sivuilta kohdasta Lisätiedot.

Artikla 4 Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko ekosuunnitteludirektiivin liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvonta tai mainitun direktiivin liitteessä V säädetty hallintajärjestelmä. Käytännössä toistaiseksi on riittänyt, että tuote täyttää sille asetetut vaatimukset, eikä sisäisen suunnittelun valvontaa tai mainitun hallintajärjestelmän olemassaoloa ole edellytetty.

Artikla 5 Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Artiklassa kerrotaan miten jäsenvaltioiden viranomaisten (Suomessa Tukes) on valvottava tuotteiden vaatimustenmukaisuutta, mm. testaamalla erikseen määritelty lukumäärä tuotteita.

Artikla 6 Ohjeelliset viitearvot

Artiklassa ja siihen liittyvässä liitteessä annetaan parhaan saatavilla olevan teknologian suoritusarvot, joita voi verrata asetuksessa säädettyihin minimiarvoihin. Viitearvot määritellään esiselvitysvaiheessa, joten on hyvin mahdollista, että asetuksen voimaantullessa markkinoilla on jo näitä viitearvoja parempia tuotteita.

Artikla 7 Uudelleentarkastelu

Artiklassa kerrotaan, koska vaatimuksia arvioidaan uudestaan. Mikään asetus ei siis tule olemaan sellaisenaan voimassa vuosikymmeniä, vaan asetuksia tarkistetaan säännöllisesti. Aikataulu määrittää milloin viimeistään EU-komission tulee esitellä uudelleentarkastelu kuulemisfoorumille, jonka jälkeen voidaan lähteä työstämään mahdollista uutta asetusta jopa alusta alkaen uusine esiselvityksineen. Tarkastelussa tyypillisesti katsotaan onko asetusta noudatettu kuin oli tarkoitettu ja onko siinä havaittu ns. porsaanreikiä, teknologinen kehitys huomioiden.

Artikla 8 Voimaantulo ja soveltaminen

Voimaantulo tarkoittaa, koska asetus astuu voimaan. Asetuksen voimaantulo lasketaan asetuksen julkaisupäivästä 20 päivää eteenpäin. Yleensä tällä ei ole merkitystä, mutta poikkeuksiakin on. Esimerkiksi jos muuntajien puitesopimus oli voimassa ennen asetuksen voimaantuloa, ei kyseisen puitesopimuksen piiriin kuuluviin muuntajiin sovelleta vaatimuksia.

Soveltaminen osiossa kerrotaan erittäin tärkeästä asiasta eli siitä koska vaatimuksia aletaan soveltaa.

Liitteet

Asetuksissa on erinäinen määrä liitteitä, joissa on tarkemmin tietoa määritelmistä, vaatimuksista, viitearvoista jne.