Taustaselvityksien valmistelu

Tuoteasetuksen valmisteluvaiheessa komissio teettää tuoteryhmälle teknisen taustaselvityksen (Ecodesign Preparatory Study), jonka aikana kerätty tekninen dokumentaatio ohjaa pitkälle asetusten valmistelua.

Tekninen taustaselvitys tehdään MEErP-menetelmän (Methodology for the ecodesign of energy-related products) mukaisesti, jotta tuoteryhmälle pystytään tunnistamaan ja asettamaan sopivat vaatimukset tuoteryhmäkohtaisissa asetuksissa.

Taustaselvityksen valmistelu kestää keskimäärin noin kaksi vuotta ja sisältää yleensä kolme kaikille avointa sidosryhmäkuulemista. Taustaselvitykset ovat julkisia ja niiden valmisteluun voivat osallistua kaikki sidosryhmät. Aktiivisella osallistumisella voi vaikuttaa merkittävästikin tulevan tuoteryhmäkohtaisen ekosuunnitteluasetuksen sisältöön, joten varsinkin yritysten kannattaa osallistua taustaselvityksen kommentointiin heti alusta alkaen.

Selvitys sisältää seitsemän tehtävää ja niissä käsitellään seuraavia seikkoja:

  • Tehtävä 1 – Soveltamisala (tuotteiden määritelmät, standardit ja lainsäädäntö)
  • Tehtävä 2 – Markkinat (taloudellinen analyysi ja markkina-analyysi mukaan lukien määrät ja hinnat)
  • Tehtävä 3 – Käyttäjät (tuotteiden kysyntä, kuluttajien käyttäytyminen ja paikallinen infrastruktuuri)
  • Tehtävä 4 – Tekniikat (tuotteiden tarjonta mukaan lukien paras käytettävissä oleva tekniikka ja paras ei vielä käytettävissä oleva tekniikka).
  • Tehtävä 5 – Ympäristö- ja talouskysymykset (perustapausta koskeva elinkaariarviointi ja elinkaarikustannukset)
  • Tehtävä 6 – Suunnitteluvaihtoehdot (parantamismahdollisuudet)
  • Tehtävä 7 – Skenaariot (politiikan, skenaarioiden ja vaikutusten analyysi sekä herkkyysanalyysi).

Ensimmäiset neljä tehtävää koskevat tietojen keräämistä ja alustavan analyysin suorittamista. Tehtävissä 5–7 on tarkoitus analysoida, olisiko kyseistä energiaan liittyvää tuotetta varten asetettava ekologisen suunnittelun vaatimuksia, ja jos olisi, mitä ne olisivat.

Tehtävässä 5 määritetään ”perustapaus” tehtävien 1–4 tuloksista tehdyn yhteenvedon perusteella. Perustapausta käytetään vertailukohtana parannusmahdollisuuksien arvioinnissa sekä myös politiikkatoimia, skenaarioita ja vaikutuksia koskevassa analyysissä ja herkkyysanalyysissä.

Tehtävässä 6 määritetään suunnitteluvaihtoehdot, niiden elinkaarikustannuksista kuluttajille aiheutuvat seuraukset sekä niiden ympäristökustannukset ja -hyödyt sekä ratkaisu ja siihen liittyvät alhaisimmat elinkaarikustannukset ja paras käytettävissä oleva tekniikka. Paras käytettävissä oleva tekniikka osoittaa keskipitkän aikavälin tavoitteen, joka voisi soveltua pikemminkin edistämistoimenpiteisiin kuin pakollisiin vähimmäisvaatimuksiin. Paras ei vielä käytettävissä oleva tekniikka osoittaa pitkän aikavälin mahdollisuudet ja auttaa täsmentämään mahdollisten toimenpiteiden tarkan soveltamisalan ja määritelmän. Tuoteryhmän elinkaarikustannuskäyrä sekä pienin elinkaarikustannus (LLCC) määritetään energiaan liittyville tuotteille käyttäen elinkaaripohjaista EcoReport-työkalua, jotta tuoteryhmän vaatimukset voidaan asettaa sopivan tiukoiksi.

Tehtävässä 7 edellisten tehtävien tulokset kootaan yhteen, jotta voidaan tutkia sopivia toimintapoliittisia keinoja parannusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Siinä luodaan skenaarioita, joihin sisältyy vuoteen 2050 ulottuvia ennusteita ja joissa mitataan saavutettavissa olevia parannuksia nykykehitykseen verrattuna. Tuloksia verrataan EU:n tavoitteisiin ja kustannuksiin, joita yhteiskunnalle koituisi, jos hyödyt saavutettaisiin muulla tavoin. Kuluttajiin kohdistuvia vaikutuksia (ostovoima ja yhteiskunnalle aiheutuvat kulut) ja toimialaan kohdistuvia vaikutuksia (työllisyys, kannattavuus, kilpailukyky ja investointien määrä) arvioidaan siten, että samalla kuvataan tuotantoalan tyypillinen suunnittelusykli ja otetaan se huomioon. Tulosten uskottavuutta tutkitaan lopuksi tärkeimpien parametrien herkkyysanalyysin avulla.

Menetelmän päivitys

Arviointien pätevyyden ja arvioihin perustuvan lainsäädäntöehdotuksen lisäarvon kannalta on tärkeää, että menetelmä pidetään ajan tasalla. Nykyinen menetelmä on kehittynyt vähitellen ajan kuluessa tehtyjen säännöllisten tarkistusten avulla. Sidosryhmät ovat osallistuneet tarkistuksiin, joiden pohjalta menetelmää on mukautettu säännöllisesti.

Menetelmän nykyinen versio on ollut käytössä vuodesta 2013 ja EcoReport-työkalun nykyinen versio 3.06 vuodesta 2014.

Menetelmää tarkistetaan parhaillaan, ja tarkoituksena on tarvittaessa päivittää analyysissä käytettyjä tietoja ja varmistaa, että analyysi on edelleen tarkoituksenmukainen viimeaikainen poliittinen kehitys huomioon ottaen.

Päivityksen päätavoitteena on, että  jatkossa siinä pystytään ottamaan materiaalitehokkuuteen liittyvät asiat aiempaa paremmin ja systemaattisemmin huomioon (mm. korjattavuus, kestävyys, kierrätysmateriaalin käyttö, tuotteen elinikä). Samalla mm. päivitetään EcoReport-työkalun tiedot ajankohtaisiksi erityisesti ympäristövaikutuksiin liittyen (mm. materiaalitehokkuus) sekä päivitetään ja arvioidaan muutenkin menetelmän soveltuvuutta nykytarpeisiin.

Lisätietoa päivityksestä: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/521/home