Tuotteiden kiertotaloudesta

Ekosuunnittelun tavoitteena on, että tuotteet suunni- teltaisiin sellaisiksi, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja, ovat mahdollisimman helppoja korjata ja kierrättää ja niiden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.

Kiertotalous tuoteryhmäkohtaisissa ekosuunnitteluasetuksissa

Tuotteiden ekosuunnittelu on aiemmin keskittynyt oikeastaan vain tuotteiden energiatehokkuuteen, mutta viime vuosina ekosuunnittelun painopistettä on viety myös kiertotalouden suuntaan. Vuonna 2019 julkaistiin ensimmäiset asetukset, joissa on ensimmäistä kertaa otettu kiertotalous kunnolla huomioon ja tuoteryhmille asetettavat vaatimukset kohdistuvat energiatehokkuuden lisäksi myös mm. laitteiden korjattavuuteen ja kierrätettävyyteen.

Esimerkiksi kuluttajalaitteiden osalta korjattavuutta edistetään mm. varmistamalla varaosien saatavuus (varaosia oltava saatavilla useita vuosia siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on tuotu markkinoille), varmistamalla, että korjattavuudesta on riittävästi tietoa saatavilla sekä sillä, että osia on pystyttävä vaihtamaan yleisesti saatavilla työkaluilla ilman, että laitetta tarvitsee hajottaa. Samalla asetetaan vaatimuksia mm. sille, että ohjelmistoja sisältäviin laitteisiin on saatava ohjelmistopäivityksiä vielä 7-10 vuoden ajan niiden markkinoille tulon jälkeen, jotta laitteiden käyttöä ei joutuisi lopettamaan ohjelmiston vanhenemisen takia.

Lue täältä lisää millaisia kiertotalouteen liittyviä vaatimuksia ekosuunnitteluasetuksissa on jo nyt asetettu.

Kaikkia tuoteryhmiä koskevia horisontaaliselvityksiä

Tuotteiden kiertotalouden parantamiseksi on tehty useita selvityksiä, joiden perusteella on arvioitu mm. millaisia uusia kiertotalouteen liittyviä vaatimuksia olisi järkevää asettaa, jotta tuotteiden resurssitehokkuus paranisi. Vaatimukset voivat koskea esimerkiksi tuotteen kestävyyttä, keveyttä, kierrätysmateriaalien käyttöä, vaarallisia aineita, kemikaaleja tai tuotteen ennenaikaisen vanhenemisen estämistä.

Esimerkkejä tehdyistä selvityksistä:

Tuoteryhmäkohtaisia materiaalitehokkuusselvityksiä

Useille tuoteryhmille on tehty erilaisia materiaalitehokkuusselvityksiä, joissa on selvitetty tuoteryhmän nykytilaa sekä parannusmahdollisuuksia.

Sen lisäksi tuoteryhmän ekosuunnitteluasetuksia valmisteltaessa tehdään aina kattava esiselvitys, jossa selvitetään mahdollisuuksia parantaa tuotteen ympäristövaikutuksia. Tuoteryhmien esielvitykset löytyvät ekosuunnittelu.infon tuotevaatimukset sivujen kautta tuoteryhmäkohtaisilta sivuilta kohdasta ”taustaselvitykset ja lisätietoa”.

Materiaalitehokkuusstandardit

Euroopan standardointikomitea ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (CEN-CENELEC) ovat tehneet komission standardointipyynnön M/543 mukaisesti horisontaalisia standardeja, jotka koskevat energiaan liittyvien tuotteiden materiaalitehokkuusnäkökohtia. Niihin sisältyy muun muassa kestävyyttä, kierrätettävyyttä, korjaus-, uudelleenkäyttö- ja päivitysmahdollisuutta sekä kierrätysmateriaalin osuutta koskevia horisontaalisia standardeja. Niiden pohjalta voidaan kehittää energiaan liittyvien tuotteiden tuotekohtaisia materiaalitehokkuusstandardeja. Esitys materiaalitehokkuusstandardeista vuodelta 2019 löytyy täältä.

Kiertotalouden edistäminen tuotesuunnittelussa lähitulevaisuudessa

Vuonna 2022 ekosuunnitteluun ja energiamerkintään liittyen on tulossa kolme laajempaa aloitetta, joissa uusitaan tuotelainsäädäntöä tuotteiden energia- ja ympäristövaikutuksien parantamiseksi. Vaikka aloitteet ovat itsenäisiä, niin niiden asiat menevät suurelta osin päällekkäin ja osin samoja asioita käsitellään kaikkien aloitteiden alla. Osa aloitteiden asioista liittyy energiatehokkuusdirektiivin sisältöön, mutta osin myös esimerkiksi kuluttajalainsäädäntöön, ROHS- sekä WEEE-direktiiviin. Aloitteiden perustuvat maaliskuussa 2020 julkaistuun EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaan, jossa mm. ekosuunnitteludirektiivi todetaan tärkeäksi välineeksi resurssien käytön vähentämisessä ja kiertotalouden mahdollisuuksien lisäämisessä.  Aloitteiden tarkoituksena onkin nostaa kiertotalous vahvemmin energiatehokkuuden rinnalle ekosuunnittelussa. Lue lisää täältä.

Maaliskuussa 2022 julkaistun energiaan liittyvien tuotteiden ekosuunnittelun työsuunnitelman 2022-2024 mukaan komissio aikoo lähivuosina arvioida erityisesti sitä, voisiko jatkossa asettaa tuotekohtaisia vaatimuksia, jotka koskisivat kierrätysmateriaalin osuuden lisäämistä, kestävyyttä, laiteohjelmistoa ja ohjelmistoa sekä kriittisiä raaka-aineita.

Lisäksi energiaan liittyvien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevaa menetelmää (MEErP-menetelmä) tarkistetaan parhaillaan, jotta jatkossa kiertotalouden näkökohdat voitaisiin ottaa paremmin huomioon tuoteryhmiä koskevia taustaselvityksiä tehtäessä.