Tuotteiden kiertotaloudesta

Ekosuunnittelun tavoitteena on, että tuotteet suunni- teltaisiin sellaisiksi, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja, ovat mahdollisimman helppoja korjata ja kierrättää ja niiden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.

Kiertotalous tuoteryhmäkohtaisissa ekosuunnitteluasetuksissa

Tuotteiden ekosuunnittelu on aiemmin keskittynyt oikeastaan vain tuotteiden energiatehokkuuteen, mutta viime vuosina ekosuunnittelun painopistettä on viety myös kiertotalouden suuntaan. Vuonna 2019 julkaistiin ensimmäiset asetukset, joissa on ensimmäistä kertaa otettu kiertotalous kunnolla huomioon ja tuoteryhmille asetettavat vaatimukset kohdistuvat energiatehokkuuden lisäksi myös mm. laitteiden korjattavuuteen ja kierrätettävyyteen.

Esimerkiksi kuluttajalaitteiden osalta korjattavuutta edistetään mm. varmistamalla varaosien saatavuus (varaosia oltava saatavilla useita vuosia siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on tuotu markkinoille), varmistamalla, että korjattavuudesta on riittävästi tietoa saatavilla sekä sillä, että osia on pystyttävä vaihtamaan yleisesti saatavilla työkaluilla ilman, että laitetta tarvitsee hajottaa. Samalla asetetaan vaatimuksia mm. sille, että ohjelmistoja sisältäviin laitteisiin on saatava ohjelmistopäivityksiä vielä 7-10 vuoden ajan niiden markkinoille tulon jälkeen, jotta laitteiden käyttöä ei joutuisi lopettamaan ohjelmiston vanhenemisen takia.

Lue täältä lisää millaisia kiertotalouteen liittyviä vaatimuksia ekosuunnitteluasetuksissa on jo nyt asetettu.

Kuluttajille tämä tarkoittaa sitä, että kaikki maaliskuun jälkeen markkinoille tulevat laitteet täyttävät asetuksissa määritellyt minimivaatimukset energiankäytön ja mm. korjattavuuden osalta.

Kiertotalouden edistäminen tuotesuunnittelussa

Vuonna 2021 ekosuunnitteluun ja energiamerkintään liittyen on tulossa kolme laajempaa aloitetta, joissa uusitaan tuotelainsäädäntöä tuotteiden energia- ja ympäristövaikutuksien parantamiseksi. Vaikka aloitteet ovat itsenäisiä, niin niiden asiat menevät suurelta osin päällekkäin ja osin samoja asioita käsitellään kaikkien aloitteiden alla. Osa aloitteiden asioista liittyy energiatehokkuusdirektiivin sisältöön, mutta osin myös esimerkiksi kuluttajalainsäädäntöön, ROHS- sekä WEEE-direktiiviin. Aloitteiden perustuvat maaliskuussa 2020 julkaistuun EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaan, jossa mm. ekosuunnitteludirektiivi todetaan tärkeäksi välineeksi resurssien käytön vähentämisessä ja kiertotalouden mahdollisuuksien lisäämisessä.  Aloitteiden tarkoituksena onkin nostaa kiertotalous vahvemmin energiatehokkuuden rinnalle ekosuunnittelussa.

Merkittävin uudistus ekosuunnittelussa ja energiamerkinnässä tulee olemaan kestävien tuotteiden aloite (SPI), jonka yhteydessä mm. ekosuunnitteludirektiivi uudistetaan. Lainsäädäntöehdotuksen ytimenä tulee olemaan ekosuunnitteluvaatimusten laajentuminen energiaan liittyvien tuotteiden ulkopuolelle. Mukaan sääntelyn piiriin ovat alustavasti tulossa mm. tekstiilit, huonekalut sekä vaikutukseltaan merkittävät välituotteet, kuten teräs ja sementti. Uudistuksen tarkoituksena on, että kuluttajat saisivat jatkossa parempia tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, ovat paremmin korjattavia, kierrätettäviä sekä kestävät pidempään. Komissio kysyi alustavasta vaikutusten arviosta palautetta viime vuoden loppupuolella ja sai siihen yhteensä 193 kommenttia. Kestävien tuotteiden aloitteesta on tulossa alkuvuodesta julkinen kuuleminen ja itse lainsäädäntöehdotus on tulossa loppuvuodesta 2021 (Q4).

Kuluttajien roolia vahvistetaan aloitteella: Consumer policy – strengthening the role of consumers in the green transition. Sen tarkoituksena on edistää kuluttajien oikeuksia mm. suojelemalla heitä viherpesulta, tuotteiden ennenaikaiselta vanhenemiselta sekä laatia vähimmäisvaatimuksia kestävyysmerkinnöille. Kuluttajien tuotteiden korjauttamisoikeutta vahvistetaan mm. tietovaatimuksilla, varaosien saatavuuden parantamisella sekä takuuasioiden tarkastamisella. Ehdotus on tulossa julki loppukeväästä.

Kiertoelektroniikka-aloitteen tarkoituksena on parantaa elektroniikan ja ICT-tuotteiden ympäristövaikutuksia. Aloite on tulossa loppuvuodesta 2021. Aloite sisältää mm. jo meneillään olevan älypuhelimien ja tablettien sekä läppärien ekosuunnitteluasetusten valmistelun, älypuhelimien ja muiden pienlaitteiden latausjohtojen yhdenmukaistamisen, toimia elektroniikan korjattavuuden ja kierrätettävyyden edistämiseksi, vaarallisille aineille ja elektroniikkajätteelle.

Kaikkia tuoteryhmiä koskevia horisontaaliselvityksiä

Tuotteiden kiertotalouden parantamiseksi on tehty useita selvityksiä, joiden perusteella on arvioitu mm. millaisia uusia kiertotalouteen liittyviä vaatimuksia olisi järkevää asettaa, jotta tuotteiden resurssitehokkuus paranisi. Vaatimukset voivat koskea esimerkiksi tuotteen kestävyyttä, keveyttä, kierrätysmateriaalien käyttöä, vaarallisia aineita, kemikaaleja tai tuotteen ennenaikaisen vanhenemisen estämistä.

Tuoteryhmäkohtaisia materiaalitehokkuusselvityksiä

Useille tuoteryhmille on tehty erilaisia materiaalitehokkuusselvityksiä, joissa on selvitetty tuoteryhmän nykytilaa sekä parannusmahdollisuuksia.

Sen lisäksi tuoteryhmän ekosuunnitteluasetuksia valmisteltaessa tehdään aina kattava esiselvitys, jossa selvitetään mahdollisuuksia parantaa tuotteen ympäristövaikutuksia.