Cirkulär ekonomi för produkter

Syftet med ekodesign är att skapa produkter så att de förbrukar så lite energi och naturresurser som möjligt, är så lätta att reparera och återvinna som möjligt och har så lång livslängd som möjligt.

Cirkulär ekonomi i produktgruppspecifika ekodesignförordningar

Ekodesign för produkter har tidigare fokuserat nästan uteslutande på produkternas energieffektivitet, men de senaste åren har tyngdpunkten för ekodesign också skiftat mot cirkulär ekonomi. De första förordningarna antogs 2019 och där hade man för första gången beaktat cirkulär ekonomi på allvar och kraven avseende produktgrupper riktades utöver energieffektiviteten också mot bl.a. möjligheten att reparera och återvinna produkter.

Till exempel i fråga om konsumentprodukter främjas reparerbarheten genom att bl.a. säkerställa reservdelarnas tillgänglighet (reservdelarna ska vara tillgängliga i flera år efter att den sista produkten av en viss modell har förts ut på marknaden), genom att säkerställa att det finns tillräcklig information om reparation och att delar ska kunna bytas med vanliga verktyg utan att behöva ta isär produkten. Samtidigt ställer man krav på bl.a. att programuppdateringar ska vara tillgängliga för produkter som innehåller programvara 7–10 år efter att produkten har förts ut på marknaden så att man inte behöver sluta använda produkten på grund av att programmet har blivit förlegat.

Läs mer här om vilka krav på cirkulär ekonomi som redan ställs i ekodesignförordningar.

För konsumenterna innebär detta att alla produkter som kommer in på marknaden efter mars uppfyller minimikraven enligt förordningarna i fråga om energiförbrukning och bl.a. reparerbarhet.

Främjande av cirkulär ekonomi i produktdesign

Under 2021 publiceras tre nya och mer omfattande initiativ om ekodesign och energimärkning som förnyar produktlagstiftningen i syfte att förbättra produkternas energieffektivitet och miljöpåverkan. Även om initiativen är fristående handlar de till stora delar om samma frågor och vissa frågor behandlas i varje initiativ. En del av frågorna i initiativen anknyter till innehållet i energieffektivitetsdirektivet, men delvis även till bland annat konsumentlagstiftningen och ROHS- och WEEE-direktiven. Initiativen grundar sig på EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi som publicerades i mars 2020 där bland annat ekodesigndirektivet anses vara ett viktigt verktyg för att minska användningen av resurser och öka möjligheter för cirkulär ekonomi. Syftet med initiativen är också att framhäva cirkulär ekonomi så att den i högre grad beaktas sida vid sida med energieffektiviteten i ekodesignen.

Den viktigaste förnyelsen i ekodesign och energimärkning kommer att vara initiativet för hållbara produkter (SPI), i samband med detta ses bl.a. ekodesigndirektivet över. Kärnan i lagstiftningsförslaget kommer att vara att utvidga kraven avseende ekodesign till att omfatta mer än energirelaterade produkter. Preliminärt kommer regelverket att omfatta bland annat textilier, möbler och mellanprodukter med stor påverkan, såsom stål och cement. Syftet med förnyelsen är att konsumenterna i fortsättningen får bättre produkter som förbrukar mindre energi, är lättare att reparera och återanvända och är mer hållbara. Kommissionen begärde feedback om den inledande konsekvensbedömningen i slutet av förra året och fick totalt 193 kommentarer. Samråd kommer att ordnas för initiativet för hållbara produkter i början av året och själva lagstiftningsförslaget kommer i slutet av 2021 (Q4).

Konsumenternas roll förstärks genom initiativet: Konsumentpolitik – mer konsumentmakt i den gröna omställningen. Syftet med initiativet är att främja konsumenternas rättigheter bland annat genom att skydda dem från grönmålning och produkter som åldras i förtid och genom att fastställa minimikrav på hållbarhetsmärkningar. Rätten att ha konsumentprodukter reparerade förstärks bland annat genom krav på information, förbättring av tillgängligheten av reservdelar och granskning av garantifrågor. Förslaget kommer att publiceras i slutet av våren.

Syftet med initiativet för cirkulär elektronik är att förbättra miljöpåverkan av elektronik och IKT-produkter. Initiativet kommer i slutet av 2021. Initiativet innehåller bl.a. den redan pågående förberedningen av ekodesignförordningar för smarttelefoner, surfplattor och bärbara datorer, standardisering av laddningskablar för smarttelefoner och andra småapparater och har som syfte att främja reparerbarhet och återvinningsbarhet av elektronik, farliga ämnen och elektroniskt avfall.

Horisontella undersökningar avseende alla produktgrupper

Flera olika undersökningar har gjorts i syfte att förbättra den cirkulära ekonomin hos produkter och utgående från dessa har man bedömt bl.a. vilka nya krav på cirkulär ekonomi man bör ställa för att förbättra produkters resurseffektivitet. Kraven kan gälla till exempel produktens hållbarhet, lätthet, användning av återvunna material, farliga ämnen, kemikalier eller att förebygga att produkten åldras i förtid.

Produktgruppspecifika undersökningar av materialeffektivitet

Det finns olika undersökningar av materialeffektivitet för flera produktgrupper med syfte att undersöka produktgruppens nuvarande status och förbättringsmöjligheter.

Dessutom gör man vid beredning av ekodesignförordningen för produktgruppen alltid en omfattande förundersökning där man utreder möjligheter att förbättra produktens miljöpåverkan.