Produktöverensstämmelse

Produktöverensstämmelse och verifiering av den omfattar flera olika delområden. Förutom att produkten ska uppfylla de tekniska krav som ställts på den genom lagstiftningen, finns det också många olika krav på märkning, information och dokumentation.

I de produktspecifika krav som behandlas på denna webbplats beskrivs kraven på just de aktuella produkterna enligt ekodesign- och energimärkningsdirektiven. Tänk ändå på att vissa krav följer direkt av ekodesigndirektivet, speciellt gäller det CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse.

De fem viktigaste stegen för att påvisa överensstämmelse är följande:

  1. Identifiera de direktiv, förordningar och harmoniserade standarder som gäller produkten
  2. Kontrollera de krav som är specifika för produkten
  3. Testa produkten och/eller kontrollera om den överensstämmer med kraven
  4. Upprätta nödvändig teknisk dokumentation och håll den tillgänglig
  5. Fäst CE-märkning på produkten och gör EU-försäkran om överensstämmelse

Kraven på ekodesign och energimärkning gäller för närvaran främst elapparater. Mer information om produktöverensstämmelse finns i Tukes guide Tillverkning, import och försäljning av elektriska produkter och på Tukes webbplats.

Instruktioner för iakttagande av miljökraven finns också i Teknologiindustrins guide (på finska).