Utsläppande på marknaden och ibruktagande

När produkten har släppts ut på marknaden, är en avgörande uppgift med tanke på vilka krav som gäller den.

En produkt släpps ut på marknaden när den för första gången tillhandahålls på unionsmarknaden. Med tillhandahållande på marknaden menas att produkten levereras för distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt. Detta kan göras endast av tillverkare eller importör, vilka med andra ord är de enda ekonomiska aktörer som får släppa ut produkter på marknaden.

Tänk på att uttrycket ”släppa ut på marknaden” åsyftar en enskild produkt och inte en typ av produkt, oberoende om produkten har tillverkats som ett enskilt exemplar eller som serieproduktion.  Att sälja en produkt på till exempel en loppmarknad eller släppa ut den på nytt på unionsmarknaden omfattas däremot inte av definitionen.

Ikraftträdande av de krav som fastställs i ekodesign- och energimärkningsförordningarna innebär med andra ord att kraven gäller endast de produkter som släppts ut på marknaden efter att kraven trätt i kraft och inte retroaktivt för produkter som redan finns på unionsmarknaden. Det är alltså tillåtet att fritt sälja vidare på unionsmarknaden produkter som finns i butikerna och i lager.

Ibruktagande avser första gången en produkt används i avsett syfte inom EU. I lagstiftningen likställs ibruktagande med utsläppande på marknaden och med det avses en situation där en fysisk produkt aldrig släpps på marknaden utan den monteras och tas i bruk hos slutanvändaren direkt. Även dessa produkter ska överensstämma med kraven, men då är utsläppande på marknaden inte relevant utan endast datum för ibruktagande.