Databas för energimärkta produkter

Obs! Nämnda anvisningar är ännu inte tillgängliga, eftersom systemet inte är klart!

Anvisningar om EPREL

Från 1 januari 2019 är det obligatoriskt för tillverkare och importörer att lägga in data i databasen för energimärkta produkter

Europeiska kommissionen går vidare med beredningen av en databas för energimärkta produkter. Det är obligatoriskt för tillverkare och importörer att lägga in data om produkter som omfattas av krav på energimärkning i produktdatabasen. Produktdatabasen kommer att bestå av två olika delar, en offentlig del som riktar sig till konsumenter och en så kallad efterlevnadsdel.

Enligt ramförordningen för energimärkning (EU) 2017/1369 ska leverantörer, det vill säga tillverkare och importörer, föra in information om energimärkning av sina produkter i den produktdatabas som kommissionen upprätthåller. Kravet gäller produkter som är energimärkta och som har släppts ut på EU-marknaden efter den 1 augusti 2017. För de produkter som har släppts ut på marknaden mellan den 1 augusti 2017 och den 1 januari 2019 har tillverkarna och importörerna tid på sig till den 30 juni 2019 att föra in den nödvändiga informationen om produktmodellerna i produktdatabasen. Från och med den 1 januari 2019 ska informationen alltid föras in i produktdatabasen innan produkten släpps ut på marknaden.

Information som ska föras in i den offentliga delen i produktdatabasen:

 • företagets namn och kontaktuppgifter
 • modellbeteckning
 • energietikett
 • energieffektivitetsklass och andra parametrar på energietiketten
 • produktinformationsbladets parametrar

Syftet med den offentliga delen är att informera konsumenten om produkternas energimärkning och produktinformationsblad. Produktdatabasen fungerar på unionens alla officiella språk.

Dessutom ska tillverkarna och importörerna föra in mer ingående teknisk dokumentation om produkterna i produktdatabasens efterlevnadsdel. Målet med produktdatabasen till denna del är att effektivisera marknadskontrollen och att hjälpa nationella myndigheter att kontrollera att regelverket efterlevs.

Information som ska föras in i efterlevnadsdelen:

 • obligatoriska delar av den tekniska dokumentationen
  • allmän beskrivning av modellen
  • hänvisningar till de harmoniserade standarder som tillämpats eller andra mätstandarder som använts
  • särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas i samband med att modellen monteras, installeras, underhålls eller provas
  • modellens uppmätta tekniska parametrar och beräkningar som utförts med de uppmätta parametrarna
  • provningsförhållanden
 • modellbeteckning för alla likvärdiga (s.k. ekvivalenta) modeller

Leverantören ska se till att informationen är uppdaterad och lagra den i efterlevnadsdelen i produktdatabasen i 15 år efter att den sista enheten av en modell har släppts ut på marknaden. I produktdatabasen ska alltså också anges det sista datum då en produkt har släppts ut på marknaden, om detta är känt.

Förutom tillverkaren och importören är det endast marknadskontrollmyndigheterna och kommissionen som har tillgång till efterlevnadsdelen. Det centrala för kommissionen vid upprättandet av produktdatabasen är att se till att skydda konfidentiella kommersiella uppgifter samt att se till att säkerhetsarrangemangen är tillräckliga.

Checklista

 1. Ta reda på om den produkt du tillverkar eller importerar omfattas av bestämmelserna om energimärkning och om din produkt är energimärkt
 2. Kontrollera när produkten har släppts ut eller kommer att släppas ut på marknaden
 3. För in information i produktdatabasen i enlighet med förordningen
 4. Följ med nyheterna på ekosuunnittelu.info

Produktdatabasen finns på: https://energy-label.ec.europa.eu. Inloggning i produktdatabasen förutsätter registrering av EU Login-lösenord.

Vid problem kontakta kommissionens helpdesk på: 

Mer information:  Marika Keskinen (, tfn 029 5052 680)