Vanliga frågor

 1. Vad är produktdatabasen?
 2. Vilka produkter gäller bestämmelserna?
 3. Vad avses med produktdatabasens offentliga del och efterlevnadsdel?
 4. Vem ska föra in informationen i produktdatabasen?
 5. Vilken information ska föras in i produktdatabasen?
 6. Hur kan informationen föras in i produktdatabasen?
 7. Gäller produktdatabasen också byggprodukter enligt ekodesignförordningarna? Hur är det med produkter som omfattas av byggproduktförordningen och av harmoniserade standarder?
 8. Hur säkert är det att föra in information i produktdatabasen?
 9. Vilka fördelar medför produktdatabasen?
 10. Hur länge ska informationen lagras i produktdatabasen?

 1. Vad är produktdatabasen?

Databasen för energimärkta produkter är en databas som upprätthålls av kommissionen och där tillverkare och importörer från och med 1 januari 2019 ska mata in information om energimärkningen av sina produkter. Kravet gäller produkter som är energimärkta och sådana modeller som har släppts ut på EU-marknaden efter den 1 augusti 2017.

 1. Vilka produkter gäller bestämmelserna?

Bestämmelserna gäller produkter som omfattas av Europeiska kommissionens krav på energimärkning, det vill säga produkter som är energimärkta. I produktdatabasen ska man föra in information om sådana produkter som har släppts ut på EU-marknaden efter den 1 augusti 2017. Det är frivilligt att föra in information i produktdatabasen om produkter som har släppts ut på marknaden före detta datum.

 1. Vad avses med produktdatabasens offentliga del och efterlevnadsdel?

Produktdatabasen består av två delar. Den ena är en offentlig del som är öppen för allmänheten och som innehåller följande information om varje modell: modellbeteckning, energieffektivitetsklass, energietikett, produktinformationsblad och uppgifter om leverantören.

Den andra är en efterlevnadsdel som enbart marknadskontrollmyndigheterna och kommissionen har tillgång till. Dessutom har leverantören tillgång till egen information i efterlevnadsdelen. I efterlevnadsdelen finns mer detaljerad information om bland annat produkternas uppmätta tekniska parametrar och beräkningar som utförts med de uppmätta parametrarna.

 1. Vem ska föra in informationen i produktdatabasen?

Skyldigheten gäller produkttillverkare och importörer samt behöriga representanter för tillverkarna.

 1. Vilken information ska föras in i produktdatabasen?

Offentlig del

I den offentliga delen ska föras in leverantörens namn och kontaktuppgifter, modellbeteckning, etiketten i elektroniskt format, energieffektivitetsklass och andra parametrar på etiketten samt produktinformationsbladets parametrar i elektroniskt format.

Efterlevnadsdel

I efterlevnadsdelen (s.k. compliance part) ska tillverkaren eller importören föra in modellbeteckningar för likvärdiga (s.k. ekvivalenta) modeller som redan släppts ut på marknaden samt den tekniska dokumentation som anges i artikel 12.5 i ramförordningen för energimärkning (EU) 2017/1369. Den tekniska dokumentationen omfattar:

 1. en allmän beskrivning av modellen, tillräcklig för att den ska kunna identifieras på ett enkelt och entydigt sätt,
 2. hänvisningar till de harmoniserade standarder som tillämpats eller andra mätstandarder som använts,
 3. särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas i samband med att modellen monteras, installeras, underhålls eller provas,
 4. modellens uppmätta tekniska parametrar,
 5. de beräkningar som utförts med de uppmätta parametrarna,
 6. provningsförhållanden, om dessa inte beskrivits tillräckligt i dokumentationen som avses i punkt 2.

Därutöver får leverantörerna på frivillig basis överföra ytterligare delar av den tekniska dokumentationen till databasen.

 1. Hur kan informationen föras in i produktdatabasen?

Informationen kan föras in i produktdatabasen på tre olika sätt:

 • leverantören kan skapa/ändra informationen om modellen på webbplatsen (interactive mode)
 • leverantören kan överföra information om modellen till databasen genom att använda eDelivery endpoint. Zip-filerna kan innehålla metadata i XML-format samt modelletiketter, teknisk dokumentation och andra filer i PDF-, text- och PNG-format m.m. (System-to-system, S2S)
 • leverantören kan ladda upp information om modellen som zip-filer via webbplatsen. Detta motsvarar i praktiken S2S, men zip-filerna laddas upp manuellt.
 1. Gäller produktdatabasen också byggprodukter enligt ekodesignförordningarna? Hur är det med produkter som omfattas av byggproduktförordningen och av harmoniserade standarder?

För närvarande gäller produktdatabasen bara de produkter för vilka det har utfärdats en energimärkningsförordning. Således gäller inte skyldigheten att föra in produkterna i produktdatabasen de produkter som bara omfattas av en ekodesignförordning men inte av en energimärkningsförordning. Produkter som omfattas av byggproduktförordningen eller harmoniserade standarder omfattas också av skyldigheten att föra in produkterna i produktdatabasen, ifall det finns en energimärkningsförordning som gäller dem. En annan förordning eller rättsakt befriar alltså inte produkten från denna skyldighet, men å andra sidan existerar inte heller skyldigheten om det inte finns en energimärkningsförordning för dessa produkter.

 1. Hur säkert är det att föra in information i produktdatabasen? 

Ramförordningen för energimärkning förutsätter att produktdatabasen skyddas mot oavsiktlig användning och att konfidentiell information i efterlevnadsdelen skyddas genom strikta säkerhetsarrangemang.

 1. Vilka fördelar medför produktdatabasen?

Syftet med produktdatabasen är att stödja marknadskontrollmyndigheternas uppgifter som går ut på att utföra tillsyn enligt ramförordningen för energimärkning och produktgruppspecifika rättsakter om energimärkning. Dessutom är syftet med produktdatabasen att informera allmänheten om produkter som släppts ut på marknaden och om deras energietiketter och produktinformationsblad samt att förse kommissionen med aktuell information om produkternas energieffektivitet vid revidering av energietiketter.

Kommissionen har uppskattat att 10–25 procent av produkterna på marknaden inte helt och hållet uppfyller kraven på energimärkning och att upp till 10 procent av eventuella energibesparingar därför inte uppnås. Det centrala målet med EPREL-databasen är att underlätta och effektivisera marknadskontrollen till denna del. Tillverkarna och importörerna ska numera registrera sina produkter och central information om dem i produktdatabasen, så att marknadskontrollmyndigheterna lätt får tillgång till väsentlig information i framtiden.

 1. Hur länge ska informationen lagras i produktdatabasen?

Informationen ska lagras i efterlevnadsdelen i produktdatabasen i 15 år efter att produkten har utgått från marknaden, det vill säga efter att produkten inte längre saluförs på marknaden.

Informationen får inte avlägsnas från produktdatabasens offentliga del.