Aktörernas roller – Vad är mitt ansvar?

Innan en produkt hamnar på butikshyllan kan den ha genomgått en lång kedja av aktörer. Dessa aktörer betecknas på olika sätt i lagstiftningen, och till exempel i energimärkningsdirektivet nämns bara två roller: leverantör och återförsäljare. I den harmoniserade EU-lagstiftningen indelas verksamhetsutövarna likväl i fyra kategorier: tillverkare, tillverkarens representanter, importörer och distributörer. Alla dessa har sin egen roll när det gäller att säkerställa produktens överensstämmelse med kraven. Därför är det viktigt för verksamhetsutövaren att identifiera sin egen roll i kedjan av aktörer och känna till sina skyldigheter.

Tillverkare

Med tillverkare avses en fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt eller som låter konstruera eller tillverka en produkt och saluför den, i eget namn eller under eget varumärke. Observera att en finländsk importör som köper in produkter från Fjärran östern och säljer dem här under ett annat varumärke därmed kan påföras tillverkarens skyldigheter och vara tvungen att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse.

Tillverkarens representant

Med tillverkarens representant avses en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU-området och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att på tillverkarens vägnar utföra särskilda uppgifter.

Importör

Med importör avses en fysisk eller juridisk person som är etablerad i EU-området och släpper ut en produkt från ett tredje land på EU:s marknad.

Importören betraktas som tillverkare då denne släpper ut en produkt på marknaden under sitt eget namn eller varumärke. Tillverkarens skyldigheter tillämpas dock inte på importören, om produktens ursprungliga tillverkare har upprättat en EU-försäkran om överensstämmelse och tillverkarens namn och adress uppges på produkten, produktens förpackning eller i ett dokument som åtföljer produkten. Importören betraktas också som tillverkare i det fall att denne ändrar på en produkt som redan har släppts ut på marknaden, på ett sätt som kan inverka på hur de tillämpliga kraven uppfylls.

Leverantör

Med leverantör avses tillverkaren eller dennes auktoriserade representant inom unionen eller den importör som släpper ut produkten eller tar denna i bruk på unionsmarknaden. Om det inte finns någon sådan ska varje fysisk eller juridisk person som släpper ut produkter som omfattas av detta direktiv, eller tar dem i bruk, anses vara leverantör.

Distributör

Med distributör avses en fysisk eller juridisk person, som tillhandahåller en produkt på marknaden, alltså introducerar på den nationella marknaden en produkt som är tillverkad i EU-området eller som tidigare släppts ut på EU:s marknad. Som distributörer räknas också detalj- och partihandlare för produkter samt köpmän som idkar affärsrörelse med begagnade varor, såsom återvinningscentraler och loppmarknader.

En distributör betraktas som tillverkare då denne släpper ut en produkt på marknaden i sitt eget namn eller varumärke. Tillverkarens skyldigheter tillämpas dock inte på distributören, om produktens ursprungliga tillverkare har upprättat en EU-försäkran om överensstämmelse och tillverkarens namn och adress uppges på produkten, produktens förpackning eller i ett dokument som åtföljer produkten. Distributören betraktas också som tillverkare i det fall att denne ändrar på en produkt som redan har släppts ut på marknaden, på ett sätt som kan inverka på hur de tillämpliga kraven uppfylls.

Återförsäljare

Med återförsäljare avses detaljist eller annan person som säljer, hyr ut, erbjuder för avbetalning eller ställer ut produkter som är avsedda för slutanvändare. Återförsäljare är med andra ord synonymt med ”distributör” i EU-lagstiftningen.

Verksamhetsutövare

Med verksamhetsutövare avses en tillverkare, tillverkarens representant, importör eller distributör.

Produkternas marknadskontroll handhas av Tukes. I egenskap av nationell marknadsövervakningsmyndighet riktar Tukes tillsynen på den verksamhetsutövare som är högst i distributionskedjan i Finland.