Deltagande i beredningen

Beredningen av bestämmelserna är en lång process: lagarna kommer inte som en överraskning och det är möjligt att inverka på dem.

Hur kan tillverkaren påverka?

Arbetsplan

 • Kontrollera redan när arbetsplanen bereds vilka produktgrupper som föreslås
 • Tänk på att upptagning av en produktgrupp i arbetsplanen inte innebär automatiskt att produktgruppen blir föremål för lagberedning
 • Lämna dina synpunkter direkt till konsulten, kommissionen, finländska tjänstemän och/eller organisationer.

Förstudie

 • Det absolut bästa och viktigaste skede då du kan påverka är under förstudien. Genom att vara aktiv uppnår du bra resultat utan stora kostnader.
 • Under förstudien inhämtas teknisk information om produktgruppen och det görs bedömningar av hur bland annat produkternas miljöpåverkan kan minskas.
 • Förstudien utgör underlag för den eventuella lagstiftningen och därför behövs så bred medverkan som möjligt för att nå bästa resultat
 • Lämna dina synpunkter helst till konsulten. Anmäl dig som intressent till en förstudie via förstudiens webbplats. Då för du information om nytt material, enkäter som anknyter till förstudien och inbjudningar till samrådsmöten.

Samrådsforum

 • Lagförslagen diskuteras i samrådsforum för tjänstemän från medlemsländerna. Även intressentgrupper kan bjudas in till samrådsforum.
 • I detta skede är det möjligt att påverka innehållet, till exempel i fråga om förordningens tillämpningsområde eller kravnivåer.
 • Lämna dina kommentarer helst till Finlands representanter (se kontaktinformationen längst ner på sidan) eller organisationer.

Konsekvensbedömning

 • Kommissionen kan be intressentgrupper besvara enkäter som stöd för konsekvensbedömningen.
 • Lämna dina synpunkter i enkäterna

Föreskrivande kommitté

 • I den föreskrivande kommittén när den behandlar och röstar om förordningsförslaget. Kommittén består av tjänstemän från medlemsländerna.
 • I den föreskrivande kommittén är det möjligt att korrigera uppenbara fel eller tekniska brister. Det är också möjligt att göra noga begränsade ändringar i förordningens tillämpningsområde eller innehåll. Däremot är det svårt att få igenom större ändringar i innehållet.
 • Lämna dina kommentarer helst till Finlands representanter (se kontaktinformationen längst ner på sidan)

Omprövning

 • Förordningen tas upp för omprövning vid en förutbestämd tidpunkt. Denna process motsvarar på många sätt beredningen av en förordning, inklusive en förstudie. Möjligheterna att påverka är i stort sett desamma som under den ursprungliga beredningsprocessen

Finland är alltid representerat i samrådsforumet och den föreskrivande kommittén.

Finlands representant för byggprodukter är miljöministeriet och för övriga produkter Energimyndigheten.

Ministeriernas representanter begär synpunkter på de frågor som är under behandling via den finska webbplatsen för ekodesign (www.ekosuunnittelu.info).