EU-försäkran om överensstämmelse och andra dokument

Med EU-försäkran om överensstämmelse försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller kraven i de relevanta direktiv som förutsätter CE-märkning. EU-försäkran om överensstämmelse ska upprättas för produkter som släpps ut på unionsmarknaden varefter tillverkaren kan fästa CE-märket på produkten.

EU-försäkran om överensstämmelse ska översättas till det eller de språk som den medlemsstat kräver beroende på vilken marknad den produkten släpps ut eller görs tillgänglig. I Finland ska EU-försäkran om överensstämmelse vara på finska, svenska eller engelska.

EU-försäkran om överensstämmelse ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • tillverkarens namn och adress
 • vid behov tillverkarens representants namn och adress inom EU
 • intygande om att EU-försäkran om överensstämmelse har utfärdats på tillverkarens eget ansvar
 • beskrivning av den elektriska produkten och identifikationsuppgifter (ett fotografi kan bifogas)
 • hänvisning till alla tillämpade direktiv. Obs! Om produkten omfattas av ekodesigndirektivet ska hänvisning också göras till den produktspecifika förordningen
 • hänvisning till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisning till de specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras
 • vid behov namnet på det anmälda organet och dess nummer samt certifikatets nummer
 • datum då försäkran gavs
 • identifikationsuppgifter för och underskrift av den person som har fullmakt att representera tillverkaren eller tillverkarens representant
 • om lågspänningsdirektivet tillämpas på produkten, anges de två sista siffrorna i årtalet för det år då CE-märkningen anbringats.

Exempel på en EU-försäkran om överensstämmelse finns på länk till Tukes webbplats.

Teknisk dokumentation

På basis av den tekniska dokumentationen som tillverkaren upprättat ska man kunna bedöma om produkten överensstämmer med de väsentliga kraven. Dokumenten ska innehålla en relevant analys och bedömning av de risker som hänför sig till produkten. Dokumenten ska återge produktens konstruktion, tillverkning och funktion i den mån som det är relevant för bedömningen. Dokumenten ska åtminstone innehålla

 • en beskrivning av produkten
 • konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, kretsar etc.
 • nödvändiga beskrivningar och förklaringar för att man ska förstå ritningar och scheman
 • en lista över standarder som tillämpats helt eller delvis, samt beskrivningar av de metoder som använts för att uppfylla kraven i direktivet när standarder inte har tillämpats: resultat från konstruktionsberäkningar, utförda granskningar etc.
 • testrapporter och certifikat.

De harmoniserade standarderna som hänför sig till olika direktiv finns på ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

Standarder kan köpas från Finlands Standardiseringsförbund SFS

Anvisningar

Olika slags anvisningar är en väsentlig del av en produkt samt dess säkra och ändamålsenliga användning. De produkter som släpps ut på marknaden ska åtföljas av tydliga säkerhets-, monterings- och underhållsanvisningar så att det är möjligt att tryggt använda produkterna för de ändamål och i de förhållanden som de är avsedda för. Om kraven på anvisningarnas innehåll och om att anvisningarna ska vara på finska och på svenska stadgas i ett flertal av Finlands lagar och förordningar. I de produktspecifika standarderna presenteras ofta detaljerade krav på de uppgifter, anvisningar och varningar som anvisningarna ska innehålla. Ekodesignförordningarna kan också innehålla motsvarande krav, som till exempel de kriterier för förpackningsmärkningarna för lampor som angetts.