Beredningsprocess

1.

Arbetsplan som omfattar de produktgrupper som tas upp för närmare granskning under treårsperioden

2.

Produktgruppspecifik förstudie (längd ca 2 år)

3.

Beslut om reglering → kommissionen ställer fram ett arbetsdokument som behandlas i samrådsforumet

4.

Utifrån samrådsyttrandena utarbetar kommissionen ett förordningsförslag

5.

Kommissionen gör en konsekvensbedömning, verkställer internt samråd och anmäler förslaget till WTO

6.

En föreskrivande kommitté behandlar förslaget och röstar om det

7.

Parlamentets och rådets tillsynsprocess varefter förordningen publiceras i den officiella tidningen

  1. Kommissionen upprättar en arbetsplan för de produktgrupper som ska behandlas under de närmaste åren. I arbetsplanen fastställs också vilka produktgrupper som ska bli föremål för en noggrannare förstudie. Beslutet om beredning av förordningarna fattas först efter förstudien, och därmed betyder upptagning av en produkt på arbetsplanen inte automatiskt att produkten kommer att bli föremål för bindande krav.
  2. Kommissionen låter utföra en teknisk förstudie (preparatory study) av produkten/produktgruppen. Förstudien tar i genomsnitt två år och i processen ingår normalt tre offentliga samråd för intressenter. Det är viktigt att intressenterna tar aktivt del i förstudien eftersom den tekniska dokumentation som inhämtas under förstudien ofta utgör underlag för beredningen av förordningarna. Förstudierna är offentliga.
  3. Beredning av kraven inleds om produktgruppen uppfyller de kriterier som fastställs i ramdirektivet (betydande försäljningsvolym inom EU, stor miljöpåverkan, kostnadseffektiva sätt att minska miljöpåverkan). Kommissionen upprättar ett arbetsdokument (working document) som bygger på förstudien. Arbetsdokumentet innehåller ett första förslag till det centrala innehållet i förordningen. Medlemsländernas representanter och inbjudna experter och intressebevakare yttrar sig om förslaget i samrådsforumet (consultation forum). Kommissionen fortsätter att bearbeta förslaget utifrån samrådsyttrandena.
  4. Kommissionen upprättar ett förslag till genomförandeåtgärd (IM = implementing measure) utifrån synpunkterna
  5. Kommissionen gör en konsekvensbedömning (IA = impact assessment) av förslaget och verkställer samråd mellan kommissionens avdelningar (ISC = interservice consultation). Kommissionen anmäler också förslaget till WTO
  6. En föreskrivande kommitté (regulatory committee) bestående av representanter för medlemsländerna behandlar och godkänner förordningsförslagen
  7. Förslaget till förordning granskas av parlamentet och ministerrådet och den godkända förordningen publiceras i den officiella tidningen (Official Journal). Förordningen börjar gälla omedelbart eller efter en övergångsperiod.
  8. Förordningarna tas upp för omprövning efter den tid som fastställts i dem.

Beredningsprocessen tar sammanlagt ungefär 55 månader.