Säädösten valmistelu

1.

Työsuunnitelma tuoteryhmistä, jotka otetaan kolmivuotisjaksolla tarkempaan tarkasteluun

2.

Tuoteryhmäkohtainen taustaselvitys (kesto n. 2v)

3.

Päätös sääntelyn aloittamisesta → komissio laatii työpaperin, jota käsitellään kuulemisfoorumissa

4.

Komissio laatii kommenttien perusteella asetusehdotuksen

5.

Komissio laatii vaikutusten arvioinnin, suorittaa komission sisäisen kuulemisen ja lähettää ehdotuksen WTO:n ilmoitusmenettelyyn

6.

Sääntelykomitea käsittelee ja äänestää asetusehdotuksesta

7.

Parlamentin ja neuvoston valvontamenettely ja asetuksen julkaisu virallisessa lehdessä

  1. Komissio laatii työsuunnitelman seuraavien vuosien aikana läpikäytävistä tuoteryhmistä. Työsuunnitelmasta selviää, millaisille tuoteryhmille tullaan valmistelemaan tarkempi taustaselvitys. Asetusten valmistelusta päätetään vasta taustaselvityksen valmistelun jälkeen, joten se, että tuote on listattuna työohjelmaan ei vielä tarkoita, että sille tullaan laatimaan sitovia vaatimuksia.
  2. Komissio teettää tuotteen/tuoteryhmän teknisen taustaselvityksen (Ecodesign Preparatory Study). Taustaselvityksen valmistelu kestää keskimäärin noin kaksi vuotta ja sisältää yleensä kolme kaikille avointa sidosryhmäkuulemista. Taustaselvityksen aikana kerätty tekninen dokumentaatio ohjaa pitkälle asetusten valmistelua, joten sidosryhmien aktiivinen osallistuminen taustaselvityksen valmisteluun on erittäin keskeistä. Taustaselvitykset ovat julkisia.
  3. Mikäli tuoteryhmä täyttää puitedirektiivissä asetetut kriteerit (merkittävä myyntivoluumi EU-alueella, huomattavia ympäristövaikutuksia, kustannustehokkaita tapoja pienentää ympäristövaikutuksia), aloitetaan vaatimusten valmistelu. Taustaselvityksen perusteella komissio laatii työpaperin (working document). Työpaperi sisältää alustavan ehdotuksen asetuksen keskeisestä sisällöstä. Jäsenmaiden edustajat ja kutsutut asiantuntijat ja edunvalvojat kommentoivat työpaperia kuulemisfoorumissa (Consultation forum). Kommenttien perusteella komissio jatkaa ehdotuksen työstämistä.
  4. Kommenttien perusteella komissio laatii säädösehdotuksen (IM=Implementing Measure).
  5. Komissio laatii ehdotuksesta vaikutusten arvioinnin (IA=Impact Assessment) ja suorittaa komission sisäisen kuulemisen (ISC=Interservice Consultation). Ehdotus lähetetään myös WTO:n (Maailman kauppajärjestö) ilmoitusmenettelyyn.
  6. Jäsenmaiden edustajista koostuva sääntelykomitea (Regulatory Committee) käsittelee ja hyväksyy asetusehdotukset.
  7. Alustava säädös tarkistetaan parlamentin ja ministerineuvoston toimesta ja hyväksytty asetus julkaistaan virallisessa lehdessä (Official Journal). Asetus astuu voimaan joko heti tai siirtymäajan jälkeen.
  8. Asetukset tulevat uudelleentarkasteltavaksi niissä määrättynä ajankohtana.

Valmisteluprosessi kestää kokonaisuudessaan noin 55 kuukautta.