Markkinavalvonta

Markkinavalvonnalla tarkoitetaan toimintaa sen varmistamiseksi, että markkinoilla olevat tuotteet ovat vaatimustenmukaisia. Markkinavalvonta on jälkikäteistä, riskinarviointiin perustuvaa valvontaa. Markkinavalvonnalla pyritään poistamaan markkinoilta tuotteet, joiden osalta toiminnanharjoittajan omavalvonta on pettänyt. Tarkemmin eriteltynä markkinavalvonnalla pyritään varmistamaan

  • että markkinoille (myös EU:n ulkopuolelta) saatetut tuotteet ovat turvallisia ja vastaavat lainsäädännön vaatimuksia
  • että CE-merkintä on kiinnitetty tuotteisiin laillisesti
  • EU:n lainsäädännön johdonmukainen ja tasavertainen toimeenpano (tasavertainen toimintaympäristö toiminnanharjoittajille ja petosten vähentäminen).

Ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiivien markkinavalvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tukes voi tehdä yhteistyötä myös Tullin kanssa ja valvoa tuotteiden vaatimustenmukaisuutta jo tullausvaiheessa.

Tukes tekee valvontakäyntejä tuotteita myyviin liikkeisiin sekä maahantuojien ja valmistajien tiloihin. Valvontakäyntien yhteydessä voidaan hankkia tarkastusta ja testausta varten tuotteita, joiden turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus halutaan varmistaa. Tukes voi myös pyytää toiminnanharjoittajaa toimittamaan tuotteeseen liittyvät asiakirjat tarkastusta varten. Tarvittaessa Tukes testauttaa tuotteet testauslaitoksissa. Jos tuote todetaan vaatimustenvastaiseksi ja sen markkinoilla oloa joudutaan rajoittamaan (esim. velvoitetaan keräämään jakelijoilla olevat myymättömät tuotteet takaisin), tuotteen hankinnasta ja testauksesta koituneet kustannukset veloitetaan tuotteesta vastuussa olevalta toiminnanharjoittajalta.

Viranomaiset ylläpitävät sekä kansallisia että eurooppalaisia markkinavalvontarekistereitä valvomistaan tuotteista. EU-maiden valvontaviranomaiset ovat tiiviissä yhteistyössä tietojenvaihdon, markkinavalvonnan ja tutkimuksen kehittämisessä. Valvontaviranomaiset saavat ilmoituksia tuotteista, jotka on jossakin jäsenvaltiossa havaittu vaarallisiksi tai vaatimustenvastaisiksi.

Tukesin markkinavalvontarekisteri löytyy osoitteesta:  http://marek.tukes.fi

Eurooppalainen markkinavalvontarekisteri löytyy osoitteesta:https://webgate.ec.europa.eu/icsms/ 

EU:n RAPEX-järjestelmä löytyy täältä.