EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja muut asiakirjat

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan sitä koskevien CE-merkintää vaativien direktiivien mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittava EU:n markkinoille saatettaville laitteille ja tämän jälkeen valmistaja voi kiinnittää laitteeseen CE-merkinnän.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on käännettävä sen jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, jonka markkinoille laite saatetaan tai jonka markkinoilla se asetetaan saataville. Suomessa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on oltava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen pitää sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • valmistajan nimi ja osoite
 • tarvittaessa EU:n alueelle sijoittautuneen valtuutetun edustajan nimi ja osoite
 • lause, jossa kerrotaan, että EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla
 • sähkölaitteen kuvaus ja tunnistetiedot (voidaan liittää valokuva)
 • viittaus kaikkiin sovellettuihin direktiiveihin. Huom! Jos tuotetta koskee ekosuunnitteludirektiivi, niin direktiivin lisäksi pitää olla mainittuna myös tuotekohtainen asetus
 • viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus eritelmiin, joiden perusteella EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu
 • tarvittaessa ilmoitetun laitoksen nimi ja numero sekä sertifikaatin numero
 • vakuutuksen antamispäivämäärä
 • sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jolla on valtuudet edustaa valmistajaa tai tämän valtuutettua edustajaa
 • jos laitteeseen sovelletaan LVD-direktiiviä, niin CE-merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa.

Esimerkki EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy Tukesin sivulta

 Tekniset asiakirjat

Valmistajan laatimien teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko laite olennaisten vaatimusten mukainen. Asiakirjoihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi laitteeseen liittyvistä riskeistä. Asiakirjojen on katettava laitteen suunnittelu, valmistus ja toiminta siinä määrin kuin se on olennaista arvioinnin kannalta. Asiakirjojen on sisällettävä ainakin

 • kuvaus laitteesta
 • suunnittelu- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot osakokoonpanoista, piireistä jne.
 • tarvittavat kuvaukset ja selitykset piirustusten ja kaavioiden ymmärtämiseksi
 • luettelo standardeista, joita on sovellettu kaikilta osin tai osittain, sekä selvitykset siitä, miten direktiivin vaatimukset on täytetty, jos standardeja ei ole käytetty: suunnittelulaskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset jne.
 • testausselosteet ja -sertifikaatit.

Eri direktiiveihin liittyvät yhdenmukaistetut standardit löytyvät EU-komission sivulta.

Standardeja voi ostaa Suomen standardisoimisliitto SFS:stä

 Ohjeet

Erilaiset ohjeet ovat olennainen osa tuotetta ja sen turvallista ja asianmukaista käyttöä. Markkinoille saatettujen tuotteiden mukana tulee olla selkeät turva-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet, jotta laitteiden turvallinen käyttö niissä tarkoituksissa ja olosuhteissa, joita varten se on tehty, on mahdollista. Ohjeiden sisällöllisistä vaatimuksista sekä siitä, että ohjeet on oltava suomeksi ja ruotsiksi, on säädetty useissa Suomen laeissa ja asetuksissa. Laitekohtaisissa standardeissa on usein esitetty yksityiskohtaisia vaatimuksia niistä tiedoista, ohjeista ja varoituksista, joita ohjeiden pitää sisältää. Ekosuunnitteluasetuksissa voi myös olla vastaavanlaisia vaatimuksia, esimerkiksi lamppujen pakkausten merkinnöille on asetettu vaatimuksia.

Lisätietoja löytyy Tukesin sivuilta