Marknadsövervakning

Med marknadsövervakning avses verksamhet för att säkerställa att de produkter som finns på marknaden överensstämmer med kraven. Marknadsövervakningen är efterhandskontroll av marknaden och baserar sig på riskbedömning. Genom marknadsövervakning försöker man få bort de produkter från marknaden för vilka verksamhetsutövarens egenkontroll har misslyckats. Närmare bestämt strävar man genom marknadsövervakning efter att

  • de produkter som släppts ut på marknaden (även utanför EU-området) är säkra och uppfyller de krav som lagstiftningen ställer
  • CE-märkningen har fästs på produkten på ett lagligt sätt
  • EU-lagstiftningen verkställs på ett konsekvent och likvärdigt sätt (likvärdiga betingelser i verksamhetsmiljön för verksamhetsutövare och reducering av bedrägerier).

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) svarar för marknadskontrollen i anslutning till ekodesign- och energimärkningsdirektiven. Tukes samarbetar med Tullen och kan redan vid förtullningen övervaka om produkterna överensstämmer med kraven.

Tukes gör kontrollbesök hos affärer som säljer produkter samt i importörernas och tillverkarnas lokaliteter. I samband med kontrollbesöken kan man för närmare granskning och testning införskaffa produkter, vilkas säkerhet och överensstämmelse med kraven man vill säkerställa. Tukes kan även be verksamhetsutövaren lämna in produktens dokument för granskning. Vid behov låter Tukes testa produkterna vid testinstitut. Om det konstateras att produkten inte överensstämmer med kraven (och man blir tvungen att begränsa dess tillgänglighet på marknaden,) debiteras de kostnader som uppkommit till följd av införskaffande och testning av produkten av den verksamhetsutövare som är ansvarig för produkten.

Myndigheterna upprätthåller både nationella och europeiska marknadsövervakningsregister över de produkter som har kontrollerats. Tillsynsmyndigheterna i EU-länderna samarbetar intensivt för att utveckla informationsutbyte, marknadsövervakning och forskning. Tillsynsmyndigheterna får anmälningar om produkter som i någon medlemsstat har konstaterats vara farlig eller inte överensstämma med kraven.

Tukes marknadsövervakningsregister finns på marek.tukes.fi

Det europeiska marknadsövervakningsregistret finns på www.icsms.org

och EU:s RAPEX-system på ec.europa.eu/rapex