Frågor och svar

Motiveringar och bakgrund

 • Vad avses med direktivet om ekodesign?
 • Vad är energimärkningsförordning?
 • Vad är syftet med dessa regler?
 • På vilket sätt anknyter ekodesigndirektivet till energimärkning?
 • Vad skillnaden mellan kraven på ekodesign och frivillig ekomärkning, som EU:s ekoblomma eller Energy Star?
 • Vilka krav ställer energimärkningsförordning?
 • Finns det nationella avvikelser till direktiven?
 • På vilket sätt kan jag inverka på innehållet i genomförandebestämmelserna?

Produkter

 • Vilka produkter omfattas av ekodesigndirektivet?
 • Gäller kraven också min produkt?
 • Omfattas begagnade produkter av ekodesignkraven?
 • Min produkt installeras i ett fordon som är avsett för person- eller varutransport. Ska den också uppfylla kraven?
 • I min produkt installeras en produkt som i sig omfattas av kraven på ekodesign (s.k. product in product). Gäller samma krav även när den utgör en del av slutproduktion och vem ansvarar för underenheten och slutprodukten?
 • Fortsättningsfråga: Vem har ansvaret för underenheten och slutprodukten?
 • Om produkten tillverkas som enskilda exemplar med olika variationer enligt kundens önskemål, ska jag då göra en EU-försäkran om överensstämmelse för varje enskild produkt?

Säkerställande av produktöverensstämmelse

 • Jag vill börja importera produkter, vad borde jag känna till?
 • Vad avses med utsläppande på marknaden?
 • Vem ansvarar för att kraven på energimärkning uppfylls.
 • Var hittar jag utskriftsfiler för energimärken?
 • På vilket sätt anknyter ekodesigndirektivet till CE-märkning?
 • Vad avses med EU-försäkran om överensstämmelse?
 • Vad är tillräckligt bevis på produktöverensstämmelse?
 • Vad är påföljderna för underlåtelse att iaktta kraven?
 • Varför behövs referensvärden som tillämpas vid offentlig upphandling?

Motiveringar och bakgrund

Vad avses med direktivet om ekodesign?

Syftet med direktivet om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (2009/125/EG) garantera att produkternas påverkan på miljön blir så liten som möjligt och så att produkterna behåller sin brukbarhet och funktion. Till exempel har många elektriska apparater standby – eller frånläge som leder till onödig energiförbrukning när apparaten inte används. Genom att fastställa gränser för energiförbrukningen i frånläge kan man spara energi utan störa apparatens funktion.

Direktivet är ett s.k. ramdirektiv och därför fastställs inga egentliga tekniska krav på produkterna i det. I direktivet definieras ramarna för klassificering av produktgrupper och kraven för ekodesign samt krav på CE-märkning och dokumentation. Kraven preciseras och införs genom genomförandeåtgärder vilka ges som Kommissionens förordningar. Dessa är direkt tillämpad lagstiftning även i Finland.
Mer information finns på http://ekosuunnittelu.info/sv/ekodesign/

Vad är energimärkningsförordning?

Syftet med energimärkningsförordning (EU) 2017/1369 är att ge tillgång till jämförbar information om den energi som en produkt använder och på så sätt påverka slutanvändarens val. Energimärkningsförordning är ett ramförordning och med stöd av det antas produktgruppspecifika genomförandeåtgärder. I dessa definieras bland annat energimärkets utformning, innehåll och principerna för beräkning av energiklasser för varje berörd produktgrupp.

Mer information finns på http://ekosuunnittelu.info/sv/energimarkning/

Vad är syftet med dessa regler?

För att gynna en hållbar utveckling bör energianvändande och energirelaterade produkters påverkan på miljön minskas. Detta kan uppnås genom att minska deras energianvändning i drift och kartlägga och minimera orsakerna till negativ miljöpåverkan redan i planeringsskedet. Förbättringarna ska ändå inte orsaka orimliga kostnader eller försämra produktens funktion. Ekodesign skapar nya och konkreta möjligheter för tillverkare, konsumenter och hela samhället. Energimärkning är ett sätt att styra konsumenter till att köpa energieffektiva produkter.

På vilket sätt anknyter ekodesigndirektivet till energimärkning?

Energimärkningen kompletterar ekodesigndirektivet genom att den åskådliggör den relativa energieffektiviteten hos produkter på marknaden. Med ekodesign ser man till att få bort de sämsta produkterna från marknaden varefter energimärkningen rangordnar de återstående enligt energiförbrukningen.

Vad är skillnaden mellan kraven på ekodesign och frivillig ekomärkning, som EU:s ekoblomma eller Energy Star?

Frivillig ekomärkning ges till produkter som är i topp klass i fråga om miljöskydd eller energieffektivitet. Deras tillverkare vill profilera sig bland konkurrenterna och attrahera miljömedvetna kunder. Kraven på ekodesign är däremot inte frivilliga, utan de tjänar till att utesluta de produkter som är sämst för miljön från marknaden. En produkt måste uppfylla kraven på ekodesign för att den ska få saluföras.

Vilka krav ställer energimärkningsförordning?

En produkt uppfyller kraven enligt energimärkningsförordning och den produktspecifika förordningen när den har energimärkning enligt förordningen, den angivna energieffektivitetsklassen motsvara verkligheten och märkningen har fästs på produkten på rätt sätt. Om reklamen för en produkt innehåller energirelaterad information eller prisinformation, ska den också innehålla en hänvisning till produktens energieffektivitetsklass. Det finns också krav på den information som lämnas vid distansförsäljning eller i webbutiker.

Finns det nationella avvikelser till direktiven?

Nej. Det viktigaste syftet med direktiven är att gynna EU:s inre marknad. Med andra ord gäller samma krav och nivågränser för alla EU-länder utan undantag.

På vilket sätt kan jag inverka på innehållet i genomförandebestämmelserna?

Företag kan inverka antingen genom finska myndigheter eller sina intresseorganisationer som får uttala sig när bestämmelserna bereds. Aktiva medborgare kan utöva direkt påverkan på finländska myndigheter eller indirekt till exempel via miljöorganisationer eller konsumentorganisationer. Alla genomförandebestämmelser ska ses över cirka fem år efter att de första kraven trätt i kraft, och på så sätt kan man också påverka de produktgrupper som redan omfattas av kraven.


Produkter

Vilka produkter omfattas av ekodesigndirektivet?

En förteckning över de produktgrupper som redan omfattas av krav finns på sidan Produktgrupper. Ett gemensamt drag för de valda produktgrupperna är att de har konstaterats ha betydande påverkan på miljön (ofta stor energiförbrukning) och att det är möjligt att uppnå förbättringar.

Gäller kraven också min produkt?

Lagstiftningen ändras hela tiden, nya krav tillkommer och gamla krav revideras. Därför frågas det ofta om kraven gäller just min produkt. Svaret beror på två faktorer: när produkten har släppts ut på marknaden och om den omfattas av förordningens tillämpningsområde. Hurdana produkter som omfattas eller inte omfattas av tillämpningsområdet definieras i direktiven och förordningarna. Dessa avgränsningar beskrivs på denna webbplats under de produktspecifika kraven. För att underlätta tolkningen har kommissionen också tagit fram FAQ-dokument där kraven beskrivs mer ingående. Även marknadsövervakningsmyndigheten Tukes ger tolkningshjälp.

Omfattas begagnade produkter av ekodesignkraven?

I regel inte. Ekodesigndirektivet och de produktspecifika förordningar som utfärdats med stöd av direktivet gäller utsläppande av produkter på marknaden. Med utsläppande på marknaden avses tillhandahållandet av en produkt för första gången på unionsmarknaden. De väsentliga punkterna med avseende på begagnade produkter är ”för första gången” och ”tillhandahållande på unionsmarknaden”. Också om en produkt repareras så att den kan tolkas som en ny produkt (exempelvis om den har betydligt bättre egenskaper än i originalskick) så gäller de nya kraven även den.

En begagnad produkt tillhandlahålls för andra gången på marknaden, så försäljning eller annat tillhandlahållande av den här begagnad produkten  på unionsmarknaden är inte utsläppande på marknaden. Kraven på ekodesign gäller med andra ord inte begagnade produkter. Om produkten däremot ursprungligen har släppts ut på marknaden utanför EU och sedan importerats till EU är det fråga om tillhandlahållande av den begagnade produkten för första gången på unionsmarknaden och därmed omfattas produkten också av kraven på ekodesign. Därför ska till exempel en antik kristallkrona som importeras från USA uppfylla de nya EU-kraven. Om någon av de nuvarande EU-länderna inte hörde till EU när produkten släpptes ut på marknaden för första gången tolkas detta ändå så att produkten får säljas på nytt inom EU. I dylika fall likställs EU med EES-området, med andra ord omfattar det också Norge och Island.

Min produkt installeras i ett fordon som är avsett för person- eller varutransport. Ska den också uppfylla kraven?

Ekodesigndirektivet ska inte tillämpas på transportmedel för personer eller varor. I definitionen ingår bilar och gaffeltruckar samt även husbilar och husvagnar. Om produkten inte kan användas i någonting annat än i det aktuella transportmedlet, omfattas den inte av kraven på ekodesign.

I min produkt installeras en produkt som i sig omfattas av kraven på ekodesign (s.k. product in product). Gäller samma krav även när den ingår i slutprodukten?

En del av ekodesignförordningarna gäller produkter som kan installeras som en del av en annan produkt, som till exempel motorer och fläktar. Om dessa integrerade produkter kan testas för sig, omfattas de av samma krav på ekodesign som gäller när produkterna säljs separat. Tillverkaren av den slutliga produkten ska säkerställa produktöverensstämmelse och ekodesignförordningen för den integrerade produkten ska också nämnas i EU-försäkran om överensstämmelse. CE-märkning behövs endast för den huvudsakliga produkten.

För vissa motorer gäller att om produkten är integrerad i en större produkt (t.ex. en kompressor) och den inte kan lösgöras och testas separat, så omfattas dessa motorer inte av ekodesignförordningen.

Fortsättningsfråga: Vem har ansvaret för underenheten och slutprodukten?

Kommissionen har slagit fast att den sista tillverkaren i produktens tillverkningskedja ska ansvara inför marknadsövervakningsmyndigheten för att kraven på ekodesign uppfylls.

Om till exempel en elektrisk motor enligt förordning (EG) nr 640/2009 installeras i en annan produkt, såsom en pump, är det tillverkaren av hela enheten som ansvarar för att hela produkten, det vill säga både pumpen och motorn, uppfyller kraven på ekodesign. Kommissionen anser också att motorn i detta fall släpps ut på marknaden samtidigt med pumpen.

Om produkten tillverkas som enskilda exemplar med olika variationer enligt kundens önskemål, ska jag då göra en EU-försäkran om överensstämmelse för varje enskild produkt?

En EU-försäkran om överensstämmelse kan täcka en hel produktfamilj, men då ska det tydligt framgå av den vilka produktvarianter som ingår. Den tekniska dokumentationen ska innehålla uppgifter om hur produktsöverensstämmelsen har säkerställts för de olika modellerna. Till exempel i fråga om datorer om en modell släpps ut på marknaden i flera olika utföranden kan obligatorisk produktdata uppges en gång för hela produktklassen så att man för varje produktklass väljer den uppsättning där effektbehovet är störst.


Säkerställande av produktöverensstämmelse

Jag vill börja importera produkter, vad borde jag känna till?

Importören, distributören och återförsäljaren ansvarar för att de produkter som importeras och säljs uppfyller alla de krav som ställts på produkterna. Det finns förordningar om såväl tekniska krav (säkerhet, energiförbrukning, kemikalier i produkten osv.), märkningar och dokumentation. Det är med andra ord mycket som man ska känna till. Om du ska importera elektriska apparater kan du börja med att läsa t.ex. Tukes handledning.

Vad avses med utsläppande på marknaden?

Utsläppande på marknaden avser första gången då en fysisk produkt görs tillgänglig på unionsmarknaden. Mer information finns här.

Vem ansvarar för att kraven på ekodesign uppfylls?

Alla i aktörskedjan har sin egen roll när det gäller att säkerställa produktens överensstämmelse med kraven. I princip är det den verksamhetsutövare som tillgängliggör produkten på marknaden inom EU som har ansvaret. Det kan med andra ord vara fråga om tillverkaren, tillverkarens representant eller importören. När det gäller produkter som tillverkas utanför EU finns det alltid någon som tillgängliggör produkten på unionsmarknaden.

I praktiken är marknadsövervakningsmyndigheten en nationell myndighet som i Finland kan fatta beslut endast om aktörerna på den egna marknaden. Marknadsövervakningsmyndigheten riktar alltså sina åtgärder på den verksamhetsutövare som har tillgängliggjort den elektriska apparaten på marknaden i Finland. Alla verksamhetsutövare kan bli föremål för marknadsövervakningsåtgärder.

Vem ansvarar för att kraven på energimärkning uppfylls?

Det ställs krav på både leverantören och återförsäljaren av en produkt. Leverantören ska anbringa energimärkning som innehåller de riktiga uppgifterna och till sitt utseende motsvarar de kriterier som fastställts i förordningarna. Återförsäljaren ska hålla energimärkningen synlig på behörigt sätt så att konsumenten kan ta del av den före köpbeslutet. Hur energimärkningen ska hållas synlig för olika produktgrupper fastställs i de relevanta förordningarna.

Var hittar jag utskriftsfiler för energimärken?

Filerna finns här.

På vilket sätt anknyter ekodesigndirektivet till CE-märkning?

CE-märkning som tillverkaren eller dennes representant anbringar på en produkt visar att produkten uppfyller gällande krav och direktiv. CE-märkning används för att visa att produkten också uppfyller kraven enligt ekodesigndirektivet.

Vad avses med EU-försäkran om överensstämmelse?

Med EU-försäkran om överensstämmelse försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller kraven i de relevanta direktiv som förutsätter CE-märkning. EU-försäkran om överensstämmelse ska upprättas för produkter som släpps ut på unionsmarknaden varefter tillverkaren kan fästa CE-märke på produkten. EU-försäkran om överensstämmelse innehåller bland annat en lista på de direktiv vars krav produkten ska uppfylla. Mer information om EU-försäkran om överensstämmelse finns här.

Vad är tillräckligt bevis på produktöverensstämmelse?

Tillverkaren eller importören ska påvisa att produkten uppfyller de krav på ekodesign som fastställts för den. Det sker med hjälp av teknisk dokumentation som ska innehålla följande information:

 • en allmän beskrivning av den energianvändande produkten och dess avsedda användning
 • resultaten av relevanta miljöbedömningsstudier som utförts av tillverkaren eller hänvisningar till litteratur om miljöbedömningar eller studier som används av tillverkaren vid utvärdering, dokumentation och fastställande av olika lösningar för produktdesignen
 • den energianvändande produktens ekologiska profil om den krävs (i de produktgruppspecifika krav som trätt i kraft hittills finns inte detta krav)
 • resultaten av mätningarna för ekodesign och deras överensstämmelse med de kriterier som anges i genomförandeåtgärden. Detta uppnås enklast med hjälp av harmoniserade standarder över vilka en förteckning ska fogas till den tekniska dokumentationen
 • en kopia av de uppgifter som rör produktens miljömässiga designaspekter som ska lämnas i enlighet med kraven i genomförandeåtgärden.

Dessutom kan de produktgruppspecifika förordningarna innehålla krav på ytterligare information om produktöverensstämmelse. Produkten kan ges CE-märkning när produktöverensstämmelsen har påvisats. Observera att för CE-märkning av elektriska apparater krävs att också lågspänningsdirektivet (LVD), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och direktivet om farliga ämnen (RoHS) iakttas.

Vad är påföljderna för underlåtelse att iaktta kraven?

I Finland övervakar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) de produkter på marknaden som omfattas av krav på ekodesign. Beroende på det enskilda fallet kan påföljden för en produkt som inte överensstämmer med kraven vara skriftlig anmärkning, försäljningsförbud eller föreskrift att dra tillbaka produkten från marknaden. I den skriftliga anmärkningen uppmanas verksamhetsutövaren att korrigera bristen. Försäljningsförbud innebär att nya partier av produkten inte får levereras till återförsäljarna. Föreskrift att dra tillbaka produkten betyder att försäljning och annan överlåtelse av produkten ska avbrytas omedelbart och verksamhetsutövaren ska samla in osålda produkter som finns hos distributörerna.

Om det konstateras att produkten inte överensstämmer med kraven och man blir tvungen att begränsa dess tillgänglighet på marknaden, debiteras de kostnader som uppkommit till följd av införskaffande och testning av produkten av den verksamhetsutövare som är ansvarig för produkten.  Övervakningsåtgärder kan åtföljas av vite.

Tukes fokuserar på potentiella risker, och en metod är att testa produkter från sådana tillverkare i vars produkter man tidigare har uppdagat brister.

Varför behövs referensvärden som tillämpas vid offentlig upphandling?

Med referensvärden som tillämpas vid offentlig upphandling avses den bästa tekniken på marknaden i fråga om produktens energiförbrukning och eventuella andra centrala egenskaper och som definieras i den produktgruppspecifika förordningen om ekodesign. Referensvärdena har betydelse vid iakttagandet av skyldigheterna vid offentliga upphandlingar enligt 5 a kap. i energieffektivitetslagen (1429/2014).

Enligt energieffektivitetslagen får en centralförvaltningsmyndighet under vissa förutsättningar enbart upphandla produkter som motsvarar referensvärdena för energieffektivitet, om det för produkten ställs krav på energieffektivitet i den produktgruppspecifika förordningen om ekodesign. Om produkten däremot är försedd med energimärkning, får centralförvaltningsmyndigheten enbart upphandla produkter som tillhör den högsta möjliga energieffektivitetsklassen.


Mer frågor och svar finns i kommissionens FAQ-dokument (på engelska). I det finns samlat både allmänna frågor och frågor om de produktspecifika förordningarna.