CE-märkning och andra märkningar

ceMed CE-märkningen garanterar tillverkaren att denne försäkrat sig om att produkten uppfyller de krav angående säkerhet, hälsa, miljö, konsumentskydd och energieffektivitet som EU ställer på den. CE-märkningen möjliggör produktens fria rörlighet på unionsmarknaden. Det är alltså inte möjligt att köpa CE-märkning och märkningen är inte ett tecken på myndighetsgodkännande.

Många finländska företag drar nytta av CE-märkningen, eftersom märkningen garanterar tillträde till de europeiska marknaderna för deras produkter. CE-märkningen ska anbringas på produkten eller dess märkskylt så att den är synlig, lätt läsbar och outplånlig. Om detta inte är möjligt på grund av produktens karaktär, ska den fästas på förpackningen och på de medföljande dokumenten.

Förutom CE-märkningen så ska alla elektriska produkter vara försedda med typ-, parti- eller serienummer varmed de kan identifieras. Om produktens storlek eller karaktär utgör ett hinder för detta, ska den information som krävs anges på förpackningen eller i de medföljande dokumenten. Tillverkaren ska uppge sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller varumärke och sin adress på produkten och om detta inte är möjligt, på produktens förpackning eller i medföljande dokument.

Om produkten är tillverkad utanför EU ska importören försäkra sig om att tillverkaren har fäst de erfordrade märkningarna på produkten. Importören ska uppge sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller varumärke och sin adress på produkten och om detta inte är möjligt, på produktens förpackning eller i medföljande dokument. Om det finns begränsningar för i vilken miljö den elektriska produkten får användas ska detta tydligt framgå på produkten och vid behov också på förpackningen.