Jääkaapit ja pakastimet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat verkkosähköä käyttävät kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteet, joiden tilavuus on suurempi kuin 10 litraa, mutta enintään 1500 litraa, kuten
  • jääkaapit
  • pakastimet
  • viinikaapit
 • Tuoteryhmään eivät kuulu
  • kylmäsäilytyslaitteet, joiden ensisijainen energialähde on muu kuin sähkö,
  • ammattikäyttöön tarkoitetut kylmä- ja pakastesäilytyskaapit ja pikajäähdytyskaapit lukuun ottamatta ammattikäyttöön tarkoitettuja säiliöpakastimia.
  • siirrettävät kylmäsäilytyslaitteet
  • laitteet, joiden ensisijainen tehtävä ei ole elintarvikkeiden kylmäsäilytys.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnittelu- sekä energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET

Voimaantulo 1.3.2021

Kylmäsäilytyslaitteiden energiatehokkuusindeksi (EEI) ei saa ylittää taulukossa esitettyjä arvoja.

Suurin kylmäsäilytyslaitteille sallittu EEI prosentteina EEI
hiljaiset erityiskylmäsäilytyslaitteet, joissa on tuore-elintarvikeosasto(ja) 375
läpinäkyvillä ovilla varustetut hiljaiset kylmäsäilytyslaitteet 380
muut hiljaiset kylmäsäilytyslaitteet lukuun ottamatta hiljaisia yhdistelmälaitteita, joissa on jäädytetty osasto 300
viinikaapit, joissa on läpinäkyvät ovet 190
muut viinikaapit 155
kaikki muut kylmäsäilytyslaitteet lukuun ottamatta hiljaisia yhdistelmälaitteita, joissa on jäädytetty osasto 125

Voimaantulo 1.3.2024

Kylmäsäilytyslaitteiden EEI ei saa ylittää taulukossa esitettyjä arvoja. EEI:n laskentamenetelmä on esitytty ekosuunnitteluasetuksen liitteessä III.

Suurin kylmäsäilytyslaitteille sallittu EEI prosentteina EEI
hiljaiset erityiskylmäsäilytyslaitteet, joissa on tuore-elintarvikeosasto(ja) 312
läpinäkyvillä ovilla varustetut hiljaiset kylmäsäilytyslaitteet 300
muut hiljaiset kylmäsäilytyslaitteet lukuun ottamatta hiljaisia yhdistelmälaitteita, joissa on jäädytetty osasto 250
viinikaapit, joissa on läpinäkyvät ovet 172
muut viinikaapit 140
kaikki muut kylmäsäilytyslaitteet lukuun ottamatta hiljaisia yhdistelmälaitteita, joissa on jäädytetty osasto 100

TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

Voimaantulo 1.3.2021

Kylmäsäilytyslaitteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • pakastinosastojen pikapakastuksen tai vastaavan toiminnon on automaattisesti palautettava normaalit säilytysedellytykset viimeistään 72 tunnin kuluttua.
 • Talviasetuskytkimen on oltava automaattisesti aktivoituna tai kytkettynä pois päältä sen mukaan, mikä on tarpeen jäädytet(t)y(je)n osasto(je)n pitämiseksi oikeassa lämpötilassa.
 • Jokaiseen osastoon on merkittävä asianmukainen tunnistusmerkki osaston tähtien lukumäärästä ja osastossa säilytettäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden tyypistä.
 • Jos kylmäsäilytyslaitteessa on tyhjöeristepaneeleja, kylmäsäilytyslaite on merkittävä kirjaimilla ’VIP’ selkeästi näkyvällä ja luettavalla tavalla.
 • Kahden tähden alaosastojen tai kahden tähden lohkojen osalta:
  • kahden tähden alaosasto tai kahden tähden lohko on erotettu kolmen tai neljän tähden tilavuudesta väliseinällä, säiliöllä tai vastaavalla rakenteella;
  • kahden tähden alaosaston tai kahden tähden lohkon tilavuus on enintään 20 prosenttia asianomaisen osaston kokonaistilavuudesta.
 • Neljän tähden osastojen ominaispakastuskyvyn on oltava sellainen, että pakastusaika, joka tarvitaan, jotta kevyen kuormituksen (3,5 kg/100 l) lämpötila laskisi +25:stä -18 °C:een ympäristön lämpötilan ollessa 25 °C, on enintään 18,5 tuntia.

Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä vaatimuksia ei 1 päivään maaliskuuta 2024 saakka sovelleta sellaisiin yhdistelmälaitteisiin, joissa on yksi sähkömekaaninen termostaatti ja yksi kompressori ja joita ei ole varustettu sähköisellä ohjaustaululla.

RESURSSITEHOKKUUSVAATIMUKSET

Voimaantulo 1.3.2021

Varaosien saatavuus

 • ammattikorjaajille oltava saatavilla: termostaatit, lämpötila-anturit, painetut piirilevyt ja valonlähteet vähintään seitsemän vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille
  • varaosien luettelo ja menettely niiden tilaamiseksi on oltava julkisesti saatavilla vapaasti käytettävissä olevalla verkkosivustolla viimeistään kahden vuoden kuluttua ensimmäisen mallia edustavan laitteen saattamisesta markkinoille ja kyseisten varaosien saatavillaolon loppuun saakka
 • ammattikorjaajille ja loppukäyttäjille oltava saatavilla vähintään: ovenkahvat, ovien saranat sekä hyllyt ja korit vähintään seitsemän vuoden ajan ja ovitiivisteet vähintään 10 vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille
  • varaosien luettelo ja menettely niiden tilaamiseksi sekä korjausohjeet on asetettava julkisesti saataville vapaasti käytettävissä olevalla valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan verkkosivustolla ensimmäisen mallia edustavan laitteen markkinoille saattamisen ajankohtana ja kyseisten varaosien saatavillaolon loppuun saakka.
 • varaosat voitava vaihtaa käyttämällä yleisesti saatavilla olevia työkaluja ja aiheuttamatta laitteelle pysyviä vaurioita

Korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

 • laitteen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot ammattikorjaajien saataville seuraavin edellytyksin:
  • verkkosivustolla on esitettävä, kuinka ammattikorjaajat voivat rekisteröityä tietojen saamiseksi; tällaisen pyynnön hyväksymiseksi valmistajat, maahantuojat tai valtuutetut edustajat voivat vaatia, että ammattikorjaajat osoittavat
   • teknisen pätevyytensä kylmäsäilytyslaitteiden korjaamiseen ja noudattavansa sähkölaitteiden korjaajiin sovellettavia säännöksiä siinä jäsenvaltioissa, jossa he harjoittavat toimintaansa. Todisteeksi hyväksytään viittaus ammattikorjaajien viralliseen rekisterijärjestelmään, jos sellainen on käytössä
   • että ammattikorjaajalla on vakuutus, joka kattaa toiminnasta aiheutuvat vastuut
  • rekisteröintipyyntö on hyväksyttävä tai hylättävä 5 työpäivän kuluessa ammattikorjaajan esittämästä pyynnöstä;
 • korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta tai säännöllisten päivitysten saamisesta on mahdollista periä kohtuullinen maksu.
 • Rekisteröityneellä ammattikorjaajalla on oltava yhden työpäivän kuluessa pyynnöstä pyydetyt korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvät tiedot.
 • Saatavilla oleviin korjaamiseen ja huoltamiseen liittyviin tietoihin on sisällyttävä seuraavat:
  • laitteen yksiselitteiset tunnistetiedot;
  • purkamisohje tai hajotuskuva;
  • luettelo tarvittavista korjaus- ja testausvälineistä;
  • komponentteja ja vianmääritystä koskevat tiedot (esim. mittausten teoreettiset enimmäis- ja vähimmäisarvot);
  • johdotus- ja kytkentäkaaviot;
  • vianmäärityksen vika- ja virhekoodit (mukaan lukien mahdolliset valmistajakohtaiset koodit); ja
  • kylmäsäilytyslaitteeseen tallennettuja ilmoitettuja vikatapahtumia koskevat tietueet (jos on).

Varaosien enimmäistoimitusaika

 • varaosat on toimitettava 15 työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta
 • ammattikorjaajille tarkoitettujen varaosien saatavuus voidaan rajoittaa vain rekisteröityneille ammattikorjaajille.

Purkamista koskevat vaatimukset

 • laitteet on suunniteltu tavalla, joka mahdollistaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU liitteessä VII tarkoitettujen materiaalien ja komponenttien poistamisen yleisesti saatavilla olevia työkaluja käyttämällä
 • valmistajien, maahantuojien ja valtuutettujen edustajien on noudatettava direktiivin 2012/19/EU 15 artiklan 1 kohdassa säädettyjä velvoitteita.

 

ILMOITETTAVIA TIETOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Voimaantulo 1.3.2021

Käyttöoppaissa sekä vapaasti käytettävissä olevalla verkkosivustolla on annettava seuraavat tiedot:

 • laatikoiden, korien ja hyllyjen yhdistelmä, jolla laite käyttää energiaa mahdollisimman tehokkaasti
 • selkeät ohjeet siitä, missä ja miten elintarvikkeita voidaan säilyttää parhaiten mahdollisimman pitkään elintarvikejätteen välttämiseksi
 • suositellut lämpötila-asetukset kullekin osastolle
 • arvio lämpötila-asetusten vaikutuksesta elintarvikejätteeseen
 • kuvaus erityisten käyttömuotojen ja toimintojen vaikutuksista ja erityisesti siitä, mikä on vaikutus lämpötiloihin kussakin osastossa ja kuinka pitkään
 • viinikaappien osalta: ”Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämiseen”
 • vapaasti seisovan laitteen osalta: ”Tätä kylmäsäilytyslaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena”
 • ohjeet kylmäsäilytyslaitteen oikeasta asennuksesta ja käyttäjähuollosta, mukaan lukien puhdistus
 • sellaisten laitteiden osalta, joissa ei ole neljän tähden osastoa: ”Tämä kylmäsäilytyslaite ei sovellu elintarvikkeiden pakastamiseen”
 • ammattikorjaajien saatavuus (verkkosivut, osoitteet, yhteystiedot)
 • asianmukaiset tiedot varaosien tilaamiseksi suoraan tai muiden valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan tarjoamien kanavien kautta;
 • vähimmäisaika, jonka kuluessa laitteen korjaamiseen tarvittavat varaosat ovat saatavilla
 • valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan kylmäsäilytyslaitteelle tarjoaman takuun vähimmäiskesto
 • ilmastoluokkiin luokiteltujen kylmäsäilytyslaitteiden osalta
  • laajennettu lauhkea: ”Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 10–32 °C:n ympäristölämpötiloissa”;
  • lauhkea: ”Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–32 °C:n ympäristölämpötiloissa”;
  • subtrooppinen: ”Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–38 °C:n ympäristölämpötiloissa”;
  • trooppinen: ”Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–43 °C:n ympäristölämpötiloissa”;
 • tieto siitä, miten mallia koskevat tiedot löytyvät tuotetietokannasta käyttämällä linkkiä, joka johtaa mallia koskeviin tuotetietokannan tietoihin, tai tuotetietokantaan johtavasta linkistä, josta saa tiedot tuotteen mallitunnisteesta.

Energiamerkintä­vaatimukset

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan 10-1500 litran kylmäsäilytyslaitteita.

Voimaantulo 1.3.2021:

Kylmäsäilytyslaitteiden energiatehokkuusluokat on määritettävä liitteen II mukaisesti ja laskettava liitteen IV mukaisesti.

Kylmäsäilytyslaitteiden energiatehokkuusluokka määräytyy energiatehokkuusindeksin (EEI) perusteella.

Kylmäsäilytyslaitteiden energiatehokkuusluokat:

Energiatehokkuusluokka Energiatehokkuusindeksi (EEI)
A EEI ≤ 41
B  41 < EEI ≤ 51
C 51 < EEI ≤ 64
D 64 < EEI ≤ 80
E 80 < EEI ≤ 100
F 100 < EEI ≤ 125
G  EEI > 125

Tavarantoimittajan tulee syöttää tuotetietokantaan (EPREL) tuoteselosteen tiedot liitteen V mukaisesti sekä teknisen dokumentaation sisältö liitteen VI mukaisesti. Tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän pyynnöstä saataville painetussa muodossa. Sähköinen merkki asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista.

 

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan 10-1500 litran kylmäsäilytyslaitteita.

voimaantulo 1.3.2021

Jälleenmyyjien on varmistettava, että

 • kaikissa myyntipisteessä, myös messuilla, olevissa kylmäsäilytyslaitteissa on  liitteen III mukainen painettu merkki.
 • etämyynnissä noudatetaan liitteitä VII ja VIII.
 • visuaalisessa mainonnassa, myös internetissä, ilmoitetaan laitteen energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteen VII mukaisesti, tämä koskee myös teknistä myynninedistämismatriaalia.

Tavarantoimittajan tulee syöttää tuotetietokantaan (EPREL) tuoteselosteen tiedot liitteen V mukaisesti sekä teknisen dokumentaation sisältö liitteen VI mukaisesti. Tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän pyynnöstä saataville painetussa muodossa. Sähköinen merkki asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista.

 

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

UKK

 

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia oli asetuksen julkaisuhetkellä vuonna 2019 seuraavanlainen:

Tuore-elintarvikkeiden erityiskylmäsäilytyslaite (jääkaappi):      
Suuri: EEI = 57 % [18 %], V = 309 litraa, AE = 70 kWh/a
Pöytämalli: EEI = 63 % [22 %], V = 150 litraa, AE = 71 kWh/a

 

Viinikaappi:      
Eristetty ulko-ovi: EEI = 113 % [33 %], V = 499 litraa, AE = 111 kWh/a
Läpinäkyvä ovi: EEI = 140 % [42 %], V = 435 litraa, AE = 133 kWh/a

 

Jääkaappipakastin:    
EEI = 59 % [18 %], V = 343 litraa (tuore-elintarvikkeet 223 litraa, jäähdytys 27 litraa, pakastus 93 litraa), AE = 146 kWh/a

 

Pakastin:      
Kaappipakastin, pieni: EEI = 52 % [20 %], V = 103 litraa, AE = 95 kWh/a
Kaappipakastin, keskikokoinen: EEI = 63 % [22 %], V = 206 litraa, AE = 137 kWh/a
Säiliöpakastin: EEI = 55 % [22 %], V = 230 litraa, AE = 116 kWh/a

Hiljaisin käyttöääni (kaikista malleista): 34–35 dB(A) re 1 pW

Hiljainen kylmäsäilytyslaite (viileäkaappi- tai ruokakaappiosastoista muodostuva erityiskylmäsäilytyslaite)      
Eristetty ulko-ovi: EEI = 233 % [73 %], V = 30 litraa, AE = 182 kWh/a
Läpinäkyvä ovi: EEI = 330 % [102 %], V = 40 litraa, AE = 255 kWh/a

Nykyisten testistandardien mukainen hiljaisten laitteiden äänitaso on alle 15 dB(A) re 1 pW.