Italian vuosikulutuksen verran säästöjä

Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten ansiosta kuluttajat saavat energia- ja resurssitehokkaampia laitteita. Laitteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, ovat paremmin korjattavia, kierrätettäviä sekä kestävät pidempään. Laitteita on helpompi vertailla, ja halutessaan on helppo löytää laitteita, jotka ovat energiatehokkuudeltaan muita parempia.

Ekosuunnittelu ja energiamerkintä on yksi tehokkaimmista EU:n poliittisista välineistä edistää energiatehokkuutta. Tuotteille asetettavilla energiatehokkuusvaatimuksilla ja energiamerkinnöillä saatava vuosittainen energiansäästö tänä vuonna (2020) vastaa kokonaisuudessaan Italian vuosittaista primäärienergiankulutusta (noin 154 Mtoe/a). Tämä vastaa noin puolta EU:n vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteesta ja noin 9 % koko EU:n energiankulutuksesta. Vuonna 2030 energiansäästö vastaa arvioiden mukaan jo ainakin 15 % energiankulutuksesta.

Komissio arvion mukaan pelkästään viime vuonna julkaistuilla kymmenelle tuoteryhmälle säädetyillä ekosuunnitteluasetuksilla sekä niihin liittyvillä energiamerkintäasetuksilla saavutetaan säästöä loppuenergiankäytöstä 167 TWh vuodessa vuonna 2030. Säästö vastaa Tanskan vuosittaista energiankulutusta. Hiilidioksidipäästöjä asetukset vähentävät yli 46 milj t. CO2-ekv ja niiden seurauksena eurooppalaiset kotitaloudet säästävät keskimäärin noin 150 €/talous.

EU:n laajuisesti ekosuunnittelun ja energiamerkinnän arvioitu lisätuotto vuonna 2020 on teollisuudelle, tukku- ja vähittäiskaupalle noin 58 miljardia vuodessa, jonka taas arvioidaan epäsuorasti johtavan 900 000 uuden työpaikan syntyyn. Ekosuunnittelun energia- ja resurssitehokkuusvaatimukset rajaavat varsinkin EU:n ulkopuolelta tulevaa ns. halpatuotantoa pois EU:n markkinoilta, joten tiukat vaatimukset ovat laadukkaiden valmistajien eduksi. Suomessa valmistetaan suurimmaksi osaksi hyvin energia- ja resurssitehokkaita laitteita, joten yleensä mitä tiukemmat vaatimukset, sen parempi suomalaisille yrityksille.

Asetusten sisältöön voi vaikuttaa valmisteluvaiheessa ja aktiivisella osallistumiselle yritykset voivat saada heitä hyödyttäviä vaatimuksia lainsäädäntöön. Tuotekohtaisia asetuksia valmistellessa tehdään aina perusteellinen selvitys tuoteryhmän tilanteesta sekä huomioidaan aina tuotteen koko elinkaaren aikaiset kustannukset, jotta asetettavat vaatimukset ovat varmasti järkeviä ja turhaa sääntelyä pysyttäisiin välttämään.

Kotitalouksien energialasku on jo pienentynyt ekosuunnittelun ja energiamerkinnän ansiosta keskimäärin 470€ vuodessa ja tulee pienentymään jatkossa lisää, kun asetuksia valmistuu uusille tuoteryhmille.

Tulevaisuudessa resurssitehokkuuden näkökulmia tarkastellaan tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia valmisteltaessa vielä nykyistäkin järjestelmällisemmin, joten varsinkin tuotteiden korjattavuus ja kierrätettävyys paranee entisestään. Pienempien energialaskujen lisäksi kuluttajat tulevat siis saamaan tuotteita, jotka ovat aiempaa helpommin korjattavia sekä pitkäikäisempiä.

Lähteet: https://ec.europa.eu/energy/en/news/report-eu-energy-efficiency-requirements-products-generate-financial-and-energy-savings, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5895

Matka- ja älypuhelimien sekä tablettien esiselvitys alkanut

Matka- ja älypuhelimia sekä tabletteja koskeva esiselvitys on alkanut. Selvityksessä arvioidaan mahdollisten ekosuunnitelu- ja energiamerkintöjä koskevien vaatimusten esittämistä näille tuoteryhmille. Selvityksessä tutkitaan myös yksityiskohtaisemmin potentiaalia niiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Lisätietoa löytyy selvitystä varten avatulta verkkosivulta (Ecodesign preparatory study on mobile phones, smartphones and tablets) Sivustolla on mahdollista rekisteröityä sidosryhmään, jolloin saat tiedon esiselvityksen etenemisestä ja saat kutsut sidosryhmäkuulemisiin.

Ensimmäinen kokous pidetään 13.7.2020 ja toinen 18.12.2020. Selvityksen on määrä valmistua helmikuussa 2021.

Älypuhelimien materiaalitehokkuutta on myös tarkasteltu jo valmistuneessa selvityksessä, joka löytyy täältä.

Kansallisesti valmistelusta vastaa Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen () tai

Ekosuunnittelun työsuunnitelma 2020-2024

Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän uuden työsuunnitelman valmistelu on aloitettu maaliskuussa ja se valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Työohjelma sisältää suunnitelman siitä mitä tuoteryhmiä ja muita ekosuunnitteluun ja energiamerkintään liittyviä asioita tullaan tarkastelemaan vuosina 2020-2024.

Työohjelman valmisteluun liittyen on avattu nettisivu, jonne voi rekisteröityä, jotta saa sähköpostitse tietoa asian etenemisestä sekä kutsut kuulemisiin.

Työohjelma tulee olemaan rakenteeltaan vastaavan tyylinen kuin aiemminkin kuin ennen, mutta erityisesti siinä kiinnitetään huomiota:

 • kiertotalousasioihin
 • uusien ja vanhojen horisontaali/omibus-asetusten uudelleentarkasteluun (esim. standby, offline-tila ja toleranssit)
 • mahdollisiin puutteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin vanhoissa asetuksissa ja vapaaehtoisissa sopimuksissa
 • erityishuomio ICT-laitteisiin (ja erityisesti nopeasti kehittyvät laitteet, mahdollinen nopeutettu menettely)
 • vanhojen energiaan liittyvien tuotteiden tarkasteluun (esim. ikkunat), koska näille ei ole vielä saatu asetettua mitään vaatimuksia
 • uusiin tuoteryhmiin ja niiden potentiaaleihin
 • useita tuotteita sisältävien tuotteiden tarkasteluun (onko näissä säästöpotentiaalia hyödyntämättä).

Työohjelman teon yhteydessä järjestetään kaksi sidosryhmäkuulemista, joissa työn etenemistä pääsee kommentoimaan. Ensimmäinen kokous on suunniteltu alustavasti pidettäväksi heinäkuussa ja toinen lokakuussa.

 Lisätitetoa: tai .

Kiertotalouden toimintasuunnitelma

Euroopan komissio on 11.3.2020 hyväksynyt uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman, joka on tärkeä osa komission 11.12.2019 esittelemää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Uusi toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä tuotteiden elinkaaren kaikkia vaiheita varten ja pyrkii lisäämään käytettyjen luonnonvarojen kiertoa EU:n taloudessa ja vähentämään primääriraaka-aineiden käyttöä.

Kiertotalouden toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä toimialoille, kuten elektroniikka-, akku-, pakkaus-, muovi-, tekstiili-, rakennus- ja elintarvikealoille, joilla on paljon kiertotalouteen liittyvää potentiaalia.

Toimintasuunnitelma sisältää lainsäädäntöaloitteen, jonka ytimenä on ekosuunnitteludirektiivin laajentaminen energiaan liittyvien tuotteiden ulkopuolelle, jotta ekosuunnittelukehystä voidaan soveltaa mahdollisimman monenlaisiin tuotteisiin ja sen avulla voidaan edistää kiertotaloutta mm. parantamalla tuotteiden kestävyyttä, uudelleenkäytettävyyttä, päivitettävyyttä, korjattavuutta, kierrätettävyyttä sekä puututaan vaarallisten kemikaalien esiintymiseen tuotteissa ja lisätään niiden energia- ja resurssitehokkuutta. Etusijalle asetetaan elektroniikka, tieto- ja viestintätekniikka ja tekstiilit, mutta myös huonekalut ja vaikutukseltaan merkittävät välituotteet kuten teräs, sementti ja kemikaalit. Muita tuoteryhmiä määritellään niiden ympäristövaikutusten ja kiertotalouspotentiaalin perusteella.

Tukeakseen uusien kestävien tuotteiden kehyksen tehokasta ja vaikuttavaa soveltamista komissio aikoo lisäksi luoda yhteisen älykkäiden kiertotalouden sovellusten eurooppalaisen tietokannan, joka sisältää arvoketjuja koskevia tietoja ja tuotetietoja sekä tehostaa yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa EU:ssa markkinoille saatettuihin tuotteisiin sovellettavien kestävyysvaatimusten noudattamisen valvontaa erityisesti yhteisillä tarkastuksilla ja markkinavalvontatoimilla.

Kuluttajien ja julkisten ostajien vaikuttamismahdollisuuksia pyritään parantamaan tarkastamalla kuluttajalainsäädäntöä siten, että kuluttajat saavat myyntipisteessä luotettavaa ja merkityksellistä tietoa tuotteista, myös niiden käyttöiästä ja korjauspalvelujen, varaosien ja korjauskäsikirjojen saatavuudesta. Myös viherpesuun, tuotteiden ennenaikaista vanhenemiseen sekä tietojen esittämiseen on tarkoitus puuttua.

Korjauttamisoikeutta vahvistetaan mm. selvittämällä mahdollisia muutoksia tuotteiden takuisiin sekä esimerkiksi parantamalla kuluttajien oikeutta päivittää ICT-laitteiden vanhentuneita ohjelmistoja.

Tuotteiden ekosuunnitteluun liittyen elektroniikka ja tieto- ja viestintätekniikalle, kuten matkapuhelimille, tableteille ja kannettaville tietokoneille asetetaan sääntelytoimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan siihen, että tuotteiden suunnittelussa otetaan huomioon energiatehokkuus ja kestävyys, korjattavuus, päivitettävyys, huollettavuus, uudelleenkäyttö ja kierrätys.

Matkapuhelinten ja vastaavien laitteiden latureita koskien selvitetään mahdollisuudet yleislaturin käyttöönottoon, latausjohtojen kestävyyden parantamiseen ja kannustimia latureiden oston erottamiseksi uusien laitteiden ostosta.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä ja käsittelyä pyritään parantamaan muun muassa harkitsemalla vaihtoehtoja EU:n laajuiseksi vastaanottojärjestelmäksi vanhojen matkapuhelinten, tablettien ja latureiden palauttamista tai takaisinmyyntiä varten.

Lisätietoja:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_420

https://ec.europa.eu/finland/news/circular_200311_fi

Esitykset saatavilla aamupalatilaisuudesta 5.11.2019 Kiertotalous ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsääntelyssä

Energiaviraston järjestämässä aamupalatilaisuudessa 5.11.2019 kuultiin kattavasti, miten kiertotalous otetaan huomioon ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsääntelyssä. Tilaisuudessa pidettyjen puheenvuorojen esitykset löydät ao. linkeistä:

Kutsu: Kiertotalous ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsääntelyssä

Energiavirasto järjestää marraskuussa 5.11.2019 aamupalatilaisuuden ekosuunnittelun ja energiamerkintään liittyvistä resurssi- ja materiaalitehokkuusvaatimuksista.

Tilaisuudessa käsitellään mm seuraavia aiheita:

 • Tuotteisiin liittyvä lainsäädäntö (Carina Wiik, Teknologiateollisuus) 
 • Kiertotalouteen liittyvät ekosuunnittelun ajankohtaiset asiat sekä tulevaisuuden suunnitelmat.
 • Millaisia kiertotalouteen liittyviä vaatimuksia ekosuunnitteluasetuksissa on asetettu? 
 • Millaisia ongelmakohtia erilaisissa vaatimuksissa on?
 • Uudet ekosuunnitteluun liittyvät materiaalitehokkuusstandardit (mm. tuotteiden korjattavuus, kestävyys ja kierrätettävyys)
 • Korjaamisen pisteytysjärjestelmä
 • Tukesin kuulumisia: ajankohtaista markkinavalvonnassa, EEPLIANT 2 -projekti, tunnen tuotteeni -järjestelmä.

Aika: 5.11.2019 klo 8:30-11:00. Aamupalaa on tarjolla 8.30-9.00, jonka jälkeen ohjelma aloitetaan noin klo 9.00.

Paikka: Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Ilmoittautuminen 1.11.2019 mennessä osoitteeseen

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Tervetuloa kuuntelemaan sekä vaihtamaan kuulumisia!

Uudet ekosuunnitteluasetukset hyväksytty kymmenelle tuoteryhmälle

Komissio julkaisi 1.10.2019 kymmenelle tuoteryhmälle ekosuunnitteluasetukset, joilla asetetaan vaatimuksia tuotteiden energiatehokkuudelle sekä resurssitehokkuudelle. Tuoteryhmät, joille asetuksia julkaistiin ovat:

 • Muuntajat
 • Sähkömoottorit
 • Jääkaapit
 •  Pesukoneet
 • Astianpesukoneet
 • Elektroniset näytöt (myös televisiot)
 • Valonlähteet
 • Kylmälaitteet myyntitoiminnolla
 • Ulkoiset teholähteet
 • Hitsauslaitteet

Hitsauslaitteiden sekä kauppojen kylmälaitteille ekosuunnitteluasetukset tulevat nyt ensimmäistä kertaa ekosuunnittelusääntelyn piiriin. Muille tuoteryhmille ekosuunnitteluasetuksia on ollut jo ennestään.

Asetuksissa on nyt ensimmäistä kertaa otettu kiertotalous kunnolla huomioon ja tuoteryhmille asetettavat vaatimukset kohdistuvat energiatehokkuuden lisäksi myös mm. laitteiden korjattavuuteen ja kierrätettävyyteen. Esimerkiksi kuluttajalaitteiden osalta korjattavuutta edistetään mm. varmistamalla varaosien saatavuus (varaosia oltava saatavilla useita vuosia tuotteen markkinoille tulon jälkeen), varmistamalla, että korjattavuudesta on riittävästi tietoa saatavilla sekä sillä, että osia on pystyttävä vaihtamaan yleisesti saatavilla työkaluilla ilman, että laitetta tarvitsee hajottaa.

Kuluttajille suunnatuille tuoteryhmille on julkaistu myös energiamerkintäasetukset, jotta kuluttajat voivat helpommin vertailla tuotteiden energiatehokkuutta ostopäätöstä tehdessään.

Komissio arvioi, että nyt julkaistuilla uusilla ekosuunnitteluasetuksilla sekä niihin liittyvillä energiamerkintäasetuksilla saavutetaan säästöä loppuenergiankäytöstä 167 TWh/a vuonna 2030. Säästö vastaa Tanskan vuosittaista energiankulutusta. Hiilidioksidipäästöjä asetukset vähentävät yli 46 milj t. CO2-ekv ja niiden seurauksena eurooppalaiset kotitaloudet säästävät keskimäärin 150 €/talous.

Asetukset tullaan julkaisemaan EUR-LEX:ssä kahdessa vaiheessa:

 • 25.10.2019 ekosuunnitteluasetukset moottoreille, hitsauslaitteille, muuntajille sekä ulkoisille tehonlähteille.
 • 5.12.2019 ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset valonlähteille, jääkaapeille, pyykinpesukoneille, astianpesukoneille, näytöille sekä kaupallisille kylmäkalusteille.
 • Ekosuunnitteluasetus servereille on jo julkaistu Eur-Lex: (EU) 2019/424

Ennen julkaisua EUR-LEX:ssä ekosuunnitteluasetuksiin voi tutustua täällä ja energiamerkintäasetuksiin täällä (sivun lopussa).

Komission tiedote asiasta: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5895

Asetukset tullaan lisäämään ekosuunnittelu.info:n tuoteryhmäkohtaisille sivuille heti, kun ne ovat saatavilla.

Lisätietoa: tai rakennustuotteiden osalta Pekka Kalliomäki () ja muiden tuotteiden osalta Juha Toivanen ()

Kutsu: Energiaviraston syksyn aamupalatilaisuudet

Energiavirasto järjestää syksyllä aamupalatilaisuuksia ekosuunnitteluun ja energiamerkintään liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Tilaisuuksissa on mahdollisuus tavata ekosuunnitteluasetusten valmistelijoita ja kuulla tietoiskuja asetusten ja esiselvitysten valmistelusta.

 

Energiamerkinnän tuotetietokanta ja yleiset kuulumiset

 • Yleisesitys ja keskustelua EPREL-tuotetietokantaa koskevista velvoitteista
 • Lyhyt katsaus ekosuunnittelun ja energiamerkinnän ajankohtaisiin

Aika: 3.10.2019 klo 8:30-11:00

Paikka: Energiavirasto

Ilmoittautuminen 25.9. mennessä osoitteeseen

 

Keskustelutilaisuus kiertotaloudesta ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsääntelyssä

Aika: 5.11.2019 klo 8:30-11:00

Paikka: Energiavirasto

Ilmoittautuminen 25.10. mennessä osoitteeseen

 

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Tervetuloa keskustelemaan ja vaihtamaan kuulumisia!

Save the date – Energiaviraston syksyn aamupalatilaisuudet

Energiavirasto järjestää syksyllä aamupalatilaisuuksia ekosuunnitteluun ja energiamerkintään liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Alustavat päivämäärät ovat seuraavat:

 **HUOM päivämäärät muuttuneet**

Energiamerkinnän tuotetietokanta ja yleiset kuulumiset

Aika: 3.10.2019 klo 8:30-11:00

Paikka: Energiavirasto

 

Kiertotalous ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsääntelyssä

Aika: 5.11.2019 klo 8:30-11:00

Paikka: Energiavirasto

 

Varaathan kalenteristasi jo ennakkoon ajat sinua kiinnostaviin tilaisuuksiin. Julkaisemme tarkemmat ilmoittautumisohjeet syyskuun alussa.

Lisätietoja: Juha Toivanen ja Maria Holmi ()

Sidosryhmäkuuleminen korjattavuuden pisteytysjärjestelmästä kuluttajalaitteille

Komission tutkimuskeskus (JRC) on vastikään julkaissut korjattavuuden pisteytysjärjestelmän (reparability scoring) toimivuutta ja kehittämistä koskevan loppuraportin. JRC:n raporttiin voi tutustua täällä.

Komissio pitää seuraavan sidosryhmäkonsultaation aiheesta pe 5.7. JRC:n selvitys liittyy komission hyväksymän kiertotalouden toimintasuunnitelman toimeenpanoon. Korjattavuuden pisteytysjärjestelmän käyttöönottoa tutkitaan yhtenä keinona edistää kiertotaloutta nimenomaan ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsääntelyn alueella. Pisteytysjärjestelmää suunnitellaan tällä hetkellä kuluttajatuotteille, joilla on energiamerkintä.

Sidosryhmäkonsultaatiossa komissio on kiinnostunut kuulemaan mm. mitä mieltä sidosryhmät ovat selvityksessä esitetyistä päätelmistä ja vaihtoehdoista ja onko sidosryhmillä näkemystä, mikä lähestymistapa voisi toimia parhaiten tai mitä tuoteryhmiä olisi paras ottaa jatkossa mukaan testaukseen.

Energiavirasto pyytää kommentteja ja näkemyksiä korjattavuuden pisteytysjärjestelmään liittyen. Kommentteja voi lähettää 3.7. mennessä osoitteeseen

Lisätietoja: Juha Toivanen ja Maria Holmi ()