Kuivausrummut


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat kotitalouksien verkkosähköä käyttävät sekä kaasukäyttöiset kuivausrummut ja kalustepeitteiset kotitalouksien kuivausrummut. Mukaan luetaan lisäksi laitteet, jotka myydään muuhun kuin kotitalouskäyttöön.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu kotitalouksien kuivaavat pyykinpesukoneet eivätkä kuivauslingot.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana. Tuoteryhmää koskevat myös lepovirtakulutuksen vaatimukset ja jos näitä tuotteita on liitetty verkkoon, myös verkkolaitteiden lepovirtakulutuksen vaatimukset. Näitä vaatimuksia ei ole kuvailtu tällä tuotesivulla, joten ne tulee katsoa erikseen.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmälle on neuvoteltu uudet asetukset, jotka julkaistaan lähiaikoina. Uusien asetusten vaatimukset tulevat voimaan 1.7.2025 alkaen.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.11.2013:

 • Energiatehokkuusindeksi (EEI) lasketaan liitteen II mukaisesti.
 • EEI:n on oltava pienempi kuin 85.

Voimaantulo 1.11.2014:

 • Kuivausrumpujen energiankulutuksen laskennassa tulee käyttää kuivausohjelmana ns. vakiopuuvillaohjelmaa, joka kuivaa puuvillapyykin 60 prosentin lähtökosteudesta 0 prosentin jäännöskosteuteen. Kuivausohjelman tulee käydä selvästi ilmi kuivausrummun ohjelmavalitsimesta tai näytöstä tai molemmista, ja se on ilmoitettava nimellä ”vakiopuuvillaohjelma” tai yhdenmukaisella symbolilla tai näiden yhdistelmällä ja asetettava oletusohjelmaksi kuivausrummuissa, jotka on varustettu automaattisella ohjelmanvalinnalla tai muulla vastaavalla toiminnolla. Jos kyseessä on automaattinen kuivausrumpu, ”vakiopuuvillaohjelman” on oltava automaattinen.
 • Valmistajan toimittamassa ohjekirjassa tulee ilmoittaa:
  • Tieto vakiopuuvillaohjelmasta ja tarkennus, että se sopii tavallisten puuvillatekstiilien kuivaukseen ja että se on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma märälle puuvillapyykille
  • Tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa
  • Ohjeelliset tiedot ohjelman kestosta ja energiakulutuksesta tärkeimmillä kuivausohjelmilla sekä täydellä ja tarvittaessa vajaalla rummulla.

Voimaantulo 1.11.2015:

 • Kondensoivien kuivausrumpujen EEI on oltava pienempi kuin 76 ja painotetun kondensointitehon on oltava alle 70 prosenttia.

Energiamerkintä­vaatimukset

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 29.5.2012:

 • Energia- ja kondensointitehokkuusluokat on määritettävä liitteen VI mukaisesti ja laskettava liitteen VII mukaisesti. Luokkien on oltava vähintään seuraavia:
  • 1.11.2013 alkaen: kaikkien kuivausrumpujen energiatehokkuusluokka vähintään C (EEI < 85)
  • 1.11.2015 alkaen: kondensoivien kuivausrumpujen energiatehokkuusluokka vähintään B (EEI < 76) ja kondensointitehokkuusluokka vähintään D (painotettu kondensointiteho < 70 %)
 • Painettu tuoteseloste ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Tuoteselosteiden tulee olla liitteen II mukaisia.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen III mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.
 • Jokainen laite on oltava varustettu painetulla merkillä ja sähköinen energiamerkki on asetettava jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Merkkien tulee olla ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukaisia seuraavasti:
  • hormiin liitettävä kuivausrumpu: kohta 1
  • kondensoiva kuivausrumpu: kohta 2
  • kaasukäyttöinen kuivausrumpu: kohta 3

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 29.5.2012:

Jälleenmyynti yleisesti

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa kotitalouden astianpesukoneessa on laitteen ulkopinnan etuosassa tai päällä oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama liitteen I mukainen energiamerkki. Kuivausrumpujen energia- ja kondensointitehokkuusluokkien on oltava vähintään seuraavia:

 • 1.11.2013 alkaen: kaikkien kuivausrumpujen energiatehokkuusluokka vähintään C (EEI < 85)
 • 1.11.2015 alkaen: kondensoivien kuivausrumpujen energiatehokkuusluokka vähintään B (EEI < 76) ja kondensointitehokkuusluokka vähintään D (painotettu kondensointiteho < 70 %)

Verkkokauppa

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen IV mukaisesti.

Kyseisten tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on viitattava mallin energiatehokkuusluokkaan, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on viitattava mallin energiatehokkuusluokkaan.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

UKK

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot koskevat energiankulutusta sekä äänitasoa ja ne on listattu liitteessä IV.