Palvelimet ja tiedontallennustuotteet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat palvelimet ja verkkoon kytketyt tiedontallennustuotteet.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu sulautetuille sovelluksille tarkoitetut palvelimet, asetuksessa 617/2013 määritellyt pienpalvelimet, toimintopalvelimet, suurpalvelimet, täysin vikasietoiset palvelimet, verkkopalvelimet eivätkä palvelimet, joissa on yli neljä suoritinliitäntää. Tuoteryhmään eivät kuulu myöskään pienet tiedontallennustuotteet (enintään kolme tallennuslaitetta) eivätkä suuret tiedontallennustuotteet (tehokkain tai keskuskonetyyppinen tallennustuote, jonka maksimikonfiguraatio tukee yli 400:ää tallennuslaitetta ja jolla ei ole yksittäistä vikakohtaa, joka voidaan huoltaa palvelua keskeyttämättä ja jossa on integroitu tallennusohjain).
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.3.2020:

 • Muiden paitsi tasavirtaa käyttävien laitteiden hyötysuhteiden ja tehokertoimien on oltava seuraavan taulukon mukaisia:
Virtalähteen hyötysuhde vähintään Tehokerroin vähintään
Prosenttia nimelliskuormituksesta 10 % 20 % 50 % 100 % 50 %
Monisyöttövirtalähde 88 % 92 % 88 % 0,90
Yksittäissyöttövirtalähde 90 % 94 % 91 % 0,95
 • Laitteissa käytetyillä liitos-, kiinnitys- ja tiivistysmenetelmillä ei saa estää seuraavien komponenttien purkamista korjaamista tai uudelleenkäyttöä varten: tiedontallennuslaitteet, muisti, suoritin, emolevy, laajennuskortti/grafiikkakortti, virtalähde, teline tai akut.
 • Laitteissa tulee olla käytettävissä turvallinen datanpoistotoiminto, jota voidaan käyttää tuotteen kaikkien tiedontallennuslaitteiden datan poistamiseen.
 • Palvelimien, joissa on yksi tai kaksi suorituskantaa (pois lukien vikasietoiset palvelimet, suurteholaskentapalvelimet ja integroidulla APA:lla varustetut palvelimet), valmiustilan virrankulutus (Pidle) ei saa ylittää seuraavan yhtälön arvoa:
  Pidle = Pbase + Padd_i

jossa Pbase on seuraavanlainen sallittu perusvirrankulutus valmiustilassa:

 • Yksikantaiset palvelimet: 25 W
 • Kaksikantaiset palvelimet: 38 W
 • Kaikki kortti- tai monisolmupalvelimet: 40 W

ja Padd_i on seuraavasta taulukosta luettavien lisäkomponenttien sallittujen virrankulutusarvojen summa. Monisolmupalvelimissa kantojen määrä lasketaan jakamalla kokonaisvirrankulutus testattuun korttitelineeseen asennettujen korttipalvelimien määrällä. Pidle lasketaan seuraavalla tavalla:

 • Korttipalvelimet: kokonaisvirrankulutus jaetaan testatun korttitelineen korttipalvelimien määrällä
 • Monisolmupalvelimet: kokonaisvirrankulutus jaetaan testatun kotelon solmujen määrällä
Järjestelmän ominaisuudet Koskee seuraavia Valmiustilan virran­kulutuksen sallittu lisämäärä
Keskusyksikön suorituskyky Kaikki palvelimet Yksikantaiset:  10 × PerfCPU W

Kaksikantaiset:  7 × PerfCPU W

Lisävirtalähde Virransyötön varmennusta varten asennettu virtalähde 10 W/virtalähde
HDD- tai SSD-asema Asennettua HDD- tai SSD-asemaa kohti 5,0 W HDD- tai SSD-asemaa kohti
Lisämuisti 4 Gt:n ylittävä asennettu muisti 0,18 W/Gt
Ylimääräinen puskuroitu DDR-kanava 8 kanavan määrän ylittävät asennetut puskuroidut DDR-kanavat 4,0 W puskuroitua DDR-kanavaa kohti
I/O-lisälaitteet Asennetut laitteet, joissa on yli kaksi porttia, joiden nopeus ≥ 1 Gbit, sisäinen Ethernet < 1 Gb/s: Ei lisämäärää
= 1 Gb/s: 2,0 W aktiivista porttia kohti
> 1 Gb/s ja < 10 Gb/s: 4,0 W aktiivista porttia kohti
≥ 10 Gb/s ja < 25 Gb/s: 15,0 W aktiivista porttia kohti
≥ 25 Gb/s ja < 50 Gb/s: 20,0 W aktiivista porttia kohti
≥ 50 Gb/s: 26,0 W aktiivista porttia kohti
 • Palvelimien (pois lukien vikaisietoiset palvelimet, suurteholaskentapalvelimet ja integroidulla APA:lla varustetut palvelimet) tulee olla aktiivisen tilan tehokkuudeltaan (Effserver) vähintään seuraavia:
  • Yksikantaiset palvelimet: 9,0
  • Kaksikantaiset palvelimet: 9,5
  • Kortti- tai monisolmupalvelimet: 8,0
 • Käyttöoppaissa (jos tällainen on tuotteen mukana) ja valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien julkisilla internetsivustoilla on oltava liitteen II kohdassa 3.1 (palvelimet) tai liitteen II kohdassa 3.2 (verkkopohjaiset tiedontallennustuotteet) luetellut tiedot siitä hetkestä alkaen, jolloin tuotemalli saatetaan markkinoille, vähintään kahdeksan vuoden ajan sen jälkeen, kun tämän tuotemallin viimeinen tuote on saatettu markkinoille. Mikäli kyseessä on kertaluontoisesti yksilölliseen käyttöön valmistettu laite, ei näitä tietoja tarvitse toimittaa.
 • Valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien tulee asettaa saataville sekä pitää saatavilla liitteen II kohdassa 3.3 kuvatut tuotetiedot kolmansia osapuolia varten, jotka harjoittavat esim. laitteiden huoltoa tai uudelleenkäyttöä (esim. välittäjät, varaosien kierrättäjät jne), edellyttäen, että tämä kolmas osapuoli rekisteröityy tarjottavalle verkkosivulle.
 • Teknisessä dokumentaatiossa tulee esittää paitsi kaikki edellä mainitut tiedot, ts. liitteen II kohtien 3.1 ja 3.3 tiedot palvelimista sekä kohtien 3.2 ja 3.3 tiedot tiedontallennustuotteista.
 • Sellaisia tuotteita, jotka on suunniteltu havaitsemaan, että niitä testataan, ja reagoimaan muuttamalla suorituskykyään liittyen teknisissä asiakirjoissa ilmoitettuihin ominaisuuksiin, ei saa saattaa markkinoille.
 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen III mukaisesti.

Voimaantulo 1.3.2021:

 • Viimeisimmän saatavilla olevan laiteohjelmistoversion on oltava käytettävissä joko maksutta tai kohtuullisin, läpinäkyvin ja syrjimättömin kustannuksin siitä lähtien, kun tietyn tuotemallin ensimmäisen tuotteen saattamisesta markkinoille on kulunut kaksi vuotta, vähintään kahdeksan vuoden ajan tämän tuotemallin viimeisen tuotteen markkinoille saattamisen jälkeen.
 • Laiteohjelmiston viimeisimmän saatavilla olevan tietoturvapäivityksen tulee olla käytettävissä maksutta siitä lähtien, kun tuotemalli saatetaan markkinoille, vähintään kahdeksan vuoden ajan sen jälkeen, kun tämän tuotemallin viimeinen tuote on saatettu markkinoille.

Voimaantulo 1.1.2023:

 • Muiden paitsi tasavirtaa käyttävien laitteiden hyötysuhteiden ja tehokertoimien on oltava seuraavan taulukon mukaisia:
Virtalähteen hyötysuhde vähintään Tehokerroin vähintään
Prosenttia nimelliskuormituksesta 10 % 20 % 50 % 100 % 50 %
Monisyöttövirtalähde 90 % 94 % 91 % 0,95
Yksittäissyöttövirtalähde 90 % 94 % 96 % 91 % 0,95

Materiaalitehokkuusvaatimukset 1.3.2020 lähtien

Valmistajien on varmistettava, että käytetyillä liitos-, kiinnitys- tai tiivistysmenetelmillä ei estetä seuraavien komponenttien purkamista korjaamista tai uudelleenkäyttöä varten, jos näitä komponentteja on: tiedontallennuslaitteet; muisti; suoritin (keskusyksikkö); emolevy; laajennuskortti/grafiikkakortti; virtalähde; teline; akut.

Turvallisen datanpoistotoiminnon on oltava käytettävissä tuotteen kaikkien tiedontallennuslaitteiden sisältämän datan poistamiseen.

Llaiteohjelmiston viimeisimmän saatavilla olevan version on oltava käytettävissä maksutta tai kohtuullisin, läpinäkyvin ja syrjimättömin kustannuksin alkaen siitä, kun kaksi vuotta on kulunut tietyn tuotemallin ensimmäisen tuotteen saattamisesta markkinoille, vähintään kahdeksan vuoden ajan kyseisen tuotemallin viimeisen tuotteen markkinoille saattamisen jälkeen. Laiteohjelmiston viimeisimmän saatavilla olevan tietoturvapäivityksen on oltava käytettävissä maksutta alkaen siitä hetkestä, jolloin tuotemalli saatetaan markkinoille, vähintään kahdeksan vuoden ajan sen jälkeen, kun kyseisen tuotemallin viimeinen tuote on saatettu markkinoille.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

 

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavien taulukoiden mukaiset. Ensimmäisessä taulukossa esiintyvien toimintaolosuhdeluokkien määritelmät ovat liitteen II taulukossa 6.

Tuotetyyppi Virran­kulutus valmius­tilassa (W) Aktiivisen tilan tehokkuus Toiminta­olosuhde­luokka
Tornipalvelin, yksikantainen 21,3 17 A3
Kehikkopalvelin, yksikantainen 18 17,7 A4
Kehikkopalvelin, kaksikantainen, heikko suorituskyky 49,9 18 A4
Kehikkopalvelin, kaksikantainen, hyvä suorituskyky 67 26,1 A4
Kehikkopalvelin, nelikantainen 65,1 34,8 A4
Korttipalvelin, kaksikantainen 75 47,3 A3
Korttipalvelin, nelikantainen 63,3 21,9 A3
Vikasietoinen palvelin, kaksikantainen 222 9,6 A3
Tiedontallennustuotteet Ei sovelleta Ei sovelleta A3

 

Virtalähteen hyötysuhteet ja tehokertoimet eri kuormitustasoilla:

Virtalähteen arvokilven mukainen teho 10 % 20 % 50 % 100 %
< 750 W 91,17 % 93,76 % 94,72 %
Tehokerroin > 0,95
94,14 %
≥ 750 W 95,02 % 95,99 %
Tehokerroin > 0,95
96,09 % 94,69 %