Pyykinpesukoneet kotitalouskäyttöön
Lot 14


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat verkkosähköä käyttävät kotitalouksien pyykinpesukoneet, myös sellaiset, jotka voivat käyttää voimanlähteenään myös akkuja, mukaan lukien laitteet, joita myydään muuhun kuin kotitalouskäyttöön sekä kalustepeitteiset kotitalouksien pyykinpesukoneet.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu kotitalouksien kuivaavat pyykinpesukoneet.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana. Tuoteryhmää koskevat myös lepovirtakulutuksen vaatimukset ja jos näitä tuotteita on liitetty verkkoon, myös verkkolaitteiden lepovirtakulutuksen vaatimukset. Näitä vaatimuksia ei ole kuvailtu tällä tuotesivulla, joten ne tulee katsoa erikseen.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.12.2011:

 • Energiatehokkuusindeksi (EEI), pesutehokkuusindeksi (Iw) ja vedenkulutus (Wt) lasketaan liitteen II mukaisesti.
 • Pyykinpesukoneiden, joiden nimelliskapasiteetti on alle 4 kg, energiatehokkuusindeksin tulee olla pienempi kuin 68.
 • Kotitalouksien pyykinpesukoneiden pesutehokkuusindeksin Iw on oltava:
  • suurempi kuin 1,00, kun nimelliskapasiteetti enintään 3 kg
  • suurempi kuin 1,03, kun nimelliskapasiteetti yli 3 kg

Voimaantulo 1.6.2012:

 • Valmistajan toimittamassa ohjekirjassa on ilmoitettava
  • ”60 °C:n vakiopuuvillaohjelmaksi” ja ”40 °C:n vakiopuuvillaohjelmaksi” nimetyt 60 °C:n ja 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmat ja tarkennettava, että ne sopivat normaalilikaisen puuvillapyykin pesuun ja ovat energian- ja vedenkulutuksensa kannalta tehokkaimmat ohjelmat kyseisen tyyppisen puuvillapyykin pesemiseen ja lisäksi on ilmoitettava, että todellinen vedenlämpötila saattaa poiketa ilmoitetusta pesuohjelman lämpötilasta
  • tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa
  • ohjeelliset tiedot ohjelman kestosta, jäännöskosteudesta ja energian- ja vedenkulutuksesta tärkeimmillä pesuohjelmilla täydellä koneella tai puolitäytöllä tai molemmilla
  • suosituksia eri pesulämpötiloille sopivista pesuainetyypeistä.

Voimaantulo 1.12.2012:

 • Pyykinpesukoneiden energiankulutuksen laskennassa tulee käyttää vakiopuuvillaohjelmia. Näiden pesuohjelmien tulee käydä selvästi ilmi ohjelmavalitsimesta tai näytöstä tai molemmista, ja ne on ilmoitettava nimillä ”60 °C:n vakiopuuvillaohjelma” ja ”40 °C:n vakiopuuvillaohjelma”

Voimaantulo 1.12.2013:

 • Pyykinpesukoneiden on tarjottava loppukäyttäjälle 20 °C:n pesuohjelma. Tämän ohjelman tulee käydä selvästi ilmi ohjelmavalitsimesta tai näytöstä tai molemmista.
 • Pyykinpesukoneiden, joiden nimelliskapasiteetti on vähintään 4 kg, energiatehokkuusindeksin tulee olla pienempi kuin 59.
 • Kaikkien kotitalouksien pyykinpesukoneiden vedenkulutuksen on oltava seuraavan kaavan mukainen, jossa c½ on pyykinpesukoneen nimelliskapasiteetti 60 °C:n tai 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä riippuen siitä, kumpi on pienempi:

Wt ≤ 5 × c½ + 35

Energiamerkintä­vaatimukset

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1.12.2011:

 • Energiatehokkuusluokat on määritettävä liitteen VI mukaisesti ja laskettava liitteen VII mukaisesti. Pyykinpesukoneiden energiatehokkuusluokkien tulee olla vähintään seuraavan taulukon mukaisia:
Nimellis­kapasiteetti Energia­tehokkuus­luokka vähintään Energia­tehokkuus­indeksi (EEI) pienempi kuin
Alle 4 kg A 68
Vähintään 4 kg A+ 59
 • Painettu tuoteseloste ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Tuoteselosteiden tulee olla liitteen II mukaisia.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen III mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.
 • Jokainen laite on oltava varustettu painetulla merkillä ja sähköinen energiamerkki on asetettava jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Merkkien tulee olla ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukaisia.

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1.12.2011:

 • Pyykinpesukoneiden energiatehokkuusluokkien tulee olla vähintään seuraavan taulukon mukaisia:
Nimellis­kapasiteetti Energia­tehokkuus­luokka vähintään Energia­tehokkuus­indeksi (EEI) pienempi kuin
Alle 4 kg A 68
Vähintään 4 kg A+ 59

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa kotitalouden pyykinpesukoneessa on laitteen ulkopinnan etuosassa tai päällä oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama liitteen I mukainen energiamerkki.

Verkkokauppa

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen IV mukaisesti.

Kyseisten tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on viitattava mallin energiatehokkuusluokkaan, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on viitattava mallin energiatehokkuusluokkaan.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on listattu ekosuunnitteluasetuksen liitteessä IV. Viitearvoja on asetettu liittyen energian- ja vedenkulutukseen, pesukykyyn sekä pesun ja linkouksen aikaisen äänitasoon.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()