Tilalämmittimet
Lot 1


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Tilalämmittimellä tarkoitetaan nimellislämpöteholtaan enintään 400 kilowatin laitetta, joka tuottaa lämpöä vesikiertoiseen keskuslämmitysjärjestelmään halutun sisälämpötilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi suljetussa tilassa kuten rakennuksessa, asunnossa tai huoneessa ja joka on varustettu yhdellä tai useammalla lämmönkehittimellä.

Lämpöpumpputilalämmittimellä tarkoitetaan tilalämmitintä, joka käyttää lämmön tuotantoon ilmasta, vedestä tai maaperästä talteen otettua ympäristölämpöä ja/tai hukkalämpöä. Lämpöpumpputilalämmitin voi olla varustettu yhdellä tai useammalla lisälämmittimellä, jossa käytetään Joule-ilmiötä sähkövastuslämmityselementeissä tai poltetaan fossiilisia ja/tai biopolttoaineita.

Kattilatilalämmittimellä tarkoitetaan tilalämmitintä, joka tuottaa lämpöä polttamalla fossiilisia polttoaineita ja/tai biopolttoaineita ja/tai käyttämällä Joule-ilmiötä sähkövastuslämmityselementeissä.

Sähkökattilatilalämmittimellä tarkoitetaan kattilatilalämmitintä, joka tuottaa lämpöä käyttämällä Joule-ilmiötä sähkövastuslämmityselementeissä.

Yhteistuotantotilalämmittimellä tarkoitetaan tilalämmitintä, joka tuottaa samanaikaisesti lämpöä ja sähköä samassa prosessissa.

Tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvalla kokoonpanolla tarkoitetaan loppukäyttäjälle tarjottavaa kokoonpanoa, johon sisältyy yksi tai useampi tilalämmitin yhdistettynä yhteen tai useampaan lämmönsäätölaitteeseen ja/tai yhteen tai useampaan aurinkolämpölaitteeseen.

Energiamerkintävaatimus koskee vain enintään 70 kilowatin tilalämmittimiä.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö.
Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()

Ajankohtaista

Ei uutisia

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Lämmittimistä on annettava seuraavat tuotetiedot (voimaantulo 26. syyskuuta 2015):

 • asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on oltava seuraavat tiedot:
  • kattilatilalämmittimistä ja yhteistuotantotilalämmittimistä liitteen II taulukossa 1 esitetyt tekniset parametrit, jotka on mitattu ja laskettu liitteen III mukaisesti
  • lämpöpumpputilalämmittimistä liitteen II taulukossa 2 esitetyt tekniset parametrit, jotka on mitattu ja laskettu liitteen III mukaisesti
  • erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon lämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa
  • tyypin B1 kattiloista niiden ominaispiirteet ja seuraava vakioteksti: ”Tämä luonnollisella vedolla toimiva kattila on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan olemassa olevassa rakennuksessa olevaan useiden asuntojen jakamaan savuhormiin, joka poistaa palamisjätteet sen huoneen ulkopuolelle, jossa kattila sijaitsee. Kattila ottaa palamisilman suoraan kyseisestä huoneesta, ja siihen sisältyy vedonohjain. Tämän kattilan alhaisemman tehokkuuden vuoksi sen muuta käyttöä on vältettävä, sillä se johtaisi suurempaan energiankulutukseen ja korkeampiin käyttökustannuksiin.”
  • lämmittimille suunnitelluista lämmönkehittimistä ja tällaisilla lämmönkehittimillä varustettavista lämmitinkoteloista niiden ominaispiirteet, kokoonpanovaatimukset lämmittimien ekosuunnitteluvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi sekä tarvittaessa luettelo valmistajan suosittelemista yhdistelmistä
  • purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot
 • vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on oltava seuraavat tiedot:
  • edellisessä kohdassa määritellyt tiedot
  • lämpöpumpputilalämmittimistä, joissa tiettyä mallia, joka koostuu sisä- ja ulkoyksiköiden yhdistelmästä, koskevat tiedot on saatu laskemalla suunnittelun perusteella ja/tai ekstrapoloimalla muista yhdistelmistä, yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista ja/tai ekstrapolaatioista sekä testeistä, joita on tehty laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot tällaisten yhdistelmien suorituskyvyn laskennassa käytetystä matemaattisesta mallista ja mallin paikkansapitävyyden tarkastamiseksi tehdyistä mittauksista
 • lämmittimeen on merkittävä kestävällä tavalla seuraavat tiedot:
  • ”tyypin B1 kattila” tapauksen mukaan
  • yhteistuotantotilalämmittimissä sähköntuotantokapasiteetti

Erityiset vaatimukset

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ja hyötysuhde eivät saa olla seuraavien arvojen alapuolella (voimaantulo 26. syyskuuta 2015):
 • polttoainekäyttöiset kattilatilalämmittimet, joiden nimellislämpöteho on ≤ 70 kW, lukuun ottamatta tyypin B1 kattiloita, joiden nimellislämpöteho on ≤ 10 kW
  • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 86 % (vastaa energialuokkaa B)
 • tyypin B1 kattilat, joiden nimellislämpöteho on ≤ 10 kW
  • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 75 % (vastaa energialuokkaa C)
 • polttoainekäyttöiset kattilatilalämmittimet, joiden nimellislämpöteho on > 70 kW ja ≤ 400 kW
  • hyötysuhde 100 prosentissa nimellislämpötehosta ei saa olla alle 86 % (vastaa energialuokkaa B) ja hyötysuhde 30 prosentissa nimellislämpötehosta ei saa olla alle 94 % (vastaa energialuokkaa A)
 • sähkökattilatilalämmittimet
  • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 30 % (vastaa energialuokkaa F)
 • yhteistuotantotilalämmittimet
  • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 86 % (vastaa energialuokkaa B)
 • lämpöpumpputilalämmittimet
  • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 100 % (vastaa energialuokkaa C)
 • matalan lämpötilan lämpöpumput
  • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla alle 115 % (vastaa energialuokkaa A)

Lämpöpumpputilalämmittimien äänitehotaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Nimellislämpöteho Äänitehotaso sisällä Äänitehotaso ulkona
≤ 6 kW 60 dB 65 dB
> 6 kW ja ≤ 12 kW 65 dB 70 dB
> 12 kW ja ≤ 30 kW 70 dB 78 dB
> 30 kW ja ≤ 70 kW 80 dB 88 dB

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella (voimaantulo 26. syyskuuta 2017):

 • sähkökattilatilalämmittimet:
  • ei alle 36 % (vastaa energialuokkaa D)
 • yhteistuotantotilalämmittimet:
  • ei alle 100 % (vastaa energialuokkaa A+)
 • lämpöpumpputilalämmittimet:
  • ei alle 110 % (vastaa energialuokkaa B)
 • matalan lämpötilan lämpöpumput:
  • ei alle 125 % (vastaa energialuokkaa A+)

Lämmittimien typpidioksidina ilmaistut typen oksidien päästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja (polttoainepanoksen kWh:ta kohti ylempänä lämpöarvona) (voimaantulo 26. syyskuuta 2018):

 • kattilayhdistelmälämmittimet
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävät polttoainekäyttöiset: 56 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävät polttoainekäyttöiset: 120 mg
 • yhteistuotantotilalämmittimet
  • varustettu kaasumaisia polttoaineita käyttävällä ulkoisella polttomoottorilla: 70 mg
  • varustettu nestemäisiä polttoaineita käyttävällä ulkoisella polttomoottorilla: 120 mg
  • varustettu kaasumaisia polttoaineita käyttävällä sisäisellä polttomoottorilla: 240 mg
  • varustettu nestemäisiä polttoaineita käyttävällä sisäisellä polttomoottorilla: 420 mg
 • lämpöpumpputilalämmittimet
  • varustettu kaasumaisia polttoaineita käyttävällä ulkoisella polttomoottorilla: 70 mg
  • varustettu nestemäisiä polttoaineita käyttävällä ulkoisella polttomoottorilla: 120 mg polttoainepanoksen kWh:ta kohti ylempänä lämpöarvona;
  • varustettu kaasumaisia polttoaineita käyttävällä sisäisellä polttomoottorilla: 240 mg
  • varustettu nestemäisiä polttoaineita käyttävällä sisäisellä polttomoottorilla: 420 mg

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

Tilalämmittimien ja tilalämmittimiä sisältävien kokoonpanojen energiamerkintä otetaan käyttöön 26.9.2015. Energiamerkintävaatimus koskee kuitenkin vain enintään 70 kilowatin tilalämmittimiä.

Voimaantulo 26. syyskuuta 2015:

 • Kunkin tilalämmittimen mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 1 kohdan mukainen tuoteseloste siten, että lämpöpumpputilalämmittimien mukana toimitetaan tuoteseloste vähintään lämmönkehittimestä ja tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa käytettäviksi tarkoitettujen tilalämmittimien mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 5 kohdan mukainen toinen tuoteseloste. Lämmönsäätölaitteesta toimitetaan liitteessä IV olevan 3 kohdan ja aurinkolämpölaitteesta liitteessä IV olevan 4 kohdan mukainen tuoteseloste.
 • Sähköinen tuoteseloste asetetaan vähittäismyyjien saataville liitteen IV mukaisesti jokaisesta
  • tilalämmitinmallista, ja kun kyse on lämpöpumpputilalämmitinmalleista, sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville ainakin lämmönkehittimestä (kohta 1)
  • tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallista (kohta 5)
  • lämmönsäätölaitemallista (kohta 3)
  • aurinkolämpölaitemallista (kohta 4)
 • Määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen V mukaisesti
  • tilalämmittimet: kohta 1
  • tilalämmittimiä sisältävät kokoonpanot: kohta 5
  • lämmönsäätölaitteet: kohta 3
  • aurinkolämpölaitteet: kohta 4
 • Asetuksen mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt laskenta- ja mittausmenetelmät liitteessä VII esitetyllä tavalla.
 • Energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteen II ja laskettava liitteen VII mukaisesti.
 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.
 • Kunkin tilalämmittimen mukana toimitetaan ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 1.1 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat siten, että lämpöpumpputilalämmittimien mukana toimitetaan painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa ja tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa käytettäviksi tarkoitettujen tilalämmittimien mukana toimitetaan kustakin tilalämmittimestä toinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 3 kohdan mukainen.
 • Sähköinen merkki, joka ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen ja jossa esitetään tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista.
 • Tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa, jotka kuuluvat tilalämmityksen kausittaisiin energiatehokkuusluokkiin A +++ – D, asteikon A +++ – G viimeiset luokat E–G voidaan jättää pois.

Voimaantulo 26. syyskuuta 2019:

 • Kunkin tilalämmittimen mukana on toimitettava ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 1.2 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat siten, että lämpöpumpputilalämmittimien mukana on toimitettava painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa.

Merkki

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 26. syyskuuta 2015:

 

Voimaantulo 26. syyskuuta 2019:

 

Vaatimukset jälleenmyyjille

Tilalämmittimellä tarkoitetaan laitetta, joka tuottaa lämpöä vesikiertoiseen keskuslämmitysjärjestelmään halutun sisälämpötilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi suljetussa tilassa kuten rakennuksessa, asunnossa tai huoneessa ja joka on varustettu yhdellä tai useammalla lämmönkehittimellä.

Tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvalla kokoonpanolla tarkoitetaan loppukäyttäjälle tarjottavaa kokoonpanoa, johon sisältyy yksi tai useampi tilalämmitin yhdistettynä yhteen tai useampaan lämmönsäätölaitteeseen ja/tai yhteen tai useampaan aurinkolämpölaitteeseen. 

Yhdistelmälämmittimellä tarkoitetaan tilalämmitintä, joka on suunniteltu tuottamaan lämpöä myös lämpimän juoma- tai talousveden toimittamiseksi (määrätyillä lämpötiloilla, määrillä ja virtaamilla määrättyinä aikaväleinä ja joka on liitetty ulkoiseen juoma- tai talousveden jakeluun). 

Yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvalla kokoonpanolla tarkoitetaan loppukäyttäjälle tarjottavaa kokoonpanoa, johon sisältyy yksi tai useampi yhdistelmälämmitin yhdistettynä yhteen tai useampaan lämmönsäätölaitteeseen ja/tai yhteen tai useampaan aurinkolämpölaitteeseen. 

Tilalämmittimet

Voimaantulo 26.9.2015 alkaen:

 • Uusi energiamerkintä tulee käyttöön. Energiamerkintävaatimus koskee vain enintään 70 kilowatin tilalämmittimiä. Uusia energiamerkkejä on neljä; kattilatilalämmittimille, yhteistuotantotilalämmittimille, lämpöpumpputilalämmittimille ja matalan lämpötilan lämpöpumpuille on jokaiselle oma merkki. Tilalämmittimiä sisältäville kokoonpanoille on oma merkki, joka löytyy kohdasta Merkki.

Voimaantulo 26.9.2019 alkaen:

 • Merkintä muuttuu siten, että energiatehokkuusluokat ovat  A+++ – D.
Energiamerkin sijoittaminen

Kaikissa myyntipisteessä olevissa tilalämmittimissä on ulkopinnalla etuosassa selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki.

Merkin tiedot
 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste

jonka lisäksi

Kattilatilalämmittimet ja yhteistuotantotilalämmittimet
 • tilalämmitystoiminto
 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka
 • nimellislämpöteho, yhteistuotantotilalämmittimissä mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho
 • äänitehotaso sisällä
 • yhteistuotantotilalämmittimissä sähköntuotantotoiminto
Lämpöpumpputilalämmittimet
 • tilalämmitystoiminto keskilämpötilan ja matalan lämpötilan sovellukselle
 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa keskilämpötilan ja matalan lämpötilan sovellukselle
 • nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa keskilämpötilan ja matalan lämpötilan sovellukselle
 • Euroopan lämpötilakartta
 • äänitehotaso sisällä (tapauksen mukaan) ja ulkona
 • EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on laitemallille myönnetty
Matalan lämpötilan lämpöpumput
 • tilalämmitystoiminto matalan lämpötilan sovellukselle
 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa
 • nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
 • Euroopan lämpötilakartta
 • äänitehotaso sisällä (tapauksen mukaan) ja ulkona
 • EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on laitemallille myönnetty
Verkkokauppa (26.9.2015 alkaen)

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä.

Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa (26.9.2015 alkaen)

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tilalämmittimiä, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen VI mukaisesti seuraavassa järjestyksessä:

 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka
 • nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho (lämpöpumpputilalämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa)
 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus (lämpöpumpputilalämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa)
 • vuotuinen energiankulutus loppuenergiana ja/tai ylempänä lämpöarvona (lämpöpumpputilalämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa)
 • äänitehotaso sisällä (lämpöpumpputilalämmittimistä tapauksen mukaan)

jonka lisäksi

Yhteistuotantotilalämmittimet
 • sähköhyötysuhde
Lämpöpumpputilalämmittimet
 • nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
 • vuotuinen energiankulutus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa loppuenergiana ja/tai ylempänä lämpöarvona
 • äänitehotaso ulkona
Matalan lämpötilan lämpöpumput
 • ilmoitus, että matalan lämpötilan lämpöpumppu soveltuu ainoastaan matalan lämpötilan sovellukseen

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit (26.9.2015 alkaen)
 • Mainonnassa on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.

Tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvat kokoonpanot

Voimaantulo 26.9.2015 alkaen:

 • Energiamerkintä tulee käyttöön. Energiamerkintävaatimus koskee vain enintään 70 kilowatin tilalämmittimiä.
 • Kaikissa kokoonpanoa koskevissa tarjouksissa ilmoitetaan  tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ja tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä, kylmissä tai lämpimissä ilmasto-olosuhteissa, tapauksen mukaan, siten, että kokoonpanon kanssa esitetään tavarantoimittajan toimittama energiamerkki ja siitä annetaan liitteessä IV olevan 5 kohdan mukainen seloste asianmukaisesti täytettynä kyseisen kokoonpanon ominaispiirteiden mukaisesti.
Merkin tiedot (26.9.2015 alkaen)
 • jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan mallitunniste(et)
 • tilalämmitystoiminto
 • tilalämmittimen tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka
 • osoitus siitä, voidaanko kokoonpanoon sisällyttää aurinkokeräin, kuumavesisäiliö, lämmönsäätölaite ja/tai lisälämmitin
 • kokoonpanon tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka

Kokoonpanoissa, jotka kuuluvat tilalämmityksen kausittaisiin energiatehokkuusluokkiin A +++ – D, asteikon A +++ – G viimeiset luokat E–G voidaan jättää pois.

Verkkokauppa (26.9.2015 alkaen)
Postimyynti tms. etäkauppa (26.9.2015 alkaen)

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen VI mukaisesti seuraavassa järjestyksessä:

 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka
 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus prosentteina
 • liitteen IV kuvissa 1, 2, 3 ja 4 esitetyt tiedot

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit (26.9.2015 alkaen)

Mainonnassa on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.

Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.

Yhdistelmälämmittimet

Voimaantulo 26.9.2015 alkaen:

Energiamerkintä tulee käyttöön 26.9.2015 alkaen. Energiamerkintävaatimus koskee vain enintään 70 kilowatin yhdistelmälämmittimiä. Uusia energiamerkkejä on kaksi; kattilayhdistelmälämmittimille ja lämpöpumppu-yhdistelmälämmittimille on jokaiselle oma merkki. Yhdistelmälämmittimiä sisältäville kokoonpanoille on oma merkki, joka löytyy täältä.

Voimaantulo 26.9.2019 alkaen:

Merkintä muuttuu siten, että tilalämmityksen energiatehokkuusluokat ovat A+++ – D ja vedenlämmityksen luokat A+ – F.

Energiamerkin sijoittaminen (26.9.2015 alkaen)

Kaikissa myyntipisteessä olevissa yhdistelmälämmittimissä onulkopinnalla etuosassa selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki.

Merkin tiedot (26.9.2015 alkaen)
 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste

jonka lisäksi

Kattilayhdistelmälämmittimet
 • tilalämmitystoiminto ja vedenlämmitystoiminto, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella
 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka
 • nimellislämpöteho
 • äänitehotaso sisällä
 • lämmittimistä, jotka voidaan ajoittaa toimimaan ainoastaan kulutushuippujen ulkopuolella, voidaan lisätä kuvamerkki (kello ja kahvikuppi)
Lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet
 • tilalämmitystoiminto keskilämpötilan sovellukselle ja vedenlämmitystoiminto, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella
 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa keskilämpötilan sovellukselle ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa
 • nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
 • Euroopan lämpötilakartta
 • äänitehotaso sisällä (tapauksen mukaan) ja ulkona
 • lämmittimistä, jotka voidaan ajoittaa toimimaan ainoastaan kulutushuippujen ulkopuolella, voidaan lisätä kuvamerkki (kello ja kahvikuppi)
Verkkokauppa (26.9.2015 alkaen)

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä.

Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa (26.9.2015 alkaen)

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja yhdistelmälämmittimiä, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen VI mukaisesti seuraavassa järjestyksessä:

 • tilalämmityksestä keskilämpötilan sovellus ja vedenlämmityksestä kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella
 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka
 • nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa)
 • tilalämmityksestä vuotuinen energiankulutus loppuenergiana ja/tai ylempänä lämpöarvona ja vedenlämmityksestä vuotuinen sähkönkulutus loppuenergiana ja/tai vuotuinen polttoaineenkulutus ylempänä lämpöarvona (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa)
 • tilalämmityksen kausittainen ja vedenlämmityksen energiatehokkuus prosentteina(lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa)
 • äänitehotaso sisällä (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä tapauksen mukaan)
 • tapauksen mukaan ilmoitus siitä, että yhdistelmälämmitin voidaan ajoittaa toimimaan ainoastaan kulutushuippujen ulkopuolella

lisäksi lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä:

 • nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
 • tilalämmityksestä vuotuinen energiankulutus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa loppuenergiana ja/tai ylempänä lämpöarvona ja vedenlämmityksestä vuotuinen sähkönkulutus loppuenergiana ja/tai vuotuinen polttoaineenkulutus ylempänä lämpöarvona kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
 • tilalämmityksen kausittainen ja vedenlämmityksen energiatehokkuus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa prosentteina
 • äänitehotaso ulkona

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit (26.9.2015 alkaen)
 • Mainonnassa on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.

Yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvat kokoonpanot

Voimaantulo 26.9.2015 alkaen:

 • Energiamerkintä tulee käyttöön. Energiamerkintävaatimus koskee vain enintään 70 kilowatin yhdistelmälämmittimiä.
 • Kaikissa kokoonpanoa koskevissa tarjouksissa ilmoitetaan tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus, vedenlämmityksen energiatehokkuus, tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä, kylmissä tai lämpimissä ilmasto-olosuhteissa, tapauksen mukaan, siten, että kokoonpanon kanssa esitetään tavarantoimittajan toimittama energiamerkki ja siitä annetaan liitteessä IV olevan 6 kohdan mukainen seloste asianmukaisesti täytettynä kyseisen kokoonpanon ominaispiirteiden mukaisesti.
Merkin tiedot (26.9.2015 alkaen)
 • jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan mallitunniste(et)
 • tilalämmitystoiminto ja vedenlämmitystoiminto, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella
 • yhdistelmälämmittimen kausittainen tilalämmityksen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka
 • osoitus siitä, voidaanko kokoonpanoon sisällyttää aurinkokeräin, kuumavesisäiliö, lämmönsäätölaite ja/tai lisälämmitin
 • kokoonpanon tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka
 • kokoonpanon vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka

Kokoonpanoissa, jotka kuuluvat tilalämmityksen kausittaisiin energiatehokkuusluokkiin ja/tai vedenlämmityksen energiatehokkuusluokkiin A +++ – D, asteikon A +++ – G viimeiset luokat E–G voidaan jättää pois.

Verkkokauppa (26.9.2015 alkaen)

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä.

Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa (26.9.2015 alkaen)

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen VI mukaisesti seuraavassa järjestyksessä:

 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka
 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ja vedenlämmityksen energiatehokkuus prosentteina
 • liitteen IV kuvissa 1 ja 3 esitetyt tiedot
 • liitteen IV kuvassa 5 esitetyt tiedot

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit (26.9.2015 alkaen)

Mainonnassa on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.

Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Lämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden, vedenlämmityksen energiatehokkuuden, äänitehotason ja typen oksidien päästöjen kannalta parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on määritetty asetuksen 813/2013 liitteessä V

1. Tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo keskilämpötilan sovellukselle: 145 %;

2. Yhdistelmälämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuuden viitearvot:

Ilmoitettu kuormitusprofiili 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Vedenlämmityksen energiatehokkuus 35 % 35 % 38 % 38 % 75 % 110 % 115 % 120 % 130 % 130 %

3. Äänitehotason (LWA ) viitearvo ulkona lämpöpumpputilalämmittimille ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimille, joiden nimellislämpöteho on

a) ≤ 6 kW: 39 dB;
b) > 6 kW ja ≤ 12 kW: 40 dB;
c) > 12 kW ja ≤ 30 kW: 41 dB;
d) > 30 kW ja ≤ 70 kW: 67 dB.

4. Typen oksidien päästöjen viitearvot typpidioksidina ilmaistuna:

a) kaasumaisia polttoaineita käyttävät kattilatilalämmittimet ja kattilayhdistelmälämmittimet: 14 mg polttoainepanoksen kWh:ta kohti ylempänä lämpöarvona;
b) nestemäisiä polttoaineita käyttävät kattilatilalämmittimet ja kattilayhdistelmälämmittimet: 50 mg polttoainepanoksen kWh:ta kohti ylempänä lämpöarvona.

Edellä 1–4 kohdassa yksilöidyt viitearvot eivät välttämättä tarkoita, että ne voitaisiin kaikki saavuttaa samassa lämmittimessä.