Tilalämmittimet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat nimellislämpöteholtaan enintään 400 kilowatin laitteet, jotka tuottavat lämpöä vesikiertoiseen keskuslämmitysjärjestelmään halutun sisälämpötilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi suljetussa tilassa ja jotka on varustettu yhdellä tai useammalla lämmönkehittimellä. Tuoteryhmään kuuluvat lisäksi kokoonpanot, jotka koostuvat enintään 400 kilowatin tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu kiinteitä polttoaineita käyttävät lämmittimet, vain talousveden lämmittämiseen käytettävät vedenlämmittimet, sekä tila- että vedenlämmittiminä toimivat yhdistelmälämmittimet, tilalämmittimet, jotka on suunniteltu käyttämään pääasiallisesti biopolttoaineita, yhteistuotantotilalämmittimet, joiden sähköntuotantokapasiteetti on vähintään 50 kilowattia, teollisuuspäästödirektiivin 2010/75/EU soveltamisalaan kuuluvat lämmittimet tai lämmittimet, joita käytetään kaasumaisten lämmönsiirtoaineiden lämmittämiseen ja jakeluun, eivätkä lämmönkehittimet ja niillä varustettavat lämmitinkotelot, jotka on saatettu markkinoille ennen 1.1.2018 vaihto-osana.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Lisäksi enintään 70 kilowatin tilalämmittimille sekä enintään 70 kilowatin tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuville kokoonpanoille on asetettu energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on kuvattu alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 26.9.2015:

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella:

 • polttoainekäyttöiset kattilatilalämmittimet, joiden nimellislämpöteho on ≤ 70 kW
  • ei alle 86 % (vastaa energialuokkaa B)
 • tyypin B1 kattilat, joiden nimellislämpöteho on ≤ 10 kW
  • ei alle 75 % (vastaa energialuokkaa C)

Tilalämmityksen hyötysuhde ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella:

 • polttoainekäyttöiset kattilatilalämmittimet, joiden nimellislämpöteho on > 70 kW ja ≤ 400 kW
  • 100 prosentissa nimellislämpötehosta: 86 % (vastaa energialuokkaa B) ja hyötysuhde 30 prosentissa nimellislämpötehosta ei saa olla alle 94 % (vastaa energialuokkaa A)

Lämpöpumpputilalämmittimien äänitehotaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Nimellislämpöteho Äänitehotaso sisällä Äänitehotaso ulkona
≤ 6 kW 60 dB 65 dB
> 6 kW ja ≤ 12 kW 65 dB 70 dB
> 12 kW ja ≤ 30 kW 70 dB 78 dB
> 30 kW ja ≤ 70 kW 80 dB 88 dB

Lämmittimistä on annettava seuraavat tuotetiedot:

 • Asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on oltava seuraavat tiedot:
  • kattilatilalämmittimistä ja yhteistuotantotilalämmittimistä liitteen II taulukossa 1 ja lämpöpumpputilalämmittimistä taulukossa 2 esitetyt tekniset parametrit, jotka on mitattu ja laskettu liitteen III mukaisesti
  • erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon lämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa
  • tyypin B1 kattiloista niiden ominaispiirteet ja seuraava vakioteksti: ”Tämä luonnollisella vedolla toimiva kattila on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan olemassa olevassa rakennuksessa olevaan useiden asuntojen jakamaan savuhormiin, joka poistaa palamisjätteet sen huoneen ulkopuolelle, jossa kattila sijaitsee. Kattila ottaa palamisilman suoraan kyseisestä huoneesta, ja siihen sisältyy vedonohjain. Tämän kattilan alhaisemman tehokkuuden vuoksi sen muuta käyttöä on vältettävä, sillä se johtaisi suurempaan energiankulutukseen ja korkeampiin käyttökustannuksiin.”
  • lämmittimille suunnitelluista lämmönkehittimistä ja tällaisilla lämmönkehittimillä varustettavista lämmitinkoteloista niiden ominaispiirteet, kokoonpanovaatimukset lämmittimien ekosuunnitteluvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi sekä tarvittaessa luettelo valmistajan suosittelemista yhdistelmistä
  • purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot
 • Vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on oltava seuraavat tiedot:
  • edellisessä kohdassa määritellyt tiedot
  • lämpöpumpputilalämmittimistä, joissa tiettyä mallia, joka koostuu sisä- ja ulkoyksiköiden yhdistelmästä, koskevat tiedot on saatu laskemalla suunnittelun perusteella ja/tai ekstrapoloimalla muista yhdistelmistä, yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista ja/tai ekstrapolaatioista sekä testeistä, joita on tehty laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi, mukaan lukien laskennassa käytetystä matemaattisesta mallista ja mallin paikkansapitävyyden tarkastamiseksi tehdyistä mittauksista
 • Lämmittimeen on merkittävä kestävällä tavalla ”tyypin B1 kattila” tapauksen mukaan sekä yhteistuotantotilalämmittimissä sähköntuotantokapasiteetti.

Voimaantulo 26.9.2017:

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella:

 • sähkökattilatilalämmittimet: ei alle 36 % (vastaa energialuokkaa D)
 • yhteistuotantotilalämmittimet: ei alle 100 % (vastaa energialuokkaa A+)
 • lämpöpumpputilalämmittimet: ei alle 110 % (vastaa energialuokkaa B)
 • matalan lämpötilan lämpöpumput: ei alle 125 % (vastaa energialuokkaa A+)

Voimaantulo 26.9.2018:

Lämmittimien typpidioksidina ilmaistut typen oksidien päästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja (kWh:a kohti, ylempänä lämpöarvona):

 • kattilatilalämmittimet
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävät polttoainekäyttöiset: 56 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävät polttoainekäyttöiset: 120 mg
 • yhteistuotantotilalämmittimet, joissa on
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävä ulkoinen polttomoottori: 70 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävä ulkoinen polttomoottori: 120 mg
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävä sisäinen polttomoottori: 240 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävä sisäinen polttomoottori: 420 mg
 • lämpöpumpputilalämmittimet, joissa on
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävä ulkoinen polttomoottori: 70 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävä ulkoinen polttomoottori: 120 mg
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävä sisäinen polttomoottori: 240 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävä sisäinen polttomoottori: 420 mg

Energiamerkintä­vaatimukset

Seuraavat vaatimukset koskevat vain enintään 70 kilowatin tilalämmittimiä sekä enintään 70 kilowatin tilalämmittimestä ja lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 26.9.2015:

 • Tuoteseloste toimitetaan painettuna jokaisen tilalämmittimen mukana ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Lämpöpumpputilalämmittimien mukana annetaan tuoteseloste vähintään lämmönkehittimestä. Jokaisesta tilalämmittimestä tulee toimittaa liitteen IV kohdan 1 mukainen tuoteseloste ja tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvista kokoonpanoista sekä näissä käytettäviksi tarkoitetuista tilalämmittimistä tulee toimittaa kohdan 5 mukainen toinen tuoteseloste. Lämmönsäätölaitteista tulee puolestaan toimittaa kohdan 3 mukainen tuoteseloste ja aurinkolämpölaitteesta kohdan 4 mukainen tuoteseloste.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen V kohtien mukaisesti
  • tilalämmittimet: kohta 1
  • tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvat kokoonpanot: kohta 5
  • lämmönsäätölaitteet: kohta 3
  • aurinkolämpölaitteet: kohta 4
 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen VII mukaisesti.
 • Energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteen II mukaisesti. Tilalämmittimien tulee olla vähintään seuraavaa energialuokkaa:
Tuote Energiatehokkuusluokka vähintään Energiatehokkuus vähintään
Polttoainekäyttöiset kattilatilalämmittimet, joiden nimellislämpöteho on ≤ 70 kW B 86 %
Polttoainekäyttöiset kattilatilalämmittimet, joiden nimellislämpöteho on > 70 kW ja ≤ 400 kW A (30 prosentissa nimellislämpötehosta)

B (100 prosentissa nimellislämpötehosta)

94 %

86 %

Tyypin B1 kattilat, joiden nimellislämpöteho on
≤ 10 kW
C 75 %
Sähkökattilatilalämmittimet
(voimaantulo 26.9.2017)
D 36 %
Yhteistuotantotilalämmittimet
(voimaantulo 26.9.2017)
A+ 100 %
Lämpöpumpputilalämmittimet
(voimaantulo 26.9.2017)
B 110 %
Matalan lämpötilan lämpöpumput
(voimaantulo 26.9.2017)
A+ 125 %
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.
 • Energiamerkki toimitetaan painettuna jokaisen tilalämmittimen mukana ja sähköinen energiamerkki asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Lämpöpumpputilalämmittimien mukana toimitetaan painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa. Merkeissä on esitettävä liitteen II kohdan 1 mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat. Tilalämmittimistä tulee esittää kohdan 1.1 mukainen energiamerkki ja tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvista kokoonpanoista sekä näissä kokoonpanoissa käytettävistä tilalämmittimistä tulee esittää kohdan 3 mukainen toinen energiamerkki.

Voimaantulo 26.9.2019:

 • Liitteessä III olevan 1.2 kohdan mukainen energiamerkki toimitetaan painettuna jokaisen tilalämmittimen mukana ja sähköinen energiamerkki asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Lämpöpumpputilalämmittimien mukana toimitetaan painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa. Merkeissä on esitettävä liitteen II kohdan 1 mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat.

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Seuraavat vaatimukset koskevat vain enintään 70 kilowatin tilalämmittimiä ja enintään 70 kilowatin tilalämmittimestä ja lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä. Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste.

Voimaantulo 26.9.2015:

Tilalämmittimien tulee olla vähintään seuraavaa energiatehokkuusluokkaa:

Tuote Energiatehokkuusluokka vähintään Energiatehokkuus vähintään
Polttoainekäyttöiset kattilatilalämmittimet, joiden nimellislämpöteho on ≤ 70 kW B 86 %
Polttoainekäyttöiset kattilatilalämmittimet, joiden nimellislämpöteho on > 70 kW ja ≤ 400 kW A (30 prosentissa nimellislämpötehosta)

B (100 prosentissa nimellislämpötehosta)

94 %

86 %

Tyypin B1 kattilat, joiden nimellislämpöteho on
≤ 10 kW
C 75 %
Sähkökattilatilalämmittimet
(voimaantulo 26.9.2017)
D 36 %
Yhteistuotantotilalämmittimet
(voimaantulo 26.9.2017)
A+ 100 %
Lämpöpumpputilalämmittimet
(voimaantulo 26.9.2017)
B 110 %
Matalan lämpötilan lämpöpumput
(voimaantulo 26.9.2017)
A+ 125 %

Jälleenmyynnistä yleisesti

tilalämmittimet

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa tilalämmittimessä on laitteen etuosan ulkopinnalla oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki, joka on liitteen III mukainen seuraavasti:

tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvat kokoonpanot

Kaikissa kokoonpanoa koskevissa tarjouksissa ilmoitetaan tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ja tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä, kylmissä tai lämpimissä ilmasto-olosuhteissa, tapauksen mukaan, siten, että kokoonpanon kanssa esitetään tavarantoimittajan toimittamat energiamerkki ja tuoteseloste oikein täytettynä tämän kokoonpanon ominaispiirteiden mukaisesti. Energiamerkin tulee olla liitteessä III olevan kohdan 3 mukainen ja tuoteselosteen tulee puolestaan olla liitteessä IV olevan 5 kohdan mukainen.

Verkkokauppa

Tuotteen tai kokoonpanon hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita tai kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteessä VI olevien seuraavien kohtien mukaisesti:

 • kohta 1.1, kun kyseessä on tilalämmitin
 • kohta 3.1, kun kyseessä on tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuva kokoonpano

Edellä mainittujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavanlaiset:

 • Tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo keskilämpötilan sovellukselle: 145 %
 • Äänitehotason (LWA) viitearvo ulkona lämpöpumpputilalämmittimille, joiden nimellislämpöteho on
  • ≤ 6 kW: 39 dB
  • > 6 kW ja ≤ 12 kW: 40 dB
  • > 12 kW ja ≤ 30 kW: 41 dB
  • > 30 kW ja ≤ 70 kW: 67 dB.
 • Typen oksidien päästöjen viitearvot typpidioksidina ilmaistuna kattilatilalämmittimille:
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävät: 14 mg kWh:a kohti, ylempänä lämpöarvona
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävät: 50 mg kWh:a kohti, ylempänä lämpöarvona

Edellä yksilöidyt viitearvot eivät välttämättä tarkoita, että ne voitaisiin kaikki saavuttaa samassa lämmittimessä.