Uppvärmningsutrustning
Lot 1


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör apparater med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 400 kilowatt som ger värme till ett vattenburet centralvärmesystem i syfte att uppnå och bibehålla en önskvärd nivå på innetemperaturen i ett slutet utrymme och som är utrustade med en eller flera värmegeneratorer. Till produktgruppen hör dessutom paket som består av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 400 kilowatt, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.
  • Till produktgruppen hör inte värmare som använder fasta bränslen, varmvattenberedare som endast tillhandahåller tappvarmvatten, pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning för uppvärmning av både rum och vatten, värmare som konstruerats för att huvudsakligen drivas med biobränsle, kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning med en högsta elektriska kapacitet på minst 50 kilowatt, värmare som omfattas av industriutsläppsdirektivet 2010/75/EU, värmare för uppvärmning och distribution av gasformiga värmeöverföringsmedier eller värmegeneratorer och värmarhöljen som utrustas med värmegeneratorer vilka släppts ut på marknaden före den 1 januari 2018 i syfte att ersätta identiska värmegeneratorer och identiska höljen.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav. Dessutom omfattas pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 70 kilowatt samt paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 70 kilowatt, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning av krav på energimärkning.

Förordningar och standarder

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()