Uppvärmningsutrustning, kombi
Lot 1


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning som har en nominell avgiven värmeeffekt på högst 400 kilowatt och är konstruerade för att även ge värme för tappvarmvatten vid en given temperatur, mängd och flödeshastighet under givna intervall och som är anslutna till en extern källa för tappvarmvatten. Till produktgruppen hör dessutom paket som består av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 400 kilowatt, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.
  • Till produktgruppen hör inte värmare som använder fasta bränslen, varmvattenberedaresom endast tillhandahåller tappvarmvatten eller pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning. Till produktgruppen hör inte heller värmare som konstruerats för att huvudsakligen drivas med biobränsle, kraftvärmepannor för central rumsuppvärmning med en elektrisk kapacitet på minst 50 kilowatt, värmare som omfattas av industriutsläppsdirektivet 2010/75/EU, värmare för uppvärmning eller distribution av gasformiga värmeöverföringsmedier eller värmegeneratorer och värmarhöljen som utrustas med värmegeneratorer vilka släppts ut på marknaden före den 1 januari 2018 i syfte att ersätta identiska värmegeneratorer och identiska höljen.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav. Dessutom omfattas pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 70 kilowatt samt paket av pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 70 kilowatt, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning av krav på energimärkning.

Förordningar och standarder

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()