Yhdistelmälämmittimet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat nimellislämpöteholtaan enintään 400 kilowatin tilalämmittimet, jotka on suunniteltu tuottamaan lämpöä myös lämpimän juoma- tai talousveden toimittamiseksi määrätyillä lämpötiloilla, määrillä ja virtaamilla määrättyinä aikaväleinä ja joka on liitetty ulkoiseen juoma- tai talousveden jakeluun. Tuoteryhmään kuuluvat lisäksi kokoonpanot, jotka koostuvat enintään 400 kilowatin yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu kiinteitä polttoaineita käyttävät lämmittimet, vain talousveden lämmittämiseen käytettävät vedenlämmittimet eivätkä tilalämmittimet. Tuoteryhmään eivät myöskään kuulu tilalämmittimet, jotka on suunniteltu käyttämään pääasiallisesti biopolttoaineita, yhteistuotantotilalämmittimet, joiden sähköntuotantokapasiteetti on vähintään 50 kilowattia, teollisuuspäästödirektiivin 2010/75/EU soveltamisalaan kuuluvat lämmittimet tai lämmittimet, joita käytetään kaasumaisten lämmönsiirtoaineiden lämmittämiseen tai jakeluun eivätkä lämmönkehittimet ja niillä varustettavat lämmitinkotelot, jotka on saatettu markkinoille ennen 1.1.2018 vaihto-osana.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Lisäksi enintään 70 kilowatin yhdistelmälämmittimille sekä enintään 70 kilowatin yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuville kokoonpanoille on asetettu energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on kuvattu alempana.

Tuoteryhmän uutisia

Ei uutisia

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 26.9.2015:

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella:

 • polttoainekäyttöiset kattilayhdistelmälämmittimet, joiden nimellislämpöteho on ≤ 70 kW, lukuun ottamatta tyypin B1 yhdistelmäkattiloita, joiden nimellislämpöteho on ≤ 30 kW
  • ei alle 86 % (vastaa energialuokkaa B)
 • tyypin B1 yhdistelmäkattilat, joiden nimellislämpöteho on ≤ 30 kW
  • ei alle 75 % (vastaa energialuokkaa C)

Tilalämmityksen hyötysuhde ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella:

 • polttoainekäyttöiset kattilayhdistelmälämmittimet, joiden nimellislämpöteho on > 70 kW ja ≤ 400 kW
  • 100 prosentissa nimellislämpötehosta: 86 % (vastaa energialuokkaa B) ja hyötysuhde 30 prosentissa nimellislämpötehosta ei saa olla alle 94 % (vastaa energialuokkaa A)

Lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien äänitehotaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Nimellislämpöteho Äänitehotaso sisällä Äänitehotaso ulkona
≤ 6 kW 60 dB 65 dB
> 6 kW ja ≤ 12 kW 65 dB 70 dB
> 12 kW ja ≤ 30 kW 70 dB 78 dB
> 30 kW ja ≤ 70 kW 80 dB 88 dB

Lämmittimistä on annettava seuraavat tuotetiedot:

 • asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on oltava seuraavat tiedot:
  • kattilayhdistelmälämmittimistä liitteen II taulukossa 1 ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä taulukossa 2 esitetyt tekniset parametrit, jotka on mitattu ja laskettu liitteen IIImukaisesti
  • erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon lämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa
  • tyypin B1 yhdistelmäkattiloista niiden ominaispiirteet ja seuraava vakioteksti: ”Tämä luonnollisella vedolla toimiva kattila on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan olemassa olevassa rakennuksessa olevaan useiden asuntojen jakamaan savuhormiin, joka poistaa palamisjätteet sen huoneen ulkopuolelle, jossa kattila sijaitsee. Kattila ottaa palamisilman suoraan kyseisestä huoneesta, ja siihen sisältyy vedonohjain. Tämän kattilan alhaisemman tehokkuuden vuoksi sen muuta käyttöä on vältettävä, sillä se johtaisi suurempaan energiankulutukseen ja korkeampiin käyttökustannuksiin.”
  • lämmittimille suunnitelluista lämmönkehittimistä ja tällaisilla lämmönkehittimillä varustettavista lämmitinkoteloista niiden ominaispiirteet, kokoonpanovaatimukset lämmittimien ekosuunnitteluvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi sekä tarvittaessa luettelo valmistajan suosittelemista yhdistelmistä
  • purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot
 • vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on oltava seuraavat tiedot:
  • edellisessä kohdassa määritellyt tiedot
  • lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä, joissa tiettyä mallia, joka koostuu sisä- ja ulkoyksiköiden yhdistelmästä, koskevat tiedot on saatu laskemalla suunnittelun perusteella ja/tai ekstrapoloimalla muista yhdistelmistä, yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista ja/tai ekstrapolaatioista sekä testeistä, joita on tehty laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot laskennassa käytetystä matemaattisesta mallista ja mallin paikkansapitävyyden tarkastamiseksi tehdyistä mittauksista
 • lämmittimeen on merkittävä kestävällä tavalla seuraavat tiedot:
  • ”tyypin B1 yhdistelmäkattila” tapauksen mukaan

Voimaantulo 26.9.2017:

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella:

 • sähkökattilayhdistelmälämmittimet: ei alle 36 % (vastaa energialuokkaa D)
 • lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet: ei alle 110 % (vastaa energialuokkaa B)

Yhdistelmälämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuus ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella:

Ilmoitettu kuormitusprofiili 3XS-S M L XL XXL 3XL-4XL
Vedenlämmityksen energiatehokkuus 32% 36% 37% 38% 60% 64%

Voimaantulo 26.9.2018:

Lämmittimien typpidioksidina ilmaistut typen oksidien päästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja (kWh:a kohti, ylempänä lämpöarvona):

 • kattilayhdistelmälämmittimet
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävät polttoainekäyttöiset: 56 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävät polttoainekäyttöiset: 120 mg
 • lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet, joissa on
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävä ulkoinen polttomoottori: 70 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävä ulkoinen polttomoottori: 120 mg
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävä sisäinen polttomoottori: 240 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävä sisäinen polttomoottori: 420 mg

Energiamerkintä­vaatimukset

Seuraavat vaatimukset koskevat vain enintään 70 kilowatin yhdistelmälämmittimiä sekä enintään 70 kilowatin yhdistelmälämmittimestä ja lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 26.9.2015:

 • Tuoteseloste toimitetaan painettuna jokaisen yhdistelmälämmittimen mukana ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien mukana annetaan tuoteseloste vähintään lämmönkehittimestä. Jokaisesta yhdistelmälämmittimestä tulee toimittaa liitteen IV kohdan 2 mukainen tuoteseloste ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvista kokoonpanoista sekä näissä kokoonpanoissa käytettävistä yhdistelmälämmittimistä tulee toimittaa kohdan 6 mukainen toinen tuoteseloste. Lämmönsäätölaitteista tulee puolestaan toimittaa kohdan 3 mukainen tuoteseloste ja aurinkolämpölaitteesta kohdan 4 mukainen tuoteseloste.
 • Seuraavanlainen tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen V kohtien mukaisesti
  • yhdistelmälämmittimet: kohta 2
  • yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvat kokoonpanot: kohta 6
  • lämmönsäätölaitteet: kohta 3
  • aurinkolämpölaitteet: kohta 4
 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen VII mukaisesti.
 • Energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteen II mukaisesti. Yhdistelmälämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuusluokan tulee olla vähintään seuraava:
Tuote Energiatehokkuusluokka vähintään Energiatehokkuus vähintään
Polttoainekäyttöiset kattilayhdistelmälämmittimet, joiden nimellislämpöteho on ≤ 70 kW B 86 %
Polttoainekäyttöiset kattilayhdistelmälämmittimet, joiden nimellislämpöteho on > 70 kW ja ≤ 400 kW A (30 prosentissa nimellislämpötehosta)

B (100 prosentissa nimellislämpötehosta)

94 %

86 %

Tyypin B1 yhdistelmäkattilat, joiden nimellislämpöteho on ≤ 10 kW C 75 %
Sähkökattilayhdistelmälämmittimet
(voimaantulo 26.9.2017)
D 36 %
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava mallin tilanlämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka sekä vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.
 • Energiamerkki toimitetaan painettuna jokaisen tilalämmittimen mukana ja sähköinen energiamerkki asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Lämpöpumpputilalämmittimien mukana toimitetaan painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa. Merkeissä on esitettävä liitteen II kohtien 1 ja 2 mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat. Yhdistelmälämmittimistä tulee toimittaa liitteen III kohdan 2.1 mukainen energiamerkki ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvista kokoonpanoista sekä näissä kokoonpanoissa käytettävistä yhdistelmälämmittimistä tulee toimittaa kohdan 4 mukainen toinen energiamerkki.

Voimaantulo 26.9.2017:

Yhdistelmälämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuusluokan tulee olla vähintään seuraava riippuen liitteen VII taulukon 15 määrittämästä kuormitusprofiilista:

Kuormitusprofiili Energiatehokkuusluokka vähintään Energiatehokkuus vähintään
3XS-XXS B 32 %
XS-S C 32 %
M C 36 %
L C 37 %
XL C 38 %
XXL B 60 %

Voimaantulo 26.9.2019:

 • Liitteessä III olevan 2.2 kohdan mukainen energiamerkki toimitetaan painettuna jokaisen yhdistelmälämmittimen mukana ja sähköinen energiamerkki asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien mukana toimitetaan painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa. Merkeissä on esitettävä liitteen II kohtien 1 ja 2 mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat.

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Seuraavat vaatimukset koskevat vain enintään 70 kilowatin yhdistelmälämmittimiä ja enintään 70 kilowatin yhdistelmälämmittimestä ja lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä. Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste.

Voimaantulo 26.9.2015:

Yhdistelmälämmittimien tulee olla vähintään seuraavaa energiatehokkuusluokkaa:

Tuote Energiatehokkuusluokka vähintään Energiatehokkuus vähintään
Polttoainekäyttöiset kattilayhdistelmälämmittimet, joiden nimellislämpöteho on ≤ 70 kW B 86 %
Polttoainekäyttöiset kattilayhdistelmälämmittimet, joiden nimellislämpöteho on > 70 kW ja ≤ 400 kW A (30 prosentissa nimellislämpötehosta)

B (100 prosentissa nimellislämpötehosta)

94 %

86 %

Tyypin B1 yhdistelmäkattilat, joiden nimellislämpöteho on ≤ 10 kW C 75 %
Sähkökattilayhdistelmälämmittimet
(voimaantulo 26.9.2017)
D 36 %

Jälleenmyynnistä yleisesti

Yhdistelmälämmittimet

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa yhdistelmälämmittimessä on laitteen etuosan ulkopinnalla oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki, joka on liitteen III mukainen seuraavasti:

Yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvat kokoonpanot

Kaikissa kokoonpanoa koskevissa tarjouksissa tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus, vedenlämmityksen energiatehokkuus, tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä, kylmissä tai lämpimissä ilmasto-olosuhteissa, tapauksen mukaan, siten, että kokoonpanon kanssa esitetään tavarantoimittajan toimittamat energiamerkki ja tuoteseloste oikein täytettynä tämän kokoonpanon ominaispiirteiden mukaisesti. Energiamerkin tulee olla liitteen III kohdan 4 mukainen ja tuoteselosteen tulee puolestaan olla liitteen IV 6 kohdan mukainen.

Verkkokauppa

Tuotteen tai kokoonpanon hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita tai kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteessä VI olevien seuraavien kohtien mukaisesti:

 • kohta 2.1, kun kyseessä on yhdistelmälämmitin
 • kohta 4.1, kun kyseessä on yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuva kokoonpano

Edellä mainittujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.

Voimaantulo 26.9.2017:

Yhdistelmälämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuusluokan tulee olla vähintään seuraava riippuen liitteen VII taulukon 15 määrittämästä kuormitusprofiilista:

Kuormitusprofiili Energiatehokkuusluokka vähintään Energiatehokkuus vähintään
3XS-XXS B 32 %
XS-S C 32 %
M C 36 %
L C 37 %
XL C 38 %
XXL B 60 %

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavanlaiset:

Tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo keskilämpötilan sovellukselle: 145 %

 • Yhdistelmälämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuuden viitearvot:
Ilmoitettu kuormitusprofiili 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Vedenlämmityksen energiatehokkuus 35 % 35 % 38 % 38 % 75 % 110 % 115 % 120 % 130 % 130 %
 • Äänitehotason (LWA) viitearvo ulkona lämpöpumppuyhdistelmälämmittimille, joiden nimellislämpöteho on
  • ≤ 6 kW: 39 dB
  • > 6 kW ja ≤ 12 kW: 40 dB
  • > 12 kW ja ≤ 30 kW: 41 dB
  • > 30 kW ja ≤ 70 kW: 67 dB
 • Typen oksidien päästöjen viitearvot typpidioksidina ilmaistuna kattilayhdistelmälämmittimille:
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävät: 14 mg kWh:a kohti, ylempänä lämpöarvona
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävät: 50 mg kWh:a kohti, ylempänä lämpöarvona

Edellä yksilöidyt viitearvot eivät välttämättä tarkoita, että ne voitaisiin kaikki saavuttaa samassa lämmittimessä.