Yhdistelmälämmittimet
Lot 1


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Yhdistelmälämmittimellä tarkoitetaan nimellislämpöteholtaan enintään 400 kilowatin tilalämmitintä, joka on suunniteltu tuottamaan lämpöä myös lämpimän juoma- tai talousveden toimittamiseksi määrätyillä lämpötiloilla, määrillä ja virtaamilla määrättyinä aikaväleinä ja joka on liitetty ulkoiseen juoma- tai talousveden jakeluun.

Kattilayhdistelmälämmittimellä tarkoitetaan kattilatilalämmitintä, joka on suunniteltu tuottamaan lämpöä myös lämpimän juoma- tai talousveden toimittamiseksi määrätyillä lämpötiloilla, määrillä ja virtaamilla määrättyinä aikaväleinä ja joka on liitetty ulkoiseen juoma- tai talousveden jakeluun. Sähkökattilayhdistelmälämmittimellä tarkoitetaan kattilayhdistelmälämmitintä, joka tuottaa lämpöä käyttämällä Joule-ilmiötä sähkövastuslämmityselementeissä.

Lämpöpumppuyhdistelmälämmittimellä tarkoitetaan lämpöpumpputilalämmitintä, joka on suunniteltu tuottamaan lämpöä myös lämpimän juoma- tai talousveden toimittamiseksi määrätyillä lämpötiloilla, määrillä ja virtaamilla määrättyinä aikaväleinä ja joka on liitetty ulkoiseen juoma- tai talousveden jakeluun.

Yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvalla kokoonpanolla tarkoitetaan loppukäyttäjälle tarjottavaa kokoonpanoa, johon sisältyy yksi tai useampi yhdistelmälämmitin yhdistettynä yhteen tai useampaan lämmönsäätölaitteeseen ja/tai yhteen tai useampaan aurinkolämpölaitteeseen.

Energiamerkintävaatimus koskee vain enintään 70 kilowatin yhdistelmälämmittimiä.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö.
Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()

Ajankohtaista

Ei uutisia

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Lämmittimistä on annettava seuraavat tuotetiedot (voimaantulo 26. syyskuuta 2015):

 • asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on oltava seuraavat tiedot:
  • kattilayhdistelmälämmittimistä liitteen II taulukossa 1 esitetyt tekniset parametrit, jotka on mitattu ja laskettu liitteen III mukaisesti
  • lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä liitteen II taulukossa 2 esitetyt tekniset parametrit, jotka on mitattu ja laskettu liitteen III mukaisesti
  • erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon lämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa
  • tyypin B1 yhdistelmäkattiloista niiden ominaispiirteet ja seuraava vakioteksti: ”Tämä luonnollisella vedolla toimiva kattila on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan olemassa olevassa rakennuksessa olevaan useiden asuntojen jakamaan savuhormiin, joka poistaa palamisjätteet sen huoneen ulkopuolelle, jossa kattila sijaitsee. Kattila ottaa palamisilman suoraan kyseisestä huoneesta, ja siihen sisältyy vedonohjain. Tämän kattilan alhaisemman tehokkuuden vuoksi sen muuta käyttöä on vältettävä, sillä se johtaisi suurempaan energiankulutukseen ja korkeampiin käyttökustannuksiin.”
  • lämmittimille suunnitelluista lämmönkehittimistä ja tällaisilla lämmönkehittimillä varustettavista lämmitinkoteloista niiden ominaispiirteet, kokoonpanovaatimukset lämmittimien ekosuunnitteluvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi sekä tarvittaessa luettelo valmistajan suosittelemista yhdistelmistä
  • purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot
 • vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on oltava seuraavat tiedot:
  • edellisessä kohdassa määritellyt tiedot
  • lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä, joissa tiettyä mallia, joka koostuu sisä- ja ulkoyksiköiden yhdistelmästä, koskevat tiedot on saatu laskemalla suunnittelun perusteella ja/tai ekstrapoloimalla muista yhdistelmistä, yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista ja/tai ekstrapolaatioista sekä testeistä, joita on tehty laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot tällaisten yhdistelmien suorituskyvyn laskennassa käytetystä matemaattisesta mallista ja mallin paikkansapitävyyden tarkastamiseksi tehdyistä mittauksista
 • lämmittimeen on merkittävä kestävällä tavalla seuraavat tiedot:
  • ”tyypin B1 yhdistelmäkattila” tapauksen mukaan

Erityiset vaatimukset

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ja hyötysuhde eivät saa olla seuraavien arvojen alapuolella (voimaantulo 26. syyskuuta 2015):

 • polttoainekäyttöiset kattilayhdistelmälämmittimet, joiden nimellislämpöteho on ≤ 70 kW, lukuun ottamatta tyypin B1 yhdistelmäkattiloita, joiden nimellislämpöteho on ≤ 30 kW: ei alle 86 % (vastaa energialuokkaa B)
 • tyypin B1 yhdistelmäkattilat, joiden nimellislämpöteho on ≤ 30 kW: ei alle 75 % (vastaa energialuokkaa C)
 • polttoainekäyttöiset kattilayhdistelmälämmittimet, joiden nimellislämpöteho on > 70 kW ja ≤ 400 kW: Hyötysuhde 100 prosentissa nimellislämpötehosta ei saa olla alle 86 % (vastaa energialuokkaa B) ja hyötysuhde 30 prosentissa nimellislämpötehosta ei saa olla alle 94 % (vastaa energialuokkaa A)
 • sähkökattilayhdistelmälämmittimet: ei alle 30 % (vastaa energialuokkaa F)
 • lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet: ei alle 100 % (vastaa energialuokkaa C)

Yhdistelmälämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuus ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella:

Ilmoitettu kuormitusprofiili 3XS XXS XS-S M-XL XXL-4XL
Vedenlämmityksen energiatehokkuus1) 22% 23% 26% 30%  32 %

1) Vastaa vedenlämmityksen energiatehokkuusluokkaa E. Energiamerkintä ei koske 3XL eikä 4XL kuormitusprofiilisia yhdistelmälämmittimiä.

Lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien äänitehotaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Nimellislämpöteho Äänitehotaso sisällä Äänitehotaso ulkona
≤ 6 kW 60 dB 65 dB
> 6 kW ja ≤ 12 kW 65 dB 70 dB
> 12 kW ja ≤ 30 kW 70 dB 78 dB
> 30 kW ja ≤ 70 kW 80 dB 88 dB

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella (voimaantulo 26. syyskuuta 2017):

 • sähkökattilayhdistelmälämmittimet: ei alle 36 % (vastaa energialuokkaa D)
 • lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet: ei alle 110 % (vastaa energialuokkaa B)

Yhdistelmälämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuus ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella:

Ilmoitettu kuormitusprofiili 3XS-S M L XL XXL 3XL-4XL
Vedenlämmityksen energiatehokkuus 1) 32% 36% 37% 38% 60% 64%

1) 3XS-XXS kuormitusprofiilisten laitteiden vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka on vähintään B. XS-XL laitteiden energiatehokkuusluokka on vähintään C ja XXL laitteiden vähintään B. Huom! Energiamerkintä ei koske 3XL eikä 4XL kuormitusprofiilisia yhdistelmälämmittimiä.

Lämmittimien typpidioksidina ilmaistut typen oksidien päästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja (x mg polttoainepanoksen kWh:ta kohti ylempänä lämpöarvona) (voimaantulo 26. syyskuuta 2018):

 • kattilayhdistelmälämmittimet
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävät polttoainekäyttöiset: 56 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävät polttoainekäyttöiset: 120 mg
 • lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet , jotka on varustettu
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävällä ulkoisella polttomoottorilla: 70 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävällä ulkoisella polttomoottorilla: 120 mg
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävällä sisäisellä polttomoottorilla: 240 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävällä sisäisellä polttomoottorilla: 420 mg

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

 • Yhdistelmälämmittimien ja yhdistelmälämmittimiä sisältävien kokoonpanojen energiamerkintä otetaan käyttöön 26.9.2015. Energiamerkintävaatimus koskee vain enintään 70 kilowatin yhdistelmälämmittimiä.
 • Kunkin yhdistelmälämmittimen mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 2 kohdan mukainen tuoteseloste siten, että lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien mukana toimitetaan tuoteseloste vähintään lämmönkehittimestä ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa käytettäviksi tarkoitettujen yhdistelmälämmittimien mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 6 kohdan mukainen toinen tuoteseloste. Lämmönsäätölaitteesta toimitetaan liitteessä IV olevan 3 kohdan ja aurinkolämpölaitteesta liitteessä IV olevan 4 kohdan mukainen tuoteseloste.
 • Sähköinen tuoteseloste asetetaan vähittäismyyjien saataville liitteen IV mukaisesti jokaisesta
  • yhdistelmälämmitinmallista, ja kun kyse on lämpöpumppuyhdistelmälämmitinmalleista, sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville ainakin lämmönkehittimestä (kohta 2)
  • yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallista (kohta 6)
  • lämmönsäätölaitemallista (kohta 3)
  • aurinkolämpölaitemallista (kohta 4)
 • Määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen V mukaisesti
  • yhdistelmälämmittimet: kohta 2
  • yhdistelmälämmittimiä sisältävät kokoonpanot: kohta 6
  • lämmönsäätölaitteet: kohta 3
  • aurinkolämpölaitteet: kohta 4
 • Asetuksen mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt laskenta- ja mittausmenetelmät liitteessä VII esitetyllä tavalla.
 • Energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteen II ja laskettava liitteen VII mukaisesti.
 • Mainonnassa on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.
 • Kunkin yhdistelmälämmittimen mukana toimitetaan ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 2.1 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 ja 2 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat siten, että lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien mukana toimitetaan painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa käytettäviksi tarkoitettujen yhdistelmälämmittimien mukana toimitetaan kustakin yhdistelmälämmittimestä toinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 4 kohdan mukainen.
 • Sähköinen merkki, joka ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen ja jossa esitetään tilalämmityksen kausittaiset ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista.
 • Kokoonpanoissa, jotka kuuluvat tilalämmityksen kausittaisiin energiatehokkuusluokkiin ja/tai vedenlämmityksen energiatehokkuusluokkiin A +++ – D, asteikon A +++ – G viimeiset luokat E–G voidaan jättää pois.

Voimaantulo 26. syyskuuta 2019:

 • Kunkin yhdistelmälämmittimen mukana on toimitettava ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 2.2 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 ja 2 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat siten, että lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien mukana on toimitettava painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa.

Merkki

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 26. syyskuuta 2015:

Voimaantulo 26. syyskuuta 2019:

Vaatimukset jälleenmyyjille

Yhdistelmälämmittimet

Voimaantulo 26.9.2015 alkaen:

 • Energiamerkintä tulee käyttöön. Energiamerkintävaatimus koskee vain enintään 70 kilowatin yhdistelmälämmittimiä. Uusia energiamerkkejä on kaksi; kattilayhdistelmälämmittimille ja lämpöpumppu-yhdistelmälämmittimille on jokaiselle oma merkki. Yhdistelmälämmittimiä sisältäville kokoonpanoille on oma merkki, joka löytyy täältä.

Voimaantulo 26.9.2019 alkaen:

 • Merkintä muuttuu siten, että tilalämmityksen energiatehokkuusluokat ovat A+++ – D ja vedenlämmityksen luokat A+ – F.
Energiamerkin sijoittaminen
 • Kaikissa myyntipisteessä olevissa yhdistelmälämmittimissä onulkopinnalla etuosassa selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki.
Merkin tiedot
 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste

jonka lisäksi

Kattilayhdistelmälämmittimet
 • tilalämmitystoiminto ja vedenlämmitystoiminto, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella
 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka
 • nimellislämpöteho
 • äänitehotaso sisällä
 • lämmittimistä, jotka voidaan ajoittaa toimimaan ainoastaan kulutushuippujen ulkopuolella, voidaan lisätä kuvamerkki (kello ja kahvikuppi)
Lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet
 • tilalämmitystoiminto keskilämpötilan sovellukselle ja vedenlämmitystoiminto, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella
 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa keskilämpötilan sovellukselle ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa
 • nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
 • Euroopan lämpötilakartta
 • äänitehotaso sisällä (tapauksen mukaan) ja ulkona
 • lämmittimistä, jotka voidaan ajoittaa toimimaan ainoastaan kulutushuippujen ulkopuolella, voidaan lisätä kuvamerkki (kello ja kahvikuppi)
Verkkokauppa
Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja yhdistelmälämmittimiä, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen VI mukaisesti seuraavassa järjestyksessä:

 • tilalämmityksestä keskilämpötilan sovellus ja vedenlämmityksestä kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella
 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka
 • nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa)
 • tilalämmityksestä vuotuinen energiankulutus loppuenergiana ja/tai ylempänä lämpöarvona ja vedenlämmityksestä vuotuinen sähkönkulutus loppuenergiana ja/tai vuotuinen polttoaineenkulutus ylempänä lämpöarvona (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa)
 • tilalämmityksen kausittainen ja vedenlämmityksen energiatehokkuus prosentteina(lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa)
 • äänitehotaso sisällä (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä tapauksen mukaan)
 • tapauksen mukaan ilmoitus siitä, että yhdistelmälämmitin voidaan ajoittaa toimimaan ainoastaan kulutushuippujen ulkopuolella

lisäksi lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä:

 • nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
 • tilalämmityksestä vuotuinen energiankulutus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa loppuenergiana ja/tai ylempänä lämpöarvona ja vedenlämmityksestä vuotuinen sähkönkulutus loppuenergiana ja/tai vuotuinen polttoaineenkulutus ylempänä lämpöarvona kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
 • tilalämmityksen kausittainen ja vedenlämmityksen energiatehokkuus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa prosentteina
 • äänitehotaso ulkona

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit
 • Mainonnassa on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.

Yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvat kokoonpanot

Voimaantulo 26.9.2015 alkaen:

 • Energiamerkintä tulee käyttöön. Energiamerkintävaatimus koskee vain enintään 70 kilowatin yhdistelmälämmittimiä.
 • Kaikissa kokoonpanoa koskevissa tarjouksissa ilmoitetaan tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus, vedenlämmityksen energiatehokkuus, tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä, kylmissä tai lämpimissä ilmasto-olosuhteissa, tapauksen mukaan, siten, että kokoonpanon kanssa esitetään tavarantoimittajan toimittama energiamerkki ja siitä annetaan liitteessä IV olevan 6 kohdan mukainen seloste asianmukaisesti täytettynä kyseisen kokoonpanon ominaispiirteiden mukaisesti.
Merkin tiedot
 • jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan mallitunniste(et)
 • tilalämmitystoiminto ja vedenlämmitystoiminto, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella
 • yhdistelmälämmittimen kausittainen tilalämmityksen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka
 • osoitus siitä, voidaanko kokoonpanoon sisällyttää aurinkokeräin, kuumavesisäiliö, lämmönsäätölaite ja/tai lisälämmitin
 • kokoonpanon tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka
 • kokoonpanon vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka

Kokoonpanoissa, jotka kuuluvat tilalämmityksen kausittaisiin energiatehokkuusluokkiin ja/tai vedenlämmityksen energiatehokkuusluokkiin A +++ – D, asteikon A +++ – G viimeiset luokat E–G voidaan jättää pois.

Verkkokauppa
Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen VI mukaisesti seuraavassa järjestyksessä:

 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka
 • tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ja vedenlämmityksen energiatehokkuus prosentteina
 • liitteen IV kuvissa 1 ja 3 esitetyt tiedot
 • liitteen IV kuvassa 5 esitetyt tiedot

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit
 • Mainonnassa on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Lämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden, vedenlämmityksen energiatehokkuuden, äänitehotason ja typen oksidien päästöjen kannalta parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on määritetty asetuksen 813/2013 liitteessä V:

1. Tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo keskilämpötilan sovellukselle: 145 %;

2. Yhdistelmälämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuuden viitearvot:

Ilmoitettu kuormitusprofiili 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Vedenlämmityksen energiatehokkuus 35 % 35 % 38 % 38 % 75 % 110 % 115 % 120 % 130 % 130 %

3. Äänitehotason (LWA ) viitearvo ulkona lämpöpumpputilalämmittimille ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimille, joiden nimellislämpöteho on

 • ≤ 6 kW: 39 dB;
 • > 6 kW ja ≤ 12 kW: 40 dB;
 • > 12 kW ja ≤ 30 kW: 41 dB;
 • > 30 kW ja ≤ 70 kW: 67 dB.

4. Typen oksidien päästöjen viitearvot typpidioksidina ilmaistuna:

a) kaasumaisia polttoaineita käyttävät kattilatilalämmittimet ja kattilayhdistelmälämmittimet: 14 mg polttoainepanoksen kWh:ta kohti ylempänä lämpöarvona;
b) nestemäisiä polttoaineita käyttävät kattilatilalämmittimet ja kattilayhdistelmälämmittimet: 50 mg polttoainepanoksen kWh:ta kohti ylempänä lämpöarvona.

Edellä 1–4 kohdassa yksilöidyt viitearvot eivät välttämättä tarkoita, että ne voitaisiin kaikki saavuttaa samassa lämmittimessä.