Vedenlämmittimet
Lot 2


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Vedenlämmittimellä tarkoitetaan enintään 400 kilowatin laitetta, joka on liitetty ulkoiseen juoma- tai talousvedenjakeluun, tuottaa ja siirtää lämpimän juoma- tai talousveden toimittamiseksi määrätyillä lämpötiloilla, määrillä ja virtaamilla määrättyinä aikaväleinä ja on varustettu yhdellä tai useammalla lämmönkehittimellä.

Lämpöpumppuvedenlämmittimellä tarkoitetaan vedenlämmitintä, joka käyttää lämmön tuotantoon ilmasta, vedestä tai maaperästä talteen otettua ympäristölämpöä ja/tai hukkalämpöä.

Vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvalla kokoonpanolla tarkoitetaan loppukäyttäjälle tarjottavaa kokoonpanoa, johon sisältyy yksi tai useampi vedenlämmitin ja yksi tai useampi aurinkolämpölaite.

Energiamerkintävaatimus koskee kuitenkin vain enintään 70 kilowatin vedenlämmittimiä.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö.
Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()

Ajankohtaista

Ei uutisia

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla sekä vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on oltava seuraavat tiedot (voimaantulo 26. syyskuuta 2015):

 • tiedot sen mallin (niiden mallien), mukaan lukien vastaavat mallit, yksilöimiseksi, joita tiedot koskevat
 • liitteessä III olevassa 6 kohdassa yksilöityjen teknisten parametrien mittaustulokset
 • liitteessä IV olevassa 2 kohdassa yksilöityjen teknisten parametrien laskelmien tulokset
 • erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon vedenlämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa
 • vedenlämmittimille suunnitelluista lämmönkehittimistä ja tällaisilla lämmönkehittimillä varustettavista vedenlämmitinkoteloista niiden ominaispiirteet, kokoonpanovaatimukset vedenlämmittimien ekosuunnitteluvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi sekä tarvittaessa luettelo valmistajan suosittelemista yhdistelmistä
 • purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot

Erityiset vaatimukset

Vedenlämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuus ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella (voimaantulo 26. syyskuuta 2015):

Ilmoitettu kuormitusprofiili 3XS XXS XS-S M-XL XXL-4XL
Vedenlämmityksen energiatehokkuus1) 22% 23% 26% 30% 32%
Lisäksi vedenlämmittimillä, joiden
smart-arvoksi ilmoitetaan ”1”
vedenlämmityksen energiatehokkuus
laskettuna arvolla smart = 0, testattuna
ilmoitetulla kuormitusprofiililla2)
19% 20% 23% 27% 28%

1) 3XS-XXL kuormitusprofiilisten vedenlämmittimien energiatehokkuusluokka on vähintään E.
2) 3XS-XXL kuormitusprofiilisten vedenlämmittimien energiatehokkuusluokka on vähintään F.

Huom! Energiamerkintä ei koske 3XL eikä 4XL kuormitusprofiilisia vedenlämmittimiä.

Säiliön tilavuus varaaville vedenlämmittimille

 • joiden ilmoitettu kuormitusprofiili on 3XS, säiliön tilavuus saa olla enintään 7 litraa
 • joiden ilmoitetut kuormitusprofiilit ovat XXS ja XS, säiliön tilavuus saa olla enintään 15 litraa
 • joiden ilmoitettu kuormitusprofiili on S, säiliön tilavuus saa olla enintään 36 litraa

40 °C -asteisen sekoitetun veden määrä varaavissa vedenlämmittimissä ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella:

Ilmoitettu kuormitusprofiili M L XL XXL 3XL 4XL
40 °C -asteisen sekoitettu vesi 65 l 130 l 210 l 300 l 520 l 1040 l

Lämpöpumppuvedenlämmittimien äänitehotaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Nimellislämpöteho Äänitehotaso sisällä Äänitehotaso ulkona
≤ 6 kW 60 dB 65 dB
> 6 kW ja ≤ 12 kW 65 dB 70 dB
> 12 kW ja ≤ 30 kW 70 dB 78 dB
> 30 kW ja ≤ 70 kW 80 dB 88 dB

Vedenlämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuus ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella (voimaantulo 26. syyskuuta 2017):

Ilmoitettu kuormitusprofiili 3XS-S M L XL XXL-3XL 4XL
Vedenlämmityksen energiatehokkuus1) 32% 36 % 37 % 37 % 37 % 38%
Lisäksi vedenlämmittimillä, joiden
smart-arvoksi ilmoitetaan ”1”
vedenlämmityksen energiatehokkuus
laskettuna arvolla smart = 0, testattuna
ilmoitetulla kuormitusprofiililla2)
29% 33 % 34 % 35 % 36 % 36%

1) 3XS-XXS kuormitusprofiilisten vedenlämmittimien energiatehokkuusluokka on vähintään B. XS-L laitteiden energiatehokkuusluokka on vähintään C ja XL-XXL laitteiden vähintään D.

2) 3XS-XXS kuormitusprofiilisten vedenlämmittimien energiatehokkuusluokka on vähintään C ja XS-XXL laitteiden vähintään D.

Huom! Energiamerkintä ei koske 3XL eikä 4XL kuormitusprofiilisia vedenlämmittimiä.

Vedenlämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuus ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella (voimaantulo 26. syyskuuta 2018):

Ilmoitettu kuormitusprofiili XXL 3XL 4XL
Vedenlämmityksen energiatehokkuus 60 %1) 64% 64%

1) XXL kuormitusprofiilisten vedenlämmittimien energiatehokkuusluokka on vähintään B.

Vedenlämmittimien typpidioksidina ilmaistut typen oksidien päästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja (x mg polttoainepanoksen kWh:ta kohti ylempänä lämpöarvona):

 • tavanomaiset vedenlämmittimet:
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävät: 56 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävät: 120 mg
 • lämpöpumppuvedenlämmittimet, jotka on varustettu
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävällä ulkoisella polttomoottorilla: 70 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävällä ulkoisella polttomoottorilla: 120 mg
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävällä sisäisellä polttomoottorilla: 240 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävällä sisäisellä polttomoottorilla: 420 mg
 • aurinkovedenlämmittimet
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävät: 70 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävät: 120 mg

 

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

Vedenlämmittimien ja vedenlämmittimiä sisältävien kokoonpanojen energiamerkintä otetaan käyttöön 26.9.2015. Energiamerkintävaatimus koskee kuitenkin vain enintään 70 kilowatin vedenlämmittimiä.

 • Tuotteen mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 1 kohdan mukainen tuoteseloste siten, että lämpöpumppuvedenlämmittimien mukana toimitetaan tuoteseloste vähintään lämmönkehittimestä ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa käytettäviksi tarkoitettujen vedenlämmittimien mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 4 kohdan mukainen toinen tuoteseloste. Aurinkolämpölaitteesta toimitetaan liitteessä IV olevan 3 kohdan mukainen tuoteseloste.
 • Sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville liitteen IV mukaisesti jokaisesta
 • vedenlämmitinmallista, ja kun kyse on lämpöpumppuvedenlämmitinmalleista, sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville ainakin lämmönkehittimestä (kohta 1)
 • vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallista (kohta 4)
 • aurinkolämpölaitemallista (kohta 3)
 • Liitteessä V olevassa 1 kohdassa vedenlämmittimien ja vedenlämmitin kokoonpanoista sekä liitteessä V olevassa 3 kohdassa aurinkolämpölaitteista määritelty tekninen dokumentaatio  asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville.
 • Asetuksen mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt laskenta- ja mittausmenetelmät liitteessä VII ja VIII esitetyllä tavalla. Energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteen II ja laskettava liitteen VIII mukaisesti.
 • Mainonnassa on mainittava vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja. Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.
 • Kunkin vedenlämmittimen mukana toimitetaan ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 1.1 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat siten, että lämpöpumppuvedenlämmittimien mukana toimitetaan painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa käytettäviksi tarkoitettujen vedenlämmittimien mukana toimitetaan kustakin vedenlämmittimestä toinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 3 kohdan mukainen.
 • Sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen ja jossa esitetään vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista.
 • Kokoonpanoissa, jotka kuuluvat vedenlämmityksen energiatehokkuusluokkiin A +++ – D, asteikon A +++ – G viimeiset luokat E–G voidaan jättää pois.

Voimaantulo 26. syyskuuta 2017:

 • Kunkin vedenlämmittimen mukana on toimitettava ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 1.2 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat siten, että lämpöpumppuvedenlämmittimien mukana on toimitettava painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa.
 • Sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen ja jossa esitetään vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista.

Merkki

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 26. syyskuuta 2015:

Voimaantulo 26. syyskuuta 2017:

Vaatimukset jälleenmyyjille

Vedenlämmittimet

 • Uusi energiamerkintä tulee käyttöön. Energiamerkintävaatimus koskee vain enintään 70 kilowatin vedenlämmittimiä. Uusia energiamerkkejä on kolme; tavanomaisille vedenlämmittimille, aurinkovedenlämmittimille ja lämpöpumppuvedenlämmittimille on jokaiselle oma merkki. Energiatehokkuusluokan pitää olla vähintään F. Vedenlämmittimiä sisältäville kokoonpanoille on oma merkki, joka löytyy tältä sivulta kohdasta Merkki. Voimaantulo 26.9.2015 alkaen
 • Vedenlämmittimien merkinnät muuttuvat siten, että energiatehokkuusluokat ovat A+ – F. Energiatehokkuusluokan pitää olla 3XS-XXS laitteissa vähintään C ja XS-XXL laitteissa vähintään D. Voimaantulo 26.9.2017 alkaen
 • XXL laitteissa energiatehokkuusluokan pitää olla vähintään B. Voimaantulo 26.9.2018 alkaen
Energiamerkin sijoittaminen
 • Kaikissa myyntipisteessä olevissa vedenlämmittimessä on ulkopinnalla etuosassa selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki. Voimaantulo 26.9.2015 alkaen
Merkin tiedot

Voimaantulo 26.9.2015 alkaen:

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • vedenlämmitystoiminto, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella

jonka lisäksi

Tavanomaisissa vedenlämmittimissä

 • energiatehokkuusluokka
 • vuotuinen sähkönkulutus loppuenergiana ja/tai vuotuinen polttoaineenkulutus ylempänä lämpöarvona
 • äänitehotaso sisällä
 • tavanomaisista vedenlämmittimistä, jotka voidaan ajoittaa toimimaan ainoastaan kulutushuippujen ulkopuolella, voidaan lisätä kuvamerkki (kello ja kahvikuppi)

Aurinkolämmittimissä

 • energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa
 • vuotuinen sähkönkulutus loppuenergiana ja/tai vuotuinen polttoaineenkulutus ylempänä lämpöarvona keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
 • Euroopan aurinkokartta
 • äänitehotaso sisällä

Lämpöpumppuvedenlämmittimissä

 • energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa
 • vuotuinen sähkönkulutus loppuenergiana ja/tai vuotuinen polttoaineenkulutus ylempänä lämpöarvona keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
 • Euroopan lämpötilakartta
 • äänitehotaso sisällä (tapauksen mukaan) ja ulkona
 • lämpöpumppuvedenlämmittimistä, jotka voidaan ajoittaa toimimaan ainoastaan kulutushuippujen ulkopuolella, voidaan lisätä kuvamerkki (kello ja kahvikuppi)
 • EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on laitemallille myönnetty
Verkkokauppa

Voimaantulo 26.9.2015 alkaen

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja vedenlämmittimiä, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen VI mukaisesti seuraavassa järjestyksessä (voimaantulo 26.9.2015 alkaen):

 • kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella
 • energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa
 • energiatehokkuus keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa
 • vuotuinen sähkönkulutus loppuenergiana ja/tai vuotuinen polttoaineenkulutus keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa
 • äänitehotaso sisällä (lämpöpumppuvedenlämmittimistä, tapauksen mukaan)

jonka lisäksi

Aurinkovedenlämmittimistä

 • energiatehokkuus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
 • vuotuinen sähkönkulutus loppuenergiana ja/tai vuotuinen polttoaineenkulutus ylempänä lämpöarvona kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
 • keräimen valoaukon pinta-ala
 • säiliön tilavuus

Lämpöpumppuvedenlämmittimistä

 • energiatehokkuus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
 • vuotuinen sähkönkulutus loppuenergiana ja/tai vuotuinen polttoaineenkulutus ylempänä lämpöarvona kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
 • äänitehotaso ulkona

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä IV olevassa 1 kohdassa esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Voimaantulo 26.9.2015 alkaen

 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.

Vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvat kokoonpanot

 • Energiamerkintä tulee käyttöön. Energiamerkintävaatimus koskee vain enintään 70 kilowatin vedenlämmittimiä. Energiatehokkuusluokan pitää olla vähintään F. Voimaantulo 26.9.2015 alkaen
 • Kaikissa kokoonpanoa koskevissa tarjouksissa ilmoitetaan vedenlämmityksen energiatehokkuus ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä, kylmissä tai lämpimissä ilmasto-olosuhteissa, tapauksen mukaan, siten, että kokoonpanon kanssa esitetään tavarantoimittajan toimittama energiamerkki ja siitä annetaan liitteessä IV olevan 4 kohdan mukainen seloste asianmukaisesti täytettynä kyseisen kokoonpanon ominaispiirteiden mukaisesti. Voimaantulo 26.9.2015 alkaen
 • Energiatehokkuusluokan pitää olla 3XS-XXS laitteissa vähintään C ja XS-XXL laitteissa vähintään D. Voimaantulo 26.9.2017 alkaen
 • XXL laitteissa energiatehokkuusluokan pitää olla vähintään B. Voimaantulo 26.9.2018 alkaen
Merkin tiedot (26.9.2015 alkaen):
 • jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan mallitunniste(et)
 • vedenlämmitystoiminto, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella
 • vedenlämmittimen vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka
 • osoitus siitä, voidaanko vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvaan kokoonpanoon sisällyttää aurinkokeräin ja kuumavesisäiliö
 • vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka
 • Kokoonpanoissa, jotka kuuluvat vedenlämmityksen energiatehokkuusluokkiin A +++ – D, asteikon A +++ – G viimeiset luokat E–G voidaan jättää pois.
Verkkokauppa (26.9.2015 alkaen):
Postimyynti tms. etäkauppa (26.9.2015 alkaen):
 • Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja vedenlämmittimistä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta  (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen VI mukaisesti seuraavassa järjestyksessä:
  • vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka
  • vedenlämmityksen energiatehokkuus
  • liitteen IV kuvassa 1 esitetyt tiedot
 • Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.
Mainosmateriaalit (26.9.2015 alkaen):
 • Mainonnassa on mainittava vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

 

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Vedenlämmittimien ja kuumavesisäiliöiden vedenlämmityksen energiatehokkuuden, äänitehotason, seisontahäviön ja typen oksidien päästöjen kannalta parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on määritetty asetuksen 814/2013 liitteessä VI

1. Vedenlämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuuden viitearvot:

Ilmoitettu kuormitusprofiili 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Vedenlämmityksen energiatehokkuus 35 % 35 % 38 % 38 % 75 % 110 % 115 % 120 % 130 % 130 %

2. Äänitehotason (lwa) viitearvo ulkona lämpöpumppuvedenlämmittimille, joiden

 • nimellislämpöteho ≤ 6 kW: 39 dB;
 • nimellislämpöteho > 6 kW ja ≤ 12 kW: 40 dB;
 • nimellislämpöteho > 12 kW ja ≤ 30 kW: 41 dB;
 • nimellislämpöteho > 30 kW ja ≤ 70 kW: 67 dB.

3. Kuumavesisäiliöiden, joiden säiliön tilavuus on v litroina ilmaistuna, seisontahäviön viitearvo:

5 þ 4,16 V0,4 wattia

4. Kaasumaisia polttoaineita käyttävien tavanomaisten vedenlämmittimien typen oksidien päästöjen viitearvot typpidioksidina ilmaistuna:

35 mg polttoainepanoksen kWh:ta kohti ylempänä lämpöarvona.

Edellä 1, 2 ja 4 kohdassa yksilöidyt viitearvot eivät välttämättä tarkoita, että ne voitaisiin kaikki saavuttaa samassa vedenlämmittimessä.