Vedenlämmittimet ja lämminvesivaraajat


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tähän tuoteryhmään kuuluvat nimellislämpöteholtaan enintään 400 kilowatin vedenlämmittimet sekä enintään 400 kilowatin vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvat kokoonpanot.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu vedenlämmittimet, jotka on suunniteltu käyttämään pääasiallisesti biopolttoaineita tai kiinteitä polttoaineita eivätkä kuumavesisäiliöt. Tuoteryhmään eivät myöskään kuulu teollisuuspäästödirektiivin 2010/75/EU soveltamisalaan kuuluvat vedenlämmittimet, sekä veden- että tilalämmittiminä toimivat yhdistelmälämmittimet, vedenlämmittimet, jotka on suunniteltu ainoastaan lämpimien juomien ja/tai ruokien valmistukseen, vedenlämmittimet, jotka eivät saavuta vähintään liitteen III taulukossa 1 esitettyä kuormitusprofiilia, jonka viite-energia on pienin eivätkä lämmönkehittimet tai tällaisilla varustettavat vedenlämmitinkotelot, jotka on saatettu markkinoille ennen 1.1.2018 vaihto-osana.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Lisäksi nimellislämpöteholtaan enintään 70 kilowatin vedenlämmittimille sekä enintään 70 kilowatin vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuville kokoonpanoille on asetettu energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on kuvattu alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 26.9.2015:

Vaatimusten noudattamista koskevat mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteessä III ja liitteessä IV vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

40 °C -asteisen sekoitetun veden määrä varaavissa vedenlämmittimissä ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella:

Ilmoitettu kuormitusprofiili M L XL XXL 3XL 4XL
40 °C -asteinen sekoitettu vesi
(litraa)
65 l 130 l 210 l 300 l 520 l 1040 l

Lämpöpumppuvedenlämmittimien äänitehotaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Nimellislämpöteho Äänitehotaso sisällä Äänitehotaso ulkona
≤ 6 kW 60 dB 65 dB
> 6 kW ja ≤ 12 kW 65 dB 70 dB
> 12 kW ja ≤ 30 kW 70 dB 78 dB
> 30 kW ja ≤ 70 kW 80 dB 88 dB

Varaavien vedenlämmittimien säiliön suurin sallittu tilavuus varaaville vedenlämmittimille, joiden ilmoitettu kuormitusprofiili on:

 • 3XS: enintään 7 litraa
 • XXS-XS: enintään 15 litraa
 • S: enintään 36 litraa

Asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, heidän edustajiensa ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla sekä teknisessä dokumentaatiossa on oltava seuraavat tiedot:

 • tiedot sen mallin (niiden mallien), mukaan lukien vastaavat mallit, yksilöimiseksi, joita tiedot koskevat
 • liitteen III kohdan 6 teknisten parametrien mittaustulokset
 • liitteen IV kohdan 2 teknisten parametrien laskelmien tulokset
 • erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon vedenlämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa
 • vedenlämmittimille suunnitelluista lämmönkehittimistä ja tällaisilla lämmönkehittimillä varustettavista vedenlämmitinkoteloista niiden ominaispiirteet, kokoonpanovaatimukset vedenlämmittimien ekosuunnitteluvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi sekä tarvittaessa luettelo valmistajan suosittelemista yhdistelmistä
 • purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot

Voimaantulo 26.9.2017:

Vedenlämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuus ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella:

Ilmoitettu kuormitusprofiili 3XS-S M L XL XXL-3XL 4XL
Vedenlämmityksen energiatehokkuus 32% 36 % 37 % 37 % 37 % 32%
Lisäksi vedenlämmittimillä, joiden
smart-arvoksi ilmoitetaan ”1”
vedenlämmityksen energiatehokkuus
laskettuna arvolla smart = 0, testattuna
ilmoitetulla kuormitusprofiililla
29% 33 % 34 % 35 % 36 % 28%

Voimaantulo 26.9.2018:

Vedenlämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuus ei saa olla seuraavien arvojen alapuolella:

Ilmoitettu kuormitusprofiili XXL 3XL 4XL
Vedenlämmityksen energiatehokkuus 60% 64% 64%

Vedenlämmittimien typpidioksidina ilmaistut typen oksidien päästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja (kWh:a kohti, ylempänä lämpöarvona):

 • tavanomaiset vedenlämmittimet:
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävät: 56 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävät: 120 mg
 • lämpöpumppuvedenlämmittimet, joissa on
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävä ulkoinen polttomoottori: 70 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävä ulkoinen polttomoottori: 120 mg
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävä sisäinen polttomoottori: 240 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävä sisäinen polttomoottori: 420 mg
 • aurinkovedenlämmittimet
  • kaasumaisia polttoaineita käyttävät: 70 mg
  • nestemäisiä polttoaineita käyttävät: 120 mg

Energiamerkintä­vaatimukset

Seuraavat vaatimukset koskevat vain enintään 70 kilowatin vedenlämmittimiä sekä enintään 70 kilowatin vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 26.9.2015:

 • Tuoteseloste toimitetaan painettuna jokaisen vedenlämmittimen mukana ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Lämpöpumppuvedenlämmittimien mukana annetaan tuoteseloste vähintään lämmönkehittimestä. Vedenlämmittimistä tulee toimittaa liitteen IV kohdan 1 mukainen tuoteseloste ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvista kokoonpanoista sekä näissä kokoonpanoissa käytettävistä vedenlämmittimistä tulee toimittaa kohdan 4 mukainen toinen tuoteseloste.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen V kohtien mukaisesti
  • vedenlämmittimet: kohta 1
  • vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvat kokoonpanot sekä näissä kokoonpanoissa käytettävät vedenlämmittimet: kohta 4
 • Vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteen II ja laskettava liitteen VIII mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.

Voimaantulo 26.9.2017:

 • Energiamerkki toimitetaan painettuna jokaisen vedenlämmittimen mukana ja sähköinen energiamerkki asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Lämpöpumppuvedenlämmittimien mukana toimitetaan painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa. Merkeissä on esitettävä liitteen II kohdan 1 mukaiset vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat. Jokaisesta vedenlämmittimestä tulee toimittaa liitteen III kohdan 1.2 mukainen energiamerkki ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvasta kokoonpanosta sekä näissä kokoonpanoissa käytettävistä vedenlämmittimistä tulee toimittaa kohdan 3 mukainen toinen energiamerkki.
 • Vedenlämmityksen energiatehokkuusluokan on oltava vähintään seuraava:
Kuormitusprofiili Energiatehokkuusluokka vähintään Energiatehokkuus vähintään
Vedenlämmittimet Vedenlämmittimet, joiden smart-arvoksi ilmoitetaan ”1”, laskettuna arvolla smart = 0 Vedenlämmittimet Vedenlämmittimet, joiden smart-arvoksi ilmoitetaan ”1”, laskettuna arvolla smart = 0
3XS-XXS B C 32 % 29 %
XS-S C D 32 % 29 %
M C D 36 % 33 %
L C D 37 % 34 %
XL D D 37 % 35 %
XXL D D 37 % 36 %

Voimaantulo 26.9.2018:

Vedenlämmittimien, joiden kuormitusprofiili on XXL, energiatehokkuusluokan tulee olla vähintään B (energiatehokkuus vähintään 60 %).

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Seuraavat vaatimukset koskevat vain enintään 70 kilowatin vedenlämmittimiä ja enintään 70 kilowatin vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä. Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste.

Voimaantulo 26.9.2015:

Jälleenmyynnistä yleisesti
Vedenlämmittimet

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa vedenlämmittimessä on laitteen etuosan ulkopinnalla oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki, joka on liitteessä III olevan 1.2 kohdan mukainen.

Vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvat kokoonpanot

Kaikissa kokoonpanoa koskevissa tarjouksissa ilmoitetaan vedenlämmityksen energiatehokkuus ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä, kylmissä tai lämpimissä ilmasto-olosuhteissa, tapauksen mukaan, siten, että kokoonpanon kanssa esitetään tavarantoimittajan toimittamat energiamerkki ja tuoteseloste oikein täytettynä tämän kokoonpanon ominaispiirteiden mukaisesti. Energiamerkin tulee olla liitteessä III olevan kohdan 3 mukainen ja tuoteselosteen tulee puolestaan olla liitteessä IV olevan kohdan 4 mukainen.

Verkkokauppa

Tuotteen tai kokoonpanon hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita tai kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteessä VI olevien seuraavien kohtien mukaisesti:

 • kohta 1, kun kyseessä on vedenlämmitin
 • kohta 3, kun kyseessä on vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuva kokoonpano tai tällaisessa kokoonpanossa käytettävä vedenlämmitin

Edellä mainittujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on mainittava vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.

Voimaantulo 26.9.2017:

Vedenlämmityksen energiatehokkuusluokan on oltava vähintään seuraava:

Kuormitusprofiili Energiatehokkuusluokka vähintään Energiatehokkuus vähintään
Vedenlämmittimet Vedenlämmittimet, joiden smart-arvoksi ilmoitetaan ”1”, laskettuna arvolla smart = 0 Vedenlämmittimet Vedenlämmittimet, joiden smart-arvoksi ilmoitetaan ”1”, laskettuna arvolla smart = 0
3XS-XXS B C 32 % 29 %
XS-S C D 32 % 29 %
M C D 36 % 33 %
L C D 37 % 34 %
XL D D 37 % 35 %
XXL D D 37 % 36 %

Voimaantulo 26.9.2018:

Vedenlämmittimien, joiden kuormitusprofiili on XXL, energiatehokkuusluokan tulee olla vähintään B (energiatehokkuus vähintään 60 %).

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavanlaiset:

 • Vedenlämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuus:
Ilmoitettu kuormitusprofiili
 • Äänitehotason (LWA) viitearvo ulkona lämpöpumppuvedenlämmittimille, joiden
  • nimellislämpöteho ≤ 6 kW: 39 dB
  • nimellislämpöteho > 6 kW ja ≤ 12 kW: 40 dB
  • nimellislämpöteho > 12 kW ja ≤ 30 kW: 41 dB
  • nimellislämpöteho > 30 kW ja ≤ 70 kW: 67 dB.
 • Kaasumaisia polttoaineita käyttävien tavanomaisten vedenlämmittimien typen oksidien päästöjen viitearvo typpidioksidina ilmaistuna: 35 mg kWh:a kohti, ylempänä lämpöarvona.

Edellä yksilöidyt viitearvot eivät välttämättä tarkoita, että ne voitaisiin kaikki saavuttaa samassa vedenlämmittimessä.