Paikalliset tilalämmittimet, kiinteä polttoaine
Lot 20


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Kiinteää polttoainetta käyttävällä paikallisella tilalämmittimellä tarkoitetaan nimellislämpöteholtaan enintään 50 kilowatin tilalämmityslaitetta, joka säteilee lämpöä suoralla lämmönsiirrolla tai suoralla lämmönsiirrolla yhdistettynä lämmönsiirrolla nesteeseen, ihmisen tietyn lämpöviihtyvyyden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi suljetussa tilassa, jossa tuote sijaitsee, mahdollisesti yhdistettynä lämmön tuottoon muihin tiloihin, ja joka on varustettu yhdellä tai useammalla lämmönkehittimellä, joka muuttaa kiinteän polttoaineen suoraan lämmöksi.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö.
Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

1.1.2022 lähtien kiinteää polttoainetta käyttävistä paikallisista tilalämmittimistä on annettava seuraavat tuotetiedot:

 • asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on oltava seuraavat tiedot:
  • taulukkoon 1 sisältyvät tekniset tiedot siten, että siinä esitetyt tekniset parametrit on mitattu ja laskettu liitteen III mukaisesti ja tiedoista käyvät ilmi taulukossa esitetyt merkitykselliset lukuarvot;
  • erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon kiinteää polttoainetta käyttävää paikallista tilalämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa;
  • purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot.
 • vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on oltava seuraavat tiedot:
  • edellisessä alakohdassa määritellyt tiedot;
  • tarvittaessa luettelo vastaavista malleista;
  • kun ensisijainen polttoaine tai mikä tahansa muu sopiva polttoaine on muuta puumaista biomassaa, ei-puumaista biomassaa, muuta fossiilista polttoainetta tai muuta taulukossa 1 tarkoitettua biomassan ja fossiilisten polttoaineiden seosta, polttoaineen kuvaus, joka riittää sen yksiselitteiseen tunnistamiseen, ja polttoainetta koskeva tekninen standardi tai eritelmä, mukaan lukien mitattu kosteuspitoisuus ja mitattu tuhkapitoisuus, ja muun fossiilisen polttoaineen osalta myös polttoaineen mitattu haihtuvien aineiden osuus.

1.12022 ainoastaan hormittomista kiinteää polttoainetta käyttävistä paikallisista tilalämmittimistä ja savupiippuun avoimista kiinteää polttoainetta käyttävistä paikallisista tilalämmittimistä on annettava seuraavat tuotetiedot:

 • loppukäyttäjille tarkoitetussa käyttöoppaassa, valmistajien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja tuotepakkauksessa on oltava seuraava virke siten, että se on helposti nähtävissä ja luettavissa, ja kielellä, jota sen jäsenvaltion loppukäyttäjät, jossa tuotetta markkinoidaan, voivat helposti ymmärtää: ”Tämä tuote ei sovellu ensisijaiseksi lämmittimeksi.”;
  • loppukäyttäjille tarkoitetussa käyttöoppaassa virkkeen on oltava oppaan kansilehdellä;
  • valmistajien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla virkkeen on oltava näkyvillä tuotteen muiden ominaispiirteiden kanssa;
  • tuotepakkauksessa virke on sijoitettava pakkauksessa näkyvään paikkaan, kun pakkaus on loppukäyttäjän nähtävillä ennen tuotteen ostoa.
 • Vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on oltava seuraavat tiedot:
  • edellisessä kohdassa määritellyt tiedot
  • Jos tietyn mallin teknisessä dokumentaatiossa on tietoja, jotka on laskettu rakenteen perusteella tai ekstrapoloimalla muista malleista tai molemmilla näillä tavoilla, tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista tai ekstrapolaatioista tai niistä molemmista sekä valmistajien tekemistä testeistä laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi. Tällaisissa tapauksissa tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä myös luettelo ekstrapolaation perustana käytetyistä malleista ja kaikista muista malleista, joiden osalta tekniseen dokumentaatioon sisältyvät tiedot on saatu samoin perustein.

Erityiset vaatimukset

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien on täytettävä seuraavat vaatimukset (voimaantulo 1.1.2022):

 • Tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta koskevat erityiset ekosuunnitteluvaatimukset
  • edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 30 prosenttia;
  • muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 65 prosenttia;
  • pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 79 prosenttia;
  • liesien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 65 prosenttia.
 • Päästöjä koskevat erityiset ekosuunnitteluvaatimukset
  • Hiukkaspäästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja:
   • edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiukkaspäästöt saavat olla enintään 50 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 1 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna tai 6 g/kg (kuiva-ainetta) liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 2 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna;
   • muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien hiukkaspäästöt saavat olla enintään 40 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 1 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna tai 5 g/kg (kuiva-ainetta) liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 2 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna taikka 2,4 g/kg (kuiva-ainetta) biomassalla tai 5,0 g/kg (kuiva-ainetta) kiinteällä fossiilisella polttoaineella liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 3 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna;
   • pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiukkaspäästöt saavat olla enintään 20 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 1 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna tai 2,5 g/kg (kuiva-ainetta) liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 2 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna tai 1,2 g/kg (kuiva-ainetta) liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 3 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna.
  • Orgaanisesti sitoutuneen hiilen (OGC) päästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja:
   • edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt saavat olla enintään 120 mgC/m3 13 prosentin happipitoisuudella;
   • pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt saavat olla enintään 60 mgC/m3 13 prosentin happipitoisuudella.
  • Hiilimonoksidipäästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja:
   • edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiilimonoksidipäästöt saavat olla enintään 2 000 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella;
   • muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien hiilimonoksidipäästöt saavat olla enintään 1 500 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella;
   • pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiilimonoksidipäästöt saavat olla enintään 300 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella.
  • Typen oksidien päästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja:
   • biomassaa käyttävien edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien, edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien typen oksidien päästöt saavat olla enintään 200 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella typpidioksidina ilmaistuna;
   • kiinteää fossiilista polttoainetta käyttävien edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien, edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien typen oksidien päästöt saavat olla enintään 300 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella typpidioksidina ilmaistuna.

 

Mittausmenetelmiä ja laskentakaavoja

Vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi tarvittavissa mittauksissa ja laskelmissa ja on käytettävä yhdenmukaistettuja standardeja tai muita luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä. Mittauksissa ja laskelmissa on sovellettava asetuksen liitteessä III määriteltyjä vaatimuksia ja teknisiä parametrejä.

Yleiset vaatimukset

 • Kiinteää polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet on testattava ensisijaisella polttoaineella ja kaikilla liitteessä II olevassa taulukossa 1 mainituilla muilla sopivilla polttoaineilla
 • Nimellislämpötehon ja tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden ilmoitetut arvot pyöristetään yhteen desimaaliin.
 • Päästöjen ilmoitetut arvot pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus

 • Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus (ηS ) lasketaan tilalämmityksen kausittaisena energiatehokkuutena aktiivitilassa (ηS,on ) korjattuna osuuksilla, joilla otetaan huomioon lämmityksen säätö, lisäsähkönkulutus ja jatkuvasti palavan sytytysliekin energiankulutus.
 • Sähkönkulutus kerrotaan muuntokertoimella (CC) 2,5.

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus määritellään seuraavasti:

 • ηS = ηS,on – 10% + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

Jossa:

 • ηS,on on tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivitilassa prosentteina;
 • F(2) on korjauskerroin, joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot ovat toisensa pois sulkevia tai niitä ei voida laskea yhteen, prosentteina ilmaistuna;
 • F(3) on korjauskerroin, joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot voidaan laskea yhteen, prosentteina ilmaistuna;
 • F(4) on korjauskerroin, joka vastaa lisäsähkönkulutuksen negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen prosentteina ilmaistuna;
 • F(5) on korjauskerroin, joka vastaa jatkuvasti palavan sytytysliekin energiankulutuksen negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen prosentteina ilmaistuna.

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivitilassa lasketaan seuraavasti:

 • ηS,on = ηth,nom

Jossa:

 • ηth,nom on hyötysuhde nimellislämpöteholla alemman lämpöarvon perusteella.

Korjauskerroin F(2), joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot ovat toisensa pois sulkevia tai niitä ei voida laskea yhteen, lasketaan seuraavasti:

 • Kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin F(2) on jokin taulukossa 2 annetuista arvoista riippuen siitä, mitä säätötapaa sovelletaan. Ainoastaan yksi arvo voidaan valita.

Taulukko 2. Korjauskerroin F(2)

Jos tuote on varustettu jollakin seuraavista (vain yksi vaihtoehto voidaan valita): F(2)
yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä 0,0 %
kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä 1,0 %
mekaanisella termostaatilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä 2,0 %
sähköisellä huonelämpötilan säädöllä 4,0 %
sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja vuorokausiajastimella 6,0 %
sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja viikkoajastimella 7,0 %

F(2) on nolla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, jotka eivät täytä liitteessä II olevassa 2 kohdassa asetettuja päästöjä koskevia vaatimuksia, kun lämpötilan säätö on säädetty vähimmäislämpöteholle. Lämpöteho saa tällä asetuksella olla enintään 50 prosenttia nimellislämpötehosta.

Korjauskerroin F(3), joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot voidaan laskea yhteen, lasketaan seuraavasti:

 • Kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin F(3) on taulukossa 3 annettujen arvojen summa riippuen siitä, mitä säätötapaa sovelletaan.

Taulukko 3. Korjauskerroin F(3)

Jos tuote on varustettu jollakin seuraavista (voidaan valita useampi vaihtoehto): F(3)
huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa 1,0 %
huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa 1,0 %
etäohjausmahdollisuuden kanssa 1,0 %

F(3) on nolla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, jotka eivät täytä liitteessä II olevassa 2 kohdassa asetettuja päästöjä koskevia vaatimuksia, kun lämpötilan säätö on säädetty vähimmäislämpöteholle. Lämpöteho saa tällä asetuksella olla enintään 50 prosenttia nimellislämpötehosta

Lisäsähkönkulutuksen korjauskerrotoimella F(4) otetaan huomioon lisäsähkönkulutus päälle kytkettynä -tilassa ja valmiustilassa. Se lasketaan seuraavasti:

 • F(4) = CC x (0,2 x elmax + 0,8 x elmin + 1,3 x elSB)/( Pnorm) x 100 (%)

Jossa:

 • elmax on virrankulutus nimellislämpöteholla kilowatteina;
 • elmin on virrankulutus vähimmäislämpöteholla kilowatteina. Jos tuotteella ei ole vähimmäislämpötehoa, käytetään nimellislämpötehon virrankulutuksen arvoa;
 • elsb on tuotteen virrankulutus valmiustilassa kilowatteina;
 • Pnom on tuotteen nimellislämpöteho kilowatteina.

Jatkuvasti palavan sytytysliekin energiankulutukseen liittyvällä korjauskertoimella F(5) otetaan huomioon jatkuvasti palavan sytytysliekin tehontarve. Se lasketaan seuraavasti:

 • F(5) = 0,5 x (Ppilot)/( Pnorm) x 100 (%)

Jossa:

 • Ppilot on sytytysliekin energiankulutus kilowatteina;
 • Pnom on tuotteen nimellislämpöteho kilowatteina.

Päästöjä koskevat yleiset vaatimukset

 • Kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä mittauksissa otetaan huomioon hiukkasten, orgaanisesti sitoutuneen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöt, jotka on kaikki mitattu samalla kertaa yhdessä tilalämmityksen energiatehokkuuden kanssa, lukuun ottamatta hiukkaspäästöjä, jos käytetään 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 2 tai 3 alakohdassa tarkoitettua menetelmää.
  • Hiukkaspäästöjen mittauksessa sallitaan kolme menetelmää, joilla kullakin on omat vaatimuksensa, mutta vain yhtä menetelmää tarvitsee käyttää:
   • Hiukkaspäästöjen mittaus ottamalla näytteitä kuivan savukaasun osanäytteestä kuumennetun suodattimen yläpuolella. Hiukkaspäästöt mitataan laitteen palamistuotteista, kun laite tuottaa nimellistehonsa, ja tarvittaessa osakuormalla;
   • Hiukkaspäästöjen mittaus ottamalla näytteitä laimennetun savukaasun osanäytteestä koko palamisjakson aikana luonnollisella vedolla käyttäen täysvirtalaimennustunnelia ja suodatinta huonelämpötilassa;
   • Hiukkaspäästöjen mittaus ottamalla näytteitä laimennetun savukaasun osanäytteestä 30 minuutin jakson aikana kiinteällä 12 Pa:n hormivedolla käyttäen täysvirtalaimennustunnelia ja suodatinta huonelämpötilassa tai sähköstaattista suodatinta.
  • orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt mitataan laitteen palamistuotteista. Mittauksen on oltava ekstraktiivinen ja jatkuvatoiminen ja sen on perustuttava liekki-ionisaattoridetektorin käyttöön. Saatu tulos ilmaistaan milligrammoina hiiltä. Orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt mitataan laitteen palamistuotteista, kun laite tuottaa nimellistehonsa, ja tarvittaessa osakuormalla.
  • Hiilimonoksidipäästöt mitataan laitteen palamistuotteista. Mittauksen on oltava ekstraktiivinen ja jatkuvatoiminen ja sen on perustuttava infrapunadetektorin käyttöön. Hiilimonoksidipäästöt mitataan laitteen palamistuotteista, kun laite tuottaa nimellistehonsa, ja tarvittaessa osakuormalla.
  • Typen oksidien päästöt mitataan laitteen palamistuotteista. Mittauksen on oltava ekstraktiivinen ja jatkuvatoiminen ja sen on perustuttava kemiluminesenssianalysaattorin käyttöön. Typen oksidien päästöt mitataan typpimonoksidin ja typpidioksidin summana ja ilmastaan typpidioksidina. Typen oksidien päästöt mitataan laitteen palamistuotteista, kun laite tuottaa nimellistehonsa, ja tarvittaessa osakuormalla.

Nimellislämpötehon, tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden ja päästöjen ilmoitetut arvot pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Markkinoiden parhaiten suoriutuvia kiinteää polttoainetta käyttäviä paikallisia tilalämmittimiä tämän asetuksen voimaantuloajankohtana edustavat ohjeelliset viitearvot esitetään asetuksen 2015/1185  liitteessä V.

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden ja hiukkasten, orgaanisesti sitoutuneen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöjen viitearvot on määritetty asetuksen 2015/1185 liitteessä V seuraavasti:

1. Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta koskevat erityiset viitearvot

a) edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 47 prosenttia

b) muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 86 prosenttia

c) pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 94 prosenttia

d) kiinteää polttoainetta käyttävien liesien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 75 prosenttia.

2. Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiukkaspäästöjä koskevat erityiset viitearvot

a) edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien hiukkaspäästöjen viitearvo: 20 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 1 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna

b) pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiukkaspäästöjen viitearvo: 10 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 1 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna.

3. Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöjä koskevat erityiset viitearvot

a) edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöjen viitearvo: 30 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella

b) pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöjen viitearvo: 10 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella.

4. Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiilimonoksidipäästöjä koskevat erityiset viitearvot

a) edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien hiilimonoksidipäästöjen viitearvo: 500 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella

b) muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiilimonoksidipäästöjen viitearvo: 250 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella.

5. Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien typen oksidien päästöjä koskevat erityiset viitearvot

a) edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien, edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien typen oksidien päästöjen viitearvo: 50 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella.

Edellä 1–5 kohdassa yksilöidyt viitearvot eivät välttämättä tarkoita, että ne voitaisiin kaikki saavuttaa samassa kiinteää polttoainetta käyttävässä paikallisessa tilalämmittimessä.

Esimerkki arvojen hyvästä yhdistelmästä muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä on olemassa oleva malli, jonka tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus on 83 prosenttia, hiukkaspäästöt ovat 33 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella, orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt ovat 69 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella, hiilimonoksidipäästöt ovat 1 125 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella ja typen oksidien päästöt ovat 115 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella.

Esimerkki arvojen hyvästä yhdistelmästä pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä on olemassa oleva malli, jonka tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus on 91 %, hiukkaspäästöt ovat 22 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella, orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt ovat 6 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella, hiilimonoksidipäästöt ovat 312 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella ja typen oksidien päästöt ovat 121 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella.

Esimerkki arvojen hyvästä yhdistelmästä liesillä on olemassa oleva malli, jonka tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus on 78 prosenttia, hiukkaspäästöt ovat 38 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella, orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt ovat 66 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella, hiilimonoksidipäästöt ovat 1 375 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella ja typen oksidien päästöt ovat 71 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella.