Paikalliset tilalämmittimet, kiinteä polttoaine (tulisijat, takat, kaminat)


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat nimellislämpöteholtaan enintään 50 kilowatin kiinteän polttoaineen paikalliset tilalämmittimet kuten
  • tulisijat,
  • takat,
  • kaminat.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu
  • kiinteää polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet, jotka on tarkoitettu vain ei-puumaisen biomassan polttoon tai ulkokäyttöön
  • kiinteää polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet, joiden suora lämpöteho on alle 6 prosenttia yhdistetystä suorasta ja epäsuorasta lämpötehosta nimellislämpöteholla
  • kiinteää polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet, joita ei ole koottu tehtaalla tai joita yksi valmistaja ei toimita valmiina komponentteina tai osina, jotka kootaan paikan päällä.
  • Ilmalämmityslaitteet
  • kiukaat.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.
 • Muita kuin kiinteistä polttoaineita käyttävien tilalämmittimien asetukset löytyvät täältä. 

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.1.2022:

 • Tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden tulee olla seuraavia:
  • edestä avoin tilalämmitin (avotakka): vähintään 30 %
  • muuta kiinteää polttoainetta kuin puupellettejä käyttävä edestä suljettu tilalämmitin: vähintään 65 %
  • puupellettejä käyttävät edestä suljettu tilalämmitin: vähintään 79 %
  • liesi: vähintään 65 %
 • Tilalämmittimen hiukkas-, hiilimonoksidi-, typenoksidi- ja orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt eivät saa ylittää liitteen II kohdassa 2 lueteltuja raja-arvoja.
 • Käyttöoppaissa ja valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on mainittava:
  • liitteen II taulukkoon 1 sisältyvät tekniset tiedot siten, että tiedoista käyvät ilmi taulukossa esitetyt tärkeät lukuarvot
  • erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon tilalämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa
  • purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot.
 • Teknisessä dokumentaatiossa tulee esittää paitsi kaikki edellä mainitut tiedot, myös tarvittaessa luettelo vastaavista malleista. Jos mikä tahansa sopiva polttoaine on muuta biomassaa, muuta fossiilista polttoainetta tai muuta taulukossa 1 tarkoitettua biomassan ja fossiilisten polttoaineiden seosta, tulee antaa polttoaineen kuvaus, joka riittää sen yksiselitteiseen tunnistamiseen, ja polttoainetta koskeva tekninen standardi tai eritelmä, mukaan lukien mitattu kosteuspitoisuus ja mitattu tuhkapitoisuus, ja muun fossiilisen polttoaineen osalta myös polttoaineen mitattu haihtuvien aineiden osuus.
 • Mikäli kyseessä on hormiton tai savupiippuun avoin tilalämmitin, tulee loppukäyttäjille tarkoitetun käyttöoppaan kansilehdellä sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla tuotteen muiden ominaisuuksien kanssa ja tuotepakkauksessa näkyvällä paikalla olla seuraava lause helposti nähtävissä ja luettavissa, ja kielellä, jota jäsenvaltion loppukäyttäjät voivat helposti ymmärtää: ”Tämä tuote ei sovellu ensisijaiseksi lämmittimeksi.”
 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen III mukaisesti.

Energiamerkintä­vaatimukset

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1.1.2018:

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan paikallisia tilalämmittimiä, jotka eivät ole hormittomia tai savupiippuun avoimia tilalämmittimiä.

 • Tuoteseloste toimitetaan painettuna jokaisen kattilan mukana ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Tuoteselosteiden tulee olla liitteen IV mukaisia.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen V mukaisesti.
 • Energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteen II ja laskettava liitteen VIII mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava energiatehokkuusluokka.
 • Energiamerkki toimitetaan painettuna jokaisen mallin mukana ja sähköinen energiamerkki asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Merkeissä on esitettävä liitteen II mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat ja niiden tulee olla liitteen III kohdan 1 mukaisia.

Voimaantulo 1.1.2022:

Kaikki ylläolevat energiamerkintävaatimukset koskevat myös hormittomia ja savupiippuun avoimia tilalämmittimiä.

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1.1.2018:

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa tilalämmittimessä on laitteen etuosan ulkopinnalla oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama liitteen III mukainen energiamerkki.

Verkkokauppa

Tuotteen tai kokoonpanon hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita tai kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tavarantoimittajan toimittamat tiedot mallin energiatehokkuusluokasta sekä suorasta ja epäsuorasta lämpötehosta pyöristettyinä yhteen desimaaliin.

Edellä mainittujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavanlaiset. Useat kiinteää polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet täyttivät yhden tai useamman seuraavista arvoista.

 • Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus:
  • edestä avoin tilalämmitin: 47 %
  • muuta kiinteää polttoainetta kuin puupellettejä käyttävä edestä suljettu tilalämmitin: 86 %
  • puupellettejä käyttävät edestä suljettu tilalämmitin: 94 %
  • liesi: 75 %.
 • Edestä avoimien tilalämmittimien tai muuta kuin puupellettejä käyttävien edestä suljettujen tilalämmittimien päästöjen viitearvot 13 prosentin happipitoisuudella mitattuna:
  • hiukkaset: 20 mg/m3
  • orgaanisesti sitoutunut hiili: 30 mg/m3
  • hiilimonoksidi: 500 mg/m3
  • typen oksidit: 50 mg/m3
 • Puupellettejä käyttävien edestä suljettujen tilalämmittimien ja liesien päästöjen viitearvot 13 prosentin happipitoisuudella mitattuna:
  • hiukkaset: 10 mg/m3
  • orgaanisesti sitoutunut hiili: 10 mg/m3
  • hiilimonoksidi: 250 mg/m3
  • typen oksidit: 50 mg/m3

Liitteessä V esitetään esimerkkejä arvojen hyvistä yhdistelmistä.