Ilmalämmitys- ja jäähdytyslaitteet
ENER Lot 21


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Ilmalämmitys- ja jäähdytyslaitevaatimukset koskevat seuraavia tuotteita:

 • ilmalämmitystuotteet, joiden nimellinen lämmitysteho on enintään 1 megawatti
 • jäähdytystuotteet ja korkeassa lämpötilassa käytettävät prosessijäähdytyslaitteet, joiden nimellinen jäähdytysteho on enintään 2 megawattia
 • puhallinkonvektorit

Vaatimuksia ei sovelleta seuraaviin tuotteisiin:

Kylmäaineita käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 517/2014, joten ekosuunnitteluasetuksessa ei asetat kylmäaineita koskevia erityisvaatimuksia.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö.
Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

1.1.2018 alkaen tuotteiden on täytettävä alla mainitut ehdot

Vaatimukset löytyvät asetuksen liitteestä III kohdasta 5

Kaikkia tuoteryhmiä koskevat vaatimukset

a) Asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivuilla on annettava seuraavat tuotetiedot:

 • Erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon tuotetta koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa
 • Ilmalämmitystuotteille suunnitelluista lämmönkehittimistä ja jäähdytystuotteille suunnitelluista jäähdytysyksiköistä ja tällaisilla lämmönkehittimillä tai jäähdytysyksiköillä varustettavista ilmalämmitystuotteen tai jäähdytystuotteen koteloista niiden ominaispiirteet, kokoonpanovaatimukset ilmalämmitys- tai jäähdytystuotteiden ekosuunnitteluvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi sekä tarvittaessa luettelo valmistajan suosittelemista yhdistelmistä
 • Multisplit-lämpöpumpuista ja multisplit-ilmastointilaitteista luettelo soveltuvista sisäyksiköistä
 • B1- , C2- ja C4-ilmalämmittimistä seuraava vakioteksti: ”Tämä ilmalämmitin on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan olemassa olevassa rakennuksessa olevaan useiden asuntojen jakamaan savuhormiin. Alhaisemman tehokkuuden vuoksi tämän ilmalämmittimen muuta käyttöä on vältettävä , sillä se johtaisi suurempaan energiankulutukseen ja korkeampiin käyttökustannuksiin”

b) Asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevien verkkosivujen ammattihenkilöille tarkoitetussa osassa on annettava seuraavat tuotetiedot:

 • Purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot

c) Asetuksen 4 artiklan mukaista vaatimuksenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on oltava seuraavat tiedot:

 • Kohdassa a) luetellut tiedot
 • Jos tiettyä mallia koskevat tiedot on saatu laskemalla suunnittelun perusteella ja/tai esktrapoloimalla muista yhdistelmistä, tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista ja/tai ekstrapolaatioista ja testeistä, joita on tehty laskelmien paikkaansapitävyyden tarkastamiseksi sekä luettelo muista malleista, joiden tekniseen dokumentaatioon sisältyvät tiedot on saatu samalla perusteella.”

d) Huonejäähdystyslaitteiden, ilma-ilma- ja vesi/suolavesi-ilmahuoneilmastointilaitteiden, lämpöpumppujen ja korkeassa lämpötilassa käytettävien prosessijäähdytyslaitteiden valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahatuojien on pyynnöstä toimitettava markkinavalvontatarkastuksia suorittaville laboratorioille tarvittavat tiedot laitteen asetuksista, joita on käytetty ilmoitettujen tehojen, SEER/EER-arvojen, SCOP/COP-arvojen ja SEPR/COP-arvojen määrityksessä, tapausten mukaan, ja esitettävä sen tahon yhteystiedot, joista näitä tietoja voi pyytää.

Ilmalämmitystuotteiden tuoteryhmää (ilmalämmittimet ja lämpöpumput) koskevat vaatimukset

Ilmalämmittimet:

Asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivuilla on annettava seuraavat ilmalämmittimiä koskevat tiedot, jotka on mitattu ja laskettu asetuksen liitteen III mukaisesti:

Malli(t): Tiedot sen mallin (niiden mallien) yksilöimiseksi, jota (joita) tiedot koskevat:
B1-ilmalämmitin [kyllä/ei]
C2-ilmalämmitin [kyllä/ei]
C4-ilmalämmitin [kyllä/ei]
Polttoaineen tyyppi: [kaasu/neste/sähkö]
Ominaisuus Symboli Arvo Yksikkö Ominaisuus Symboli Arvo Yksikkö
Teho Hyötysuhde
Nimellinen lämmitysteho Prated,h x,x kW Hyötysuhde nimellisellä lämmitysteholla (*) ηnom x,x %
Vähimmäisteho Pmin x,x kW Hyötysuhde vähimmäisteholla
(*)
ηpl x,x %
Sähkönkulutus (*7) Muut ominaisuudet
Nimellisellä lämmitysteholla elmax x,xxx kW Kuoren häviökerroin Fenv x,x %
Vähimmäisteholla elmin x,xxx kW Sytytyspolttimen tehonkulutus (*) Pign x,x kW
Valmiustilassa elsb x,xxx kW Typen oksidien päästöt (*)  (*) NOx x mg / energia­panoksen kWh (ylempi lämpö­arvo)
Päästöhyötysuhde ηs,flow x,x %
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs,h x,x %
Yhteystiedot Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite.

(*) ei vaadita sähkökäyttöisiltä ilmalämmittimiltä

(**) 26.9.2018 alkaen

Lämpöpumput

Asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivuilla on annettava seuraavat lämpöpumppuja koskevat tiedot, jotka on mitattu ja laskettu asetuksen liitteen III mukaisesti:

Tiedot sen mallin (niiden mallien) yksilöimiseksi, jota (joita) tiedot koskevat:
Lämpöpumpun ulkolämmönsiirrin: [valitaan yksi: ilma/vesi/suolavesi]
Lämpöpumpun sisälämmönsiirrin: [valitaan yksi: ilma/vesi/suolavesi]
Onko lämmitin varustettu lisälämmittimellä: kyllä/ei
Tarvittaessa: kompressorin käyttövoima: [sähkömoottori- tai polttoainekäyttöinen, kaasumainen tai nestemäinen polttoaine, sisäinen tai ulkoinen polttomoottori]
Parametrit ilmoitetaan keskimääräiseltä lämmityskaudelta, lämpimän ja kylmän lämmityskauden parametrit ovat valinnaisia.
Ominaisuus Symboli Arvo Yksikkö Ominaisuus Symboli Arvo Yksikkö
Nimellinen lämmitysteho Prated,h x,x kW Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs,h x,x %
Ilmoitettu lämmitysteho osakuormalla sisälämpötilassa 20 °C ja ulkolämpötilassa Tj Ilmoitettu lämpökerroin tai kaasun käytön tehokkuus / lisäenergiakerroin osakuormalla ulkolämpötilassa Tj
Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd tai GUEh,bin/AEFh,bin x,x %
Tj = + 2 °C Pdh x,x kW Tj = + 2 °C COPd tai GUEh,bin/AEFh,bin x,x %
Tj = + 7 °C Pdh x,x kW Tj = + 7 °C COPd tai GUEh,bin/AEFh,bin x,x %
Tj = + 12 °C Pdh x,x kW Tj = + 12 °C COPd tai GUEh,bin/AEFh,bin x,x %
Tbiv = kaksiarvoinen lämpötila Pdh x,x kW Tbiv = kaksiarvoinen lämpötila COPd tai GUEh,bin/AEFh,bin x,x %
TOL = toimintaraja Pdh x,x kW TOL = toimintaraja COPd tai GUEh,bin/AEFh,bin x,x %
Ilmavesilämpöpumpuista: Tj = – 15 °C (jos TOL < – 20 °C) Pdh x,x kW Vesi-ilmalämpöpumpuista: Tj = – 15 °C (jos TOL < – 20 °C) COPd tai GUEh,bin/AEFh,bin x,x %
Kaksiarvoinen lämpötila Tbiv x °C Vesi-ilmalämpöpumpuista: toimintarajalämpötila Tol x °C
Lämpöpumppujen alenemiskerroin (**) Cdh x,x
Tehonkulutus muissa tiloissa kuin aktiivisessa toimintatilassa Lisälämmitin
Pois päältä -tila POFF x,xxx kW Varalämmitysteho (*) elbu x,x kW
Termostaatti pois päältä -tila PTO x,xxx kW Ottoenergian tyyppi
Kampikammion lämmitys -tila PCK x,xxx kW Valmiustila PSB x,xxx kW
Muut ominaisuudet
Tehonsäätö kiinteä / kaksiportainen / muuttuva Ilma-ilmalämpöpumpuista: ilmavirta, ulkona mitattu x m3/h
Äänitehotaso, sisällä/ulkona mitattu LWA x,x/x,x dB Vesi/suolavesi-ilmalämpö­pumpuista: suolaveden tai veden nimellisvirtaus, ulkolämmönsiirrin x m3/h
Typen oksidien päästöt (tarvittaessa) NOx  (***) x mg / polttoainepanoksen kWh (ylempi lämpöarvo)
Kylmäaineen GWP kg CO2 eq (100 vuotta)
Yhteystiedot Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite.

(**) Jos Cdc:n arvoa ei määritetä mittaamalla, huoneilmastointilaitteiden alenemiskertoimen oletusarvo on 0,25

(***) 26.9.2018 alkaen: Jos tiedot korkevat multisplit-ilmastointilaitteita, testitulokset ja suorituskykytiedot voidaan saada ulkoyksikön suorituskyvyn perusteella, kun se on yhdistetty yhteen tai useampaan valmistajan tai maahantuojan suosittelemaan sisäyksikköön.

Jäähdytystuotteiden tuoteryhmää koskevat vaatimukset

Asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivuilla on annettava seuraavat jäähdytystuotteita koskevat tiedot:

Malli(t): Tiedot sen mallin (niiden mallien) yksilöimiseksi, jota (joita) tiedot koskevat:
Jäähdytyslaitteen ulkolämmönsiirrin: [valitaan toinen: ilma tai vesi/suolavesi]
Jäähdytyslaitteen sisälämmönsiirrin: [oletusarvo: vesi]
Tyyppi: kompressoritoiminen höyryn puristuskierto tai sorptioprosessi
Tarvittaessa: kompressorin käyttövoima: [sähkömoottori- tai polttoainekäyttöinen, kaasumainen tai nestemäinen polttoaine, sisäinen tai ulkoinen polttomoottori]
Ominaisuus Symboli Arvo Yksikkö Ominaisuus Symboli Arvo Yksikkö
Nimellinen jäähdytysteho Prated,c x,x kW Tilajäähdytyksen kausittainen energiatehokkuus ηs,c x,x %
Ilmoitettu jäähdytysteho osakuormalla ulkolämpötilassa Tj Ilmoitettu kylmäkerroin tai kaasun käytön tehokkuus / lisäenergiakerroin osakuormalla ulkolämpötilassa Tj
Tj = + 35 °C Pdc x,x kW Tj = + 35 °C EERd tai GUEc,bin/AEFc,bin x,x %
Tj = + 30 °C Pdc x,x kW Tj = + 30 °C EERd tai GUEc,bin/AEFc,bin x,x %
Tj = + 25 °C Pdc x,x kW Tj = + 25 °C EERd tai GUEc,bin/AEFc,bin x,x %
Tj = + 20 °C Pdc x,x kW Tj = + 20 °C EERd tai GUEc,bin/AEFc,bin x,x %
Jäähdytyslaitteiden alenemiskerroin (*) Cdc x,x
Tehonkulutus muissa tiloissa kuin aktiivisessa toimintatilassa
Pois päältä -tila POFF x,xxx kW Kampikammion lämmitys -tila PCK x,xxx kW
Termostaatti pois päältä -tila PTO x,xxx kW Valmiustila PSB x,xxx kW
Muut ominaisuudet
Tehonsäätö kiinteä / kaksiportainen / muuttuva Ilmavesihuone­jäähdytyslaitteista: ilmavirta, ulkona mitattu x m3/h
Äänitehotaso, ulkona LWA x,x / x,x dB Vesi/suolavesi-vesijäähdytyslaitteista: suolaveden tai veden nimellisvirtaus, ulkolämmönsiirrin x m3/h
Typen oksidien päästöt (tarvittaessa) NOx  (*) x mg / energia­panoksen kWh (ylempi lämpö­arvo)
Kylmäaineen GWP kg CO2 eq (100 vuotta)
Käytetyt nimellisolosuhteet: [matalan lämpötilan sovellus / keskilämpötilan sovellus]
Yhteystiedot Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite.

(* ) Jos Cdc:n arvoa ei määritetä mittaamalla, jäähdytyslaitteiden alenemiskertoimen oletusarvo on 0,9

(**) 26.9.2018 alkaen

Ilma-ilmahuoneilmastointilaitteiden tuoteryhmää koskevat vaatimukset

Asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivuilla on annettava seuraavat ilma-ilmahuoneilmastointilaitteita koskevat tiedot:

Malli(t): Tiedot sen mallin (niiden mallien) yksilöimiseksi, jota (joita) tiedot koskevat:
Huoneilmastointilaitteen ulkolämmönsiirrin: [oletusarvo: ilma]
Huoneilmastointilaitteen sisälämmönsiirrin: [oletusarvo: ilma]
Tyyppi: kompressoritoiminen höyryn puristuskierto tai sorptioprosessi
Tarvittaessa: kompressorin käyttövoima: [sähkömoottori- tai polttoainekäyttöinen, kaasumainen tai nestemäinen polttoaine, sisäinen tai ulkoinen polttomoottori]
Ominaisuus Symboli Arvo Yksikkö Ominaisuus Symboli Arvo Yksikkö
Nimellinen jäähdytysteho Prated,c x,x kW Tilajäähdytyksen kausittainen energiatehokkuus ηs,c x,x %
Ilmoitettu jäähdytysteho osakuormalla ulkolämpötilassa Tj ja sisälämpötilassa 27°/19 °C (kuiva/märkä) Ilmoitettu kylmäkerroin tai kaasun käytön tehokkuus / lisäenergiakerroin osakuormalla ulkolämpötilassa Tj
Tj = + 35 °C Pdc x,x kW Tj = + 35 °C EERd tai GUEc,bin/AEFc,bin x,x %
Tj = + 30 °C Pdc x,x kW Tj = + 30 °C EERd tai GUEc,bin/AEFc,bin x,x %
Tj = + 25 °C Pdc x,x kW Tj = + 25 °C EERd tai GUEc,bin/AEFc,bin x,x %
Tj = + 20 °C Pdc x,x kW Tj = + 20 °C EERd tai GUEc,bin/AEFc,bin x,x %
Huoneilmastointi­laitteiden alenemiskerroin (*) Cdc x,x
Tehonkulutus muissa tiloissa kuin aktiivisessa toimintatilassa
Pois päältä -tila POFF x,xxx kW Kampikammion lämmitys -tila PCK x,xxx kW
Termostaatti pois päältä -tila PTO x,xxx kW Valmiustila PSB x,xxx kW
Muut ominaisuudet
Tehonsäätö kiinteä / kaksiportainen / muuttuva Ilmailmahuone­ilmastointilaitteista: ilmavirta, ulkona mitattu x m3/h
Äänitehotaso, ulkona LWA x,x / x,x dB
jos moottorikäyttöinen: typen oksidien päästöt NOx  (*) x mg / polttoainepanoksen kWh (ylempi lämpöarvo)
Kylmäaineen GWP kg CO2 eq (100 vuotta)
Yhteystiedot Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite.

(* ) Jos Cdc:n arvoa ei määritetä mittaamalla, huoneilmastointilaitteiden alenemiskertoimen oletusarvo on 0,25

(**) 26.9.2018 alkaen

Jos tiedot koskevat multisplit-ilmastointilaitteita, testitulokset ja suorituskykytiedot voidaan saada ulkoyksikön suorituskyvyn perusteella, kun se on yhdistetty yhteen tai useampaan valmistajan tai maahantuojan suosittelemaan sisäyksikköön

Vesi/suolavesi-ilmahuoneilmastointilaitteita koskevat vaatimukset

Asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivuilla on annettava seuraavat vesi/suolavesi-ilmahuoneilmastointointilaitteita koskevat tiedot:

Malli(t): Tiedot sen mallin (niiden mallien) yksilöimiseksi, jota (joita) tiedot koskevat:
Huoneilmastointilaitteen ulkolämmönsiirrin: [oletusarvo: vesi/suolavesi]
Huoneilmastointilaitteen sisälämmönsiirrin: [oletusarvo: ilma]
Tyyppi: kompressoritoiminen höyryn puristuskierto tai sorptioprosessi
Tarvittaessa: kompressorin käyttövoima: [sähkömoottori- tai polttoainekäyttöinen, kaasumainen tai nestemäinen polttoaine, sisäinen tai ulkoinen polttomoottori]
Ominaisuus Symboli Arvo Yksikkö Ominaisuus Symboli Arvo Yksikkö
Nimellinen jäähdytysteho Prated,c x,x kW Tila­jäähdytyksen kausittainen energia­tehokkuus ηs,c x,x %
Ilmoitettu jäähdytysteho osakuormalla ulkolämpötilassa Tj ja sisälämpötilassa 27°/19 °C (kuiva/märkä) Ilmoitettu kylmäkerroin tai kaasun käytön tehokkuus / lisäenergiakerroin osakuormalla ulkolämpötilassa Tj
Ulko­lämpö­tila Tj jääh-
dytys-
torni
(sisään
tulo / ulos-
tulo)
maa­kierto
Tj = + 35 °C 30/35 10/15 Pdc x,x kW Tj = + 35 °C EERd tai GUEc,bin/AEFc,bin x,x %
Tj = + 30 °C 26/* 10/* Pdc x,x kW Tj = + 30 °C EERd tai GUEc,bin/AEFc,bin x,x %
Tj = + 25 °C 22/* 10/* Pdc x,x kW Tj = + 25 °C EERd tai GUEc,bin/AEFc,bin x,x %
Tj = + 20 °C 18/* 10/* Pdc x,x kW Tj = + 20 °C EERd tai GUEc,bin/AEFc,bin x,x %
Huoneilmastointilaitteiden alenemiskerroin (**) Cdc x,x
Tehonkulutus muissa tiloissa kuin aktiivisessa toimintatilassa
Pois päältä -tila POFF x,xxx kW Kampi­kammion lämmitys -tila PCK x,xxx kW
Termostaatti pois päältä -tila PTO x,xxx kW Valmiustila PSB x,xxx kW
Muut ominaisuudet
Tehonsäätö kiinteä / kaksiportainen / muuttuva
Äänitehotaso, ulkona LWA x,x/x,x dB Vesi/suolavesi-ilmahuone­ilmastointi­laitteista: suolaveden tai veden nimellisvirtaus, ulkolämmön­siirrin x m3/h
jos moottorikäyttöinen:

typen oksidien päästöt (tarvittaessa)

NOx  (***) x mg / polttoaine­panoksen kWh (ylempi lämpöarvo)
Kylmäaineen GWP kg CO2 eq (100 vuotta)
Yhteystiedot Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite.

(* ) Jos Cdc:n arvoa ei määritetä mittaamalla, huoneilmastointilaitteiden alenemiskertoimen oletusarvo on 0,25

(***) 26.9.2018 alkaen. Jos tiedot koskevat multisplit-ilmastointilaitteita, testitulokset ja suorituskykytiedot voidaan saada ulkoyksikön suorituskyvyn perusteella, kun se on yhdistetty yhteen tai useampaan valmistajan tai maahantuojan suosittelemaan sisäyksikköön

Puhallinkonvektorit

Asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivuilla on annettava seuraavat puhallinkonvektoreita koskevat tiedot:

Tiedot sen mallin (niiden mallien) yksilöimiseksi, jota (joita) tiedot koskevat:
Ominaisuus Symboli Arvo Yksikkö Ominaisuus Symboli Arvo Yksikkö
Jäähdytysteho (tuntuva) Prated,c x,x kW Sähkön kokonaisottoteho Pelec x,xxx kW
Jäähdytysteho (latentti) Prated,c x,x kW Äänitehotaso (tarvittaessa käynti­nopeuksittain) LWA x,x / jne. dB
Lämmitysteho Prated,h x,x kW
Yhteystiedot Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite.

Korkeassa lämpötilassa käytettävät prosessijäähdytyslaitteet

Asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivuilla on annettava seuraavat korkeassa lämpötilassa käytettäviä prosessijäähdytyslaitteita koskevat tiedot:

Tiedot sen mallin (niiden mallien) yksilöimiseksi, jota (joita) tiedot koskevat:
Lauhdutuksen tyyppi: [ilmalauhdutteinen / vesilauhdutteinen]
Kylmäaine(et): [prosessijäähdytyslaitteen kanssa käytettäväksi tarkoitetun kylmäaineen tyyppi ja nimi (kylmäaineiden tyypit ja nimet)]
Ominaisuus Symboli Arvo Yksikkö
Käyttölämpötila t 7 °C
Vuotuinen energiatehokkuuskerroin SEPR x,xx [-]
Vuotuinen sähkönkulutus Q x kWh/v
Parametrit täydellä kuormituksella ja vertailulämpötilassa mittauspisteessä A (**)
Nimellinen kylmäteho PA x,xx kW
Nimellinen ottoteho DA x,xx kW
Nimelliskylmäkerroin EERDC,A x,xx [-]
Parametrit mittauspisteessä B
Ilmoitettu kylmäteho PB x,xx kW
Ilmoitettu ottoteho DB x,xx kW
Ilmoitettu kylmäkerroin EERDC,B x,xx [-]
Parametrit mittauspisteessä C
Ilmoitettu kylmäteho PC x,xx kW
Ilmoitettu ottoteho DC x,xx kW
Ilmoitettu kylmäkerroin EERDC,C x,xx [-]
Parametrit mittauspisteessä D
PD x,xx kW
Ilmoitettu ottoteho DD x,xx kW
Ilmoitettu kylmäkerroin EERDC,D x,xx [-]
Muut ominaisuudet
Tehonsäätö kiinteä / kaksiportainen (*) / muuttuva
Jäähdytyslaitteiden alenemiskerroin (*) Cdc x,xx [-]
Kylmäaineen GWP kg CO2 eq (100 vuotta)
Yhteystiedot Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite.

(* ) Jos Cdc:n arvoa ei määritetä mittaamalla, jäähdytyslaitteiden alenemiskertoimen oletusarvo on 0,9

(**) Kaksiportaisilla yksiköillä kohtien ”Jäähdytysteho” ja ”EER” kentissä ilmoitetaan kaksi arvoa vinoviivalla (”/”) erotettuna.

Erityiset vaatimukset

1.1.2018 alkaen tuotteiden on täytettävä alla mainitut ehdot

26.9.2018 alkaen tuotteiden on täytettävä alla mainitut ehdot

1.1.2021 alkaen tuotteiden on täytettävä alla mainitut ehdot

 

1.1.2018 alkaen tuotteiden on täytettävä alla mainitut ehdot:

ILMALÄMMITYSTUOTTEET

1.1.2018 alkaen ilmalämmitystuotteiden on täytettävä asetuksen liitteessä II kohdassa 1a esitetyt vaatimukset

Ilmalämmitystuotteiden tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden vähimmäisarvot prosentteina ilmaistuna:

ƞs,h
Polttoainekäyttöiset ilmalämmittimet, lukuun ottamatta B1-ilmalämmittimiä, joiden nimellislämpöteho on alle 10 kW ja C2– ja C4-ilmalämmittimiä, joiden nimellislämpöteho on alle 15 kW 72
B1-ilmalämmittimet, joiden nimellislämpöteho on alle 10 kW ja C2– ja C4-ilmalämmittimet, joiden nimellislämpöteho on alle 15 kW 68
Sähkökäyttöiset ilmalämmittimet 30
Sähkömoottorikäyttöiset ilma-ilmalämpöpumput, lukuun ottamatta kattolämpöpumppuja 133
Kattolämpöpumput 115
Polttomoottorikäyttöiset ilma-ilmalämpöpumput 120

 

 • Multisplit-lämpöpumppujen osalta valmistajan on osoitettava asetuksen vaatimusten noudattaminen asetuksen liitteen III mukaisten mittausten ja laskelmien perusteella
 • Kunkin ulkoyksikön mallin tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä luettelo suositelluista yhdistelmistä yhteensopivien sisäyksiköiden kanssa. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus koskee kaikkia luettelossa mainittuja yhdistelmiä. Luettelo suositelluista yhdistelmistä on asetettava saataville ennen ulkoyksikön ostoa, liisausta tai vuokrausta

 

JÄÄHDYTYSTUOTTEET

 • 1.1.2018 alkaen jäähdytystuotteiden on täytettävä asetuksen liitteessä II kohdassa 2a esitetyt vaatimukset
 • Jäähdytystuotteiden tilajäähdytyksen kausittaisen energiatehokkuuden vähimmäisarvot prosentteina ilmaistuna:
ƞs,c
Sähkömoottorikäyttöiset ilma-vesijäähdytyslaitteet, nimellinen jäähdytysteho < 400 kW 149
Sähkömoottorikäyttöiset ilma-vesijäähdytyslaitteet, nimellinen jäähdytysteho ≥ 400 kW 161
Sähkömoottorikäyttöiset vesi/suolavesi-vesijäähdytyslaitteet, nimellinen jäähdytysteho < 400 kW 196
Sähkömoottorikäyttöiset vesi/suolavesi-vesijäähdytyslaitteet, 400 kW ≤ nimellinen jäähdytysteho < 1500 kW 227
Sähkömoottorikäyttöiset vesi/suolavesi-vesijäähdytyslaitteet, nimellinen jäähdytysteho ≥ 1500 kW 245
Polttomoottorikäyttöiset ilma-vesihuonejäähdytyslaitteet 144
Sähkömoottorikäyttöiset ilma-ilmahuoneilmastointilaitteet, lukuun ottamatta kattoilmastointilaitteita 181
Kattoilmastointilaitteet 117
Polttomoottorikäyttöiset ilma-ilmahuoneilmastointilaitteet 157

 

 • Multisplit-ilmastointilaitteiden osalta valmistajan on osoitettava asetuksen vaatimusten noudattaminen asetuksen liitteen III mukaisten mittausten ja laskelmien perusteella
 • Kunkin ulkoyksikön mallin tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä luettelo suositelluista yhdistelmistä yhteensopivien sisäyksiköiden kanssa. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus koskee kaikkia luettelossa mainittuja yhdistelmiä. Luettelo suositelluista yhdistelmistä on asetettava saataville ennen ulkoyksikön ostoa, liisausta tai vuokrausta.

 

KORKEASSA LÄMPÖTILASSA KÄYTETTÄVÄT PROSESSIJÄÄHDYTYSLAITTEET

1.1.2018 alkaen ilmalämmitystuotteiden on täytettävä asetuksen liitteessä II kohdassa 3a esitetyt vaatimukset

Korkeassa lämpötilassa käytettävien prosessijäähdytyslaitteiden vuotuinen energiatehokkuuskerroin:

Lämmönsiirtoaine lauhdutuspuolella Nimellinen kylmäteho SEPR-minimiarvo
Ilma PA < 400 kW 4,5
Ilma PA ≥ 400 kW 5,0
Vesi PA < 400 kW 6,5
Vesi 400 kW ≤ PA < 1500 kW 7,5
Vesi PA ≥ 1500kW 8,0

 

26.9.2018 alkaen tuotteiden on täytettävä alla mainitut ehdot:

TYPEN OKSIDIEN ENIMMÄISPÄÄSTÖT

26.9.2018 alkaen tuotteiden on täytettävä typen oksidien suhteen  asetuksen liitteessä II kohdassa 4a esitetyt vaatimukset

Typen oksidien enimmäispäästöt ilmaistuina milligrammoina polttoainepanoksen kilowattituntia kohti ylemmän lämpöarvon perusteella:

Kaasumaisia polttoaineita käyttävät ilmalämmittimet 100
Nestemäisiä polttoaineita käyttävät ilmalämmittimet 180
Lämpöpumput, huonejäähdytyslaitteet ja huoneilmastointilaitteet, varustettu kaasumaisia polttoaineita käyttävällä ulkoisella polttomoottorilla 70
Lämpöpumput, huonejäähdytyslaitteet ja huoneilmastointilaitteet, varustettu nestemäisiä polttoaineita käyttävällä ulkoisella polttomoottorilla 120
Lämpöpumput, huonejäähdytyslaitteet ja huoneilmastointilaitteet, varustettu kaasumaisia polttoaineita käyttävällä sisäisellä polttomoottorilla 240
Lämpöpumput, huonejäähdytyslaitteet ja huoneilmastointilaitteet, varustettu nestemäisiä polttoaineita käyttävällä sisäisellä polttomoottorilla 420

 

 

1.1.2021 alkaen tuotteiden on täytettävä alla mainitut ehdot:

TYPEN OKSIDIEN ENIMMÄISPÄÄSTÖT

1.1.2021 alkaen tuotteiden on täytettävä typen oksidien suhteen  asetuksen liitteessä II kohdassa 4a esitetyt vaatimukset

Typen oksidien enimmäispäästöt ilmaistuina milligrammoina polttoainepanoksen kilowattituntia kohti ylemmän lämpöarvon perusteella:

Kaasumaisia polttoaineita käyttävät ilmalämmittimet 70
Nestemäisiä polttoaineita käyttävät ilmalämmittimet 150

 

ILMALÄMMITYSTUOTTEET

1.1.2021 alkaen ilmalämmitystuotteiden on täytettävä asetuksen liitteessä II kohdassa 1b esitetyt vaatimukset

Ilmalämmitystuotteiden tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden vähimmäisarvot prosentteina ilmaistuna:

ƞs,h
Polttoainekäyttöiset ilmalämmittimet, lukuun ottamatta B1-ilmalämmittimiä, joiden nimellislämpöteho on alle 10 kW ja C2– ja C4-ilmalämmittimiä, joiden nimellislämpöteho on alle 15 kW 78
Sähkökäyttöiset ilmalämmittimet 31
Sähkömoottorikäyttöiset ilma-ilmalämpöpumput, lukuun ottamatta kattolämpöpumppuja 137
Kattolämpöpumput 125
Polttomoottorikäyttöiset ilma-ilmalämpöpumput 130

 

 • Multisplit-lämpöpumppujen osalta valmistajan on osoitettava tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen liitteen III mukaisten mittausten ja laskelmien perusteella.
 • Kunkin ulkoyksikön mallin tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä luettelo suositelluista yhdistelmistä yhteensopivien sisäyksiköiden kanssa. Vaatimustenmukaisuusvakuutus koskee kaikkia luettelossa mainittuja yhdistelmiä. Luettelo suositelluista yhdistelmistä on asetettava saataville ennen ulkoyksikön ostoa, liisausta tai vuokrausta.

 

JÄÄHDYTYSTUOTTEET

1.1.2018 alkaen jäähdytystuotteiden on täytettävä asetuksen liitteessä II kohdassa 2b esitetyt vaatimukset

Jäähdytystuotteiden tilajäähdytyksen kausittaisen energiatehokkuuden vähimmäisarvot prosentteina ilmaistuna:

ƞs,c
Sähkömoottorikäyttöiset ilma-vesijäähdytyslaitteet, nimellinen jäähdytysteho < 400 kW 161
Sähkömoottorikäyttöiset ilma-vesijäähdytyslaitteet, nimellinen jäähdytysteho ≥ 400 kW 179
Sähkömoottorikäyttöiset vesi/suolavesi-vesijäähdytyslaitteet, nimellinen jäähdytysteho < 400 kW 200
Sähkömoottorikäyttöiset vesi/suolavesi-vesijäähdytyslaitteet, 400 kW ≤ nimellinen jäähdytysteho < 1500 kW 252
Sähkömoottorikäyttöiset vesi/suolavesi-vesijäähdytyslaitteet, nimellinen jäähdytysteho ≥ 1500 kW 272
Polttomoottorikäyttöiset ilma-vesihuonejäähdytyslaitteet, nimellinen jäähdytysteho ≥ 400 kW 154
Sähkömoottorikäyttöiset ilma-ilmahuoneilmastointilaitteet, lukuun ottamatta kattoilmastointilaitteita 189
Kattoilmastointilaitteet 138
Polttomoottorikäyttöiset ilma-ilmahuoneilmastointilaitteet 167

 

 • Multisplit-ilmastointilaitteiden osalta valmistajan on osoitettava asetuksen vaatimusten noudattaminen asetuksen liitteen III mukaisten mittausten ja laskelmien perusteella
 • Kunkin ulkoyksikön mallin tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä luettelo suositelluista yhdistelmistä yhteensopivien sisäyksiköiden kanssa. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus koskee kaikkia luettelossa mainittuja yhdistelmiä. Luettelo suositelluista yhdistelmistä on asetettava saataville ennen ulkoyksikön ostoa, liisausta tai vuokrausta.

 

KORKEASSA LÄMPÖTILASSA KÄYTETTÄVÄT PROSESSIJÄÄHDYTYSLAITTEET

1.1.2018 alkaen ilmalämmitystuotteiden on täytettävä asetuksen liitteessä II kohdassa 3b esitetyt vaatimukset:

Korkeassa lämpötilassa käytettävien prosessijäähdytyslaitteiden vuotuinen energiatehokkuuskerroin:

Lämmönsiirtoaine lauhdutuspuolella Nimellinen kylmäteho SEPR-minimiarvo
Ilma PA < 400 kW 5,0
Ilma PA ≥ 400 kW 5,5
Vesi PA < 400 kW 7,0
Vesi 400 kW ≤ PA < 1500 kW 8,0
Vesi PA ≥ 1500kW 8,5

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

 

 

 

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Parhaan markkinoilla olevan teknologian viitearvot on määritelty asetuksen 2281/2016 liitteessä V

Ilmalämmitystuotteiden ja jäähdytystuotteiden tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden ja tilajäähdytyksen kausittaisen energiatehokkuuden ja korkeassa lämpätilassa käytettävien prosessijäähdytyslaitteiden vuotuisen energiatehokkuuskertoimen viitearvot:

Ilmalämmittimet

Kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita käyttävä

84 %

Sähkökäyttöinen

33 %

Huonejäähdytyslaitteet

Ilma-vesi, Prated,c < 200 kW

209 %

Ilma-vesi, Prated,c ≥ 200 kW

225 %

Vesi/suolavesi-vesi, Prated,c < 200 kW

272 %

Vesi/suolavesi-vesi, Prated,c ≥ 200 kW

352 %

Huoneilmastointilaitteet

Sähkökäyttöinen ilma-ilmahuoneilmastointilaite

257 %

Lämpöpumput

Sähkökäyttöinen ilma-ilmalämpöpumppu

177 %

Korkeassa lämpötilassa käytettävät prosessijäähdytyslaitteet

Ilmalauhdutteinen, P A < 200 kW

6,5 SEPR

Ilmalauhdutteinen, 200 kW ≤ PA < 400 kW

8,0 SEPR

Ilmalauhdutteinen, PA ≥ 400 kW

8,0 SEPR

Vesilauhdutteinen, PA < 200 kW

8,5 SEPR

Vesilauhdutteinen, 200 kW ≤ PA < 400 kW

12,0 SEPR

Vesilauhdutteinen, 400 kW ≤ PA < 1 000 kW

12,5 SEPR

Vesilauhdutteinen, PA ≥ 1 000 kW

13,0 SEPR

Typen oksidien viitearvot typpidioksidina ilmaistuina:

Päästöjen viitearvot polttoainepanoksen kilowattituntia kohtia ylemmän lämpöarvon perusteella
Kaasumaista polttoainetta käyttävät ilmalämmittimet  alle 50 mg
 Nestemäistä polttoaineitta käyttävät ilmalämmittimet  alle 120 mg
 Kaasumaista polttoainetta käyttävät ulkoisella polttomoottorilla varustetut lämpöpumput, huonejäähdytyslaitteet ja huoneilmastointilaitteet  alle 50 mg