Ilmalämmitys- ja jäähdytyslaitteet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat nimellislämmitysteholtaan enintään 1 megawatin ilmalämmitystuotteet sekä jäähdytystuotteet, korkeassa lämpötilassa käytettävät prosessijäähdytyslaitteet, joiden nimellisjäähdytysteho on enintään 2 megawattia ja puhallinkonvektorit.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu tuotteet, jotka kuuluvat seuraaviin tuoteryhmiin: paikalliset tilalämmittimet, tilalämmittimet, yhdistelmälämmittimet, huoneilmastointilaitteet ja tuulettimet sekä ammattikäyttöön tarkoitetut kylmä- ja pakastesäilytyskaapit, pikajäähdytyskaapit, lauhdutinyksiköt ja prosessijäähdytyslaitteet. Tuoteryhmään eivät myöskään kuulu huonejäähdytyslaitteet, joissa lähtevän jäähdytetyn veden lämpötila on alle +2 °C tai korkeassa lämpötilassa käytettävät prosessijäähdytyslaitteet, joissa lähtevän jäähdytetyn veden lämpötila on alle + 2 °C tai yli + 12 °C, tuotteet, jotka on suunniteltu käyttämään pääasiassa biopolttoaineita, kiinteitä polttoaineita käyttävät tuotteet, yhteistuotantotuotteet, teollisuuspäästödirektiivin 2010/75/EU soveltamisalaan kuuluviin laitoksiin sisältyvät tuotteet, korkeassa lämpötilassa käytettävät prosessijäähdytyslaitteet, joissa käytetään vain haihdutuslauhdutusta tai lämmöllä toimivaa absorptioprosessia, tuotteet, jotka valmistetaan yksittäisenä tilaustyönä ja kootaan paikan päällä ja ilmalämmitys- ja/tai jäähdytystuotteet, joiden ensisijaisena toimintona on pilaantuvien materiaalien valmistaminen tai varastoiminen tietyissä lämpötiloissa kaupan, julkisten laitosten tai teollisuuden tiloissa ja joissa tilalämmitys ja/tai tilajäähdytys on toissijainen toiminto ja joissa tämän toiminnon energiatehokkuus riippuu ensisijaisen toiminnon energiatehokkuudesta. Kylmäaineet eivät myöskään kuulu ryhmään.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.1.2018:

 • Käyttöoppaissa ja valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivuilla tulee antaa liitteen II kohdan 5 mukaiset tuotetiedot.
 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen III mukaisesti.
 • Multisplit-ilmastointilaitteiden osalta jokaisen ulkoyksikön mallin tekniseen dokumentaatioon tulee sisältyä luettelo suositelluista yhdistelmistä yhteensopivien sisäyksiköiden kanssa. Luettelo on asetettava saataville ennen ulkoyksikön ostoa, leasingia tai vuokrausta. Valmistajan on osoitettava vaatimusten noudattaminen liitteen III mukaisten menetelmien perusteella kaikkien yhdistelmien osalta.
 • Ilmalämmitystuotteiden tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden vähimmäisarvot ovat seuraavanlaiset:
1.1.2018 alkaen 1.1.2021 alkaen
Polttoainekäyttöiset ilmalämmittimet, lukuun ottamatta B1– ilmalämmittimiä, joiden nimellislämpöteho on alle 10 kW, ja C2– ja C4-ilmalämmittimiä, joiden nimellislämpöteho on alle 15 kW 72 % 78 %
B1-ilmalämmittimet, joiden nimellislämpöteho on alle 10 kW, ja C2– ja C4-ilmalämmittimet, joiden nimellislämpöteho on alle 15 kW 68 % 68 %
Sähkökäyttöiset ilmalämmittimet 30 % 31 %
Sähkömoottorikäyttöiset ilma-ilmalämpöpumput, lukuun ottamatta kattolämpöpumppuja 133 % 137 %
Kattolämpöpumput 115 % 125 %
Polttomoottorikäyttöiset ilma-ilmalämpöpumput 120 % 130 %

 

 • Jäähdytystuotteiden tilajäähdytyksen kausittaisen energiatehokkuuden vähimmäisarvot ovat seuraavanlaiset:
1.1.2018 alkaen 1.1.2021 alkaen
Sähkömoottorikäyttöiset ilma-vesijäähdytyslaitteet, nimellinen jäähdytysteho < 400 kW 149 % 161 %
Sähkömoottorikäyttöiset ilma-vesijäähdytyslaitteet, nimellinen jäähdytysteho ≥ 400 kW 161 % 179 %
Sähkömoottorikäyttöiset vesi/suolavesi-vesijäähdytyslaitteet, nimellinen jäähdytysteho < 400 kW 196 % 200 %
Sähkömoottorikäyttöiset vesi/suolavesi-vesijäähdytyslaitteet, 400 kW ≤ nimellinen jäähdytysteho < 1 500 kW 227 % 252 %
Sähkömoottorikäyttöiset vesi/suolavesi-vesijäähdytyslaitteet, nimellinen jäähdytysteho ≥ 1 500 kW 245 % 272 %
Polttomoottorikäyttöiset ilma-vesihuonejäähdytyslaitteet, nimellinen jäähdytysteho < 400 kW 144 % 144 %
Polttomoottorikäyttöiset ilma-vesihuonejäähdytyslaitteet, nimellinen jäähdytysteho ≥ 400 kW 144 % 154 %
Sähkömoottorikäyttöiset ilma-ilmahuoneilmastointilaitteet, lukuun ottamatta kattoilmastointilaitteita 181 % 189 %
Kattoilmastointilaitteet 117 % 138 %
Polttomoottorikäyttöiset ilma-ilmahuoneilmastointilaitteet 157 % 167 %

 

 • Korkeassa lämpötilassa käytettävien prosessijäähdytyslaitteiden vuotuisen energiatehokkuuskertoimen vähimmäisarvot ovat seuraavanlaiset:
Lämmön­siirtoaine lauhdutus­puolella Nimellinen kylmäteho SEPR-minimiarvo 1.1.2018 alkaen SEPR-minimiarvo
1.1.2021 alkaen
Ilma PA < 400 kW 4,5 5,0
PA ≥ 400 kW 5,0 5,5
Vesi PA < 400 kW 6,5 7,0
400 kW ≤  PA < 1 500 kW 7,5 8,0
PA ≥ 1500 kW 8,0 8,5

 

 • Typen oksidien päästöt eivät saa ylittää seuraavia rajoja, ilmaistuna milligrammoina polttoainepanoksen kilowattituntia kohti ylemmän lämpöarvon perusteella:
26.9.2018 alkaen 1.1.2021 alkaen
Kaasumaisia polttoaineita käyttävät ilmalämmittimet 100 70
Nestemäisiä polttoaineita käyttävät ilmalämmittimet 180 150
Lämpöpumput, huonejäähdytyslaitteet ja huoneilmastointilaitteet, varustettu kaasumaisia polttoaineita käyttävällä ulkoisella polttomoottorilla 70 70
Lämpöpumput, huonejäähdytyslaitteet ja huoneilmastointilaitteet, varustettu nestemäisiä polttoaineita käyttävällä ulkoisella polttomoottorilla 120 120
Lämpöpumput, huonejäähdytyslaitteet ja huoneilmastointilaitteet, varustettu kaasumaisia polttoaineita käyttävällä sisäisellä polttomoottorilla 240 240
Lämpöpumput, huonejäähdytyslaitteet ja huoneilmastointilaitteet, varustettu nestemäisiä polttoaineita käyttävällä sisäisellä polttomoottorilla 420 420

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavanlaiset:

 • Ilmalämmitystuotteiden ja jäähdytystuotteiden tilalämmityksen ja tilajäähdytyksen kausittainen energiatehokkuus ja korkeassa lämpötilassa käytettävien prosessijäähdytystuotteiden vuotuinen energiatehokkuuskerroin:
Ilma­lämmittimet Kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita käyttävä 84 %
Sähkökäyttöinen 33 %
Huonejäähdytyslaitteet Ilma-vesi, Prated,c < 200 kW 209 %
Ilma-vesi, Prated,c  ≥ 200 kW 225 %
Vesi/suolavesi-vesi, Prated,c  < 200 kW 272 %
Vesi/suolavesi-vesi, Prated,c  ≥ 200 kW 352 %
Huoneilmastointilaitteet Sähkökäyttöinen ilma-ilmahuoneilmastointilaite 257 %
Lämpöpumput Sähkökäyttöinen ilma-ilmalämpöpumppu 177 %
Korkeassa lämpötilassa käytettävät prosessijäähdytyslaitteet Ilmalauhdutteinen, PA < 200 kW 6,5 SEPR
Ilmalauhdutteinen, 200 kW ≤ PA < 400 kW 8,0 SEPR
Ilmalauhdutteinen, PA ≥ 400 kW 8,0 SEPR
Vesilauhdutteinen, PA < 200 kW 8,5 SEPR
Vesilauhdutteinen, 200 kW ≤ PA < 400 kW 12,0 SEPR
Vesilauhdutteinen, 400 kW ≤ PA < 1 000 kW 12,5 SEPR
Vesilauhdutteinen, PA ≥ 1 000 kW 13,0 SEPR

 

 • Typen oksidit ilmaistuna milligrammoina typpidioksidia polttoainepanoksen kilowattituntia kohti ylemmän lämpöarvon perusteella:
  • kaasumaista polttoainetta käyttävä ilmalämmitin: alle 50 mg
  • kaasumaista polttoainetta käyttävä ilmalämmitin: alle 120 mg
  • kaasumaista polttoainetta käyttävä ulkoisella polttomoottorilla varustettu lämpöpumppu, huonejäähdytyslaite tai huoneilmastointilaite: alle 50 mg

Kaikkia arvoja ei välttämättä pystytä saavuttamaan samassa tuotteessa.