Kylmäsäilytyslaitteet ammattikäyttöön (Ammattikylmälaitteet)


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat ammattikäyttöön tarkoitetut sähkökäyttöiset kylmä- ja pakastesäilytyskaapit sekä pikajäähdytyskaapit, myös sellaiset, joita myydään elintarvikkeiden ja eläinten ruoan jäähdyttämiseen, pakastamiseen ja kylmäsäilyttämiseen. Tuoteryhmään kuuluvat myös alhaisessa ja/tai keskilämpötilassa toimivat lauhdutinyksiköt ja alhaisessa ja/tai keskilämpötilassa toimivat prosessijäähdytyslaitteet.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu ekosuunnitteluasetuksen 1 artiklan 1-3 kohdissa mainitut ei-sovellettavat tuotteet.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja ammattikäyttöön tarkoitetuille sähkökäyttöisille kylmä- ja pakastesäilytyskaapeille on asetettu energiamerkintävaatimuksia. Energiamerkintävaatimuksia ei ole kuitenkaan asetettu jääkaappi-pakastimille. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Kylmä- ja pakastesäilytyskaapit ammattikäyttöön sekä pikajäähdytyskaapit

Voimaantulo 1.7.2016:

 • Raskaan ammattikäytön kaappien (säilyttävät kylmä- tai pakastesäilytyslämpötilansa kaikissa osastoissa luokan 5 olosuhteissa) energiatehokkuusindeksin (EEI) on oltava < 115.
 • Käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien julkisilla verkkosivuilla tulee antaa liitteen II kohdan 2 alakohdan a mukaiset tuotetiedot.
  • Lisäksi verkkosivuilla tulee olla asentajille ja muille ammattihenkilöille tarkoitettu osa, jossa on tiedot laitteesta seuraavia toimia varten: asentaminen energiatehokkuuden optimoimiseksi, purkaminen huoltoa varten sekä purkaminen tai hävittäminen käyttöiän lopussa.
  • Lisäksi pikajäähdytyskaapeista tulee antaa käyttöoppaissa ja verkkosivuilla kohdan 2 alakohdan c mukaiset tiedot.
 • Teknisessä dokumentaatiossa tulee antaa kohdan 2 alakohdan d mukaiset tiedot.
 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteiden III ja IV mukaisesti.

Voimaantulo 1.1.2018:

 • Muiden kuin raskaan ammattikäytön kaappien ja jääkaappi-pakastimien EEI on oltava < 95.

Voimaantulo 1.7.2019:

 • Muiden kuin raskaan ammattikäytön kaappien ja jääkaappi-pakastimien EEI on oltava < 85.

Lauhdutinyksiköt

Voimaantulo 1.7.2016:

 • Käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien julkisilla internetsivustoilla on annettava liitteen V kohdan 2 alakohdan a mukaiset tuotetiedot. Lisäksi verkkosivuilla tulee olla asentajille ja muille ammattihenkilöille suunnattu osa, jossa annetaan tiedot laitteesta seuraavia toimia varten: asentaminen energiatehokkuuden optimoimiseksi, purkaminen huoltoa varten sekä kierrättäminen tai hävittäminen käyttöiän lopussa.
 • Teknisessä dokumentaatiossa tulee antaa kohdan 2 alakohdan a mukaiset tiedot sekä jos tiettyä mallia koskevat tiedot on saatu laskemalla suunnittelun perusteella tai ekstrapoloimalla, yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista sekä testeistä, joita on tehty laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi, kuten suorituskyvyn laskennassa käytetystä matemaattisesta mallista ja mallin paikkansapitävyyden tarkastamiseksi tehdyistä mittauksista.
 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen VI mukaisesti.

Voimaantulo 1.7.2018:

Lämpökertoimen (COP) ja vuotuisen energiatehokkuuskertoimen (SEPR) arvot eivät saa olla seuraavan taulukon arvojen alapuolella:

Säilytys­lämpötila Nimellis­teho PA Sovellettava suhde Arvo
Keski 0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW COP 1,40
1 kW < PA ≤ 5 kW COP 1,60
5 kW < PA ≤ 20 kW SEPR 2,55
20 kW < PA ≤ 50 kW SEPR 2,65
Matala 0,1 kW ≤ PA ≤ 0,4 kW COP 0,80
0,4 kW < PA ≤ 2 kW COP 0,95
2 kW < PA ≤ 8 kW SEPR 1,60
8 kW < PA ≤ 20 kW SEPR 1,70

Lauhdutinyksiköissä, jotka on tarkoitus täyttää kylmäaineella, jonka ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaali (GWP) on alle 150, COP- ja SEPR-arvot voivat olla enintään 10 % pienempiä kuin edeltävän taulukon arvot.

Prosessijäähdytyslaitteet

Voimaantulo 1.7.2016:

 • Käyttöoppaissa ja valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien julkisilla internetsivustoilla on annettava liitteen VII kohdan 2 alakohdan a mukaiset tuotetiedot. Lisäksi verkkosivuilla tulee olla asentajille ja muille ammattihenkilöille suunnattu osa, jossa annetaan tiedot laitteesta seuraavia toimia varten: asentaminen energiatehokkuuden optimoimiseksi, purkaminen huoltoa varten sekä purkaminen tai hävittäminen käyttöiän lopussa.
 • Teknisessä dokumentaatiossa tulee antaa kohdan 2 alakohdan a mukaiset tiedot sekä jos tiettyä mallia koskevat tiedot on saatu laskemalla suunnittelun perusteella tai ekstrapoloimalla, yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista sekä testeistä, joita on tehty laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi, kuten suorituskyvyn laskennassa käytetystä matemaattisesta mallista ja mallin paikkansapitävyyden tarkastamiseksi tehdyistä mittauksista.
 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen VIII mukaisesti.

Voimaantulo 1.7.2018:

Vuotuisen energiatehokkuuskertoimen (SEPR) arvot eivät saa olla seuraavan taulukon arvojen alapuolella: 

Lämmön­siirtoaine
lauhdutus­puolella
Säilytys­lämpötila Nimellinen jäähdytysteho
PA
SEPR-arvo
Ilma Keski PA ≤ 300 kW 2,58
PA > 300 kW 3,22
Matala PA ≤ 200 kW 1,70
PA > 200 kW 1,84
Vesi Keski PA ≤ 300 kW 3,29
PA > 300 kW 4,37
Matala

8 kW < PA ≤ 20 kW

PA ≤ 200 kW 2,09
PA > 200 kW 2,42

Prosessijäähdytyslaitteissa, jotka on tarkoitus täyttää kylmäaineella, jonka ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaali (GWP) on alle 150, SEPR-arvot voivat olla enintään 10 % pienempiä kuin edeltävän taulukon arvot.

Energiamerkintä­vaatimukset

Seuraavat vaatimukset koskevat vain ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkökäyttöisiä kylmä- ja pakastesäilytyskaappeja. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 28.7.2015:

 • Energiatehokkuusluokat on määritettävä liitteen II ja laskettava liitteen VIII mukaisesti. Energiatehokkuusluokkien tulee olla vähintään seuraavat:
  • 1.7.2016 alkaen: raskaan ammattikäytön kaapit vähintään luokkaa G (EEI < 115)
  • 1.1.2018 alkaen: muut kuin raskaan ammattikäytön kaapit ja jääkaappipakastimet vähintään luokkaa F (EEI < 95)
  • 1.7.2019 alkaen: muut kuin raskaan ammattikäytön kaapit ja jääkaappipakastimet vähintään luokkaa E (EEI < 85)
 • Painettu tuoteseloste ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Tuoteselosteiden tulee olla liitteen IV mukaisia.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen V mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.
 • Painettu merkki tulee toimittaa jokaisen laitteen mukana ja sähköinen energiamerkki on asetettava jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Merkkien tulee olla ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukaisia seuraavan aikataulun mukaisesti:
  • 1.7.2016 alkaen: kohta 1 (merkki 1)
  • 1.7.2019 alkaen: kohta 2 (merkki 2)

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Seuraavat vaatimukset vain ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkökäyttöisiä kylmä- ja pakastesäilytyskaappeja. Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 28.7.2015:

Jälleenmyynti yleisesti

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa ammattikäyttöön tarkoitetussa sähkökäyttöisessä kylmä- ja pakastesäilytyskaapissa on laitteen ulkopinnan etuosassa tai päällä oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki, joka on liitteen III mukainen seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • 1.7.2016 alkaen: kohta 1 (merkki 1)
 • 1.7.2019 alkaen: kohta 2 (merkki 2)

Energiamerkeissä osoitettavien energiatehokkuusluokkien tulee olla vähintään seuraavat:

 • 1.7.2016 alkaen: raskaan ammattikäytön kaapit vähintään luokkaa G (EEI < 115)
 • 1.1.2018 alkaen: muut kuin raskaan ammattikäytön kaapit ja jääkaappipakastimet vähintään luokkaa F (EEI < 95)
 • 1.7.2019 alkaen: muut kuin raskaan ammattikäytön kaapit ja jääkaappipakastimet vähintään luokkaa E (EEI < 85)

Verkkokauppa

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen VI mukaisesti.

Kyseisten tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on mainittava mallin energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Ammattikäyttöön tarkoitettujen kylmä- ja pakastesäilytyskaappien, lauhdutinyksikköjen ja prosessijäähdytyslaitteiden kannalta parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavanlaiset:

Ammattikäyttöön tarkoitetut kylmä- ja pakastesäilytyskaapit

Netto­tilavuus (litraa) Vuotuinen energian­kulutus EEI
Kylmä pystykaappi 600 474,5 29,7
Kylmä kylmävetolaatikosto 300 547,5 21,4
Pakaste pystykaappi 600 1 825 41,2
Pakaste kylmävetolaatikosto 200 1 460 41,0

 

Lauhdutinyksiköt

Säilytys­lämpötila Nimellisteho PA Sovellettava suhde Vertailuarvo
Keski 0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW COP 1,9
1 kW < PA ≤ 5 kW COP 2,3
5 kW < PA ≤ 20 kW SEPR 3,6
20 kW < PA ≤ 50 kW SEPR 3,5
Matala 0,1 kW ≤ PA ≤ 0,4 kW COP 1,0
0,4 kW < PA ≤ 2 kW COP 1,3
2 kW < PA ≤ 8 kW SEPR 2,0
8 kW < PA ≤ 20 kW SEPR 2,0

 

Prosessijäähdytyslaitteet

Lämmönsiirtoaine lauhdutuspuolella Säilytyslämpötila Nimellinen jäähdytysteho PA SEPR-minimiarvo
Ilma Keski PA ≤ 300 kW 3,4
PA > 300 kW 3,7
Matala PA ≤ 200 kW 1,9
PA > 200 kW 1,95
Vesi Keski PA ≤ 300 kW 4,3
PA > 300 kW 4,5
Matala PA ≤ 200 kW 2,3
PA > 200 kW 2,7