Huoneilmastointilaitteet ja –tuulettimet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat verkkosähköä käyttävät huoneilmastointilaitteet, joiden nimellisteho on enintään 12 kilowattia jäähdytyksen tai lämmityksen osalta, jos tuotteessa ei ole jäähdytystoimintoa, sekä ottoteholtaan enintään 125 watin huonetuulettimet.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu laitteet, jotka käyttävät energianlähteenään muuta kuin sähköä eivätkä ilmastointilaitteet, jotka eivät käytä ilmaa lämmönsiirtoaineena. Tuoteryhmään eivät myöskään kuulu ilmanvaihtokoneet eivätkä liesituulettimet.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja huoneilmastointilaitteille on lisäksi asetettu energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.1.2013 alkaen:

 • Enimmäisäänitehotasot ovat seuraavanlaiset:
  • Yksi- ja kaksikanavaiset huoneilmastointilaitteet: sisällä 65 dB(A)
  • Muut huoneilmastointilaitteet kuin yksi- ja kaksikanavaiset:
   • nimellisteho ≤ 6 kW: sisällä 60 dB(A), ulkona 65 dB(A)
   • 6 kW < nimellisteho ≤ 12 kW: sisällä 65 dB(A), ulkona 70 dB(A)
 • Vaatimusten noudattamista koskevat mittaukset ja laskelmat tulee tehdä liitteen II mukaisesti.
 • Kaikista tuotteista on esitettävä tuotetiedot teknisessä dokumentaatiossa sekä valmistajien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla. Valmistajien tulee lisäksi toimittaa pyynnöstä markkinavalvontaa varten arvojen määrittämisessä käytetyt asetukset sekä sellaisen tahon yhteystiedot, josta näitä tietoja voi pyytää. Tuotetietojen on oltava liitteen I kohdan 3 seuraavien alakohtien mukaisia:
  • Muut huoneilmastointilaitteet kuin yksi- ja kaksikanavaiset: alakohta c
  • Yksi- ja kaksikanavaiset huoneilmastointilaitteet: alakohta d
  • Huonetuulettimet: alakohta e

Voimaantulo 1.1.2014 alkaen:

 • Huoneilmastointilaitteiden vähimmäisenergiatehokkuusvaatimukset on esitetty seuraavassa taulukossa. Muiden ilmastointilaitteiden yhteydessä käytetään lämmityskautta ”keskimääräinen” liitteen II taulukon 3 mukaisesti. EER ja COP kuvaavat taulukossa nimelliskylmä- ja lämpökertoimia, ja GWP kuvaa ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaalia.
Kylmä­aineen kerroin Kaksi­kanavaiset ilmastointi­laitteet Yksi­kanavaiset ilmastointi­laitteet Muut ilmastointi­laitteet
EER COP EER COP SEER SCOP
GWP > 150, teho < 6 kW 2,60 2,60 2,60 2,04 4,60 3,80
GWP ≤ 150, teho < 6 kW 2,34 2,34 2,34 1,84 4,14 3,42
GWP > 150, teho 6-12 kW 2,60 2,60 2,60 2,04 4,30 3,80
GWP ≤ 150, teho 6-12 kW 2,34 2,34 2,34 1,84 3,87 3,42
 • Lukuun ottamatta tilanteita, joissa vaatimus ei ole perusteltu laitteen käyttötarkoituksen vuoksi, laitteessa on oltava pois päältä -tila ja/tai valmiustila sekä/tai muu toimintatila, joka ei ylitä näille tiloille sovellettavia tehonkulutusvaatimuksia, kun laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.
 • Kun laitteessa ei ole päätoiminto aktivoituna tai kun muu energiaa käyttävä tuote ei ole riippuvainen laitteen toiminnoista, laitteessa on oltava, lukuun ottamatta tilanteita, joissa vaatimus ei ole perusteltu laitteen käyttötarkoituksen vuoksi, tehonhallintatoiminto tai vastaava, joka siirtää laitteen lyhyimmän mahdollisen asianmukaisen ajan kuluttua automaattisesti valmiustilaan, pois päältä -tilaan tai muuhun tilaan, jossa näille tiloille sovellettavat tehonkulutusvaatimukset eivät ylity, kun laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen. Tehonhallintatoiminto on oltava aktivoituna ennen laitteen toimitusta.
 • Laitteen tehonkulutus missä tahansa seuraavista tiloista saa olla enintään:
  • pois päältä -tila: 0,50 wattia
  • tila, jossa mahdollistetaan ainoastaan uudelleenaktivointitoiminto tai uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin: 0,50 wattia
  • tila, jossa mahdollistetaan ainoastaan tieto- tai tilanäyttö tai uudelleenaktivointitoiminnon ja tieto- tai tilanäytön yhdistelmä: 1,00 wattia

Energiamerkintä­vaatimukset

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan huoneilmastointilaitteita. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1.1.2013:

 • Energiatehokkuusluokat on määritettävä liitteen II ja laskettava liitteen VII mukaisesti.
 • Painettu tuoteseloste ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Jos kyseessä on muu kuin yksi- tai kaksikanavainen huoneilmastointilaite, tulee painettu merkki toimittaa vähintään ulkoyksikön pakkauksessa ainakin yhdestä sisä- ja ulkoyksikön yhdistelmästä, jonka tehosuhde on 1. Muista yhdistelmistä voi tiedot antaa vaihtoehtoisesti vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivustolla. Tuoteselosteiden tulee olla liitteen IV mukaisia.
 • Käyttöohjeet on asetettava saataville.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen V mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava mallin ominaisenergiankulutusluokka. Jos useampi kuin yksi energiatehokkuusluokka on mahdollinen, tavarantoimittajan tai valmistajan, tapauksen mukaan, täytyy ilmoittaa lämmityksen energiatehokkuusluokka vähintään lämmityskaudella ”Keskimääräinen”.
 • Painettu merkki tulee toimittaa jokaisen laitteen mukana ja sähköinen energiamerkki on asetettava jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Jos kyseessä on muu kuin yksi- tai kaksikanavainen huoneilmastointilaite, tulee painettu merkki toimittaa vähintään ulkoyksikön pakkauksessa ainakin yhdestä sisä- ja ulkoyksikön yhdistelmästä, jonka tehosuhde on 1. Muista yhdistelmistä voi tiedot antaa vaihtoehtoisesti vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivustolla. Merkkien tulee olla ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukaisia seuraavasti:
 • Mikäli kyseessä on yksikanavainen laite, on sitä kutsuttava ”siirrettäväksi ilmastointilaitteeksi” jokaisessa pakkauksessa, tuotteen dokumentaatiossa sekä mainosmateriaaleissa.

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan huoneilmastointilaitteita. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä. Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste.

Voimaantulo 1.1.2013:

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa huoneilmastointilaitteessa on laitteen ulkopinnan etuosassa tai päällä oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki, joka on liitteen III mukainen. Mikäli kyseessä on yksikanavainen laite, on sitä kutsuttava ”siirrettäväksi ilmastointilaitteeksi” jokaisessa pakkauksessa, tuotteen dokumentaatiossa sekä mainosmateriaaleissa.

Verkkokauppa

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen VI mukaisesti.

Kyseisten tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on mainittava mallin ominaisenergiankulutusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava mallin ominaisenergiankulutusluokka sekä tavarantoimittajan tarjoamat käyttöohjeet. Jos useampi kuin yksi energiatehokkuusluokka on mahdollinen, tavarantoimittajan tai valmistajan, tapauksen mukaan, täytyy ilmoittaa lämmityksen energiatehokkuusluokka vähintään lämmityskaudella ”Keskimääräinen”.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

UKK

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot huoneilmastointilaitteille ovat seuraavanlaiset, kun kylmäaineen GWP-arvon viitearvo on GWP ≤ 20:

Muut huoneilmastointilaitteet Kaksikanavaiset huoneilmastointilaitteet Yksikanavaiset huoneilmastointilaitteet
SEER SCOP EER COP EER COP
8,50 5,10 3,00 3,15 3,15 2,60