Huoneilmastointilaitteet ja –tuulettimet
Lot 10


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmä koostuu verkkosähköä käyttävistä nimellisteholtaan alle 12 kW huoneilmastointilaitteista sekä alle 125 watin huonetuulettimista. Ensiksi mainittu joko jäähdyttää tai lämmittää sisäilmaa sähkökompressorikäyttöisen höyry-puristusjäähdytyskierron avulla. Vaatimuksissa on eritelty yksi- ja kaksikanavaiset sekä muut huoneilmastointilaitteet. Yksikanavaisessa tuloilma otetaan samasta tilasta missä lauhdutin sijaitsee ja poistoilma puhalletaan ulos. Esimerkkinä siirreltävät, pienen tilan jäähdytyslaitteet pistotulppaliitännällä. Kaksikanavaisessa tulo- ja poistoilma kulkee kanavia pitkin siten, että kanavat on asennettu kokonaan ilmastoitavaan tilaan kulkemaan seinän läheisyydessä. Tyypillisesti teollisuushalleissa ja suurmyymälöissä on kaksikanavaisia ilmastointilaitteita. Kategoriaan ’muut’ kuuluvat esimerkiksi ilmalämpöpumput.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö.
Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()

Ajankohtaista

Ei uutisia

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Laitteiden teknisessä dokumentaatiossa sekä internetsivuilla on esitettävä taulukoituna tuotetietovaatimukset liitteestä I kohdasta 3c (muut ilmastointilaitteet) tai 3d (yksi- ja kaksikanavaiset ilmastointilaitteet) tai 3e (huonetuulettimet). Maahantuojan/valmistajan tulee pyynnöstä toimittaa Tukesille näiden tietojen määrityksessä käytetyt asetusarvot. Voimaantulo 1. tammikuuta 2013.

Erityiset vaatimukset

Huoneilmastointilaitteiden on täytettävä alla olevat vaatimukset. Voimaantulo 1. tammikuuta 2013

Kylmäaineen kerroin Kaksikanavaiset ilmastointilaitteet Yksikanavaiset ilmastointilaitteet Muut ilmastointilaitteet
EER COP EER COP SEER SCOP
GWP > 150 2,4 2,36 2,4 1,8 3,6 3,4
GWP < 150 2,16 2,12 2,16 1,62 3,24 3,06

Lisäksi tehonkulutus pois päältä -tilassa ja valmiustilassa on lepovirta-asetuksen mukainen eli pois päältä -tilan ja valmiustilan tehonkulutusraja on 1,00 wattia, ellei laitteessa ole tieto- ja tilanäyttöä, jolloin raja on valmiustilassa 2,00 wattia. Laitteiden äänitaso saa olla enintään 60–70 dB(A), riippuen nimellistehosta ja sisä- tai ulkokäytöstä.

Yllä olevan taulukon vaatimukset kiristyvät liitteen I kohdan 2c mukaisesti. Vastaavasti lepovirtarajat tiukkenevat 0,50 wattiin, tieto- ja tilanäytön kohdalla 1,00 wattiin. Voimaantulo 1. tammikuuta 2014

Mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteessä II vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

Huoneilmastointilaitteiden uusi energiamerkintä otettiin käyttöön 1.1.2013.

 • Yksikanavaisia huoneilmastointilaitteita on kutsuttava ”siirrettäviksi ilmastointilaitteiksi” pakkauksessa, tuotteen dokumentaatiossa ja kaikessa myynninedistämis- tai mainosmateriaalissa, sekä sähköisessä että painetussa.
 • Saataville asetetaan liitteen IV mukainen tuoteseloste. Huoneilmastointilaitteiden, lukuun ottamatta yksi- ja kaksikanavaisia huoneilmastointilaitteita, mukana on toimitettava tuoteseloste vähintään ulkoyksikön pakkauksessa ainakin yhdestä sisä- ja ulkoyksikön yhdistelmästä, jonka tehosuhde on 1. Muista yhdistelmistä tiedot voidaan vaihtoehtoisesti antaa vapaasti käytettävissä olevalla internetsivustolla.
 • Liitteessä V määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville sähköisessä muodossa.
 • Saataville asetetaan käyttöohjeet.
 • Sähköinen tuoteseloste liitteen IV mukaisesti asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015
 • Asetuksen mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt laskenta- ja mittausmenetelmätliitteessä VII esitetyllä tavalla.
 • Energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteen VII mukaisesti.
 • Yksikanavaisia huoneilmastointilaitteita on kutsuttava ”siirrettäviksi ilmastointilaitteiksi” pakkauksessa, tuotteen dokumentaatiossa ja kaikessa myynninedistämis- tai mainosmateriaalissa, sekä sähköisessä että painetussa.
 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja. Jos useampi kuin yksi energiatehokkuusluokka on mahdollinen, tavarantoimittajan tai valmistajan, tapauksen mukaan, on ilmoitettava lämmityksen energiatehokkuusluokka vähintään lämmityskaudella ”Keskimääräinen”. Tapauksissa, joissa loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, annettavat tiedot esitetään liitteessä VI.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka liitteen II mukaisesti.

Merkki

Kunkin huoneilmastointilaitteen mukana toimitetaan painettu merkki, jonka on oltava ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen. Huoneilmastointilaitteiden, lukuun ottamatta yksi- ja kaksikanavaisia laitteita, mukana on toimitettava painettu merkki vähintään ulkoyksikön pakkauksessa ainakin yhdestä sisä- ja ulkoyksikön yhdistelmästä, jonka tehosuhde on 1. Muista yhdistelmistä tiedot voidaan vaihtoehtoisesti antaa vapaasti käytettävissä olevalla internetsivustolla.

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Huoneilmastointilaitteiden, jotka kuuluvat energiatehokkuusluokkaan A–G, merkin on oltava liitteessä III olevan 1.1, 2.1 tai 3.1 kohdan mukaisesti laitetyypin määrittelemän alakohdan mukaisesti.

Kaksikanavaisten huoneilmastointilaitteiden, jotka kuuluvat energiatehokkuusluokkaan A+++ – D, merkin on oltava ulkoasultaan liitteessä III laitetyypin määrittelemän alakohdan mukaisesti.

Yksikanavaisten huoneilmastointilaitteiden, jotka kuuluvat energiatehokkuusluokkaan A+++ – D, merkin on oltava ulkoasultaan liitteessä III laitetyypin määrittelemän alakohdan mukaisesti.

Huoneilmastointilaitteiden, jotka kuuluvat energiatehokkuusluokkaan A+ – F, merkin on oltava liitteessä III olevan 1.2, 2.2 tai 3.2 kohdan mukaisesti laitetyypin määrittelemän alakohdan mukaisesti. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015

Sähköinen merkki, joka ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista.

Huoneilmastointilaitteiden, jotka kuuluvat energiatehokkuusluokkaan A++ – E, merkin on oltava liitteessä III olevan 1.3, 2.3 tai 3.3 kohdan mukaisesti laitetyypin määrittelemän alakohdan mukaisesti. Voimaantulo 1. tammikuuta 2017

 

Huoneilmastointilaitteiden, jotka kuuluvat energiatehokkuusluokkaan A+++ – D, merkin on oltava liitteessä III olevan 1.4, 2.4 tai 3.4 kohdan mukaisesti laitetyypin määrittelemän alakohdan mukaisesti. Voimaantulo 1. tammikuuta 2019

Vaatimukset jälleenmyyjille

Merkkejä on 18 erilaista ja merkki määräytyy laitteen toiminnallisuuksien mukaan.

Yksikanavaisia huoneilmastointilaitteita on kutsuttava ”siirrettäviksi ilmastointilaitteiksi” pakkauksessa, tuotteen dokumentaatiossa ja kaikessa myynninedistämis- tai mainosmateriaalissa, sekä sähköisessä että painetussa.

Energiamerkin sijoittaminen

Myyntipisteessä olevissa huoneilmastointilaitteissa on ulkopinnalla etuosassa tai päällä selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama merkki.

Merkin tiedot

Kaikissa huoneilmastointilaitteissa on seuraavat tiedot:

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on laitemallille myönnetty, voidaan liittää energiamerkkiin

joiden lisäksi niissä on seuraavat tiedot

Huoneilmastointilaitteet, lukuun ottamatta yksi- ja kaksikanavaisia laitteita
 • äänitaso sisä- ja ulkoyksiköille
 • kaksitoimisten jäähdytystoiminnot ja pelkästään jäähdyttävät
  1. teksti ”SEER” ja tuuletinta ja ilmavirtaa kuvaava sininen symboli
  2. energiatehokkuus jäähdytykselle
  3. jäähdytyksen mitoituskuorma
  4. vuotuinen kylmäkerroin (SEER-arvo)
  5. vuotuinen energiankulutus jäähdytykselle
 • kaksitoimisten lämmitystoiminnot ja pelkästään lämmittävät
  1. teksti ”SCOP” ja tuuletinta ja ilmavirtaa kuvaava punainen symboli
  2. energiatehokkuus lämmitykselle
   • lämmityskauden ”Keskimääräinen” energiatehokkuuden ilmoittaminen on pakollista, kausien ”Lämmin” ja ”Kylmä” energiatehokkuuden ilmoittaminen on vapaaehtoista
  3. lämmityksen mitoituskuorma enintään kolmelta lämmityskaudelta
  4. lämmityskauden lämpökerroin (SCOP) enintään kolmelta lämmityskaudelta
  5. vuotuinen energiankulutus lämmitykselle
  6. Euroopan kartta, johon on merkitty kolme ohjeellista lämmityskautta
Yksi- ja kaksikanavaiset huoneilmastointilaitteet
 • äänitaso sisäyksikölle
 • kaksitoimisten lämmitystoiminnot ja pelkästään lämmittävät
  1. teksti ”COP” ja tuuletinta ja ilmavirtaa kuvaava punainen symboli
  2. energiatehokkuus lämmitykselle
  3. lämmityksen nimellisteho
  4. COPrated
  5. tuntienergiankulutus lämmitykselle
 • kaksitoimisten jäähdytystoiminnot ja pelkästään jäähdyttävät
  1. teksti ”EER” ja tuuletinta ja ilmavirtaa kuvaava sininen symboli
  2. energiatehokkuus jäähdytykselle
  3. jäähdytyksen nimellisteho
  4. EERrated
  5. tuntienergiankulutus jäähdytykselle

Verkkokauppa

Verkkokaupassa ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita markkinoitaessa annetaan alla olevassa ”Postimyynti tms. etäkauppa” -kohdassa määritellyt tiedot.

Tuotteiden, jotka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna, hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava, asetuksessa määritelty, kuva. Vanhoilla malleilla sähköisen energiamerkinnän käyttö on vapaaehtoista. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä. Voimaantulo 1.1.2015 alkaen

Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja huoneilmastointilaitteissa, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen V ja VI mukaisesti

 • energiatehokkuusluokka
 • huoneilmastointilaitteista:
  1. vuotuinen kylmäkerroin ja/tai lämmityskauden lämpökerroin
  2. mitoituskuorma
  3. vuotuinen sähkönkulutus
  4. jäähdytyskausi ja/tai kukin lämmityskausi (Keskimääräinen, Kylmä, Lämmin), jona laitteen on ilmoitettu soveltuvan käyttöön
 • yksi- ja kaksikanavaisista huoneilmastointilaitteista:
  1. kylmäkerroin ja/tai lämpökerroin
  2. nimellisteho
  3. tuntisähkönkulutus jäähdytykselle ja/tai lämmitykselle
 • äänitaso
 • käytetyn kylmäaineen nimi ja GWP-arvo

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä IV esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja. Jos useampi kuin yksi energiatehokkuusluokka on mahdollinen, tavarantoimittajan/ valmistajan on ilmoitettava energiatehokkuusluokka vähintään ilmastoalueella ”Keskimääräinen”.

Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka (-luokat) ja viitattava tavarantoimittajan tarjoamiin käyttöohjeisiin. Jos useampi kuin yksi energiatehokkuusluokka on mahdollinen, tavarantoimittajan/valmistajan on ilmoitettava energiatehokkuusluokka vähintään ilmastoalueella ”Keskimääräinen”.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Huoneilmastointilaitteiden energiatehokkuuden kannalta paras markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on määritetty asetuksen 206/2012 liitteessä IV:

Huoneilmastointilaitteet, lukuun ottamatta
yksikanavaisia ja kaksikanavaisia huoneilmastointilaitteita
Kaksikanavaiset huoneilmastointilaitteet Yksikanavaiset huoneilmastointilaitteet
SEER SCOP EER COP EER COP
8,50 5,10 3,00 (1) 3,15 3,15 (1) 2,60

Huoneilmastointilaitteissa käytetyn kylmäaineen GWP-arvon viitearvo on GWP ≤ 20.

(1)  Perustuu haihduttamalla jäähdyttävien yksikanavaisten huoneilmastointilaitteiden tehokkuuteen.