Liesituulettimet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat kotitalouksissa käytettävät sähkökäyttöiset liesituulettimet. Nämä tuotteet kuuluvat tuoteryhmään myös silloin, kun niitä myydään muuta kuin kotitaloustarkoitusta varten.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 20.2.2015:

 • Tuotteen teknisessä dokumentaatiossa ja käyttöohjeissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on annettava vaatimusten noudattamiseksi käytettyjen mittaus- ja laskentamenetelmien lyhytnimi tai viittaus niihin, kuluttajille oleelliset tiedot ruuanvalmistusprosessin ympäristövaikutusten (esim. energiankulutuksen) vähentämiseksi sekä tiedot, jotka tarvitaan laitteen purkamiseen huoltoa varten sitä rikkomatta sekä lopulliseen purkamiseen. Tiedot on tärkeää antaa erityisesti moottorin ja mahdollisten akkujen, kierrätyksen, hyödyntämisen ja käyttöiän päättyessä tapahtuvan hävittämisen osalta. Tiedot voidaan esittää
 • Liesituuletinten, joiden suurin ilmavirta on suurempi kuin 650 m3/h, on siirryttävä automaattisesti ilmavirtaan, joka on 650 m3/h tai pienempi liitteessä II määritellyssä ajassa tlimit.
 • Liesituulettimissa, jotka valaisevat keittotasoa, valaistusjärjestelmän keskimääräisen valaistusvoimakkuuden Emiddle keittotasolla on oltava suurempi kuin 40 luksia vakio-olosuhteissa mitattuna.
 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen II mukaisesti.
 • Liesituulettimien suurimman energiatehokkuusindeksin EEIhood ja pienimmän virtausdynaamisen hyötysuhteen FDEhood tulee noudattaa seuraavan taulukon arvoja:
Voimaantulo EEIhood FDEhood
20.2.2017 alkaen EEIhood < 110 FDEhood > 5
20.2.2019 alkaen EEIhood < 100 FDEhood > 8

 

Voimaantulo 20.8.2017:

 • Liesituulettimissa on oltava pois päältä -tila ja/tai valmiustila sekä/tai muu toimintatila, joka ei ylitä näille tiloille asetettuja tehonkulutusvaatimuksia, kun laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.
 • Tehonkulutus pois päältä -tilassa saa olla korkeintaan 0,50 wattia.
 • Tehonkulutus tilassa, jossa mahdollistetaan vain uudelleenaktivointitoiminto tai vain uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin, ei saa olla suurempi kuin 0,50 wattia. Tehonkulutus tilassa, jossa mahdollistetaan vain tieto- tai tilanäyttö tai vain uudelleenaktivointitoiminnon ja tieto- tai tilanäytön yhdistelmä, ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia.
 • Kun kotitalouksien liesituulettimessa ei ole päätoiminto aktivoituna tai kun jokin muu energiaa käyttävä tuote ei ole riippuvainen laitteen toiminnoista, laitteessa on oltava, paitsi jos vaatimus ei ole perusteltu laitteen käyttötarkoituksen takia, tehonhallintatoiminto tai vastaava, joka on aktivoituna ennen laitteen toimitusta ja joka siirtää laitteen lyhyimmän mahdollisen sopivan ajan kuluttua automaattisesti valmiustilaan, pois päältä -tilaan tai muuhun tilaan, jossa näille tiloille asetetut tehonkulutusvaatimukset eivät ylity, kun laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.
 • Liesituulettimissa, joissa on keittoajan automaattinen toimintatila, ja täysin automaattisissa liesituulettimissa, viiveen, jonka kuluttua tuote siirtyy automaattisesti edellä mainittuihin tiloihin, on oltava yksi minuutti siitä, kun sekä moottori että valaistus on kytketty pois päältä.

Energiamerkintä­vaatimukset

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1.1.2015:

 • Energiatehokkuusluokat, virtausdynaamisen hyötysuhteen luokat, valotehokkuusluokat sekä rasvansuodatustehokkuuden luokat on määritettävä liitteen I kohdan 2 sekä laskettava liitteen II kohdan 2 mukaisesti. Luokkien tulee olla vähintään seuraavia:
Voimaantulo Energia­tehokkuus­luokka vähintään EEI Virtaus­dynaamisen hyötysuhteen luokka vähintään Virtaus­dynaaminen hyötysuhde
20.2.2017 alkaen E EEIhood < 110 F FDEhood > 5
20.2.2019 alkaen D EEIhood < 100 E FDEhood > 8
 • Painettu tuoteseloste ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Tuoteselosteiden tulee olla liitteessä IV olevan kohdan B mukaisia.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen V kohdan B mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.
 • Painettu merkki tulee olla jokaisen laitteen mukana ja sähköinen energiamerkki on asetettava jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Merkit tulee esittää jokaisesta uunin pesästä ja niiden tulee olla ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III kohtien mukaisia seuraavasti:

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1.1.2015:

Jälleenmyynti yleisesti

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa liesituulettimessa on laitteen ulkopinnan etu- tai yläpinnassa tai sen välittömässä läheisyydessä oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki, joka voidaan tunnistaa tähän malliin kuuluvaksi lukematta merkissä olevaa tuotenimeä ja mallinumeroa. Merkin tulee olla liitteen III mukainen seuraavasti:

Merkeissä olevien energiatehokkuus- ja virtausdynaamisen hyötysuhteen luokkien tulee olla vähintään seuraavia:

Voimaantulo Energia­tehokkuus­luokka vähintään EEI Virtaus­dynaamisen hyötysuhteen luokka vähintään Virtaus­dynaaminen hyötysuhde
20.2.2017 alkaen E EEIhood < 110 F FDEhood > 5
20.2.2019 alkaen D EEIhood < 100 E FDEhood > 8

Verkkokauppa

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen VI osan B  mukaisesti.

Kyseisten tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on mainittava mallin energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava mallin energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat kotitalouksien liesituulettimille seuraavanlaiset:

 • Ilmavirta: virtausdynaaminen hyötysuhde FDEhood = 22
 • Melu: 51 dB ilmavirralla 550 m3/h, 57 dB ilmavirralla 750 m3/h