Ilmanvaihtokoneet
Lot 10, ENTR Lot 6


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Lot 10 ja ENTR Lot 6 on yhdistetty yhdeksi tuoteryhmäksi.

Ilmanvaihtokone on varustettu vähintään yhdellä siipipyörällä, yhdellä moottorilla ja vaipalla sekä on tarkoitettu korvaamaan käytetty ilma ulkoilmalla rakennuksessa tai sen osassa. Asetuksessa erotellaan asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet (maksimi-ilmavirta alle 250 m3/h) ja muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet (yli 250 m3/h).

Vaatimuksia ei sovelleta ilmanvaihtokoneisiin, jotka

 • ovat yksi- tai kaksi-ilmavirtaisia ja joiden puhaltimien ottoteho on alle 30 wattia yhtä ilmavirtaa kohden
 • ovat puhallinasetuksessa 327/2011 tarkoitettuja pelkällä vaipalla varustettuja aksiaali- tai keskipakopuhaltimia
 • on tarkoitettu käytettäviksi hätätilanteissa lyhyitä aikoja
 • ovat ATEX-luokiteltuja
 • siirtävät yli 100 °C:n ilmaa
 • toimivat toimintaympäristön lämpötilan ollessa yli 65 °C
 • toimivat ilman tai moottorin toimintaympäristön lämpötilan ollessa alle –40 °C
 • toimivat syöttöjännitteen ylittäessä 1 000 volttia (vaihtojännite) tai 1 500 volttia (tasajännite)
 • toimivat myrkyllisissä, voimakkaasti syövyttävissä tai helposti syttyvissä ympäristöissä
 • ovat koneita, joissa on lämmönsiirrin ja lämpöpumppu lämmön talteenottoa varten tai jotka mahdollistavat lämmön siirtämisen tai poistamisen lämmöntalteenottojärjestelmän lisänä, lukuun ottamatta lämmönsiirtoa jäätymisenesto- tai sulatustarkoituksessa (suomalaisten laitevalmistajien tuotteet kuuluvat pitkälti tähän kategoriaan)  (HUOM! Käännösvirheen vuoksi kohdassa on aiemmin mainittu koneet, joissa on lämmönsiirrin TAI lämpöpumppu. Käännösvirhe on oikaistu ja poikkeus koskee siis laitteita, joissa on lämmönsiirrin JA lämpöpumppu) 
 • luokitellaan liesituulettimiksi asetuksen 66/2014 mukaisesti

Tuotetietovaatimukset koskevat kuitenkin myös alle 30 watin ilmanvaihtokoneita. Energiamerkintävaatimukset koskevat vain asuinrakennuksiin tarkoitettuja, ottoteholtaan yli 30 watin ilmanvaihtokoneita.

Tiukennetut vaatimukset tulevat voimaan 1.1.2018. Kaikki sitä päivää ennen tehdyt tilaukset saa toimittaa asiakkaille välittämättä tiukennetuista vaatimuksista – siis 2016 asetettujen vaatimusten mukaan – vaikka toimituspäivä olisi kaukana tulevaisuudessa. Viimeinen tilauspäivä on 31.12.2017 ja tästä on tarvittaessa oltava dokumentti valvontaviranomaisia varten.

 

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö.
Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Huom! Oikaisu ilmanvaihtokoneiden ekosuunnitteluasetuksen suomenkieliseen versioon:
EU on julkaissut oikaisun ilmanvaihtokoneiden ekosuunnitteluasetuksen (2009/125/EU) suomenkieliseen versioon. Asetuksen 1 artiklan 2 kohdan g alakohdassa lukee:”ovat koneita, joissa on lämmönsiirrin tai lämpöpumppu lämmöntalteenottoa varten tai jotka mahdollistavat lämmön siirtämisen tai poistamisen lämmöntalteenottojärjestelmän lisänä, lukuun ottamatta lämmönsiirtoa jäätymisenesto- tai sulatustarkoituksessa”Kohdassa pitää lukea: ”ovat koneita, joissa on lämmönsiirrin ja lämpöpumppu lämmöntalteenottoa varten tai jotka mahdollistavat lämmön siirtämisen tai poistamisen lämmöntalteenottojärjestelmän lisänä, lukuun ottamatta lämmönsiirtoa jäätymisenesto- tai sulatustarkoituksessa”
Oikaisu löytyy virallisesta lehdestä, joka on julkaistu 10.10.2015

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Liitteen kohdassa 1 luetellut tuotetiedot on oltava saatavilla teknisessä dokumentaatiossa ja valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja tuojien internetsivustoilla, jotka ovat vapaassa käytössä

 • asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet: liite IV
 • muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet: liite V

Vapaassa käytössä olevalle valmistajan verkkosivustolle on asetettava saataville yksityiskohtaiset ohjeet, joissa muun muassa luetellaan työkalut, joita tarvitaan kiinteiden magneettimottoreiden ja elektronisten osien (painetut piirilevyt ja näytöt, jotka ovat painavampia kuin 10 g tai suurempia kuin 10 cm2), akkujen ja suurempien muoviosien (jotka ovat painavampia kuin 100 g) käsin tapahtuvaa purkamista tai irrottamista varten, jotta materiaalit voidaan kierrättää tehokkaasti; tämä ei koske malleja, joita valmistetaan vähemmän kuin viisi kappaletta vuodessa. Voimaantulo 1. tammikuuta 2016

Erityiset vaatimukset

Asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet, voimaantulo 1. tammikuuta 2018

 • keskimääräisten ilmasto-olosuhteiden perusteella määritetty ominaisenergiankulutus (SEC) ei saa olla enempää kuin 0 kWh/(m2.a)
 • muiden kuin kanavaliitäntäisten ilmanvaihtokoneiden, mukaan lukien ilmanvaihtokoneet, jotka on tarkoitettu varustettaviksi yhdellä kanavaliitännällä joko tulo- tai poistoilmapuolella, enimmäisäänitehotaso (LWA) saa olla enintään 45 dB
 • kaikkien ilmanvaihtokoneiden paitsi kaksitoimintoisten ilmanvaihtokoneiden on oltava varustettu moninopeusohjauksella tai taajuusmuuttajalla,
 • kaikissa kaksi-ilmavirtaisissa ilmanvaihtokoneissa on oltava lämpötekninen ohitusmahdollisuus

Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet

Asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet, voimaantulo 1. tammikuuta 2018

 • keskimääräisten ilmasto-olosuhteiden perusteella määritetty ominaisenergiankulutus (SEC) ei saa olla enempää kuin -20 kWh/(m2.a)
 • muiden kuin kanavaliitäntäisten ilmanvaihtokoneiden, mukaan lukien ilmanvaihtokoneet, jotka on tarkoitettu varustettaviksi yhdellä kanavaliitännällä joko tulo- tai poistoilmapuolella, enimmäisäänitehotaso (LWA) saa olla enintään 40 desibeliä
 • kaikkien ilmanvaihtokoneiden paitsi kaksitoimintoisten ilmanvaihtokoneiden on oltava varustettu moninopeusohjauksella tai taajuusmuuttajalla
 • kaikissa kaksi-ilmavirtaisissa ilmanvaihtokoneissa on oltava lämpötekninen ohitusmahdollisuus
 • ilmanvaihtokoneiden, joissa on suodatin, on oltava varustettu suodattimen vaihtotarpeesta ilmoittavalla visuaalisella ilmoituksella

Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

Asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkintä otetaan käyttöön 1.1.2016.

Tavarantoimittaja on vastuussa seuraavista asioista:

 • Kukin ilmanvaihtokone on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen IIImukainen, ja merkki on ainakin ilmanvaihtokoneen pakkauksessa.
 • Jokaisesta ilmanvaihtokoneen mallista asetetaan jälleenmyyjien saataville ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen sähköinen merkki.
 • Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.
 • Saataville asetetaan liitteen IV mukainen tuoteseloste ja se toimitetaan vähintään ilmanvaihtokoneen pakkauksessa.
 • Jokaisesta mallista asetetaan jälleenmyyjien saataville ja vapaassa käytössä oleville internetsivustoille liitteen IV mukainen sähköinen tuoteseloste.
 • Liitteessä V määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville.
 • Saataville asetetaan käyttöohjeet.
 • Asetuksen mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt laskenta- ja mittausmenetelmätliitteessä VIII esitetyllä tavalla.
 • Energiatehokkuusluokka on laskettava liitteen VIII ja määritettävä liitteen II mukaisesti.

Merkki

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

 

Vaatimukset jälleenmyyjille

Uusi energiamerkintä tulee käyttöön. Energiamerkintävaatimus koskee vain asuinrakennuksiin tarkoitettuja ottoteholtaan yli 30 watin ilmanvaihtokoneita. Uusia energiamerkkejä on kaksi; yksi-ilmavirtaisille ja kaksi-ilmavirtaisille ilmanvaihtokoneille on molemmille oma merkki.

Energiamerkin sijoittaminen

Voimaantulo 1.1.2016 alkaen:

Kaikissa myyntipisteessä olevissa ilmanvaihtokoneissa on ulkopinnalla etuosassa tai päällä selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki.

Merkin tiedot

Voimaantulo 1.1.2016 alkaen:

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • energiatehokkuus ”keskimääräisille” ilmasto-olosuhteille
 • äänitehotaso
 • maksimi-ilmavirta
 • yksi nuoli ilmaisemassa, että kyse on yksi-ilmavirtaisesta ilmanvaihtokoneesta tai kaksi nuolta ilmaisemassa, että kyse on kaksi-ilmavirtaisesta ilmanvaihtokoneesta

Verkkokauppa

Voimaantulo 1.1.2016 alkaen:

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä.

Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Voimaantulo 1.1.2016 alkaen:

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja ilmanvaihtokoneita, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen VI mukaisesti seuraavassa järjestyksessä

 • ominaisenergiankulutusluokka
 • ominaisenergiankulutus kullakin asianomaisella ilmastovyöhykkeellä
 • maksimi-ilmavirta
 • äänitehotaso

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä IV esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Voimaantulo 1.1.2016 alkaen:

Mainonnassa on mainittava ominaisenergiankulutusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.

Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava ominaisenergiankulutusluokka ja materiaalin sisältyvät tavarantoimittajan tarjoamat käyttöohjeet.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Parhaan markkinoilla olevan teknologian viitearvot on määritelty asetuksen 1253/2014 liitteessä VII

Asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet:

a) Ominaisenergiankulutus (SEC):

 • kaksi-ilmavirtaiset ilmanvaihtokoneet: – 42 kWh/(m2.a);
 • yksi-ilmavirtaiset ilmanvaihtokoneet: – 27 kWh/(m2.a).

b) Lämmöntalteenotto (ηt ):

 • kaksi-ilmavirtaiset ilmanvaihtokoneet: 90 prosenttia.

Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet:

a) Puhaltimen ominaissähköteho (SFPint):

 • muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet, joiden ilmavirta on ≥ 2 m3/s: 150 W/(m3/s) alle toisen vaiheen rajan;
 • muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet, joiden ilmavirta on < 2 m3/s: 250 W/(m3/s) alle toisen vaiheen rajan.

b) Lämmöntalteenotto (ηt_nrvu):

 • 85 prosenttia ja nestekiertoisella lämmöntalteenottojärjestelmällä varustetuissa ilmanvaihtokoneissa 80 prosenttia.