Ilmanvaihtokoneet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat ilmanvaihtokoneet, jotka on varustettu vähintään yhdellä siipipyörällä, yhdellä moottorilla ja vaipalla ja jotka on tarkoitettu korvaamaan käytetty ilma ulkoilmalla rakennuksessa.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu ilmanvaihtokoneet, jotka ovat yksi- tai kaksi-ilmavirtaisia ja joiden puhaltimien sähkön kokonaisottoteho on alle 30 wattia yhtä ilmavirtaa kohden, jotka ovat tarkoitettu ainoastaan toimimaan direktiivin 34/2014 mukaisissa räjähdysvaarallisissa tiloissa tai jotka ovat yksinomaan tarkoitettu käytettäviksi hätätilanteissa ja jotka täyttävät asetuksessa 305/2011 säädetyt rakennuskohteen paloturvallisuutta koskevat perusvaatimukset tai pelkällä vaipalla varustetut aksiaali- tai keskipakopuhaltimet. Tuoteryhmään eivät myöskään kuulu ilmanvaihtokoneet, jotka on yksinomaan tarkoitettu siirtämään yli 100 °C:n ilmaa, toimimaan ympäristön lämpötilan ollessa yli 65 °C, jos moottori sijaitsee virtaavan ilman ulkopuolella, toimimaan siirrettävän ilman tai moottorin ympäristön lämpötilan ollessa alle -40 °C, jos moottori sijaitsee virtaavan ilman ulkopuolella tai jotka on tarkoitettu käytettäviksi syöttöjännitteen ylittäessä 1 000 volttia (vaihtojännite) tai 1 500 volttia (tasajännite), myrkyllisissä, voimakkaasti syövyttävissä tai helposti syttyvissä ympäristöissä taikka ympäristöissä, joissa on hankaavaa ainesta. Tuoteryhmään eivät myöskään kuulu liesituulettimet eivätkä koneet, joissa on lämmönsiirrin ja lämpöpumppu lämmöntalteenottoa varten tai jotka mahdollistavat lämmön siirtämisen tai poistamisen lämmöntalteenottojärjestelmän lisänä, lukuun ottamatta lämmönsiirtoa jäätymisenesto- tai sulatustarkoituksessa. (Usein suomalaisten valmistajien laitteet kuuluvat viimeksi mainittuun kategoriaan. Huom! Asetuksen virheellinen kohta ”lämmönsiirrin tai lämpöpumppu” on oikaistu.)
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia, joissa tuotetietovaatimuksia on asetettu myös alle 30 watin ilmanvaihtokoneille. Lisäksi ilmanvaihtokoneille, jotka on tarkoitettu käytettäviksi asuinrakennuksissa, on asetettu energiamerkintävaatimuksia.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet

Voimaantulo 1.1.2016:

 • Tuotteista on annettava liitteen IV kohdan 1 ja 3 mukaiset tiedot teknisessä dokumentaatiossa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja tuojien internetsivustoilla, jotka ovat vapaassa käytössä
 • Keskimääräisten ilmasto-olosuhteiden perusteella määritetty ominaisenergiankulutus (SEC) lasketaan liitteen VIII mukaisesti
 • Kaikkien ilmanvaihtokoneiden paitsi kaksitoimintoisten ilmanvaihtokoneiden on oltava varustettu moninopeusohjauksella tai taajuusmuuttajalla
 • Ilmanvaihtokoneiden, joissa on suodatin, on oltava varustettu suodattimen vaihtotarpeesta ilmoittavalla visuaalisella ilmoituksella

Voimaantulo 1.1.2018:

 • SEC ei saa olla enempää kuin -20 kWh/(m2.a)
 • Muiden kuin kanavaliitäntäisten ilmanvaihtokoneiden, mukaan lukien ilmanvaihtokoneet, jotka on tarkoitettu varustettaviksi yhdellä kanavaliitännällä joko tulo- tai poistoilmapuolella, enimmäisäänitehotaso (LWA) saa olla enintään 40 dB
 • Kaikissa kaksi-ilmavirtaisissa ilmanvaihtokoneissa on oltava lämpötekninen ohitusmahdollisuus

Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet

Voimaantulo 1.1.2016:

 • Tuotteista on annettava liitteen V kohtien 1 ja 3 mukaiset tiedot teknisessä dokumentaatiossa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja tuojien internetsivustoilla, jotka ovat vapaassa käytössä
 • Kaikkien ilmanvaihtokoneiden paitsi kaksitoimintoisten ilmanvaihtokoneiden on oltava varustettu moninopeusohjauksella tai taajuusmuuttajalla.
 • Kaikissa kaksi-ilmavirtaisissa ilmanvaihtokoneissa on oltava lämmöntalteenottojärjestelmä, joissa on lämpötekninen ohitusmahdollisuus

Voimaantulo 1.1.2018:

 • Kaikkien lämmöntalteenottojärjestelmien, lukuun ottamatta kaksi-ilmavirtaisten ilmanvaihtokoneiden nestekiertoisia lämmöntalteenottojärjestelmiä, lämpötilahyötysuhteen ηt_nrvu on oltava vähintään 73 % ja hyötysuhdebonuksen E = (ηt_nrvu – 0,73) * 3 000, jos lämpötilahyötysuhde ηt_nrvu on vähintään 73 %, muussa tapauksessa E = 0
 • Kaksi-ilmavirtaisten ilmanvaihtokoneiden nestekiertoisten lämmöntalteenottojärjestelmien lämpötilahyötysuhteen ηt_nrvu on oltava vähintään 68 % ja hyötysuhdebonuksen E = (ηt_nrvu – 0,68) * 3 000, jos lämpötilahyötysuhde ηt_nrvu on vähintään 68 %, muussa tapauksessa E = 0
 • Yksi-ilmavirtaisten ilmanvaihtokoneiden puhaltimen vähimmäishyötysuhteen (ηνu) on oltava
  • 6,2 % * ln(P) + 42,0 %, jos P ≤ 30 kW, ja
  • 63,1 %, jos P > 30 kW
 • Ilmanvaihtokomponenttien sisäisen enimmäisominaissähkötehon (SFPint_limit), joka ilmaistaan W/(m3/s), on oltava
  • nestekiertoisella lämmöntalteenottojärjestelmällä varustettujen kaksi-ilmavirtaisten ilmanvaihtokoneiden tapauksessa
   • 1 600 + E – 300 * qnom /2 – F, jos qnom < 2 m3/s, ja
   • 1 300 + E – F, jos qnom ≥ 2 m3/s
  • muunlaisella lämmöntalteenottojärjestelmällä varustettujen kaksi-ilmavirtaisten ilmanvaihtokoneiden tapauksessa
   • 1 100 + E – 300 * qnom /2 – F, jos qnom < 2 m3/s, ja
   • 800 + E – F, jos qnom ≥ 2 m3/s
  • 230 sellaisissa yksi-ilmavirtaisissa ilmanvaihtokoneissa, jotka on tarkoitettu käytettäviksi suodattimen kanssa,
 • Jos kokoonpanossa on suodatinyksikkö, tuote on oltava varustettu visuaalisella ilmoituksella, joka aktivoituu, jos suodattimen painehäviö ylittää suurimman sallitun loppupainehäviön.

Energiamerkintä­vaatimukset

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan asuinrakennuksiin tarkoitettuja, ottoteholtaan yli 30 watin ilmanvaihtokoneita.

Voimaantulo 1.1.2016:

 • Painettu tuoteseloste ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Painetun tuoteselosteen on oltava ainakin ilmanvaihtokoneen pakkauksessa. Tuoteselosteiden tulee olla liitteen IV mukaisia.
 • Käyttöohjeet on asetettava saataville.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen V mukaisesti.
 • Energiatehokkuusluokat perustuvat ominaisenergiankulutukseen (SEC) ja ne on määritettävä liitteen II mukaisesti. SEC on laskettava liitteen VIII mukaisesti. Ominaisenergiankulutusluokan on oltava vähintään D vuodesta 2018 lähtien (aikaisemmin vähintään F).
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava mallin ominaisenergiankulutusluokka.
 • Jokainen tuote tulee olla varustettu painetulla merkillä ja sähköinen energiamerkki on asetettava jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Painetun merkin on oltava ainakin ilmanvaihtokoneen pakkauksessa. Merkkien tulee olla ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukaisia seuraavasti:

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan asuinrakennuksiin tarkoitettuja, ottoteholtaan yli 30 watin ilmanvaihtokoneita. Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste.

Jälleenmyynti yleisesti

Ominaisenergiankulutusluokan on oltava vähintään D vuodesta 2018 lähtien (tätä ennen vähintään F). Jokaisessa myyntipisteessä olevassa ilmanvaihtokoneessa on laitteen ulkopinnalla oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki, joka on liitteen III mukainen seuraavasti:

Verkkokauppa

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita tai kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan seuraavat tavarantoimittajan toimittamat tiedot tässä järjestyksessä:

 • mallin ominaisenergiankulutusluokka
 • ominaisenergiankulutus (SEC) ilmaistuna kWh/(m2.a) kullakin sopivalla ilmastovyöhykkeellä
 • maksimi-ilmavirta ilmaistuna kuutiometreinä tunnissa (m3/h)
 • äänitehotaso (LWA) ilmaistuna desibeleinä (dB) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.

Jos halutaan esittää muita tuoteselosteen tietoja, ne tulee esittää liitteen IV mukaisessa muodossa ja järjestyksessä. Kyseisten tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on mainittava mallin ominaisenergiankulutusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava mallin ominaisenergiankulutusluokka sekä tavarantoimittajan tarjoamat käyttöohjeet.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

 

 

Ohjeistus asetusten tulkintaan

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla olevan teknologian viitearvot on määritelty seuraavasti:

Asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet:
 • Ominaisenergiankulutus (SEC):
  • kaksi-ilmavirtaiset ilmanvaihtokoneet: – 42 kWh/(m2.a)
  • yksi-ilmavirtaiset ilmanvaihtokoneet: – 27 kWh/(m2.a).
 • Lämmöntalteenotto (ηt): kaksi-ilmavirtaiset ilmanvaihtokoneet: 90 prosenttia.
Muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet:
 • Puhaltimen ominaissähköteho (SFPint):
  • ilmavirta ≥ 2 m3/s: 150 W/(m3/s) alle toisen vaiheen rajan
  • ilmavirta < 2 m3/s: 250 W/(m3/s) alle toisen vaiheen rajan.
 • Lämmöntalteenotto (ηt_nrvu): 85 prosenttia ja nestekiertoisella lämmöntalteenottojärjestelmällä varustetuissa ilmanvaihtokoneissa 80 prosenttia