Ventilationsaggregat
Lot 10, ENTR/Growth Lot 6


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör ventilationsaggregat som är utrustade med minst ett fläkthjul, en motor och ett hölje och som är avsedda att byta ut använd luft mot utomhusluft i en byggnad.
  • Till produktgruppen hör inte ventilationsaggregat som är enkel- eller dubbelriktade och har en total tillförd effekt för fläktarna på under 30 watt per luftström, endast är avsedda att användas i explosionsfarliga omgivningar enligt definitionen i direktiv 34/2014eller endast är avsedda att användas i nödsituationer och uppfyller de grundläggande kraven för byggnadsverk vad gäller brandsäkerhet i enlighet med förordning 305/2011 eller är axialfläktar eller radialfläktar utrustade med hölje. Till produktgruppen hör inte heller ventilationsaggregat som endast är avsedda att flytta luft som överstiger 100 °C, avsedda att användas där motorns omgivningstemperatur vid drift är högre än 65 °C, om motorn är placerad utanför luftflödet, avsedda att användas där temperaturen på den luft som flyttas eller motorns omgivningstemperatur är lägre än -40 °C, om motorn är placerad utanför luftströmmen eller avsedda att användas där matningsspänningen är högre än 1 000 volt AC eller 1 500 volt DC, i toxiska, mycket korrosiva eller brandfarliga miljöer eller i miljöer med abrasiva ämnen. Till produktgruppen hör inte heller köksfläktar eller ventilationsaggregat som omfattar en värmeväxlare och en värmepump för värmeåtervinning eller som möjliggör värmeöverföring eller luftutsugning utöver det som sker med värmeåtervinningssystemet, dock med undantag för värmeöverföring för frostskydd eller avfrostning. (Ofta hör finländska tillverkares aggregat till den sistnämnda kategorin.)  
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav, där produktinformationskrav också har fastställts för ventilationsaggregat på under 30 watt. Dessutom har krav på energimärkning fastställts för ventilationsaggregat som är avsedda att användas i bostäder.

Förordningar och standarder

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()