Paikalliset tilalämmittimet (ml. kaasu-, neste- ja sähköpatterit, lattialämmitys)


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat nimellislämpöteholtaan enintään 50 kilowatin kotitalouksien paikalliset tilalämmittimet sekä kaupalliseen käyttöön tarkoitetut paikalliset tilalämmittimet, joissa tuotteen tai yhden lohkon nimellislämpöteho on 120 kilowattia.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu
  • paikalliset tilalämmittimet, jotka on tarkoitettu vain ulkokäyttöön tai muuhun tarkoitukseen kuin sisätilojen lämmitykseen lämpöviihtyvyyden saavuttamiseksi
  • paikalliset tilalämmittimet, joiden suora lämpöteho on alle 6 prosenttia yhdistetystä suorasta ja epäsuorasta lämpötehosta nimellislämpöteholla
  • paikalliset tilalämmittimet, joissa lämmön tuottamiseen käytetään sähkökompressori- tai polttoainekäyttöistä höyryn puristuskiertoa tai sorptiokiertoa.
  • Ilmalämmityslaitteet,
  • kiukaat,
  • kiinteitä polttoaineita käyttävät paikalliset tilalämmittimet
  • ns. orjalämmittimet, jotka eivät pysty toimimaan itsenäisinä lämmittiminä.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja enintään 50 kilowatin tilalämmittimille on asetettu energiamerkintävaatimuksia. Energiamerkintävaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta sähkökäyttöisiin tilalämmittimiin, infrapunatilalämmittimiin tai putkitilalämmittimiin. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.
 • Kiinteitä polttoaineita käyttävien paikallisten tilalämmittimien asetukset löytyvät täältä.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.1.2018:

 • Tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden tulee olla seuraavia:
  • Kaasu- tai nestekäyttöinen tilalämmitin:
   • edestä avoin: vähintään 42 %
   • edestä suljettu: vähintään 72 %
  • Sähkökäyttöinen tilalämmitin:
   • siirrettävä: vähintään 36 %
   • kiinteä, nimellislämpöteho yli 250 wattia: vähintään 38 %
   • kiinteä, nimellislämpöteho enintään 250 wattia: vähintään 34 %
   • varaava: vähintään 38,5 %
   • lattialämmitin: vähintään 38 %
   • säteilevä: vähintään 35 %
   • näkyvästi hehkuva, nimellislämpöteho yli 1,2 kilowattia: vähintään 35 %
   • näkyvästi hehkuva, nimellislämpöteho enintään 1,2 kilowattia: vähintään 31 %
  • Infrapunatilalämmitin: vähintään 85 %
  • Putkitilalämmitin: vähintään 74 %
 • Paikallisten tilalämmittimen typen oksidien päästöt saavat olla enintään:
  • Kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävät edestä avoimet tilalämmittimet ja edestä suljetut tilalämmittimet: 130 mg/kWhinput ylemmän lämpöarvon perusteella
  • Paikalliset infrapunatilalämmittimet ja putkitilalämmittimet: 200 mg/kWhinput ylemmän lämpöarvon perusteella.
 • Käyttöoppaissa ja valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on mainittava:
  • Kaasu- ja nestekäyttöisistä lämmittimistä liitteen II taulukkoon 1, sähkökäyttöisistä lämmittimistä taulukkoon 2 ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetuista lämmittimistä taulukkoon 3 sisältyvät tekniset tiedot siten, että tiedoista käyvät ilmi taulukossa esitetyt tärkeät lukuarvot
  • Erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon tilalämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa
  • Purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot.
 • Teknisessä dokumentaatiossa tulee esittää paitsi kaikki edellä mainitut tiedot, myös tarvittaessa luettelo vastaavista malleista.
 • Mikäli kyseessä on hormiton tai savupiippuun avoin tilalämmitin, tulee loppukäyttäjille tarkoitetun käyttöoppaan kansilehdellä sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla tuotteen muiden ominaisuuksien kanssa ja tuotepakkauksessa näkyvällä paikalla olla seuraava lause helposti nähtävissä ja luettavissa, ja kielellä, jota jäsenvaltion loppukäyttäjät voivat helposti ymmärtää: ”Tämä tuote ei sovellu ensisijaiseksi lämmittimeksi.”.
 • Mikäli kyseessä on sähkökäyttöinen tilalämmitin, tulee edellisen kohdan mukaisesti esittää lause ”Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.”
 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen III mukaisesti.

Tulkinta

Suomessa eniten kysymyksiä on herännyt siirreltävistä sähköpattereista sekä lattialämmityksestä. Pelkkä pistotulpan olemassaolo ei tee sähköpatterista siirreltävää asetuksen mukaan, vaan pakkauksen mukana tulee toimittaa jalat ja lisäksi sähköpatterin seinäkiinnitystä ei tule mahdollistaa.

Asetus koskee ihmisten lämpöviihtyvyyttä tuottavia sähköisiä lattialämmitysjärjestelmiä. Näissä on jatkossa oltava viikkokelloajastin ja lisäksi yksi seuraavista ominaisuuksista: avoimen ikkunan tunnistin, etäohjaus (esim. älypuhelimella) tai mukautuva käynnistyksen ohjaus eli käytännössä viikkokelloajastimen ohjaus siten, että tiettyinä aikoina on tilassa on haluttu lämpötila.

Asetuksen määritelmä ’sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja viikkoajastimella’ tarkoittaa sitä, että tuote on varustettu joko integroidulla tai ulkoisella sähköisellä laitteella, jonka ansiosta tuote voi automaattisesti vaihdella lämpötehoaan tiettynä ajanjaksona suhteessa huoneessa vaaditun lämmitysmukavuuden tasoon ja joka mahdollistaa aika-arvojen ja lämpötilojen asettamisen viikon mittaisena (=7 päivän) ajanjaksona. Asetusten on mahdollistettava päivittäinen vaihtelu seitsemän päivän ajanjaksona. Tämä määritelmä sulkee viikkokelloista pois kaikki sellaiset tuotteet, joissa on esiasetettu kiinteä lämpötila kaikille viikonpäiville huolimatta siitä, että niihin on ohjelmoitu viikon jakso. Viikkokelloksi on mahdollista lukea vain sellaiset tuotteet, jotka mahdollistavat päivittäisen vaihtelun seitsemän päivän ajanjaksona. Kiinteästi esiohjelmoidut tuotteet ilman päivittäistä vaihtelumahdollisuutta eivät ole viikkokelloja.

Koska lattialämmitys koostuu kahdesta osasta; lattian alla olevasta kaapelista ja seinällä olevasta ohjausyksiköstä, tulee ekosuunnitteluvaatimusten täyttyä ohjausyksikössä, vaikka nämä myytäisiin erikseen. Joissain tilanteissa samoja ohjausyksiköitä voidaan käyttää sekä asetuksen piiriin kuuluvissa lattialämmitysjärjestelmissä, että asetuksen ulkopuolella olevissa lattialämmityksissä (esim. sulanapito- tai kuivatustarkoitukset, eläinten suojat) tai vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Tällöin ohjausyksikön kytkentä- ja käyttöohjeisiin on merkittävä mihin käyttöön se on tarkoitettu ja millä edellytyksillä sitä voidaan eri järjestelmissä käyttää.

Vaatimukset kohdistuvat tuotteelle joko markkinoille saattamishetkellä, tai käyttöönottohetkellä, mikäli se kootaan paikan päällä valmiiksi. Vaatimukset täyttyvät siis joko ottamalla käyttöön maahantuojan tai valmistajan markkinoille saattama valmis tuote ja mahdollisesti sitä täydentävä ohjauslaite, joiden vaatimuksenmukaisuuden maahantuoja tai valmistaja takaavat kantaen näin vastuun kokonaisuudesta. Tällaiset tuotteet voidaan suunnitella, asentaa ja ottaa käyttöön valmistajan tai maahantuojan ohjeistukseen nojautuen.

Tai sitten vaatimukset voidaan täyttää myös käyttöönottamalla kohteeseen erillisistä tuotteista ja ohjauslaitteista koottu järjestelmä. Tässä tapauksessa vastuun kokonaisuuden vaatimuksenmukaisuudesta kantaa laitteiston käyttöönottaja eli useimmiten kohteen toteuttaja / asentaja. Tätä aihetta määritellään tarkemmin ST-kortissa 55.05, joka on saatavissa Sähköinfon Severi -palvelusta.

Yleinen tulkinta markkinoille saattamisen ajankohdasta, eli EU-alueen jälleenmyyjän tilauspäivä, pätee tämänkin asetuksen kohdalla: varastot voi myydä loppuun.

 

Energiamerkintä­vaatimukset

Seuraavat vaatimukset eivät koske yli 50 kilowatin tilalämmittimiä eivätkä sähkökäyttöisiä tilalämmittimiä, infrapunatilalämmittimiä tai putkitilalämmittimiä. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1.1.2018:

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan paikallisia tilalämmittimiä, jotka eivät ole hormittomia tai savupiippuun avoimia tilalämmittimiä.

 • Tuoteseloste toimitetaan painettuna jokaisen kattilan mukana ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Tuoteselosteiden tulee olla liitteen IV mukaisia.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen V mukaisesti.
 • Energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteen II ja laskettava liitteen VIII mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava energiatehokkuusluokka.
 • Energiamerkki toimitetaan painettuna jokaisen mallin mukana ja sähköinen energiamerkki asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Merkeissä on esitettävä liitteen II mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat ja niiden tulee olla liitteen III kohdan 1 mukaisia.

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Seuraavat vaatimukset eivät koske yli 50 kilowatin tilalämmittimiä eivätkä sähkökäyttöisiä tilalämmittimiä, infrapunatilalämmittimiä tai putkitilalämmittimiä. Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1.1.2018:

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa tilalämmittimessä on laitteen etuosan ulkopinnalla oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama liitteen III mukainen energiamerkki.

Verkkokauppa

Tuotteen tai kokoonpanon hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita tai kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tavarantoimittajan toimittamat tiedot mallin energiatehokkuusluokasta sekä suorasta ja epäsuorasta lämpötehosta pyöristettyinä yhteen desimaaliin.

Edellä mainittujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot paikallisille tilalämmittimille ovat seuraavanlaiset:

 • Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus:
  • kaasu- ja nestekäyttöiset edestä avoimet lämmittimet: 65 %
  • kaasu- ja nestekäyttöiset edestä suljetut lämmittimet: 88 %
  • sähkökäyttöiset lämmittimet: yli 39 %
  • infrapunatilalämmittimet: 92 %
  • putkitilalämmittimet: 88 %
 • Typen oksidien päästöt:
  • kaasu- ja nestekäyttöiset: 50 mg/kWh ylemmän lämpöarvon perusteella
  • infrapuna- ja putkitilalämmittimet: 50 mg/kWh ylemmän lämpöarvon perusteella.

Kaikkia arvoja ei välttämättä pystytä saavuttamaan samassa tilalämmittimessä.