Älypuhelimien ja tablettien ekosuunnittelu etenee

Älypuhelimien ja tablettien pitkään ja huolella valmisteltu esiselvitys valmistui viimein maaliskuussa. Selvitykseen sisältyvät tehtävät 1-7 (Task 1-7) tarjoavat syväluotaavan analyysin älypuhelimien ja tablettien standardeista, lainsäädännöstä, markkinoista, käyttäjistä, teknologioista, ympäristö- ja talousvaikutuksista sekä suunnittelusta. Myös tulevia ekosuunnittelun ja energiamerkinnän politiikkavaihtoehtoja, skenaarioita ja sosioekonomisia vaikutuksia analysoidaan esiselvityksen lopussa.

Esiselvityksen pohjalta käynnistyi huhtikuussa varsinainen ekosuunnittelun ja energiamerkinnän valmistelu, jonka ensimmäinen vaihe on kattava vaikutusten arviointi. Tässä vaiheessa pyydetään laajasti kommentteja niin julkiselta yleisöltä kuin ammattilaisiltakin. Valmistelun alkuvaiheessa on aina helpointa vaikuttaa Euroopan komission tekemiin linjanvetoihin, koska useita erilaisia politiikkavaihtoehtoja on pöydällä ja tulevien asetusten sisältö on vielä täysin auki. Myöhemmässä vaiheessa jäljelle jäävät vaihtoehdot vähenevät ja tarkentuvat valmistelun edetessä kokous kokoukselta kohti varsinaisia asetusluonnoksia. Asetusluonnoksien sisältöä toki edelleen hiotaan matkan varrella ennen kuin niistä päästään lopulta äänestämään ekosuunnittelu- ja energiamerkintäkomitean kokouksessa.

Älypuhelinten ja tablettien tuoteryhmään liittyvät sidosryhmät (esim. valmistajat, etujärjestöt ja viranomaiset) pääsivät ääneen ja kertomaan mielipiteensä huhtikuun puolivälissä pidetyssä kokouksessa. Kokouksen päätavoitteena oli keskustella esiselvitystutkimuksen lopullisesta versiosta, erityisesti tehtävässä 7 (skenaarioanalyysi) ja sen liitteissä esitetyistä toimintapoliittisista skenaarioista ja mahdollisesta vaikutuksesta lainsäädäntöön. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin myös ehdotettuihin testaus- ja laskentamenetelmiin.

Perinteisesti ekosuunnittelun ja energiamerkinnän painopisteet ovat olleet energiaa käyttävien tuotteiden energiatehokkuuden parantamisessa. Älypuhelimien ja tablettien tulevissa asetuksissa huomioidaan kiertotalouteen liittyviä vaatimuksia tuotteiden energiatehokkuuden lisäksi. Korjattavuus, purettavuus, luotettavuus ja kierrätettävyys ovat vauhdilla tulossa uusina vaatimuksina mukaan kaikkiin ekosuunnitteluasetuksiin, koska nämä ominaisuudet ovat avainasemassa tuotteiden kiertotalouden kehittämisessä ja ympäristövaikutusten pienentämisessä.

Myös materiaalitehokkuus alkaa vähitellen materialisoitua sanoista teoiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on tuotteiden suunnitteleminen tehokkaan kierrätettävyyden mahdollistamiseksi, mikä älypuhelimissa ja tableteissa voisi tarkoittaa vaatimusta merkitä tuotteen suurimpien komponenttien materiaali, kuten yli 50 g painavien muovikomponenttien polymeerityyppi. Toinen mahdollinen ilmoitusvaatimus voisi koskea harvinaisia ja kriittisiä raaka-aineita, joita elektroniikkalaitteet tyypillisesti sisältävät. Tällaisia älypuhelimien ja tablettien sisältämiä arvokkaita raaka-aineita ovat mm. koboltti, tantaali, neodyymi ja kulta.

Älypuhelimien ja tablettien vaikutusten arviointiin liittyvä julkinen kuuleminen on käynnistymässä Q2/2021 aikana, jolloin palautetta voi antaa ekosuunnitteluun tai energiamerkintään liittyen. Sidosryhmät voivat myös antaa sähköpostitse palautetta osoitteeseen .

Haluatko lähettää palautetta tai kommentteja blogin sisällöstä tai kysyä lisää älypuhelinten ja tablettien asetusten valmistelusta? Lähetä meille viestiä osoitteeseen .

Ekosuunnittelun laajentuminen uudenlaisiin tuotteisiin – hitti vai huti?

Viime vuonna julkaistu kestävien tuotteiden aloite (Sustainable Product Initiative) ehdottaa ekosuunnitteludirektiivin laajentumista myös tuotteisiin, jotka eivät liity energiaan, mikä on ollut ekosuunnittelun yleinen periaate. Nämä uudet tuotteet olisivat mm. tekstiilit ja huonekalut, joilla on merkittävä ympäristövaikutus.

Aiemmin ekosuunnittelun laajentumisesta energiatehokkuuden sääntelystä muihin näkökulmiin on jo kokemusta. Energiatehokkuuden lisäksi nyt säädellään myös materiaalitehokkuutta, mikä toteuttaa kiertotaloutta. Tässä kuussa ensimmäiset tuoteasetukset, joissa huomioidaan korjattavuus, pitkäikäisyys, päivitettävyys sekä kierrätettävyys, astuivat voimaan yhdessä uusien energiamerkintöjen kanssa.

Ekosuunnittelun laajentuminen herättää paljon kysymyksiä, sekä meillä virkamiehillä, että laajemminkin kansallisella tasolla. Viime vuonna ilmestynyt EU:n tilintarkastustuomioistuimen arviointi ekosuunnittelusta ja energiamerkinnästä osoitti, että ekosuunnittelu ja energiamerkintä ovat olleet tuloksekkaita politiikkatoimia, mutta merkittävät viivästymät lainsäädäntöprosessissa sekä tuottajien että jälleenmyyjien vaatimuksien vastaisuudet heikentävät tuloksia. Jos ekosuunnittelua laajennetaan uusiin ulottuvuuksiin, on tärkeää pitää huoli resursseista lainsäädännössä sekä EU-tasolla, kansallisella tasolla että erityisesti markkinavalvonnassa. Ettei mene lapsi pesuveden mukana.

Selkeää kuitenkin on, että luonnonvarojen kestävä käyttö ja tätä myöten kiertotalous tulevat vahvemmin osaksi tuotteiden sääntelyä. Ekosuunnittelussa on jo selkeät toimintatavat, joilla on saatu vaikuttavuutta aikaan. Tämä on varmasti yksi syy, miksi ekosuunnittelua halutaan laajentaa myös erilaisiin tuotteisiin kuin aiemmin. Mutta miten ja millä tavalla jää nähtäväksi. Varmaa on vain muutos.

Tällä hetkellä kestävien tuotteiden aloite kerää kyselyn avulla näkemyksiä sidosryhmiltä mm. yllä mainitusta ekosuunnittelun laajenemisesta. Jos asiasta on näkemyksiä, kannattaa käydä vastaamassa komission kyselyyn, vastausaika päättyy 9.6.2021.

Herättikö blogikirjoitus ajatuksia? Palautetta ja kommentteja otetaan mielellään vastaan:

Millaisia kiertotalousvaatimuksia ekosuunnitteluasetuksissa on jo säädetty?

Tuotteiden ekosuunnittelu on aiemmin keskittynyt oikeastaan vain tuotteiden energiatehokkuuteen, mutta viime vuosina ekosuunnittelun painopistettä on viety myös kiertotalouden suuntaan.  

Vuonna 2019 julkaistiin ensimmäiset asetukset, joissa on ensimmäistä kertaa otettu kiertotalous kunnolla huomioon ja tuoteryhmille asetettavat vaatimukset kohdistuvat energiatehokkuuden lisäksi myös mm. laitteiden korjattavuuteen ja kierrätettävyyteen. Ekosuunnitteluasetuksia tehtäessä on selvitetty kullekin tuoteryhmälle oleelliset vaatimukset, jotta niiden ympäristövaikutuksia voidaan parantaa  

Tuoteryhmät, joiden asetuksissa kiertotalousasiat ovat otettu merkittävästi huomioon 

  • Hitsauslaitteet 
  • Jääkaapit, pakastimet ja viinikaapit 
  • Pesukoneet 
  • Astianpesukoneet 
  • Televisiot ja elektroniset näytöt  
  • Kaupan kylmälaitteet (myyntitoiminnolla varustetut) 
  • Valonlähteet 

Laitteiden käyttöikä kasvaa, kun korjattavuus paranee

Asetuksissa tuotteiden pitkäikäisyyttä on pyritty pääasiassa parantamaan sillä, laitteita on pystyttävä korjaamaan ja niihin on oltava saatavilla varasosia.  

Asetusten mukaan laitteisiin on oltava saatavilla varaosia 7-10 vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on tuotu markkinoille. Saatavilla olevat varaosat ovat pääasiassa sellaisia, jotka laitteessa useimmiten hajoavat. Vaatimuksien ansioista laitteen käyttöä ei jouduta lopettamaan sen takia, että hajoavia varaosia ei pystytä vaihtamaan. Varaosat on toimitettava 15 työpäivän sisällä tilauksesta ja ne tulee voida vaihtaa yleisillä työkaluilla rikkomatta tuotetta. Varaosien luettelon ja niiden tilaamismenettelyn on oltava julkisesti saatavana ja vapaasti käytettävissä.  

Osa varaosista ja tiedoista vain ammattikorjaajille

Saatavilla olevat varaosat sekä korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus on jaoteltu kaikille saatavilla oleviin sekä vain ammattikorjaajille saatavilla oleviin. Kaikille tulee olla saatavilla sellaisia varaosia, jotka on turvallista ja kohtuullisen helppo vaihtaa kenen vaan ja ammattikorjaajille sellaiset varaosat, joiden vaihtaminen edellyttää suurempaa ammattitaitoa. Esimerkiksi jääkaapeissa kaikille saatavia varaosia ovat mm. ovenkahvat, tiivisteet ja hyllyt ja ammattikorjaajille mm. termostaatit, lämpötila-anturit sekä piirilevyt. Lisäksi laitteiden korjaamiseen, huoltamiseen sekä purkamiseen on oltava riittävästi tietoja saatavilla. Esimerkiksi purkamista koskevat tiedot on oltava internetissä saatavilla vähintään 15 vuotta.  

Ohjelmistoja on voitava päivittää

Samalla asetetaan vaatimuksia mm. sille, että ohjelmistoja sisältäviin laitteisiin on saatava ohjelmistopäivityksiä vielä 7-10 vuoden ajan niiden markkinoille tulon jälkeen, jotta laitteiden käyttöä ei joutuisi lopettamaan ohjelmiston vanhenemisen takia. 

Vaatimuksia merkinnöille, vaarallisille kemikaaleille sekä toiminnallisuudelle

Korjattavuuteen ja purettavuuteen liittyvien vaatimusten lisäksi ekosuunnitteluasetuksissa on asetettu vaatimuksia mm. merkinnöille, vaarallisten kemikaalien käytölle, toiminnallisuudelle sekä veden kulutukselle. 

Asetusten mukaan merkintöjä on oltava esimerkiksi  näytöissä niiden mahdollisesti sisältämästä cadmiumista sekä muovikomponenttien polymeerityypistä, kylmäsäilytyslaitteissa kylmäaineesta sekä mahdollisesta tyhjiöeristepaneelista, hitsauslaitteissa hitsauslangan kulutuksesta ja lampuissa pakkauksiin on merkittävä tietoja mm. elohopeasta, käyttöolosuhteita sekä eliniästä.  

Vaarallisista aineista ja kemikaaleista pyritään säätelemään pääasiassa muissa lainsäädännöissä, mutta esimerkiksi elektronisten näyttöjen ekosuunnitteluasetuksessa kielletään halogenoitujen palonestoaineiden käyttö näyttöjen kuorissa ja jalustoissa. 

Toiminnallisuudelle ja käytölle asetettavat vaatimukset liittyvät esimerkiksi siihen, että asetetaan taso, johon laitteen on päästävä (esim. pesutulos tai pesuaika) tai siihen, että kuluttajalle annetaan riittävästi tietoa laitteen käytöstä, asennuksesta ja huoltamisesta ja muista laitteiden ominaisuuksista.  

Lisätietoa kiertotalouteen liittyvistä vaatimuksista

Tuotteiden kiertotaloudesta -sivulta löytyy lisätietoa vaatimusten asettamisesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista.

Jo asetetuista tuoteryhmäkohtaisista vaatimuksista löytyy tuoteryhmäkohtaisilta sivuilta valikon ”tuotevaatimukset” alta.

Italian vuosikulutuksen verran säästöjä

Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten ansiosta kuluttajat saavat energia- ja resurssitehokkaampia laitteita. Laitteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, ovat paremmin korjattavia, kierrätettäviä sekä kestävät pidempään. Laitteita on helpompi vertailla, ja halutessaan on helppo löytää laitteita, jotka ovat energiatehokkuudeltaan muita parempia.

Ekosuunnittelu ja energiamerkintä on yksi tehokkaimmista EU:n poliittisista välineistä edistää energiatehokkuutta. Tuotteille asetettavilla energiatehokkuusvaatimuksilla ja energiamerkinnöillä saatava vuosittainen energiansäästö tänä vuonna (2020) vastaa kokonaisuudessaan Italian vuosittaista primäärienergiankulutusta (noin 154 Mtoe/a). Tämä vastaa noin puolta EU:n vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteesta ja noin 9 % koko EU:n energiankulutuksesta. Vuonna 2030 energiansäästö vastaa arvioiden mukaan jo ainakin 15 % energiankulutuksesta.

Lue lisää…