Vesipumput
Lot 11


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Vesipumput tuoteryhmään kuuluvat sekä erilliset että tuotteisiin integroidut puhtaan veden pumppaamiseen käytettävät keskipakovesipumput, kuitenkin niin, että vaatimukset koskevat vain pumppujen hydraulitehoa. Pumppujärjestelmän sähkömoottoreita koskee asetus 640/2009.

Kuuluakseen määritelmällisesti asetuksen piiriin, tulee vesipumpun hydraulisen osan olla rakenteeltaan ESOB, ESCC, ESCCi, MS-V tai MSS ja lisäksi toimintapaineen tulee olla alle 16 baria, ominaispyörimisnopeuden 6–80 rpm, nimellistuoton yli 6 m³/h, akselitehon alle 150 kW, ja nostokorkeuden alle 90 m kierrosnopeudella 1450 rpm ja alle 140 m kierrosnopeudella 2900 rpm. Asetuksessa määritelty ’puhdas vesi’ saa sisältää absorboitumatonta kiintoainetta 0,25 kg/m³ sekä liuennutta kiintoainetta 50 kg/m³. Näin ollen merivesipumput kuuluvat asetuksen piiriin.

Vaatimuksia ei sovelleta sammutusjärjestelmien pumpuille, syrjäytysvesipumpuille, itsesyöttäville vesipumpuille eikä myöskään alle -10 °C tai yli 120 °C lämpötilassa vettä pumppaaville laitteille.

Komissio on aloittanut vesipumppuja (lot 11) koskevan asetuksen 547/2012 uudelleenkatselmointiin tähtäävän selvitystyön. Selvitystyöhön on yhdistetty myös jätevesipumppujen (lot 28) ja jo säädeltyjä vesipumppuja suurempien vesipumppujen (lot 29) säätelytarpeen selvittely. Lot 28 ja Lot 29 pumpuille on valmisteltu omat esiselvitykset. Tavoitteena on yhdistää näitä pumppuja koskeva säätely ja jo voimassa olevan sääntelyn uudelleenkatselmointi. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuonna 2017

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö.
Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()

Asetukset ja harmonisoidut standardit

 

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Vesipumppujen teknisessä dokumentaatiossa sekä vapaasti käytettävissä pumppujen valmistajan internetsivustoilla tulee olla asetuksen liitteen II kohdan 2 mukaiset tiedot, sekä lisäksi arvokilvessä seuraavat tiedot (voimaantulo 1. tammikuuta 2013):

  • vähimmäishyötysuhdeindeksi: ”MEI > [x,xx]”
  • valmistusvuosi, valmistajan nimi, tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja valmistuspaikka
  • tuotteen tyyppi- ja kokotunniste
  • pumpun hydraulinen hyötysuhde (%) pienennetyllä juoksupyörällä tai merkintä [–.-]

Erityiset vaatimukset

Voimaantulo 1. tammikuuta 2013:

Vesipumppujen hyötysuhteen on oltava vähintään

(ηBEP)min,requ = 88,59 ln(ns ) + 13,46 ln(Q) – 11,48 ln(ns )2 – 0,85 ln(Q)2 – 0,38 ln(ns )ln(Q) – CPump Type,rpm

jossa ns on ominaispyörimisnopeus (rpm), Q on tuotto (m3/h) ja C-arvo riippuu pumpputyypistä ja pyörimisnopeudesta liitteen III taulukon 1 mukaisesti MEI-arvolla 0,1 laskettuna.

Osakuormalla minimivaatimus on yllä olevan laskun tulos kerrottuna 0,947:llä, ja ylikuormalla 0,985:llä kerrottuna.

Voimaantulo 1. tammikuuta 2015:

Vesipumppujen hyötysuhteen on oltava vähintään

(ηBEP)min,requ = 88,59 ln(ns ) + 13,46 ln(Q) – 11,48 ln(ns )2 – 0,85 ln(Q)2 – 0,38 ln(ns )ln(Q) – CPump Type,rpm

jossa ns on ominaispyörimisnopeus (rpm), Q on tuotto (m3/h) ja C-arvo riippuu pumpputyypistä ja pyörimisnopeudesta liitteen III taulukon 1 mukaisesti MEI-arvolla 0,4 laskettuna.

Osakuormalla minimivaatimus on yllä olevan laskun tulos kerrottuna 0,947:llä, ja ylikuormalla 0,985:llä kerrottuna.

Kaikki hyötysuhteet perustuvat suurimpaan (pienentämättömään) juoksupyörään.

Kaikki mittaukset on tehtävä standardissa ISO EN 9906 määritellyn luokan 2b mukaisesti.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Vesipumppujen parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian ohjeellinen viitearvo on määritetty asetuksen 547/2012 liitteessä V.

Vesipumppujen parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian vähimmäishyötysuhdeindeksi (MEI) ≥ 0,70