Kiinteän polttoaineen kattilat


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat nimellislämpöteholtaan enintään 500 kilowatin kiinteän polttoaineen kattilat sekä tällaisesta kattilasta, lisälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvat kokoonpanot.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu vedenlämmittimet, ei-puumaista biomassaa käyttävät kattilat, sähköntuotantokapasiteetiltaan vähintään 50 kilowatin yhteistuotantokattilat eivätkä kattilat, joita käytetään kaasumaisten lämmönsiirtoaineiden jakeluun.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja enintään 70 kilowatin kattiloille sekä näiden kokoonpanoille on asetettu energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.1.2020:

 • Kiinteän polttoaineen kattiloiden tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava:
  • vähintään 75 %, kun kattilan nimellislämpöteho on enintään 20 kilowattia
  • vähintään 77 %, kun kattilan nimellislämpöteho on yli 20 kilowattia
 • Tilalämmityksen seuraavanlaiset kausittaiset päästöt saavat olla enintään:
  • hiukkaset: automaattisyöttöisillä kattiloilla enintään 40 mg/m3, käsisyöttöisillä enintään 60 mg/m3
  • orgaanisesti sitoutunut hiili: automaattisyöttöisillä kattiloilla enintään 20 mg/m3, käsisyöttöisillä enintään 30 mg/m3
  • hiilimonoksidi: automaattisyöttöisillä kattiloilla enintään 500 mg/m3, käsisyöttöisillä enintään 700 mg/m3
  • typen oksidit typpidioksidina: biomassakattiloilla enintään 200 mg/m3, fossiilisen polttoaineen kattiloilla enintään 350 mg/m3
 • Käyttöoppaissa ja valmistajien, heidän edustajiensa ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on annettava seuraavat tiedot:
  • liitteen II taulukkoon 1 sisältyvät tiedot niin, että tärkeät lukuarvot käyvät ilmi
  • erityiset varotoimenpiteet, jotka tulee ottaa huomioon kattilaa koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa
  • kattilan oikeaa käyttötapaa ja ensisijaisen polttoaineen ja muiden sopivien polttoaineiden laatuvaatimuksia koskevat ohjeet
  • kattiloille suunnitelluista kiinteää polttoainetta käyttävistä lämmönkehittimistä ja tällaisilla lämmönkehittimillä varustettavista kattilan koteloista niiden ominaispiirteet, kokoonpanovaatimukset ja tarvittaessa luettelo valmistajan suosittelemista yhdistelmistä.
 • Verkkosivuilla on lisäksi annettava ammattihenkilöille tarkoitetussa osassa purkamista, kierrätystä ja käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot.
 • Teknisessä dokumentaatiossa on annettava kaikki edellä mainitut tiedot sekä tarvittaessa luettelo kaikista vastaavista malleista, sekä kun jokin sopiva polttoaine on muuta biomassaa, muuta fossiilista polttoainetta tai muuta taulukossa 1 tarkoitettua biomassan ja fossiilisten polttoaineiden seosta, on annettava polttoaineen yksiselitteiseen tunnistamiseen riittävä kuvaus sekä polttoainetta koskeva tekninen standardi tai eritelmä, mukaan lukien mitattu kosteus- ja tuhkapitoisuus, ja muun fossiilisen polttoaineen osalta myös polttoaineen mitattu haihtuvien aineiden osuus.
 • Kiinteän polttoaineen yhteistuotantokattilaan on merkittävä pysyvällä tavalla sähköntuotantokapasiteetti.
 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen III mukaisesti.

Energiamerkintä­vaatimukset

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan enintään 70 kilowatin kattiloita sekä näiden kokoonpanoja. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1.4.2017:

 • Tuoteseloste toimitetaan painettuna jokaisen kattilan mukana ja sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Jokaisesta kiinteän polttoaineen kattilasta tulee toimittaa liitteen IV kohdan 1 mukainen tuoteseloste ja kiinteän polttoaineen kattilasta, lisälämmittimistä, lämmönsäätölaitteista ja aurinkolämpölaitteista koostuvista kokoonpanoista sekä näissä kokoonpanoissa käytettävistä kattiloista tulee esittää kohdan 2 mukainen toinen tuoteseloste.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen V seuraavien kohtien mukaisesti
  • kiinteän polttoaineen kattilat: kohta 1
  • kiinteän polttoaineen kattilasta, lisälämmittimistä, lämmönsäätölaitteista ja aurinkolämpölaitteista koostuvat kokoonpanot sekä näissä kokoonpanoissa käytettävät kattilat: kohta 2
 • Energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteen II ja laskettava liitteen VIII mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava energiatehokkuusluokka.
 • Energiamerkki toimitetaan painettuna jokaisen mallin mukana ja sähköinen energiamerkki asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista. Merkeissä on esitettävä liitteen II mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat. Kiinteän polttoaineen kattiloista tulee esittää liitteen III kohdan 1.1 mukainen energiamerkki ja kiinteän polttoaineen kattilasta, lämmönsäätölaitteista ja aurinkolämpölaitteesta koostuvista kokoonpanoista sekä tällaisessa kokoonpanossa käytettävistä kattiloista tulee esittää kohdan 2 mukainen toinen energiamerkki.

Voimaantulo 26.9.2019:

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan enintään 70 kilowatin kattiloita sekä näiden kokoonpanoja. Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1.4.2017:

Jälleenmyynti yleisesti

Kiinteän polttoaineen kattilat

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa kattilassa on laitteen etuosan ulkopinnalla oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama liitteen III mukainen energiamerkki, joka on liitteen III mukainen seuraavasti:

Kiinteän polttoaineen kattilasta, lisälämmittimistä, lämmönsäätölaitteista ja aurinkolämpölaitteista koostuvat kokoonpanot

Kaikissa kokoonpanoa koskevissa tarjouksissa ilmoitetaan kokoonpanon energiatehokkuusluokka siten, että kokoonpanon kanssa esitetään tavarantoimittajan toimittamat energiamerkki ja tuoteseloste oikein täytettynä tämän kokoonpanon ominaispiirteiden mukaisesti. Energiamerkin tulee olla liitteen III kohdan 2 mukainen ja tuoteselosteen tulee puolestaan olla liitteen IV kohdan 2 mukainen.

Verkkokauppa

Tuotteen tai kokoonpanon hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita tai kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteessä VI olevien seuraavien kohtien mukaisesti:

 • kohta 1, kun kyseessä on kiinteän polttoaineen kattila
 • kohta 2, kun kyseessä on kiinteän polttoaineen kattilasta, lisälämmittimistä, lämmönsäätölaitteista ja aurinkolämpölaitteista koostuva kokoonpano

Edellä mainittujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Tiettyä mallia koskevassa mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja.

Tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavanlaiset:

 • Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus: 96 % kiinteän polttoaineen yhteistuotantokattiloilla, 90 % kondenssikattiloilla ja 84 % muilla kiinteän polttoaineen kattiloilla.
 • Tilalämmityksen kausittaiset päästöt:
  • hiukkaspäästöt 2 mg/m3 biomassakattiloilla ja 10 mg/m3 fossiilisen polttoaineen kattiloilla
  • orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt 1 mg/m3
  • hiilimonoksidipäästöt 6 mg/m3
  • typen oksidien päästöt 97 mg/m3 biomassakattiloilla ja 170 mg/m3 fossiilisen polttoaineen kattiloilla

Kaikkia viitearvoja ei välttämättä saavuteta samassa kiinteän polttoaineen kattilassa, mutta useat kattilat täyttivät yhden tai useamman edellisistä arvoista. Esimerkki arvojen hyvästä yhdistelmästä on olemassa oleva malli, jonka tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus on 81 % ja tilalämmityksen kausittaiset päästöt ovat seuraavat: hiukkaset 7 mg/m3, orgaanisesti sitoutunut hiili 2 mg/m3, hiilimonoksidi 6 mg/m3 ja typen oksidit 120 mg/m3.