Astianpesukoneet kotitalouskäyttöön


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat verkkosähköä tai voimanlähteenään akkuja käyttävät kotitalouksien astianpesukoneet.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu
  • konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisalaan kuuluviin astianpesukoneisiin
  • akkukäyttöisiin kotitalouksien astianpesukoneisiin, jotka voidaan liittää verkkovirtaan erikseen hankittavalla tasasuuntaajalla.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.
 • Tuoteryhmää koskevat myös lepovirtakulutuksen vaatimukset ja jos näitä tuotteita on liitetty verkkoon, myös verkkolaitteiden lepovirtakulutuksen vaatimukset. Näitä vaatimuksia ei ole kuvailtu tällä tuotesivulla, joten ne tulee katsoa erikseen.
 • Huomioi myös, että ammattikäyttöön tarkoitetuille astianpesukoneille on omat asetuksensa.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

OHJELMIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Voimassaolo 1.3.2021 alkaen

Kotitalouksien astianpesukoneissa on oltava eco-ohjelma, joka on seuraavien vaatimusten mukainen:

 • ohjelma on merkittävä nimellä ’eco’ (’eco-ohjelma’) kotitalouksien astianpesukoneen ohjelmavalikossa tai kotitalouksien astianpesukoneen näytöllä, jos sellainen on, ja verkkosovelluksessa, jos sellainen on
 • oltava oletusohjelmana koneissa, joissa on automaattinen ohjelmanvalinta tai muu jatkuvasti ohjelmavalinnasta huolehtiva toiminto, tai jos automaattista ohjelmavalintaa ei ole, se on voitava valita suoraan ilman muita valintoja, kuten tiettyä lämpötilaa tai täyttöä

ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET

Voimassaolo 1.3.2021 alkaen

Energiatehokkuusindeksin (EEI) on oltava pienempi kuin 63. Laskentaohjeet asetuksen liitteessä 3.

Voimassaolo 1.3.2024 alkaen

Energiatehokkuusindeksin (EEI) on oltava pienempi kuin 56 kotitalouksien astianpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti on vähintään kymmenen henkilön astiasto.

TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

Voimassaolo 1.3.2021 alkaen

 • Pesutulosindeksin (IC) on oltava suurempi kuin 1,12
 • kuivaustulosindeksin (ID) on oltava suurempi kuin 1,06 kotitalouksien astianpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti on enemmän kuin seitsemän henkilön astiasto;
 • kuivaustulosindeksin (ID) on oltava suurempi kuin 0,86 kotitalouksien astianpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti on enintään seitsemän henkilön astiasto.

IC ja ID lasketaan liitteessä III esitetyllä tavalla.

VIRRANSÄÄSTÖTILAT

Voimassaolo 1.3.2021 alkaen

 • kotitalouksien astianpesukoneissa on oltava poissa päältä -tila tai valmiustila tai molemmat. Näiden tilojen tehonkulutus saa olla enintään 0,50 W;
 • jos valmiustilaan sisältyy tietojen tai tilan näyttö, virrankulutus saa olla enintään 1,00 W
 • jos valmiustila tarjoaa verkkoon liitettävyyden ja verkkoyhteys sisältyy verkkovalmiustilaan komission asetuksessa (EU) N:o 801/2013 (1) määritellyn mukaisesti, tämän tilan virrankulutus saa olla enintään 2,00 W
 • kotitalouksien astianpesukoneen on siirryttävä automaattisesti pois päältä -tilaan tai valmiustilaan viimeistään 15 minuutin kuluttua siitä, kun laite on kytketty päälle tai sen jokin ohjelma tai liitännäistoiminto on päättynyt tai laitteelle on viimeksi suoritettu toimenpiteitä, ellei muuta tilaa, mukaan lukien hätätoimenpiteet, ole aktivoitu
 • jos kotitalouksien astianpesukoneessa on ajastus, tällaisen tilan virrankulutus, mukaan lukien valmiustilat, saa olla enintään 4,00 W. Käyttäjän ei saa olla mahdollista viivästyttää käynnistystä enempää kuin 24 tuntia
 • kaikissa kotitalouksien astianpesukoneissa, jotka voidaan liittää verkkoon, verkkoyhteys on voitava kytkeä päälle ja pois päältä. Verkkoyhteys on oletusarvoisesti oltava kytkettynä pois päältä.

RESURSSITEHOKKUUSVAATIMUKSET

VOIMAANTULO 1.3.2021

Varaosien saatavuus

 • ammattikorjaajille oltava saatavilla: moottori; kiertovesipumppu ja poistopumppu, lämmittimet ja lämmityselementit, mukaan lukien lämpöpumput (erikseen tai yhdistelmänä), putket ja niihin liittyvät osat, mukaan lukien kaikki letkut, venttiilit, suodattimet ja aquastop-ylivuotosuojat, luukun asennukseen liittyvät rakenne- ja sisäosat (erikseen tai yhdistelmänä), painetut piirilevyt, elektroniset näytöt, painekytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot, mukaan lukien nollaukset vähintään seitsemän vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille
 • varaosien luettelo ja menettely niiden tilaamiseksi on oltava julkisesti saatavilla vapaasti käytettävissä olevalla verkkosivustolla viimeistään kahden vuoden kuluttua ensimmäisen mallia edustavan laitteen saattamisesta markkinoille ja kyseisten varaosien saatavillaolon loppuun saakka
 • ammattikorjaajille ja loppukäyttäjille oltava saatavilla vähintään: luukun sarana ja tiivisteet, muut tiivisteet, suihkuvarret, suodattimet, ylä- ja alakorit sekä muoviset varusteet, kuten ruokailuvälinekorit ja kannet vähintään 10 vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille
  • varaosien luettelo ja menettely niiden tilaamiseksi sekä korjausohjeet on asetettava julkisesti saataville vapaasti käytettävissä olevalla valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan verkkosivustolla ensimmäisen mallia edustavan laitteen markkinoille saattamisen ajankohtana ja kyseisten varaosien saatavillaolon loppuun saakka.
 • varaosat on voitava vaihtaa käyttämällä yleisesti saatavilla olevia työkaluja ja aiheuttamatta laitteelle pysyviä vaurioita

Korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

 • laitteen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot ammattikorjaajien saataville seuraavin edellytyksin:
  • verkkosivustolla on esitettävä, kuinka ammattikorjaajat voivat rekisteröityä tietojen saamiseksi; tällaisen pyynnön hyväksymiseksi valmistajat, maahantuojat tai valtuutetut edustajat voivat vaatia, että ammattikorjaajat osoittavat
   • teknisen pätevyytensä kylmäsäilytyslaitteiden korjaamiseen ja noudattavansa sähkölaitteiden korjaajiin sovellettavia säännöksiä siinä jäsenvaltioissa, jossa he harjoittavat toimintaansa. Todisteeksi hyväksytään viittaus ammattikorjaajien viralliseen rekisterijärjestelmään, jos sellainen on käytössä
   • että ammattikorjaajalla on vakuutus, joka kattaa toiminnasta aiheutuvat vastuut
  • rekisteröintipyyntö on hyväksyttävä tai hylättävä 5 työpäivän kuluessa ammattikorjaajan esittämästä pyynnöstä;
 • korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta tai säännöllisten päivitysten saamisesta on mahdollista periä kohtuullinen maksu.
 • Rekisteröityneellä ammattikorjaajalla on oltava yhden työpäivän kuluessa pyynnöstä pyydetyt korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvät tiedot.
 • Saatavilla oleviin korjaamiseen ja huoltamiseen liittyviin tietoihin on sisällyttävä seuraavat:
  • laitteen yksiselitteiset tunnistetiedot;
  • purkamisohje tai hajotuskuva;
  • luettelo tarvittavista korjaus- ja testausvälineistä;
  • komponentteja ja vianmääritystä koskevat tiedot (esim. mittausten teoreettiset enimmäis- ja vähimmäisarvot);
  • johdotus- ja kytkentäkaaviot;
  • vianmäärityksen vika- ja virhekoodit (mukaan lukien mahdolliset valmistajakohtaiset koodit); ja
  • kylmäsäilytyslaitteeseen tallennettuja ilmoitettuja vikatapahtumia koskevat tietueet (jos on).

Varaosien enimmäistoimitusaika

 • varaosat on toimitettava 15 työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta
 • ammattikorjaajille tarkoitettujen varaosien saatavuus voidaan rajoittaa vain rekisteröityneille ammattikorjaajille.

Kylmäainekaasuja koskevat tietovaatimukset:

 • lämpöpumpulla varustettuihin kotitalouksien astianpesukoneisiin on pysyvästi ja näkyvällä ja luettavalla tavalla merkittävä laitteen ulkopinnalle, esimerkiksi takapaneeliin, käytettävän kylmäainekaasun kemiallinen nimi tai vastaava viite, kuten yleisesti käytetty ja ymmärretty symboli, merkki tai tunnus.

Purkamista koskevat vaatimukset

 • laitteet on suunniteltu tavalla, joka mahdollistaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU liitteessä VII tarkoitettujen materiaalien ja komponenttien poistamisen yleisesti saatavilla olevia työkaluja käyttämällä
 • valmistajien, maahantuojien ja valtuutettujen edustajien on noudatettava direktiivin 2012/19/EU 15 artiklan 1 kohdassa säädettyjä velvoitteita.

TIETOVAATIMUKSET

Käyttäjän ja asentajan ohjeet on annettava käyttöoppaan muodossa vapaasti käytettävissä olevalla verkkosivustolla, ja niihin on sisällyttävä

 • tieto siitä, että eco-ohjelma soveltuu tavanomaisen likaisille astioille, että se on tässä käyttötarkoituksessa energian- ja vedenkulutuksen suhteen tehokkain ohjelma ja että sitä on käytetty EU:n ekosuunnitteluvaatimusten noudattamisen arvioinnissa
 • tieto siitä, että kotitalouksien astianpesukoneen täyttäminen valmistajan ilmoittamaan kapasiteettiin saakka edistää energian ja veden säästymistä, ja tiedot astioiden oikein asettelusta ja niiden väärin asettelun tärkeimmistä seurauksista
 • tieto siitä, että astioiden esihuuhtelu lisää veden ja energian kulutusta eikä sitä suositella
 • tieto siitä, että astioiden pesu kotitalouksien astianpesukoneessa kuluttaa yleensä vähemmän energiaa ja vettä kuin käsin tiskaaminen silloin, kun kotitalouksien astianpesukonetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti
 • ohjelman kestoa sekä energian ja veden kulutusta kuvaavat arvot jokaisen syklin toteuttavan ohjelman osalta
 • tieto siitä, että muille ohjelmille kuin eco-ohjelmalle annetut tiedot ovat ohjeelliset; sekä
 • tieto siitä, miten asetuksessa (EU) 2019/2017 määritellyt mallia koskevat tiedot löytyvät tuotetietokannasta käyttämällä linkkiä, joka johtaa mallia koskeviin tuotetietokannan tietoihin, tai tuotetietokantaan johtavasta linkistä, josta saa tiedot tuotteen mallitunnisteesta.

Käyttöohjeisiin on sisällyttävä myös käyttäjän suorittamia huoltotoimia koskevat ohjeet. Tällaisiin ohjeisiin on sisällyttävä ohjeet vähintään seuraavia varten:

 • oikea asennus (mukaan lukien asennus vaakasuoraan, verkkovirtaliitäntä, vesiliitäntä, tapauksen mukaan kylmä ja/tai kuuma);
 • pesuaineen, suolan ja muiden lisäaineiden oikea käyttö ja väärän annostelun pääasialliset seuraukset;
 • vieraiden esineiden poistaminen kotitalouksien astianpesukoneesta
 • säännöllinen puhdistaminen, mukaan lukien optimaaliset puhdistusvälit, kalkinpoisto ja menettely
 • säännöllinen suodattimien puhdistaminen, mukaan lukien optimaaliset puhdistusvälit ja menettely
 • vikojen määrittäminen ja merkitys ja vaadittavat toimet, mukaan lukien ammattiapua edellyttävien vikojen määritys
 • ammattikorjaajien saatavuus (verkkosivut, osoitteet, yhteystiedot).

Näissä ohjeissa on myös oltava tiedot seuraavista:

 • itse suoritetun tai muun kuin ammattilaisen suorittaman korjaamisen vaikutukset käyttäjän turvallisuuteen sekä takuuseen
 • vähimmäisajanjakso, jona kotitalouksien astianpesukoneen varaosia on saatavilla.

Energiamerkintä­vaatimukset

Voimaantulo 1.3.2021:

Energiatehokkuusluokat on määritettävä liitteen II mukaisesti ja laskettava liitteen IV mukaisesti.

Kotitalouksien astianpesukoneen energiatehokkuusluokka määräytyy sen energiatehokkuusindeksin (EEI) perusteella.

Kotitalouksien astianpesukoneiden energiatehokkuusluokat:

Energiatehokkuusluokat Energiatehokkuusindeksi (EEI)
A EEI < 32
B 32 ≤ EEI < 38
C 38 ≤ EEI < 44
D 44 ≤ EEI < 50
E  50 ≤ EEI < 56
F 56 ≤ EEI < 62
G  EEI ≥ 62

Tavarantoimittajan tulee syöttää tuotetietokantaan (EPREL) tuoteselosteen tiedot liitteen V mukaisesti sekä teknisen dokumentaation sisältö liitteen VI mukaisesti. Tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän pyynnöstä saataville painetussa muodossa. Sähköinen merkki asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista.

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

voimaantulo 1.3.2021

Jälleenmyyjien on varmistettava, että

 • kaikissa myyntipisteessä, myös messuilla, olevissa kotitalouksien astianpesukoneissa on  liitteen III mukainen painettu merkki.
 • etämyynnissä noudatetaan liitteitä VII ja VIII.
 • visuaalisessa mainonnassa, myös internetissä, ilmoitetaan laitteen energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteen VII mukaisesti, tämä koskee myös teknistä myynninedistämismatriaalia.

Tavarantoimittajan tulee syöttää tuotetietokantaan (EPREL) tuoteselosteen tiedot liitteen V mukaisesti sekä teknisen dokumentaation sisältö liitteen VI mukaisesti. Tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän pyynnöstä saataville painetussa muodossa. Sähköinen merkki asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista.

 

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot asetuksen valmistumishetkellä vuonna 2019 on esitetty ekosuunnitteluasetuksen liitteessä V.

KOTITALOUKSIEN ASTIANPESUKONEIDEN VEDEN JA ENERGIAN KULUTUKSEN, ÄÄNITASON JA OHJELMIEN KESTON OHJEELLISET VIITEARVOT

Kotitalouksien astianpesukoneiden eco-ohjelmien energiatehokkuuden, energian- ja vedenkulutuksen, äänitason ja ohjelmien keston kannalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia yksilöitiin seuraavalla tavalla:

 • kotitalouksien astianpesukoneet, joiden kapasiteetti on 14 henkilön astiasto (ilman lämpöpumpputeknologiaa):
  • energiankulutus: 0,67 kWh/sykli;
  • vedenkulutus: 9,9 l/sykli;
  • äänitaso: 44 dB(A);
  • ohjelman kesto: 222 minuuttia (3 tuntia ja 42 minuuttia)
 • kotitalouksien astianpesukoneet, joiden kapasiteetti on 13 hlön astiasto (lämpöpumpputeknologian kanssa):
  • energiankulutus: 0,55 kWh/sykli;
  • vedenkulutus: 8,8 l/sykli;
  • äänitaso: 46 dB(A);
  • ohjelman kesto: 295 minuuttia (4 tuntia ja 55 minuuttia);
 • kotitalouksien astianpesukoneet, joiden kapasiteetti on 10 hlön astiasto:
  • energiankulutus: 0,66 kWh/sykli;
  • vedenkulutus: 9,5 l/sykli;
  • äänitaso: 44 dB(A);
  • ohjelman kesto: 195 minuuttia (3 tuntia ja 15 minuuttia);
 • kotitalouksien astianpesukoneet, joiden kapasiteetti on 6 hlön astiasto:
  • energiankulutus: 0,62 kWh/sykli;
  • vedenkulutus: 8,0 l/sykli;
  • äänitaso: 48 dB(A);
  • ohjelman kesto: 225 minuuttia (3 tuntia ja 45 minuuttia).

OHJEELLISET VIITEARVOT KOTITALOUKSIEN ASTIANPESUKONEIDEN TEHONKULUTUKSELLE VIRRANSÄÄSTÖTILOISSA

Kotitalouksien astianpesukoneiden virransäästötiloissa tapahtuvan tehonkulutuksen kannalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia yksilöitiin seuraavalla tavalla:

 • valmiustila: 0,20 W;
 • verkkovalmiustila: Ethernet 0,60 W, langaton lähiverkkoyhteys 0,70 W.