Työohjelma 2021-2024 valmistumassa

Viegand Maagøe, VHK ja Oeko-Institut ovat saamassa valmiiksi selvityksen ekosuunnittelun ja energiamerkinnän tulevaan työohjelmaan 2021-2024 liittyen. Komissio tekee selvityksen perusteella työohjelman, joka sisältää suunnitelman siitä mitä tuoteryhmiä ja muita ekosuunnitteluun ja energiamerkintään liittyviä asioita tullaan tarkastelemaan vuosina 2021-2024. 

Kaikki työohjelman valmisteluun liittyvät dokumentit löytyvät täältä. 

Konsulttien ehdottamat uudet tuoteryhmät sekä horisontaaliasiat on esitetty alla. Tuoteryhmät on valittu mm. niiden energia- ja ympäristövaikutusten parantamispotentiaalin perusteella. 

Ammattipesulaitteet (pesukoneet, pesukoneet, kuivausrummut) 

 • Asetusten valmistelu on aiemmin ollut keskeytyneenä mittausstandardien valmistelun takia. Nyt standardit valmiina muille kuin erittäin suurille tuotteille. Tutkimuksessa arvioitu säästöpotentiaali on noin 33 PJ. 

Ammattimaiset astianpesukoneet 

 • Tuoteryhmä myös odottanut mittausstandardien valmistumista. Säästöpotentiaali ei ole kovin suuri (20 PJ), mutta tämän tuoteryhmän asetuksia voidaan valmistella samanaikaisesti ammattipesulaitteiden asetusten kanssa, joten vaadittava työmäärä ei ole niin suuri. 

Ammattimaiset ruoanlaittovälineet (uunit, liedet, uppo-, höyry– ja pastakeittimet, liesituulettimet ja muut) 

 • Säästöpotentiaali on laskettu selvityksessä arvioiden mukaan liian suureksi (386 PJ / vuosi). Tuoteryhmässä on kuitenkin todettu olevan paljon potentiaalia, joten ekosuunnitteluasetusten avulla voitaisiin saavuttaa merkittäviä säästöjä. 

Matalalämpöiset patterit (patterit, jotka optimoitu matalille ja keskilämpötiloille (<45 ° C)) 

 • Potentiaali on erittäin korkea, arviolta noin 170 PJ. 

Uima-altaan lämmittimet (asuinrakennukset, pienet ja suuret julkiset altaat) 

 • Korkea säästöpotentiaali, noin 63 PJ, sillä perinteisten sähkövastus- ja kaasulämmittimien tilalle on saataville energiatehokkaampia ja halvempia ratkaisuja. 

Yritysverkkolaitteet (kytkimet, reitittimet) 

 • Säästöpotentiaali on suhteellisen pieni, noin 19 PJ / vuosi, mutta laskennassa on hyvin paljon epävarmuutta mm. huonosti saatavilla olleiden varastotietojen ja energiankulutustasojen takia. Lisäksi on arvioitu säästämismahdollisuuksia liittyen koteloihin asennettujen laitteiden jäähdytykseen, noin 9 PJ / vuosi. 

Pienet verkkolaitteet koti- ja toimistokäyttöön 

 • Pienet verkkolaitteet koti- ja toimistokäyttöön sisältää paljon tuotteita internetiin ja lähiverkoihin liittyen. Säästöpotentiaali on suuri, noin 69 PJ vuodessa käyttövaiheessa ja lisäksi 7 PJ tuotantovaiheessa. 

Yleiset ulkoiset virtalähteet 

 • Säästöpotentiaali riippuu paljon oletuksista, kuten kuinka suuri on virtalähteiden myynnin lasku vaatimusten seurauksena. Säästöarviot vaihtelevat välillä 12 PJ / vuosi – 90 PJ / vuosi. Tuotantoketjun, toimitusketjun ja kuluttajien kannalta merkityksellinen tuoteryhmä. 

Keskeytymättömät virtalähteet, UPS:t (yrityksissä ja palvelinkeskuksissa) 

 • Tuoteryhmälle on tehty esiselvitys vuonna 2014 , mutta silloin todettiin, että kriteerit asetusten valmistelulle eivät täyty. Säästöpotentiaali on kuitenkin korkea, arviolta noin 55 PJ / vuosi. 

Teollisuuden älykkäät anturit 

 • Teollisuuden älykkäät anturit ohjaavat pääasiassa energiaan liittyviä tuotteita, tuotteiden oma energiankulutus on marginaalinen, mutta vaikutus ohjattaviin tuotteisiin, kuten sähkömoottoreihin, pumppuihin ja puhaltimiin voi olla erittäin suurta, noin 380-760 PJ / vuosi. Anturit mittaavat esimerkiksi tärinää, lämpötilaa ja muita suorituskykyparametrejä, ja niitä käytetään mm. suorituskyvyn optimointiin ja energian kulutuksen alentamiseen sekä huoltoon. Markkinoiden odotetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina. 

Kevyt muotoilu 

 • Kevyt muotoilu, eli sama toiminta vähemmällä materiaalilla, vaikuttaa merkittävästi tuotteiden materiaalitehokkuuteen. Arvioitu säästöpotentiaali on erittäin korkea, 180 PJ primäärienergian säästöjä. Kevyt muotoilu on merkityksellinen kaikille ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaan kuuluville tuotteille, mutta erityisesti niille, joiden ympäristövaikutukset muodostuvat suurelti materiaaleista ja joilla on potentiaalia tuotteen materiaalin vähentämiseen. 

Kierrätysmateriaalin käyttö 

 • Parantaa materiaalitehokkuutta ja arvioitu säästöpotentiaali on korkea, 160 PJ primäärienergiasäästöjä. Se on tärkeä kiertotalouden lisäksi myös EU:n ulkopuolelta tulevan tuontiriippuvuuden vähentämiseksi. 

Ekologinen profiili 

 • Geneerisiä vaatimuksia (ilman tiukkoja rajoja) ympäristövaikutusten parantamiseksi. Vaatimuksissa otetaan koko tuotteen elinkaari huomioon. Voidaan käyttää erityisesti monimutkaisille tuoteryhmille, joilla on suuria ympäristövaikutuksia erityisesti raaka-aineiden tuotanto- ja käyttöiän loppuvaiheissa tai tuoteryhmille, joilla on merkittäviä epäsuoria ympäristövaikutuksia. 

Kestävyys 

 • Kestävyys sisältää toimenpiteitä luotettavuuden, kunnossapidon, korjattavuuden, päivitettävyyden ja uudelleenkäytön parantamiseksi. Arvioitu potentiaali, 175-1052 PJ / vuosi, on hyvin karkeasti arvioitu ja se perustuu kestävyysvaatimusten lisäämiseen kaikkiin nykyisiin ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetuksiin. 

Niukat ja kriittiset raaka-aineet 

 • Uudet vaatimukset kattavat kaikki energiaan liittyvät tuotteet, jotka sisältävät kriittisiä raaka-aineita ja joita säännellään tällä hetkellä tai tulevaisuudessa ekosuunnittelu- tai energiamerkintäasetuksilla. Näitä ovat kestävyys- ja kierrätettävyysvaatimukset, kuten suunnittelu ja tarvittavat tiedot purkamista varten sekä tiedot merkityksellisten raaka-aineiden sisältämisestä. 

Laiteohjelmisto ja ohjelmisto 

 • Vähennetään ohjelmistoon liittyvää laitteistojen vanhentumista, estetään ohjelmistojen päivitysten negatiivinen vaikutus tuotteen energia- tai resurssitehokkuuteen ja parannetaan ohjelmistojen energiatehokkuutta. Arvioitu energian ja resurssien säästöpotentiaali on erittäin suuri. 

Lisätietoa: