Hitsauslaitteet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tätä asetusta sovelletaan verkkosähkökäyttöisiin hitsauslaitteisiin, joita käytetään
  • MMA-puikkohitsauksessa,
  • SMAW-puikkohitsauksessa,
  • suojakaasuttomassa täytelankahitsauksessa,
  • MAG-täytelankahitsauksessa,
  • MIG- ja MAG-hitsauksessa,
  • TIG-hitsauksessa tai
  • plasmaleikkauksessa.
 • Tätä asetusta ei sovelleta hitsauslaitteisiin, joita käytetään
  • jauhekaarihitsauksessa,
  • teholtaan rajatussa kaarihitsauksessa,
  • vastushitsauksessa tai
  • tapitushitsauksessa.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Vaatimukset on esitetty alempana.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.1.2023:

 • Hitsauslaitteen virtalähteen hyötysuhteen on oltava vähintään ja virrankulutuksen valmiustilassa enintään taulukossa esitettyjen arvojen tasolla.
Virtalähteen vähimmäishyötysuhde
Enimmäisvirrankulutus valmiustilassa
Hitsauslaitteet, joiden voimanlähteenä ovat tasavirtaa tuottavat kolmivaiheiset virtalähteet 85 % 50 W
Hitsauslaitteet, joiden voimanlähteenä ovat tasavirtaa tuottavat yksivaiheiset virtalähteet 80 % 50 W
Hitsauslaitteet, joiden voimanlähteenä ovat vaihtovirtaa tuottavat yksi- ja kolmivaiheiset virtalähteet 80 % 50 W
 • Virtalähteen hyötysuhdetta ja virrankulutusta valmiustilassa koskevien ekosuunnitteluvaatimusten noudattamista koskevat arviot, mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteessä III vahvistettuja menettelyjä noudattaen.

 

Resurssitehokkuusvaatimukset, Voimaantulo 1.1.2021:

Varaosien saatavuus

 • Hitsauslaitteiden valmistajien, valtuutettujen edustajien tai maahantuojien on asetettava ammattikorjaajien saataville ainakin seuraavat varaosat vähintään kymmenen vuoden ajan siitä, kun viimeinen hitsauslaitemallin laite on saatettu markkinoille:
  1. ohjauspaneeli;
  2. virtalähde tai ‑lähteet;
  3. laitteen kotelo;
  4. akku tai akut;
  5. hitsauspoltin;
  6. kaasunsyöttöletku tai ‑letkut;
  7. kaasunsyötön paineensäädin tai ‑säätimet;
  8. hitsauslangan tai lisäaineen ohjain;
  9. tuuletin tai tuulettimet;
  10. sähkönsyöttökaapeli;
  11. ohjelmistot, mukaan lukien laiteohjelmistot ja nollaukset.
 • Valmistajien on varmistettava, että nämä varaosat voidaan vaihtaa käyttämällä yleisesti saatavilla olevia työkaluja ja aiheuttamatta laitteelle tai osalle pysyviä vaurioita.
 • Varaosien luettelon ja niiden tilaamismenettelyn on oltava julkisesti saatavilla vapaasti käytettävissä olevalla valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan verkkosivustolla viimeistään kahden vuoden kuluttua kunkin mallin ensimmäisen laitteen saattamisesta markkinoille kyseisten varaosien saatavuusajanjakson päättymiseen saakka.

Korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

 • Viimeistään kaksi vuotta kunkin mallin ensimmäisen laitteen markkinoille saattamisen jälkeen ja siihen saakka, kun a kohdan 1 alakohdassa mainittu ajanjakso päättyy, valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan on annettava hitsauslaitteen korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvät tiedot ammattikorjaajille seuraavin ehdoin:
  • valmistajan, valtuutetun edustajan tai maahantuojan verkkosivustolla esitetään, kuinka ammattikorjaajat voivat rekisteröityä tiedonsaantia varten; tällaisen pyynnön hyväksymiseksi valmistajat, valtuutetut edustajat tai maahantuojat voivat vaatia ammattikorjaajaa osoittamaan, että
   • ammattikorjaajalla on tekninen pätevyys hitsauslaitteiden korjaamiseen ja huoltamiseen ja hän noudattaa sähkölaitteiden korjaajiin sovellettavia säännöksiä niissä jäsenvaltioissa, jossa hän harjoittaa toimintaansa. Viittaus ammattikorjaajien viralliseen rekisterijärjestelmään, jos sellainen on käytössä kyseisessä jäsenvaltiossa, hyväksytään tässä todisteeksi;
   • ammattikorjaajalla on vakuutus, joka kattaa toiminnasta aiheutuvat vastuut, riippumatta siitä, vaatiiko asianomainen jäsenvaltio tällaista vakuutusta.
  • valmistajien, valtuutettujen edustajien tai maahantuojien on hyväksyttävä tai hylättävä rekisteröinti viiden työpäivän kuluessa ammattikorjaajan esittämästä pyynnöstä.
 • Kun ammattikorjaaja on rekisteröitynyt, hänen saatavillaan on oltava yhden työpäivän kuluessa pyynnön esittämisestä pyydetyt korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvät tiedot. Tiedot voidaan antaa myös vastaavasta mallista tai saman tuoteperheen mallista, jos niistä saa tarvittavat tiedot. Saatavilla oleviin korjaamiseen ja huoltamiseen liittyviin tietoihin on sisällyttävä seuraavat:
  • hitsauslaitteen yksiselitteiset tunnistetiedot;
  • purkamisohje tai hajotuskuva;
  • luettelo tarvittavista korjaus- ja testausvälineistä;
  • komponentteja ja vianmääritystä koskevat tiedot (esim. mittausten teoreettiset enimmäis- ja vähimmäisarvot);
  • johdotus- ja kytkentäkaaviot;
  • vianmäärityksen vika- ja virhekoodit (mukaan lukien mahdolliset valmistajakohtaiset koodit);
  • hitsauslaitteeseen tallennettuja ilmoitettuja vikatapahtumia koskevat tietueet (jos niitä on); sekä
  • asiaankuuluvien ohjelmistojen, mukaan lukien laiteohjelmistot ja nollaukset, asentamista koskevat ohjeet.
 • Valmistajat, valtuutetut edustajat tai maahantuojat voivat periä kohtuullisia ja oikeasuhteisia maksuja korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta tai säännöllisten päivitysten saamisesta. Maksu on kohtuullinen, jos se ei vähennä tietopyyntöjen määrää siksi, ettei siinä oteta huomioon sitä, missä laajuudessa ammattikorjaaja kyseisiä tietoja käyttää.

Varaosien enimmäistoimitusaika

 • Edellä a kohdan 1 alakohdassa mainittuna ajanjaksona valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan on varmistettava, että hitsauslaitteiden varaosat toimitetaan ammattikorjaajille 15 työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.
 • Saatavuus voidaan rajata vain b kohdan mukaisesti rekisteröityneille ammattikorjaajille.

Hitsauslaitteen näytössä esitettävät tiedot

 • Jos hitsauslaitteessa on näyttö, siitä on käytävä ilmi hitsauslangan tai lisäaineen kulutus grammoina minuutissa tai vastaavana standardoituna mittayksikkönä.

Purkamista koskevat vaatimukset materiaalien talteenottoa ja kierrätystä varten ympäristön pilaantumisen estämiseksi

 • Valmistajien on varmistettava, että hitsauslaitteet on suunniteltu tavalla, joka mahdollistaa direktiivin 2012/19/EU liitteessä VII tarkoitettujen materiaalien ja osien poistamisen yleisesti saatavilla olevilla työkaluilla.
 • Valmistajien on noudatettava direktiivin 2012/19/EU 15 artiklan 1 kohdassa säädettyjä velvoitteita.

 

tietovaatimukset, Voimaantulo 1.1.2021:

valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien tai maahantuojien on varmistettava, että seuraavat tiedot ovat asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa ja lisäksi valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien julkisilla verkkosivustoilla vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun hitsauslaitemallin ensimmäinen laite on saatettu markkinoille:

  1. tuotetyyppi;
  2. valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi ja rekisteröity osoite;
  3. tuotteen mallitunniste;
  4. virtalähteen hyötysuhde (ilmaistuna prosentteina);
  5. virrankulutus valmiustilassa (ilmaistuna watteina);
  6. luettelo vastaavista malleista;
  7. kierrättämistä tai hävittämistä tuotteen käyttöiän lopussa koskevat tiedot;
  8. luettelo kriittisistä raaka-aineista, joita tuotteessa mahdollisesti on komponenttikohtaisesti yli yhden gramman suuruisina viitteellisinä määrinä, sekä tieto komponentista tai komponenteista, joissa näitä kriittisiä raaka-aineita on;
  9. suojakaasun ohjeellinen kulutus edustavien hitsaussuunnitelmien ja ohjelmien osalta;
  10. ohjeellinen hitsauslangan tai lisäaineen kulutus edustavien hitsaussuunnitelmien ja ohjelmien osalta.

Seuraavat tiedot on ilmoitettava hitsauslaitteen arvokilvessä:

  1. valmistusvuosi.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Asetuksen voimaantuloajankohtana paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia niiden ympäristönäkökohtien osalta, joita pidetään merkityksellisinä ja jotka ovat mitattavissa, on esitetty alla olevassa taulukossa.

Tuotetyyppi

Virtalähteen hyötysuhde

Enimmäisvirrankulutus valmiustilassa

Hitsauslaitteet, joiden voimanlähteenä ovat tasavirtaa tuottavat kolmivaiheiset virtalähteet

92 %

10 W

Hitsauslaitteet, joiden voimanlähteenä ovat tasavirtaa tuottavat yksivaiheiset virtalähteet

90 %

10 W

Hitsauslaitteet, joiden voimanlähteenä ovat vaihtovirtaa tuottavat yksi- ja kolmivaiheiset virtalähteet

83 %

10 W