Uuden ekosuunnitteluasetuksen valmistelu etenee – Suomi haluaa, että sääntely on johdonmukaista ja hallinnollinen taakka ei lisäänny turhaan

Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa kestävien tuotteiden aloitteen, jossa nykyinen ekosuunnitteludirektiivi tullaan korvaamaan uudella ekosuunnitteluasetuksella. Asetusehdotuksen mukaan laajalle joukolle tuotteita asetetaan paitsi energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia, myös kiertotalouteen liittyviä. Asetus tuo siis esimerkiksi sääntelyyn kuuluville tuotteille niitä koskevia tietoja sisältävän digitaalisen tuotepassin sekä myymättömien tuotteiden hävitystä koskevia vaatimuksia.

”Asetusehdotuksen käsittely EU:n neuvoston työryhmässä käynnistyi vaikutusarvion tarkastelulla kesällä, Ranskan puheenjohtajakaudella. Nyt Tsekin puheenjohtajakauden aikana työryhmässä on käyty läpi asetusehdotusta artikloittain, ja jäsenvaltiot ovat esittäneet kantojaan. Käsittely on käynnissä myös Euroopan parlamentissa” työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Eriika Melkas summaa asetuksen valmistelun aikajanaa.

Suomi on yleisesti tyytyväinen asetusehdotukseen

Suomessa kansallisen kannan muodostaminen on ollut oleellista tänä vuonna. Valtioneuvosto kertoi kantansa U-kirjelmällä eduskunnalle toukokuussa. Eduskunta on kannan muodostamisessa viimekätinen päätöksentekijä, ja se sai oman työnsä päätökseen lokakuussa. ”Tämän prosessin avulla on saatu Suomelle näkemysten peruslinja, jonka pohjalta teemme EU:n neuvostokäsittelyn kuluessa ratkaisuja sen suhteen, miten asioihin otetaan kulloinkin kantaa”, Melkas avaa ja jatkaa: ”Tätä peruslinjaa on myös mahdollista niin ikään eduskunnan myötävaikutuksella neuvottelujen kuluessa tarkistaa, jos tarpeen.”

”Yritysten kuuleminen on Suomessa osa kansallisen kannanmuodostuksen prosessia”, Melkas muistuttaa. Yrityksiä on kuultu monessa eri vaiheessa, ja yritykset sekä niiden etujärjestöt voivat olla yhteydessä suoraan suomalaisiin viranomaisiin sekä EU:n toimielimiin.

Suomi on yleisesti tyytyväinen asetusehdotuksessa valittuun lähestymistapaan ja kunnianhimon tasoon. Suomi on korostanut erityisesti sitä, että sääntely olisi johdonmukaista eikä yrityksille tai viranomaisille koituisi liikaa hallinnollista taakkaa.

Uudessa asetuksessa kaikille sen nojalla säännellyille tuotteille tulee mm. digitaalinen tuotepassi, joka kertoo tietoa tuotteen ja sen raaka-aineiden ja komponenttien alkuperästä, haitallisten aineiden sisällöstä sekä tietoa ja ohjeistusta siitä, miten tuotteen voi korjata tai kierrättää. ”Digitaalista tuotepassia olemme pitäneet hyvänä työkaluna, mutta katsoneet, että se täytyy toteuttaa kustannustehokkaasti, ja että siihen sisällytettävien tietojen täytyy olla merkityksellisiä sen tarkoituksen saavuttamisen kannalta”, Melkas kertoo Suomen kannasta tuotepassiin liittyen.

Asetusehdotuksessa edelleen jatkokeskustelua vaativia asioita

Asetusehdotusta käsitellään siis edelleen EU:n neuvoston työryhmässä. Puheenjohtajamaa Tsekki on nostanut jatkokeskustelua vaativiksi asioiksi mm. jäsenvaltioiden riittävän osallistumisen ja itsesääntelytoimet, johdonmukaisuuden voimassa olevan ja parhaillaan neuvoteltavan lainsäädännön kanssa, myymättömien kulutustuotteiden hävittämisen sekä aikaisemmin mainitun digitaalisen tuotepassin ja merkinnät.

Kyseessä on iso uudistus ekosuunnitteluvaatimuksiin, joten valmistelu vie aikaa. Uuden ekosuunnitteluasetuksen mukaisia tuoteasetuksia aletaan alustavan suunnitelman mukaan valmistella vuonna 2024.

Lisätietoja: