Valonlähteet (lamput)


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 1. Tätä asetusta sovelletaan valonlähteisiin ja erillisiin liitäntälaitteisiin. Vaatimuksia sovelletaan myös valonlähteisiin ja erillisiin liitäntälaitteisiin, jotka saatetaan markkinoille osana sisältävää tuotetta.
 1. Tätä asetusta ei sovelleta liitteessä III olevassa 1 ja 2 kohdassa määriteltyihin valonlähteisiin ja erillisiin liitäntälaitteisiin.
 2. Valonlähteille on voimassa ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetus. Aiemmat kolme valaistukseen liittyvää ekosuunnitteluasetusta on yhdistetty uuteen valonlähteiden ekosuunnitteluasetukseen.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Energiatehokkuusvaatimukset:

a) Syyskuun 1 päivästä 2021 valonlähteen ilmoitettu tehonkulutus Pon  ei saa ylittää suurinta sallittua tehoa Ponmax (W), joka määritellään ilmoitetun hyötyvalovirran Φuse (lm) ja ilmoitetun värintoistoindeksin (CRI) funktiona seuraavasti:

Ponmax = C × (L + Φuse / (F×η)) × R;

jossa:

 • Kynnystehokkuuden η (lm/W) ja loppuhäviökertoimen L (W) arvot määritellään liitteen II taulukossa 1 valonlähteen tyypin mukaan. Ne ovat laskelmissa käytettyjä vakioita, eivätkä ne vastaa valonlähteet todellisia parametreja. Kynnystehokkuus ei ole vaadittu vähimmäistehokkuus; viimeksi mainittu voidaan laskea jakamalla hyötyvalovirta lasketulla suurimmalla sallitulla teholla.
 • Korjauskertoimen C perusarvot ja niihin valonlähteen erityisominaisuuksien perusteella tehtävät lisäykset määritellään liitteen II taulukossa 2 valonlähteen tyypin mukaan.
 • Tehokkuuskerroin F on
  • 1,00 ympärisäteilevillä valonlähteillä (NDLS, kokonaisvalovirtaa käyttäen)
  • 0,85 suuntaavilla valonlähteillä (DLS, kartion valovirtaa käyttäen)
 • CRI-kerroin (R) on
  • 0,65 kun CRI ≤ 25;
  • (CRI+80)/160 kun CRI > 25, pyöristettynä kahteen desimaaliin.

Korjauskertoimen C lisäykset ovat tarvittaessa kumulatiivisia.

HLLS-valonlähteiden lisäystä ei lisätä suuntaavien valonlähteiden C:n perusarvoon (HLLS-valonlähteillä käytetään ympärisäteilevien valonlähteiden C:n perusarvoa).

Valonlähteet, joissa loppukäyttäjä voi säätää säteillyn valon spektriä ja/tai säteilykulmaa ja siten muuttaa hyötyvalovirran, värintoistoindeksin (CRI) ja/tai ekvivalentin värilämpötilan (CCT) arvoja ja/tai muuttaa valonlähteen tilaa suunnatun ja ympärisäteilevän välillä, on arvioitava käyttäen vertailuasetuksia.

Valonlähteen valmiustilateho Psb saa olla enintään 0,5W.

Tietoverkkoon liitetyn valonlähteen verkkovalmiustilateho Pnet saa olla enintään 0,5W.

Parametrien Psb ja Pnet sallittuja arvoja ei saa laskea yhteen.

b) Syyskuun 1 päivästä 2021 täydellä kuormalla toimivien erillisten liitäntälaitteiden energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksiin sovelletaan liitteen II taulukossa 3 annettuja arvoja.

Monitehoisten erillisten liitäntälaitteiden on täytettävä liitteen II taulukon 3 vaatimukset suurimmalla ilmoitetulla teholla, jolla ne voivat toimia.

Erillisen liitäntälaitteen kuormittamaton teho Pno saa olla enintään 0,5W. Tätä sovelletaan ainoastaan sellaisiin erillisiin liitäntälaitteisiin, joiden osalta valmistaja tai maahantuoja on ilmoittanut teknisessä dokumentaatiossa, että ne on suunniteltu kuormittamatonta tilaa varten.

Erillisen liitäntälaitteen valmiustilateho Psb saa olla enintään 0,5W.

Tietoverkkoon liitetyn erillisen liitäntälaitteen verkkovalmiustilateho Pnet saa olla enintään 0,5W. Parametrien Psb ja Pnet sallittuja arvoja ei saa laskea yhteen.

Toimintavaatimukset:

Syyskuun 1 päivästä 2021 valonlähteisiin sovelletaan liitteen II taulukossa 4 määriteltyjä toimintavaatimuksia.

Tietovaatimukset:

Syyskuun 1 päivästä 2021 valonlähteisiin sovelletaan liitteen II kohdassa 3 esitettyjä tietovaatimuksia.

Energiamerkintä­vaatimukset

Energiatehokkuusluokat ja laskentamenetelmät

Valonlähteiden energiatehokkuusluokka määritetään taulukon 1 mukaisesti verkkojännitteisen kokonaistehokkuuden ηTM perusteella. Verkkojännitteinen kokonaistehokkuus lasketaan jakamalla ilmoitettu hyötyvalovirta Φuse (luumeneina) ilmoitetulla päälle kytkettynä -tilan tehonkulutuksella Pon (watteina) ja kertomalla tulos taulukossa 2 annetulla sovellettavalla kertoimella FTM seuraavasti:

ηTM = (Φuse / Pon) × FTM (lm/W).

Taulukko 1

Valonlähteiden energiatehokkuusluokat

Energiatehokkuusluokka

Verkkojännitteinen kokonaistehokkuus TM (lm/W)

A

210 ≤ TM

B

185 ≤ TM < 210

C

160 ≤ TM < 185

D

135 ≤ TM < 160

E

110 ≤ TM < 135

F

85 ≤ TM < 110

G

TM < 85

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

 

Vanhojen asetusten vaikutusten arviointi

Ohjeistus asetusten tulkintaan

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Valonlähteiden paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia niiden hyötyvalovirtaan perustuvan tehokkuuden suhteen yksilöitiin seuraavasti:

 • Verkkojännitteiset ympärisäteilevät valonlähteet: 120–140 lm/W
 • Verkkojännitteiset suuntaavat valonlähteet: 90–100 lm/W
 • Muut kuin verkkojännitteiset suuntaavat valonlähteet 85–95 lm/W
 • Lineaariset valonlähteet (putket): 140–160 lm/W

Erillisten liitäntälaitteiden parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian energiatehokkuus on 95 prosenttia.

Tietyissä sovelluksissa tarvittavat ominaisuudet, kuten korkea värintoistoindeksi voivat estää tällaisia ominaisuuksia tarjoavia tuotteita saavuttamasta viitearvoja.

Valonlähteiden ja erillisten liitäntälaitteiden paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia ei sisällä elohopeaa.