Puhaltimet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

  • Tuoteryhmään kuuluvat ottoteholtaan 0,125-500 kilowatin puhaltimet myös silloin, kun ne on integroitu rakenteellisesti muihin energiaan liittyviin tuotteisiin.
  • Tuoteryhmään eivät kuulu ekosuunnitteluasetuksen 1 artiklan kohtien 2 ja 3 mukaiset puhaltimet, kuten tiettyihin kuivausrumpuihin tai liesituulettimiin integroidut puhaltimet tai puhaltimet, jotka on erityisesti suunniteltu toimimaan räjähdysvaarallisissa tiloissa tai yli 100 ℃:n kaasun siirtämisessä.
  • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.1.2013:

  • Puhaltimista on annettava liitteen I kohdan 3 kohdan 2 alakohtien 1-14 mukaiset tiedot teknisessä dokumentaatiossa sekä vapaasti käytettävissä olevilla valmistajien internetsivustoilla.
  • Puhaltimen arvokilpeen tai sen lähelle on merkittävä kestävästi puhaltimen yleinen hyötysuhde pyöristettynä yhteen desimaaliin, energiatehokkuuden määrityksessä käytetty liitäntätapa (A–D), hyötysuhdeluokka (staattinen tai kokonaishyötysuhde), hyötysuhdetaso optimaalisessa energiatehokkuuspisteessä ja myös tieto siitä, onko hyötysuhteen laskennassa oletettu, että puhaltimen kanssa käytetään taajuusmuuttajaa, ja jos näin on, on merkittävä tapauksen mukaan joko ”Puhaltimen kanssa on asennettava taajuusmuuttaja.” tai ”Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja.”
  • Käyttöohjeissa on annettava tiedot puhaltimia koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa noudatettavista varotoimista. Jos puhaltimen kanssa on asennettava taajuusmuuttaja, valmistajien tulee antaa yksityiskohtaiset tiedot taajuusmuuttajan ominaisuuksista.
  • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävät liitteen II mukaisesti.

Voimaantulo 1.1.2015:

  • Puhaltimien energiatehokkuuden on täytettävä liitteen I kohdan 2 taulukon 2 vähimmäisvaatimukset. Näitä vaatimuksia alennetaan 5 prosentilla sellaisten kaksikäyttöisten puhaltimien osalta, jotka on suunniteltu käytettäviksi ilmanvaihtoon sekä tavanomaisissa olosuhteissa että lyhytaikaisesti hätätilanteissa direktiivin 305/2011 paloturvallisuusvaatimusten mukaisesti. Näitä vaatimuksia ei lainkaan sovelleta puhaltimiin, jotka on suunniteltu toimimaan sovelluksissa, joissa ominaissuhde on yli 1,1 tai kuljetuspuhaltimina ei-kaasumaisten aineiden siirtämiseen teollisuusprosesseissa.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

 

UKK

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavan taulukon mukaiset. Kaikkia viitearvoja ei välttämättä aina pystytä saavuttamaan kaikissa sovelluksissa.

Puhallin­tyypit Liitäntätapa
(A–D)
Hyötysuhde­luokka
(staattinen tai kokonais­hyötysuhde)
Hyöty­suhde­taso
Aksiaalipuhallin A, C staattinen 65
B, D kokonaishyötysuhde 75
Eteenpäin kaartuvilla siivillä varustettu keskipakopuhallin ja radiaalisiivillä varustettu keskipakopuhallin A, C staattinen 62
B, D kokonaishyötysuhde 65
Taaksepäin kaartuvilla siivillä varustettu koteloimaton keskipakopuhallin A, C staattinen 70
Taaksepäin kaartuvilla siivillä varustettu koteloitu keskipakopuhallin A, C staattinen 72
B, D kokonaishyötysuhde 75
Sekavirtauspuhallin A, C staattinen 61
B, D kokonaishyötysuhde 65
Ristivirtapuhallin B, D kokonaishyötysuhde 32