Muuntajat


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tähän tuoteryhmään katsotaan kuuluvaksi muuntajat, joiden vähimmäisteho on 1 kVA ja joita käytetään 50 Hz:n sähkönsiirto- ja jakeluverkoissa tai teollisissa sovelluksissa.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu kuitenkaan ekosuunnitteluasetuksen 1 artiklan kohdassa 2 mainitut muuntajat, muuten kuin osin tuotetietovaatimusten ja teknisen dokumentaation vaatimusten osalta. Esimerkiksi mittamuuntajat, jotka on suunniteltu siirtämään tietosignaali mittauslaitteille, mittareille sekä turva- tai valvontalaitteille tai muille samankaltaisille laitteille, kuuluvat tällaisiin muuntajiin.
 • Tähän tuoteryhmään liittyen on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Kaikki vaatimukset on kuvattu alempana.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.7.2015:

 • Tuotteen arvokilpeen tulee merkitä seuraavat tiedot:
  • nimellisteho, kuormitushäviö ja tyhjäkäyntihäviö sekä tyhjäkäynnillä tarvittava jäähdytysjärjestelmän sähköteho
  • kaksijännitteisten muuntajien osalta suurin nimellisteho pienemmällä jännitteellä taulukon I.3 mukaisesti
  • tiedot muuntajan kaikkien tärkeimpien osien painosta (ainakin johdin, johtimen tyyppi ja sydämen materiaali)
 • Tuoteasiakirjoissa sekä vapaasti käytettävissä olevilla valmistajien internetsivustoilla tulee esittää seuraavanlaiset tiedot:
  • edellisen kohdan tiedot
  • keskikokoisten (tarvittaessa) ja suurten muuntajien osalta huippuhyötysuhdeindeksi ja teho, jolla se saavutetaan
  • keskikokoisten pylväsmuuntajien osalta näkyvä merkintä ”vain pylväsasennukseen”.
 • Teknisessä dokumentaatiossa tulee esittää valmistajan nimi ja osoite, mallitunniste sekä edellisen kohdan mukaiset tiedot. Jos dokumentaatio tai sen osa perustuu toisen mallin dokumentaatioon, tämän toisen mallin mallitunniste on annettava ja dokumentaatiossa tulee tarkentaa, miten tiedot on johdettu (esim. laskelmin tai ekstrapoloinnein) ja miten laskelmat on tarkastettu.
 • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen II mukaisesti.
Keskikokoiset kolmivaihemuuntajat, joiden nimellisteho ≤ 3 150 kVA:

Kuormitus- ja tyhjäkäyntihäviön tulee olla seuraavien taulukoiden ensimmäisen sarakkeen (vaihe 1) mukaisia:

 • toisen käämin Um ≤ 24 kV ja toisen Um ≤ 1,1 kV, neste-eristeinen: taulukko I.1
 • toisen käämin Um ≤ 24 kV ja toisen Um ≤ 1,1 kV, kuivaeristeinen: taulukko I.2
 • muuntaja, jossa käämien jänniteyhdistelmä on jokin muu tai käämit ovat kaksijännitteisiä: taulukko I.3
 • muuntaja, jossa on väliottoliitännät, joita voidaan käyttää niiden ollessa päällä tai kuormitettuina jännitteen muuttamista varten: taulukon I.2 ja taulukon I.3 sallittuja enimmäistasoja korotetaan 20 prosenttia tyhjäkäyntihäviöiden osalta ja 5 prosenttia kuormitushäviöiden osalta.
Keskikokoiset kolmivaihemuuntajat, joiden nimellisteho > 3 150 kVA

Huippuhyötysuhdeindeksin tulee olla seuraavien taulukoiden ensimmäisen sarakkeen (vaihe 1) mukaisia:

Keskikokoiset pylväsmuuntajat, joiden nimellisteho on 25-315 kVA

Kuormitus- ja tyhjäkäyntihäviön tulee olla taulukon I.6 ensimmäisen sarakkeen (vaihe 1) mukaisia.

Suuret muuntajat

Huippuhyötyindeksin tulee olla seuraavien taulukoiden ensimmäisen sarakkeen (vaihe 1) mukaisia.

Jos muuntajan nimellisteho on taulukossa esitettyjen arvojen välillä, tulee tarvittavat arvot interpoloida lineaarisesti.

Voimaantulo 1.7.2021:

 • Kaikkien edellä mainittujen muuntajien tulee olla kuormitus- ja tyhjäkäyntihäviöiltään sekä huippuhyötysuhdeindekseiltään edellä mainittujen taulukoiden toisen sarakkeen (vaihe 2) mukaisia.

Muut tiedot

Tulkintaohjeet ja taustaselvitykset

Asetusten valmisteluun liittyvät taustaselvitykset

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa.

Vaikutusten arviointi

 

UKK

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavat:

 • Neste-eristeiset keskikokoiset muuntajat: Ao – 20 %, Ak – 20 %
 • Kuivaeristeiset keskikokoiset muuntajat: Ao – 20 %, Ak – 20 %
 • Keskikokoiset muuntajat, joissa on amorfinen terässydän: Ao – 50 %, Ak – 50 %