Muuntajat
ENTR Lot 2


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Asetuksen ulkopuolelle on rajattu muuntajat, joista on tehty hankintapuitesopimus ennen 10.6.2014.

Muuntajalla tarkoitetaan sellaisia muuntajia, joiden vähimmäisteho on 1 kVA ja joita käytetään 50 Hz:n sähkönsiirrossa ja jakeluverkoissa tai teollisissa sovelluksissa. Muuntaja on staattinen laite, jossa on yksi tai useampia käämejä, jotka sähkömagneettisen induktion välityksellä muuntavat tietyn järjestelmän mukaisen vaihtojännitteen ja vaihtovirran toisen järjestelmän mukaiseen, yleensä arvoltaan erisuuruiseen ja samantaajuiseen vaihtojännitteeseen ja vaihtovirtaan sähkövirran siirtämistä varten.

Osa muuntajista on rajattu ulos energiatehokkuusvaatimuksista ja näihin asetusta sovelletaan ainoastaan tuotetietojen ja teknisen dokumentaation osalta. Energiatehokkuusvaatimuksia ei sovelleta muuntajiin, jotka on suunniteltu ja joita käytetään seuraaviin sovelluksiin

 • muuntajat
  1. joiden pienjännitekäämi on suunniteltu käytettäviksi tasasuuntaajan kanssa tasavirran tuottamiseksi,
  2. jotka on suunniteltu kytkettäviksi suoraan uuniin,
  3. jotka on suunniteltu merialuesovelluksiin ja kelluviin merialuesovelluksiin,
  4. jotka on suunniteltu varajärjestelmiin,
  5. jotka on suunniteltu räjähdyksen kestäviin tai maanalaisiin kaivostoiminnan sovelluksiin,
  6. jotka on suunniteltu vedenalaisiin sovelluksiin,
 • mittamuuntajat, jotka on suunniteltu syöttämään virtaa mittauslaitteille, mittareille, releille ja muille samankaltaisille laitteille
 • muuntajat ja säästömuuntajat, jotka on suunniteltu rataverkon syöttöjärjestelmiin,
 • maadoitusmuuntajat, toisin sanoen kolmivaihemuuntajat, joiden on tarkoitus tarjota neutraalipiste järjestelmän maadoittamista varten,
 • rautatiekalustoon asennetut syöttömuuntajat
 • käynnistysmuuntajat, jotka on suunniteltu kolmivaiheisten epätahtimoottoreiden käynnistämiseen syöttöjännitteen laskujen estämiseksi,
 • testimuuntajat, jotka on suunniteltu käytettäviksi virtapiirissä tietyn jännitteen tai virran tuottamiseksi sähkölaitteiden testaamista varten,
 • hitsausmuuntajat, jotka on suunniteltu käytettäviksi kaarihitsauslaitteissa tai vastushitsauslaitteissa,
 • keskijännitteen välimuuntajat 5 MVA:han asti,
 • suuret muuntajat, mikäli on osoitettu, että tiettyyn sovellukseen ei ole saatavilla teknisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja tässä asetuksessa vaaditun vähimmäishyötysuhteen saavuttamiseksi,
 • suuret muuntajat, jotka ovat vaihto-osia samassa paikassa tai asennuskohteessa sijaitseville samanlaisille suurille tehomuuntajille, jos vaihtoa ei voida toteuttaa ilman kohtuuttomia kuljetus- ja/tai asennuskustannuksia

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Voimaantulo 1. heinäkuuta 2015:

 • Tuoteasiakirjoissa, myös vapaasti käytettävissä olevilla valmistajien internetsivustoilla, on annettava seuraavat tuotetiedot:
  1. nimellistehoa, kuormitushäviötä ja tyhjäkäyntihäviötä sekä tyhjäkäynnillä tarvittavan jäähdytysjärjestelmän sähkötehoa koskevat tiedot
  2. keskikokoisten (tarvittaessa) ja suurten muuntajien osalta huippuhyötysuhdeindeksi ja teho, jolla se saavutetaan
  3. kaksijännitteisten muuntajien osalta suurin nimellisteho pienemmällä jännitteellä asetuksen taulukon I.3 mukaisesti
  4. tiedot muuntajan kaikkien tärkeimpien osien painosta (ainakin johdin, johtimen tyyppi ja sydämen materiaali)
  5. keskikokoisten pylväsmuuntajien osalta näkyvä merkintä ”vain pylväsasennukseen”.
 • Kohdissa 1, 3 ja 4 tarkoitetut tiedot on merkittävä myös muuntajien arvokilpeen.
 • Teknisessä dokumentaatiossa on annettava seuraavat tiedot:
  • valmistajan nimi ja osoite
  • mallitunniste
  • tuotetiedot (listattu yllä)
 • Jos tekninen dokumentaatio (tai sen osa) perustuu toisen mallin tekniseen dokumentaatioon (tai sen osaan), kyseisen toisen mallin mallitunniste on annettava, ja teknisessä dokumentaatiossa on täsmennettävä, miten tiedot on johdettu toisen mallin teknisestä dokumentaatiosta esimerkiksi laskelmin tai ekstrapoloinnein, ja mitä testejä valmistaja on tehnyt näiden laskelmien ja ekstrapolointien tarkastamiseksi.

Erityiset vaatimukset

 • Vaatimuksia asetetaan keskikokoisten muuntajien energiatehokkuudelle ja hyötysuhteelle sekä suurien muuntajien energiatehokkuudelle. Suurimmat sallitut arvot ovat riippuvaisia muuntajan nimellistehosta, sekä mm. siitä onko muuntaja neste- vai kuivaeristeinen. Vaatimukset esitetään asetuksen liitteessä I. Voimaantulo 1. heinäkuuta 2015
 • Vaatimuksia asetetaan keskikokoisten muuntajien energiatehokkuudelle ja hyötysuhteelle sekä suurien muuntajien energiatehokkuudelle. Vaatimukset esitetään asetuksen liitteessä I.Voimaantulo 1. heinäkuuta 2021

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Markkinoiden parhaiten suoriutuvia keskikokoisia muuntajia tämän asetuksen voimaantuloajankohtana edustavat ohjeelliset viitearvot esitetään asetuksen 2014/458  liitteessä IV.

 • Neste-eristeiset keskikokoiset muuntajat: Ao – 20 %, Ak – 20 %
 • Kuivaeristeiset keskikokoiset muuntajat: Ao – 20 %, Ak – 20 %
 • Keskikokoiset muuntajat, joissa on amorfinen terässydän: Ao – 50 %, Ak – 50 %

Amorfisella terässydämellä varustettujen muuntajien valmistuksessa tarvittavien materiaalien saatavuuden on parannuttava, ennen kuin vastaavia häviöarvoja voidaan asettaa vähimmäisvaatimuksiksi tulevaisuudessa.