Neuvosto vahvisti kantansa uuteen ekosuunnitteluasetukseen (ESPR)

Alla lehdistötiedote neuvoston nettisivuilta:

Neuvosto on vahvistanut kantansa (yleisnäkemys) ehdotukseen asetukseksi kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista. Uudella asetuksella korvataan nykyinen vuoden 2009 direktiivi ja laajennetaan soveltamisalaa ympäristökestävyysvaatimusten asettamiseksi lähes kaikentyyppisille EU:n markkinoille saatetuille tavaroille. Sillä otetaan käyttöön digitaalinen tuotepassi ja vahvistetaan säännöt myymättömiä kulutustuotteita koskevasta avoimuudesta ja hävittämiskiellosta.

Neuvoston kannalla parannetaan ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevia komission valtuutuksen puitteita ja vahvistetaan asetuksen tavoitetasoa kieltämällä suoraan myymättömien tekstiilien hävittäminen (mikro- ja pienyrityksiin sovelletaan poikkeusta ja keskisuuriin yrityksiin siirtymäaikaa). Moottoriajoneuvot jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja yrityksille annetaan vähimmäisaika sopeutua komissiolta lähtöisin oleviin uusiin vaatimuksiin.

Ekologiset vaatimukset ja digitaalinen passi

Ekologista suunnittelua koskevaa asetusta sovelletaan lähes kaikkiin tuoteluokkiin. Siinä vahvistetaan yhdenmukaistetut puitteet tiettyjä tuoteryhmiä koskevien vaatimusten asettamiselle, jotta tuotteet olisivat sekä energia- että resurssitehokkaita (kuten edellytetään nykyisessä vuoden 2009 direktiivissä) sekä tämän lisäksi kestävämpiä, luotettavampia, uudelleenkäytettäviä, päivitettäviä, korjattavia, kierrätettäviä ja helpommin ylläpidettäviä. Komissio voi ehdottaa uusia vaatimuksia delegoiduilla säädöksillä, jos uudentyyppiset tuotteet tai teknologiat sitä edellyttävät.

Asetuksella pyritään myös helpottamaan tällaisten tuotteiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Uusi digitaalinen tuotepassi sisältää tietoja tuotteiden ympäristökestävyydestä. Se auttaa kuluttajia ja yrityksiä tekemään tietoon perustuvia valintoja tuotteita ostaessaan ja viranomaisia suorittamaan tarkastuksia paremmin. Ehdotuksessa säädetään myös avoimuudesta, myymättömien kulutustuotteiden tuhoamisen estämisestä sekä ympäristöä säästävistä julkisista hankinnoista.

Neuvoston kanta

Neuvoston kannassa selvennetään, miten jäsenmaiden asiantuntijat ja esimerkiksi teollisuusalan kaltaiset sidosryhmät olisi otettava mukaan tulevia ekologisen suunnittelun vaatimuksia laadittaessa. Siinä myös selvennetään kriteerejä ja näkökohtia, jotka olisi otettava huomioon ennen ekologisen suunnittelun vaatimusten laatimista.

Yleisnäkemyksessä esitetään tekstiilien, jalkineiden ja vaatteiden hävittämistä koskevaa suoraa kieltoa, johon sisältyy keskisuuria yrityksiä koskeva neljän vuoden poikkeus sekä pieniä ja mikroyrityksiä koskeva yleinen vapautus. Kiellolla pyritään vähentämään sellaisten vaatteiden tai asusteiden ympäristövaikutuksia, jotka erityisesti nopeasti kasvavan verkkomyynnin maailmassa eivät koskaan päädy käyttöön valmistuksen jälkeen. Tämä merkitsee arvokkaiden taloudellisten resurssien hukkaamista, kun tavaroita tuotetaan, kuljetetaan ja myöhemmin tuhotaan ilman, että niitä koskaan käytetään aiottuun tarkoitukseen.

Neuvoston kannassa moottoriajoneuvot jätetään direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tuoteryhmien ulkopuolelle, koska autojen ympäristövaikutuksia käsitellään tietyissä laeissa.

Neuvoston yleisnäkemyksessä säädetään siirtymäajasta, joka on vähintään 18 kuukautta ekologisen suunnittelun vaatimuksia koskevan delegoidun säädöksen voimaantulosta. Säädöstä sovelletaan tämän jälkeen. Näin talouden toimijoilla on aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin. Jäsenmaille annetaan kaksi vuotta aikaa mukauttaa tarvittavia kansallisia toimenpiteitä ja toteuttaa ne, mukaan lukien markkinavalvontaan ja sakkoihin liittyvät toimenpiteet.

Taustatietoa

Nykyisessä ekologista suunnittelua koskevassa direktiivissä 2009/125/EY on vahvistettu energiatehokkuusvaatimukset, jotka kattavat 31 tuoteryhmää. Komission laskelmien mukaan direktiivin avulla säästettiin 120 mrd. € energiamenoissa ja sen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vuotuista energiankulutusta vähennettiin 10%. Uusi ehdotus perustuu voimassa olevaan ekologista suunnittelua koskevaan direktiiviin. Ehdotuksen soveltamisalaa laajennetaan siten, että se koskee useimpia tuoteluokkia (poislukien ainoastaan elintarvikkeet, rehu, lääkkeet ja eläinlääkkeet sekä moottoriajoneuvot), ja siihen sisältyy myös vaatimuksia sellaisista seikoista kuin tuotteiden kestävyys, uudelleenkäytettävyys, päivitettävyys ja korjattavuus; kiertotalouden estävien aineiden käyttö; energia- ja resurssitehokkuus; kierrätysmateriaali, uudelleenvalmistus ja kierrätys; hiili- ja ympäristöjalanjälki sekä tietovaatimukset, mukaan lukien digitaalinen tuotepassi.

Seuraavat vaiheet

Tämä hyväksytty yleisnäkemys on neuvoston virallinen neuvottelukanta. Se toimii neuvoston puheenjohtajamaan valtuuksina aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa heti, kun se on vahvistanut kantansa.