EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman aloitteet 2022 

Alla on esitetty alustavat aikataulut vuonna 2022 EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaan liittyville aloitteille.

Kiertotalouspaketti I (30.3.2022) 

 • Kestävien tuotteiden aloite, joka sisältää ekosuunnitteludirektiivin uudistamisen 
 • kestävien tekstiilien strategia
 • kuluttajien voimaannuttaminen vihreään siirtymään  
 • rakennustuoteasetuksen muutos 

5.4.2022 Päästö- ja epäpuhtauspaketti (Emissions and pollutants package)  

 • Teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin tarkistaminen ja Euroopan epäpuhtauksien päästö- ja siirtorekisterin (E-PRTR) päivitys 
 • Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevien EU:n sääntöjen tarkistaminen 
 • Määräys otsonikerrosta heikentävistä aineista 
 • Euro 6/VI:n jälkeisten päästöstandardien kehittäminen henkilöautoille, pakettiautoille, kuorma-autoille ja linja-autoille 

 5.7.2022 Elektroniikan uudet suunnitteluvaatimukset ja kuluttajaoikeudet 

 20.7.2022 Kiertotalouspaketti II 

 • Ehdotus asetukseksi ympäristöväittämien perustelemisesta tuotteen/organisaation ympäristöjalanjälkimenetelmillä (vihreät väitteet) 
 • Poliittinen kehys biopohjaisille, biohajoaville ja kompostoiville muoveille 
 • Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin tarkistaminen pakkauksille asetettujen olennaisten vaatimusten vahvistamiseksi ja EU-tason pakkausjätteen ehkäisemisen toimenpiteiden ja tavoitteiden vahvistamiseksi. 
 • Yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevan direktiivin tarkistaminen 

Q3 Korjausoikeutta koskeva aloite 

Lisätietoja: